Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku
Krupa, David ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku. Postavení a pracovní podmínky zaměstnance jsou zásadní pro jeho efektivitu. Správné nastavení péče o zaměstnance je tak, i s přihlédnutím k současné složité situaci na trhu práce, pro zaměstnavatele zásadním úkolem. Cílem mé práce je informovat čtenáře o konceptu péče o zaměstnance a seznámit ho se základní právní úpravou v České republice a na Slovensku. Obsah je členěn celkem do šesti kapitol. Úvodní kapitola se věnuje rozboru termínu péče o zaměstnance. Jedná se o termín složitě definovatelný, nabízím tak větší množství možných pohledů na tuto problematiku. Zabývám se také vymezením dalšího možného členění péče o zaměstnance. V druhé kapitole práce nabízím historický exkurz do problematiky péče o zaměstnance, a to od 14. století až do současnosti. V prvopočátcích pohlížím na péči o zaměstnance v širším smyslu. S historickým vývojem a profilací této oblasti se zaměření práce konkretizuje na užší pojetí, tak jak ho známe dnes. Třetí kapitola se týká péče o zaměstnance v mezinárodním právu a je organizována podle tvorby jednotlivých mezinárodních organizací, konkrétně OSN, MOP, Rady Evropy a Evropské unie. Ve čtvrté kapitole se přesouvám k analýze vnitrostátních pramenů péče o zaměstnance jednotlivě v České...
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Morávek, Jakub ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Pichrt, Jan (oponent) ; Brádlerová, Libuše (oponent)
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH JUDr. Jakub Morávek Předložená disertační práce se zabývá ochranou osobních údajů ve spojení s pracovněprávními vztahy. Problematika ochrany osobních údajů je zde pojednána komplexně, přičemž výklad o ní je organicky propojován s případy jejího uplatnění v rámci pracovněprávních vztahů. Práce je fakticky výstupem grantového projektu GAUK č. 121009 "Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích", jehož byl v letech 2009 až 2012 autor řešitelem. Není náhodou, že se název zmíněného grantového projektu shoduje s názvem předložené disertační práce. Od samého počátku jeho řešení byla zamýšlena jako výstup monografie věnující se problematice ochrany osobních údajů v kontextu pracovněprávních vztahů, resp. práce věnující se tomuto tématu, která bude současně publikována. Během čtyř let intenzivního věnování se ochraně osobních údajů zejména v rámci pracovněprávních vztahů, z nichž v prvních třech letech autor řešil shora vzpomenutý projekt, vznikly na tři desítky článků v odborných periodicích a příspěvků ve sbornících, monografie a rigorózní práce zaměřené na ochranu osobních údajů při vzniku pracovního poměru, monografie věnující se ochraně osobních údajů při předávání do jiných zemí (zde byl spoluautorem druhé části Mgr. et Bc. David Burian,...
Postavení a činnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích
Steinerová, Zuzana ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Tröster, Petr (oponent) ; Bognárová, Věra (oponent)
Tato disertační práce je předkládaná v rámci doktorského studijního programu na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě. Předkládaná práce se věnuje problematice postavení a činnosti odborových organizací v pracovněprávních vztazích. Disertační práce podává výklad o podmínkách založení a vzniku odborových organizací, o podmínkách jejich působení u zaměstnavatele, jejich vnitřní struktuře, podmínkách jejich zrušení a zániku. Práce se též věnuje problematice plurality odborových organizací, jakož i problematice jednotlivých oprávnění odborových organizací v pracovněprávních vztazích, a to se zaměřením na právo účastnit se kolektivního vyjednávání a právo uzavírat kolektivní smlouvy. Součástí práce je též výklad o problematice kolektivních sporů a jejich řešení, a to zejména se zaměřením na stávku coby krajní způsob řešení kolektivního sporu. Předkládaná disertační práce zahrnuje též výklad týkající se některých otázek souvisejících s postavením členů orgánů odborových organizací (tzv. odborových funkcionářů), jakož i historický exkurz věnující se postavení odborových organizací v době od vzniku samostatného čsl. státu v roce 1918 až do roku 1989 a nástinu vývoje v odborovém hnutí po roce 1989 a exkurz do práva na stávku ve vybraných státech Evropské unie.
