Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Příspěvek politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie na změnu klimatu
Nekvasil, Michal ; Moldan, Bedřich (vedoucí práce) ; Hák, Tomáš (oponent) ; Karásek, Jiří (oponent)
Hlavním cílem této práce bylo posoudit, do jaké míry přispívá politika soudržnosti Evropské unie ke zmírňování změny klimatu. Zatímco politika soudržnosti EU i zmírňování změny klimatu se mohou opírat o solidní teoretickou základnu, vzájemný vztah obou těchto fenoménů zatím do hloubky analyzován nebyl. Cílem této práce bylo alespoň částečně vyplnit tuto mezeru. Zvláštností tohoto výzkumu byla analýza příspěvku politiky soudržnosti EU ke zmírňování změny klimatu na poměrně dlouhém časovém období (20 let), včetně porovnání posledních tří programových období (2000-2006, 2007-2013 and 2014-2020). V celé práci byl zároveň srovnán tento příspěvek na úrovni celé Evropské unie s příspěvkem v České republice. Analýza pěti vybraných indikátorů ukázala, že zatímco na začátku tisíciletí bylo zmírňování klimatické změny politikou soudržnosti opomíjeno, v současném programovém období (2014-2020) se stalo jednou z jejích priorit. Výsledky výzkumu a příspěvek politiky soudržnosti ke zmírňování klimatické změny byly rovněž vyhodnoceny vzhledem k dlouhodobým klimatickým cílům Evropské unie.
Komparace nabídek pro partnery vybraných fotbalových klubů
Hák, Tomáš ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Komparace nabídek pro partnery vybraných fotbalových klubů Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je porovnat a vyhodnotit nabídkové listy u vybraných 8 fotbalových klubů. Důraz je kladen na zjištění nových trendů, které se objevují v nabídkových listech, které se odlišují od předchozích podob nabídkových listů, jak prezentuje starší literatura. Metody: Za stěžejní metodu aplikovanou v diplomové práci se považuje obsahová analýza. Doplňkově byla využita také analýza dokumentů a literární rešerše. Výsledky: Podle dostupných výsledků je patrné, že nejkvalitněji zpracovaný nabídkový list má fotbalový klub AC Sparta Praha. Nabízí na české poměry nadstandartní protislužby za sponzoring. Ostatní kluby nabídkový list mají mnohem méně propracovaný, ale rozdíly mezi nimi jsou minimální. Diplomová práce poukazuje na rostoucí trend v oblasti nových služeb pro partnery fotbalových klubů oproti monografii Čáslavové (2009). Bylo zjištěno, že v jednotlivých nabídkových listech se objevuje dalších 38 nových oblastí vztahující se k historii, umístění a úspěchům konkrétního fotbalového klubu. Klíčová slova: marketing sportu, sponzoring, reklama, nabídkové listy, fotbal
Krátkodobá intervence pro rozvoj rychlosti ve fotbale
Hák, Tomáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent)
Název: Krátkodobá intervence pro rozvoj rychlosti ve fotbale Cíl: Cílem práce je zhodnotit efektivitu rychlostní intervence u žákovské kategorie fotbalového klubu FK Pardubice. Metody: Výzkumný soubor zahrnoval hráče ve věku 13 a 14 let. Celkový počet činil 23 hráčů (n= 23, 13,2 ±0,3 roku). Pro ověření účinnosti intervenčního programu, který trval 6 týdnů, jsme použili testy- 20m člunkový běh, běh se změnou směru bez míče a s míčem. Data jsme shromáždili pomocí programu Excel 2010 a dále byly zpracovány podle statistického programu Statistica. Výsledky: Experimentální skupina po 6 týdnech pohybové intervence nezaznamenala žádný významný progres. Kontrolní skupina, která pohybový program neabsolvovala, se nezlepšila. V ojedinělých případech u obou skupin jsme zaznamenali i mírné zhoršení. Na základě výsledků uvedených níže konstatujeme, že zvolený program nebyl účinný pro rozvoj rychlostní schopnosti u žákovské kategorie klubu FK Pardubice. Klíčová slova: fotbal, žáci, pohybová intervence, rychlost
Vodní stopa kravského mléka pro dva typy hospodářství v Libereckém kraji
Hojcsková, Daniela ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Třebický, Viktor (oponent)
Vodní stopa je mnohorozměrný indikátor, který byl vytvořen se záměrem kvantifikovat celkový objem vody využité člověkem pro různé účely. Pomocí vodní stopy je možné určit objem a druh vody, která byla přímo i nepřímo využita během výroby produktu v daném místě a čase. Data o vodních stopách produktů se využívají také při hodnocení mezinárodního obchodu se zbožím (koncept virtuální vody sloužící pro analýzu vývozu zátěže vodních zdrojů ze země, která dováží produkty náročné na vodu). Největší množství vody je globálně využíváno pro zemědělskou produkci. Zemědělské výrobky tak patří mezi výrobky s největší vodní stopou. Objektem zájmu je vodní stopa zemědělské produkce a cílem této práce je podat první výsledky o vodní stopě kravského mléka v České republice a zároveň ověřit metodiku výpočtu. Pro výzkum byly vybrány dvě farmy v Libereckém kraji zabývající se tržní produkcí mléka. Farma Rváčov představuje intenzívní hospodářský systém, zatímco farma Bzí smíšený hospodářský systém s prvky extenzivního i intenzivního hospodaření. Pro porovnání mléčných výnosů byla použita metoda korekce mléka podle energetické hodnoty. Výpočet byl proveden podle metody hodnocení vodní stopy, která je v souladu se standardy vyvinutými organizací Water Footprint Network. Z výsledků vyplývá, že přes 99 % celkové vodní...
