Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vodní stopa. Výpočet vodní stopy pšenice, kukuřice, cukrové řepy a rajčat v České republice
Landová, Lucie ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Vrba, Jaroslav (oponent)
Sladká voda je zdrojem obnovitelným, ale její celkové množství je omezené. Po celém světě již nyní můžeme najít mnoho známek toho, že naše současná spotřeba vody není udržitelná. Mezi nejzřetelnější ukazatele patří drancování rezervoárů podzemní vody, narušení režimu vodních toků či zhoršující se úroveň znečištění. Abychom uspokojili rostoucí poptávku po potravinách, vodě a spotřebních statcích a přitom mohli chránit ekosystémy tak, aby byly nadále schopny poskytovat své ekosystémové služby, potřebujeme najít nový způsob nakládání s vodními zdroji. Až do nedávné doby se příliš nebral ohled na to, že objem vody potřebný k výrobě finálního spotřebního statku je velmi silně ovlivňován způsobem organizace výroby, jejími charakteristikami a dodavatelským řetězcem. Odhalení skrytých vazeb, které stojí mezi naší spotřebou a užitím vody, může být základem pro vytvoření nových způsobů a strategií regulace využívání vodních zdrojů. V této diplomové práci se proto zabýváme představením indikátoru, který zkoumá nejen přímé užití vody výrobci či spotřebiteli, ale který se zaměřuje rovněž na nepřímou spotřebu vody - je to indikátor vodní stopy. Jelikož má v celosvětovém měřítku největší spotřebu vody zemědělská výroba, zvolili jsme si pro výpočet vodní stopy v podmínkách České republiky právě zemědělské...
Hodnocení relevance vybraných indikátorů udržitelnosti
Vilhelmová, Zuzana ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Třebický, Viktor (oponent)
Za účelem monitorování trvale udržitelného rozvoje měst je používáno mnoho indikátorů a indikátorových sad. Poměrně málo pozornosti je ale věnováno porovnání indikátorů a výzkumu jejich kvality a kritérií jejich hodnocení z hlediska využitelnosti. Tato práce zkoumá jedno z kritérií kvality na sadě Společných evropských indikátorů ECI (European Common Indicators). Tato sada byla navržena Evropskou komisí v součinnosti s evropskými městy a obsahuje deset indikátorů. Zkoumaným kritériem kvality je relevance, která je hodnocena na základě vyhledávání klíčových slov. Klíčová slova jsou stanovena pomocí analýzy významu textů, vztahujících se k indikátorům sady ECI. Pro vyhledávání bylo vybráno několik sad klíčových slov pro témata jednotlivých indikátorů a jedna sada klíčových slov pro samotný indikátor. Určovány byly tři typy relevance: veřejná, vědecká a politická. Veřejná relevance je vyhledávána na World Wide Webu pomocí vyhledávače Google, vědecká v databázi Google Scholar a politická ve vybraných dokumentech, souvisejících s trvale udržitelným rozvojem. Pro vyhledávání politické relevance byla použita dodatečná obsahová analýza kvůli malému rozsahu dat. Veřejná a vědecká relevance byla stanovena jako podíl počtu výskytů klíčových slov tématu a indikátoru současně počtem výskytů klíčových slov...
Posuzování životního cyklu budov
Mrkvičková, Kristýna ; Kočí, Vladimír (vedoucí práce) ; Hák, Tomáš (oponent)
Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení použití metody posuzování životního cyklu (LCA) pro oblast stavby budov. Za účelem ověření aplikace této metody byl namodelován obytný dům jako systém jednotkových procesů v profesionálním LCA softwaru a byly zhodnoceny jednotlivé stavební prvky s ohledem na jejich dopady na životní prostředí. Výstupem je přehled jednotlivých indikátorů kategorií dopadu a zhodnocení, které oblasti životního prostředí jsou stavbou nejvíce zasaženy a kde by bylo vhodné přistoupit k optimalizaci. Pro posouzení byla zvolena standardní novostavba plnící účel rodinného domku. Systém byl namodelován softwarem GaBi 4 a pro posouzení kategorií dopadu byl vybrán charakterizační model CML 2001- Nov09. Teoretická část se zabývá metodikou LCA, vysvětluje jednotlivé fáze a popisuje kategorie dopadu. Dále je rozebrán světový trend posuzování budov z hlediska celého životního cyklu. Ke konci studie bylo zjištěno, že největší vliv na životní prostředí má fáze provozní a na tomto výsledku se největší měrou podílí úprava pitné vody.
