National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Awarness of their own distinctiveness among Serbs from Dalmatia. And developement of the Serbian state idea in the Kingdom of Dalmatia in the years 1878 - 1905
Slavík, Daniel ; Pelikán, Jan (advisor) ; Rychlík, Jan (referee) ; Chrobák, Tomáš (referee)
(česky) Tématem mojí práce je přiblížení sporných otázek týkajících se národního vymezení srbské komunity v Dalmácii mezi lety 1878 až 1905. Jedná se o dílčí posouzení vztahu pra-voslavné církve a srbského národního hnutí v Dalmácii. Dále se práce zaměřuje na zformová-ní komunity římskokatolických Srbů a jejich vnitřní profilací. Zkoumán je rovněž srbský pří- stup k jejich konfliktu s Chorvaty v rámci Dalmácie. Práce má též přiblížit historiografické spory vedené na toto téma mezi chorvatskými a srbskými historiky. V práci se přibližuji okolnosti zformování srbského národního hnutí a vzniku samostatné politické srbské strany. Ve zvoleném období se věnuji v rámci strany prezentovanému přístupu k pravoslaví a přístupu vedení pravoslavné církve k vymezení srbské národní identity. Dále se zabývám římskokatolickými Srby a spornými otázkami s nimi spojenými. Zaměřil jsem se také na postoj srbské reprezentace k chorvatskému národnímu hnutí a vypo- řádání se s jeho nároky v rámci vlastního národního projektu. Zjistil jsem, že propojení mezi liberálním srbským národním hnutím a místním vedením pravoslavné církve bylo těsnější, než je běžně uváděno v odborné literatuře. V případě Srbů katolíků se mi podařilo přiblížit konflikt mezi jejich vírou a národní identitou, ale i jejich roli v místním...
Hry Václava Havla v zemích balkánského regionu
Xhelo, Katerina ; Stehlíková, Eva (advisor) ; Chrobák, Tomáš (referee) ; Drozd, David (referee)
The Doctoral Dissertation focuses on productions of Václav Havel's plays in some of the Balkan countries, namely Albania, Kosovo, Serbia, Bulgaria, and Macedonia before 1989 and from 1989 until today; it also focuses on the roots of popularity of Havel's plays in those countries. By analyzing theatre situation in the above-mentioned countries, analyzing performances and translations of the plays I have found that the performances of Havel's plays brought new ideas and forms of expression into the theatre and they especially offered to actors new ways to explore their own forms of acting. I have found different reviews, materials, and literatures which show that Havel's plays led to a lot of polemics. I have made use of all possible sources for my work (libraries, archives, written materials, interviews with directors, film documents, video documents etc). Based on these sources I have found that the performances of Havel's plays in some of the countries were staged in form of a political theatre, and in pursuit of a certain political message. Searching through the materials we understand that directors went to the deeper meaning of Havel's plays and in most cases the plays were staged with an intention and desire to influence the society. In the dissertation I have proved shown that a new stage language was...
Enverism - Belief in one God, the religious Situation in Socialist Albania
Vinš, Přemysl ; Chrobák, Tomáš (referee) ; Nešpor, Zdeněk (advisor)
The subject of this thesis is the religion situation in Albania between 1946 and 1990. It is a period, in which the communist party - lead by Enver Hoxha till 1985, had rule over the country. This work deals in detail with the legal development of religion in Albania after the Second World War and after 1967, when all the religious institutions were outlawed and free religious belief was proscribed. However, this thesis focuses mainly on the analysis of Albanian written sources (press and literature) and it presents the antireligious arguments of the Albanian communist state and the role which the religious issues played in the propaganda of the Albanian state against the inner and outer enemies, in the legitimisation of politics of high Albanian political representatives and in the construction of the historic tale of the Albanian state and nation. We applied the theory of political religion (Voegelin, Aron, Maier) on the Albanian case.
From estates assembly to modern parliament. The view of French ultra conservatives of representative body in the 1st half of the 19th century
Churaň, Martin ; Chrobák, Tomáš (referee) ; Kubiš, Karel (advisor)
Vznik moderního zastupitelstva byl podstatnou součástí zrodu a rozvoJe občanské společnosti, v níž parlament i jiné zastupitelské instituce slouží jako jeden z nejvýznamnějších nástrojů vyjádření názorů veřejnosti. Jako takový byl zastupitelský princip coby výraz rovnosti všech občanů předmětem lítých bojů mezi konzervativci a stoupenci "pokroku", v jejichž závěru se první zpravidla přizpůsobili nebo podlehli. Právě jejich postoje v této věci, míra přizpůsobování nebo nepřizpůsobování jejich oficiálního programu a rétoriky, a to konkrétně ve Francii první poloviny devatenáctého století, jsou předmětem této práce. Konzervativci rozumím kontrarevoluční proudy vymezující se proti zásadám vyjádřeným francouzskou revolucí, ve Francii většinou legitimisty, později vedle nich i integrální katolíky. Nejvýstižnější je zde definice, kterou pro tento směr v celoevropském měřítku uvádí Otto Urban": "Konzervativní ideologie byla původně spjata s uchováním společenské i politické struktury pozdně feudální společnosti a namířena proti liberálnímu a demokratickému pojetí občanské svobody a rovnosti. Po rozkladu pozdně feudální společnosti v procesu buržoazní revoluce se konzervativní ideologie adaptovala novým podmínkám, prostupovala původní liberalismus a postupně s ním v metamorfózované podobě splynula]". O průběh této...
Awarness of their own distinctiveness among Serbs from Dalmatia. And developement of the Serbian state idea in the Kingdom of Dalmatia in the years 1878 - 1905
Slavík, Daniel ; Pelikán, Jan (advisor) ; Chrobák, Tomáš (referee) ; Rychlík, Jan (referee)
This work examines issues related to the national definition of the Serb community in Dalmatia between 1878 and 1905. It provides a partial assessment of the relationship between the Orthodox Church and the Serbian National Movement in Dalmatia. The thesis focuses on the formation of the Roman Catholic community of Serbs and the internal profile of this community. It also studies how the Serbians approached their conflict with the Croats within Dalmatia. This work also closely considers the historiographical disputes held on this topic between Croatian and Serbian historians. The work examines the circumstances leading up to the formation of the Serbian national movement and the creation of the independent Serbian political parties. I specifically focus on the political parties within the selected period for which Orthodoxy and the Orthodox Church are closely tied to the definition of the Serbian national identity. I also deal with the contentious issues with the Serbs and Roman Catholic communities. I also study the attitude of Serb representatives to the Croatian national movement and deal with their rights under this national project. I found that the connection between the liberal Serbian National Movement and the local leadership of the Orthodox Church was closer than is commonly reported in...
Josip Juraj Strossmayer and Louis Leger
Chrobák, Tomáš
The study analyse mutual relations between the French Slavist Louis Leger and the croatian bishop and political leader Josip Juraj Strossmayer.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.