Přechod práv a povinností a hromadné propouštění v evropské perspektivě
Randlová, Nataša ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Hůrka, Petr (oponent) ; Bognárová, Věra (oponent)
Shrnutí Ve své disertační práci se autorka věnuje úpravě přechodu práv a povinností zaměstnanců a hromadnému propouštění, které s výše uvedeným často souvisí. Obě právní úpravy jsou obsaženy v českém zákoníku práce a harmonizovány s příslušnými evropskými směrnicemi, jmenovitě směrnicí Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů (původně směrnice Rady 77/187/EHS ze dne 14. února 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů nebo částí závodů) a směrnicí Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění. Obě směrnice byly do českého zákoníku práce implementovány již v roce 2001, a to novelou zákoníku práce přijatou pod číslem 155/2001 Sb. V souvislosti s právními předpisy upravujícími hromadné propouštění můžeme konstatovat, že původní právní úprava z roku 2001 zůstala beze změny, a nereagovala tak na vývoj evropské judikatury, ani na potřeby českých zaměstnavatelů a zaměstnanců. V oblasti přechodu práv a povinností je situace příznivější, neboť zde došlo k určitým podstatnějším změnám novelou zákoníku práce č....
Analýza důchodových systémů a jejich možné aplikace v ČR
Hrdý, Milan ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
P edkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou analýzy d chodových systém s mo nou aplikací získaných poznatk na podmínky R. Teoreticky práce vychází z analýzy d chodového zabezpe ení a d chodových systém a také z analýzy mo ných zp sob provád ní d chodových reforem. Z praktického hlediska jsou pak analyzovány d chodové systémy a reformy ve vybraných zemích. Tato teoretická i praktická východiska jsou následn pou ita ke komplexní analýze systému d chodového zabezpe ení v R v etn analýzy dosud provád ných d chodových reforem. Získané poznatky jsou pak syntetizovány do p íslu ných záv r a jsou provedeny návrhy konkrétních úprav tohoto systému do budoucnosti. D chodový systém v R je moderním systémem d chodového zabezpe ení, který obsahuje prvky solidarity i zásluhovosti a krom státního pr b ného systému umo uje i systém dopl kových forem tohoto zabezpe ení v rámci t etího pilí e d chodového systému. Problémy se objevují v oblasti shody politické reprezentace na provád ní systémových zm n v d chodovém systému, co se negativn projevilo v prvotní realizaci a následném zru ení druhého d chodového pilí e. Pro budoucnost je doporu ováno p edev ím uplatn ní Panevropského d chodového systému s rozd lením prvního pilí e na ve ejn - sociální a ve ejn -pojistnou ást a také posílení t etího dobrovolného...
Výpověď z pracovního poměru ve vybraných členských státech EU
Tichý, Ondřej ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Výpověď z pracovního poměru ve vybraných členských státech EU Tato diplomová práce se věnuje právní úpravě výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v České Republice a jejímu srovnání s rakouskou a německou právní úpravou stejného institutu. Na základě této komparace tak bude možné dosáhnout vytyčeného cíle práce, který spočívá ve zjištění, jakou mírou sociálního přístupu disponuje český zákonodárce v této oblasti, a v popsání všech možných rozdílů a podobností v rámci těchto tří právních regulací. První kapitola se zabývá úvodem do jednotlivých národních odvětví pracovního práva včetně jejich vývoje a vyjmenovává hlavní právní prameny pracovního práva. Stěžejní kapitola obsahuje zákonem dané výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele podle § 52 českého zákoníku práce, ke kterým jsou ve dvou dalších právních systémech hledány stejné nebo podobné právní úpravy. Tato kapitola se dělí na podkapitoly, přičemž každá z nich se zaměřuje na jednu skupinu výpovědních důvodů. Na konci každé podkapitoly se nacházejí příklady z Rakouska a Spolkové republiky Německa, které dokazují rozdíly a podobnosti v rámci všech tří právních systémů. Tento princip uspořádání umožňuje snazší porozumění jednotlivých výpovědních důvodů a jejich názorných příkladů. Diplomová práce neobsahuje charakteristiku těch...