Společenská odpovědnost firem: strategická výhoda a vliv na finanční výkonnost : case study z České republiky
Müllerová, Michaela ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Kašparová, Klára (oponent)
Společenská odpovědnost firem je konceptem dobrovolného přijetí odpovědnosti za dopady svých aktivit na okolí a skupiny, jichž se aktivity firem přímo či nepřímo dotýkají. Společenská odpovědnost firem je dnešní značkou a zárukou toho, že firmy provozují své aktivity nejen v rámci zákonných požadavků a morálních standardů společnosti, ale míří daleko za hranice legislativy a základních morálních hodnot společnosti. Firmy svou společenskou odpovědností demonstrují, že se angažují na řešení společenských otázek, suplují funkci státu při podpoře sociálně slabších či znevýhodněných skupin, ale také vyvíjejí aktivity, které mají pozitivní dopady na životní prostředí, zastávají etické zásady podnikání, pečují o své zaměstnance, distancují se od korupce a úplatkářství atd. Tato práce se zabývá nestranným představením konceptu společenské odpovědnosti od jejich kořenů po současné přístupy, nestraně představuje hlavní názorové proudy i přidružené teorie, které koncept společenské odpovědnosti firem v jistých aspektech formovaly. Dále seznamuje s otázkou vlivu společenské odpovědnosti na finanční výkonnost firem a představuje důležité empirické výzkumy v této oblasti s různorodými výsledky. Z těchto studií pak čerpá metodu a ověřuje aplikovatelnost na české prostředí, vč. empirického ověření. Výsledky analýz...
Srovnání vybraných parametrů technologií využívajících obnovitelné zdroje energie s technologiemi využívajícími zdroje neobnovitelné
Špot, Marek ; Hák, Tomáš (oponent) ; Havránek, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce "Srovnání vybraných parametrů technologií využívajících obnovitelné zdroje energie s technologiemi využívajícími zdroje neobnovitelné" se na území České republiky snaží z několika úhlů pohledu vzájemně porovnat devět konkrétních elektráren různých technologických typů. Hodnocení vychází z grafického zobrazení ze tří úhlů pohledu (podle tzv. tří pilířů udržitelnosti), přičemž postupuje nejdříve podle technologických typů a posléze podle rozdělení na obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Práce se však snaží dosažené výsledky nebrat absolutně, ale naopak je problematizovat a reflektovat možná zkreslení, plynoucí z převedení údajů do grafů. Jednotlivé parametry nelze pokládat za rovnocenné, avšak přesně určit vzájemnou hodnotu parametrů a tím zpřesnit dosažené výsledky by přesáhlo rámec této studie.
Krajina jako zrcadlo společenských procesů. Analýza vývoje struktury krajiny v čase.
Jakešová, Lucie ; Hák, Tomáš (oponent) ; Skaloš, Jan (vedoucí práce)
Hlavním tématem této diplomové práce je vzájemný vztah lidské společnosti a přírodních systémů. Kulturní krajina je jedním z fyzických projevů jejich interakce, a proto je vhodným objektem, na němž můžeme vztah člověka a přírody dobře sledovat. Struktura krajiny tak může sloužit jako "zrcadlo" společenských procesů. V teoretické části je rozebrán vztah lidské společnosti a přírody; jsou zde představeny hlavní faktory společenských změn z hlediska konceptu společenského metabolismu a kolonizace přírody. V empirické části práce je představena analýza vývoje struktury krajiny zájmového území v období 1839-2007 provedená v prostředí GIS na základě vizuální interpretace mapy stabilního katastru a historických leteckých snímků. V diskusi jsou hledány souvislosti těchto změn se společenským vývojem ve sledovaném území. To je příkladem typické české kulturní krajiny a je charakteristické významným zastoupením intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Ve zkoumaném území se zřetelně odrážejí jevy spojované s industrializačním procesem společnosti. Během sledovaného období můžeme pozorovat dva vývojové trendy: v období 1839-1950 dochází k zásadním změnám v makrostruktuře krajiny v důsledku rostoucí extenzifikace zemědělské výroby a zvyšování produkčního potenciálu krajiny. Pro druhou polovinu 20. století jsou naopak...