Spotřeba vybraných zemědělských komodit v Česku a její dopady na vodní zdroje v zemích produkce
Nováková, Petra ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Stojanov, Robert (oponent)
Diplomová práce se zabývá vazbami mezi spotřebou potravin a environmentálními dopady na místech spotřebě často velmi vzdálených. Spotřeba potravin působí prostřednictvím mezinárodního obchodu tlak na vodní zdroje v jiných zemích. V práci je analyzována vodní stopa z geografické perspektivy, konkrétně vodní stopa národní spotřeby dvou vybraných zemědělských plodin s důrazem na část externí vodní stopy. Hlavním cílem je zhodnotit dopady spotřeby vybraných dovážených plodin na vodní zdroje v zemích produkce porovnáním rozdílnosti dopadů v těchto zemích. Pro hodnocení dopadů se využívá nové metody revidované vodní stopy, která propojuje vodní stopu a hodnocení dopadů na vodní zdroje. Nejprve se práce věnuje popisu současného stavu vodních zdrojů v jednotlivých světových regionech, využívání vody v zemědělství, mezinárodních toků virtuální vody a teoretickému zarámování pojmů vodní stres a vodní stopa. V další části jsou vybrány vhodné plodiny a vyčíslená vodní stopa národní spotřeby. Následuje revidování vodní stopy a hodnocení dopadů na vodní zdroje ve světě způsobených spotřebou vody na produkci plodin dovezených a spotřebovaných v Česku. Klíčová slova: vodní stres, vodní stopa, revidovaná vodní stopa, spotřeba zemědělských komodit, dopady na vodní zdroje
Analýza ukazatele Commitment to Development Index
Syrovátka, Miroslav ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Nováček, Pavel (oponent) ; Šauer, Petr (oponent)
Analýza ukazatele Commitment to Development Index Miroslav Syrovátka ABSTRAKT Index vstřícnosti k rozvojovým zemím se pokouší měřit účinek široké škály politik bohatých zemí, které napomáhají nebo omezují perspektivy rozvoje chudých zemí. Tyto politiky jsou řazeny do sedmi komponent tohoto indexu. Disertační práce analyzuje a hodnotí metodiku konstrukce indexu se zaměřením na jeho environmentální komponentu. Přestože je environmentální komponenta legitimní součástí konceptu tohoto indexu, obtížnost operacionalizace její vypovídací hodnotu omezuje. To je způsobeno jak specifickými problémy jednotlivých ukazatelů komponenty, tak nutností integrace ukazatelů environmentální politiky s ukazateli využívání globálních environmentálních zdrojů. Výsledky visegrádských zemí a korelační analýza poukazují na specifičnost environmentální komponenty v rámci celého indexu a nepřímo podporují závěry o její snížené vypovídací schopnosti. Práce diskutuje možnosti modifikace, a to jak na úrovni konstrukce a prezentace složeného indexu, tak na úrovni jednotlivých ukazatelů environmentální komponenty.
Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu
Polák, Miloš ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Kočí, Vladimír (oponent) ; Vladík, Jaroslav (oponent)
Tato práce je jednou z prvních studií v ČR, kde jsou popsány a kvantifikovány materiálové toky odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) resp. malých odpadních elektrických a elektronických zařízení (m-OEEZ) a vybraných látek na ně vázaných. Tyto materiálové toky byly následně posouzeny z hlediska dopadů na životní prostředí. Jelikož mobilní telefon po skončení životnosti je typickým zástupcem m-OEEZ, jsou v této práci popsány také materiálové toky mobilních telefonů. V roce 2010 vzniklo v ČR okolo 124 tisíc tun OEEZ pocházejících z domácností, přičemž v průměru se každý občan zbavil téměř 4 kusů OEEZ. Celková produkce se započítáním OEEZ spotřebitelského typu z firem a institucí byla v roce 2010 asi 141 tisíc tun. Z celkového množství vzniku OEEZ v roce 2010 tvoří m-OEEZ co do hmotnosti asi 15%, avšak co do počtu kusů přes 80%. Přesto potenciál recyklace například Au je u m-OEEZ mírně vyšší než u velkých OEEZ (63 kg/rok oproti 59 kg/rok). Co se týká odhadu množství produkce EoL mobilních telefonů, v letech 1990-2000 vzniklo v ČR asi 45 tisíc kusů, v letech 2000-2010 to již bylo 6,5 miliónů kusů, přičemž odhad pro roky 2010-2020 je 26,3 miliónů kusů. Pokud budeme brát odhad množství EoL mobilních telefonů pro ČR jako průměr v EU, pak v letech 2010-2020 vznikne okolo 1,3 miliard kusů...