Pracovní úraz
Sembol, Jakub ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
65 Abstrakt Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil pracovní úraz. Cílem této práce je srovnání dvou hlavních přístupů k této problematice, které byly zvažovány jako možná řešení v minulých let, a to - náhrada škody zaměstnavatelem ve spojení se zákonným pojištěním zaměstnavatele versus úrazové pojištění zaměstnanců. První systém je v České republice účinný v době psaní práce. Zákon, kterým mělo dojít k přesunu na systém druhý, měl nabýt účinnosti 1. ledna 2008, ale účinnost byla již třikrát odložena (naposledy na 1. ledna 2015), a v této chvíli se zvažuje zrušení zákona. Cílem práce je pochopit proč a určit, který ze systémů je lepší volbou pro úpravu pracovního úrazu v České republice. Pro lepší porozumění potřeby nové úpravy, práci zahajuji malým historickým exkurzem (od roku 1989). Pokračuji podrobnou analýzou účinné úpravy, a definuji pojmy jako odpovědnost, pracovní úraz, výjimky z odpovědnosti za pracovní úraz, druhy náhrad a přikládám také přehled důležitých judikátu Nejvyššího soudu ČR. Poté popisuji systém druhý a představuji změny, které by nastaly účinností zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců (č. 266/2006 Sb.). Pro bližší pochopení představuji také úpravu pracovního úrazu Polské republiky, kde je tento systém účinný již více než deset let, a lépe tedy ukazuje, jak by vypadala praxe....
Okamžité zrušení pracovního poměru
Sedláček, Jiří ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Práce se zabývá tématem okamžitého zrušení pracovního poměru jako jedním ze způsobů skončení pracovního poměru v právním řádu České republiky. Prezentuje podmínky jeho platnosti a srovnává důvody, pro které lze pracovní poměr okamžitě zrušit ze strany zaměstnavatele i zaměstnance. Zabývá se také problematikou neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, přibližuje čtenáři postup vedoucí k jeho zneplatnění a předkládá výčet nároků, které mohou zaměstnanci a zaměstnavatelé z neplatného skončení pracovního poměru okamžitým zrušením uplatňovat. Závěrem předkládá srovnání tohoto způsobu skončení pracovněprávního vztahu u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Konkurenční doložka
Kopsová, Adéla ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Bělina, Miroslav (oponent)
Cílem této práce je poskytnout rozsáhlou analýzu institutu konkurenční doložky v pracovním právu v České republice. Tuto práci jsem vybrala, abych mohla podrobněji zkoumat institut konkurenční doložky, posoudit jeho klady a zápory, na základě kterých bude učiněno rozhodnutí, zda současná právní úprava splňuje předpoklady pro uzavření takové dohody, oběma smluvními stranami. Práce je členěna do čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá odlišnými aspekty, jež konkurenční doložka přináší, ale také její historií a jejími současnými problémy. První kapitola je kapitolou úvodní a popisuje pojem konkurence, jak obecně, tak i v pracovním právu. Tato kapitola se člení do dvou podkapitol. První z nich popisuje rozdíl mezi konkurencí během pracovního poměru a konkurencí až po skončení pracovního poměru. Druhá část obsahuje popis základní terminologii a stav, ve kterém se konkurenční doložka v našem právním řádu nachází. Třetí kapitola se věnuje historii institutu konkurenční doložky v našem právním řádu a vykresluje průběh, jakým se institut vyvíjel. Kapitola je rozdělena do tří částí. Každá z nich se soustředí na specifické historické období, které vývoj konkurenční doložky provázelo. Třetí kapitola zkoumá konkurenční doložku ve smyslu její současné právní úpravy a skládá se ze čtyř částí. První z nich obsahuje znění...
Odpovědnost zaměstnance za škodu
Blažek, Vojtěch ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Diplomová práce se podrobně zabývá institutem odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Postupuji od obecných teoretických východisek, přes charakteristiku odpovědnosti v právu pracovním, až po rozbor jednotlivých druhů institutu odpovědnosti za škodu tak, jak jsou upraveny v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Tedy obecná odpovědnost a tři druhy tzv. zvláštní odpovědnosti - odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí. V práci je využita relevantní soudní judikatura. Stranou nezůstávají ani úvahy de lege ferenda.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.