Moderní e-learning systém na platformě JAVA
Hák, Tomáš ; Polívka, Michal (oponent) ; Pfeifer, Václav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá e-learningem – elektronickou formou výuky. Rozebírá detailněji klady i zápory této nové formy přístupu ke vzdělávání. Zároveň jsou popsány možnosti některých vybraných e-learningových systémů a jejich základní struktury. V druhé části této práce jsou uvedeny základní principy a možnosti programovacího jazyka Java. V tomto jazyce je následně navrhnut vlastní koncept systému, který by umožňoval základní správu a ovládání e-learningu. Je popsán průběh komunikace mezi serverem a klientem, způsob odesílání SQL dotazu a přenosu výsledku po síti zpět ke klientovi. V poslední části je rozebrána výsledná aplikace jako celek, je vysvětleno základní ovládání, možnosti administrace a způsob zadávání dat. Vlastní aplikace je testována v rámci lokálního testovacího serveru.
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš ; Moldan, Bedřich
Rozbor a kritické zhodnocení využitelnosti indikátorů materiálových toků pro rozhodovací procesy, zhodnocení indikátorů materiálových toků z hlediska jejich relevance k trvale udržitelnému rozvoji, zhodnoceni vztahu a srovnání silných a slabých stránek indikátorů materiálových toků ve srovnání s ostatními indikátory trvale udržitelného rozvoje. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků kalkulovaných dle metodiky Eurostatu z hlediska dostupnosti dat potřebných pro jejich výpočet, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou úroveň region a podnik. Zhodnocení možného propojení účetnictví materiálových toků s podnikovým účetnictvím. Návrh úprav metodiky analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni, nutných pro její využití na regionální a podnikové úrovni.
Analýza materiálových toků na makroekonomické úrovni s aplikací na mikroekonomickou úroveň a využití analýzy při rozpracování indikátorů trvale udržitelného rozvoje
České centrum čistší produkce, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ouředníková, Klára ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna ; Moldan, Bedřich ; Hák, Tomáš ; Kovanda, Jan
Analýza materiálových toků jako nástroj hodnocení socio-ekonomického. Praktická využitelnost indikátorů materiálových toků, jejich silné a slabé stránky. Posouzení míry spolehlivosti indikátorů materiálových toků z hlediska dostupnosti dat, správnosti těchto dat a jejich reprodukovatelnosti. Posouzení využití analýzy materiálových toků na makroekonomické úrovni pro nižší úrovně, jakými jsou region a podnik. Rozbor a kritické zhodnocení společných a odlišných znaků/metodických principů využívaných při sestavování národních účtů (HDP a účtů materiálových toků. Výpočet indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni pro ČR pro období 2001-2002. Analýza a zhodnocení indikátorů materiálových toků na makroekonomické úrovni a zdůvodnění trendu jejich vývoje v období 1990-2002. Případová studie: analýza a indikátory materiálových toků na regionální a podnikové úrovni. Kritické zhodnocení metodiky MFA použité pro hodnocení materiálových toků na regionální a podnikové úrovni.
Průvodce environmentálními informacemi a daty
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Dlouhý, Jiří ; Kovanda, Jan ; Hák, Tomáš
Cílem projektu je proto připravit propagační materiál, který by informoval co nejširší skupinu potenciálních uživatelů, co Brána nabízí a jak je možné se k nabízeným informacím dostat. To přispěje k většímu a systematickému využívání informací o životním prostředí nejširším okruhem uživatelů. Propagační materiál je uveden v příloze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.