Hodnocení zátěže životního prostředí v ČR pomocí indikátoru Vodní stopa
Žlábková, Jana ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Vačkář, David (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl aplikaci indikátoru vodní stopa, což je praktický, mnohorozměrný indikátor spotřeby vodních zdrojů. Nejvýznamnější nároky na spotřebu vodních zdrojů má z lidských činností zemědělství. Pozornost byla tedy obrácena k široce diskutované problematice produkce biopaliv, jelikož vstupními surovinami pro výrobu této energie jsou právě zemědělské plodiny (v ČR - řepka olejka, cukrová řepa, kukuřice setá nebo pšenice ozimá). Výsledky výpočtů vodních stop vybraných technických plodin (m3 /t) a vodních stop jednotky výhřevnosti vybraných plodin (m3 /GJ) nám poskytují konkrétní představu o nárocích energie z vybraných technických plodin na vodní zdroje v podmínkách České republiky. Klíčová slova: indikátor vodní stopa, biopaliva, řepka olejka, spotřeba vody, biodiesel, bioethanol, evapotranspirace.
Vodní stopa. Výpočet vodní stopy pšenice, kukuřice, cukrové řepy a rajčat v České republice
Landová, Lucie ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Vrba, Jaroslav (oponent)
Sladká voda je zdrojem obnovitelným, ale její celkové množství je omezené. Po celém světě již nyní můžeme najít mnoho známek toho, že naše současná spotřeba vody není udržitelná. Mezi nejzřetelnější ukazatele patří drancování rezervoárů podzemní vody, narušení režimu vodních toků či zhoršující se úroveň znečištění. Abychom uspokojili rostoucí poptávku po potravinách, vodě a spotřebních statcích a přitom mohli chránit ekosystémy tak, aby byly nadále schopny poskytovat své ekosystémové služby, potřebujeme najít nový způsob nakládání s vodními zdroji. Až do nedávné doby se příliš nebral ohled na to, že objem vody potřebný k výrobě finálního spotřebního statku je velmi silně ovlivňován způsobem organizace výroby, jejími charakteristikami a dodavatelským řetězcem. Odhalení skrytých vazeb, které stojí mezi naší spotřebou a užitím vody, může být základem pro vytvoření nových způsobů a strategií regulace využívání vodních zdrojů. V této diplomové práci se proto zabýváme představením indikátoru, který zkoumá nejen přímé užití vody výrobci či spotřebiteli, ale který se zaměřuje rovněž na nepřímou spotřebu vody - je to indikátor vodní stopy. Jelikož má v celosvětovém měřítku největší spotřebu vody zemědělská výroba, zvolili jsme si pro výpočet vodní stopy v podmínkách České republiky právě zemědělské...
Hodnocení relevance vybraných indikátorů udržitelnosti
Vilhelmová, Zuzana ; Hák, Tomáš (vedoucí práce) ; Třebický, Viktor (oponent)
Za účelem monitorování trvale udržitelného rozvoje měst je používáno mnoho indikátorů a indikátorových sad. Poměrně málo pozornosti je ale věnováno porovnání indikátorů a výzkumu jejich kvality a kritérií jejich hodnocení z hlediska využitelnosti. Tato práce zkoumá jedno z kritérií kvality na sadě Společných evropských indikátorů ECI (European Common Indicators). Tato sada byla navržena Evropskou komisí v součinnosti s evropskými městy a obsahuje deset indikátorů. Zkoumaným kritériem kvality je relevance, která je hodnocena na základě vyhledávání klíčových slov. Klíčová slova jsou stanovena pomocí analýzy významu textů, vztahujících se k indikátorům sady ECI. Pro vyhledávání bylo vybráno několik sad klíčových slov pro témata jednotlivých indikátorů a jedna sada klíčových slov pro samotný indikátor. Určovány byly tři typy relevance: veřejná, vědecká a politická. Veřejná relevance je vyhledávána na World Wide Webu pomocí vyhledávače Google, vědecká v databázi Google Scholar a politická ve vybraných dokumentech, souvisejících s trvale udržitelným rozvojem. Pro vyhledávání politické relevance byla použita dodatečná obsahová analýza kvůli malému rozsahu dat. Veřejná a vědecká relevance byla stanovena jako podíl počtu výskytů klíčových slov tématu a indikátoru současně počtem výskytů klíčových slov...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.