Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Čeština čínských mluvčích v korpusu CzeSL-SGT
Piálková, Nikola ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá specifickou částí Českého národního korpusu. Konkrétně se jedná o data žákovského korpusu CzeSL-SGT, jež byla získána od studentů češtiny, jejichž prvním jazykem je čínština. V první kapitole je tato část uvedena kontextem akvizičního korpusu CzeSL, do nějž je začleněna. Druhá, hlavní, kapitola nahlíží korpus prostřednictvím metadat, jež jsou součástí každého studentského textu. Poslední část je zaměřena na výběr chyb, které jsou typické pro rodilé mluvčí analytického jazyka během nabývání jazyka syntetického. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
České historické reálie ve výuce češtiny pro cizince
Vlasáková, Magdalena ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Předkládaná práce se zabývá českými historickými reáliemi během výuky v české škole TGM v Chicagu včetně jejich vnímání v rámci tamní krajanské komunity. Tato komunita sice již není tak početná, jak tomu bylo zhruba v polovině 19. století, přesto je její kulturní život velmi zajímavý a stojí za pozornost. Jedná se o komunitu, která je velice pestrá, neboť se k ní řadí příslušníci generace před 2. světovou válkou, stejně jako migranti, kteří se usadili v Chicagu v 90. letech minulého století. Ti všichni cítí jistou potřebu po uchování a předávání kulturní identity svým potomkům. Teoretická část práce se zaměřuje na klíčový pojem reálie a jejich postavení v rámci kultury a výuky. Rovněž přibližuje další související pojem zděděný jazyk a jeho přenos. V této části práce jsou zmíněny i základní informace o krajanské komunitě v Chicagu, společně s množstvím aktivit, které tato komunita organizuje. Praktická část práce se opírá o autorčinu osobní zkušenost s výukou krajanů v rámci letního kurzu češtiny na české škole v roce 2017. Tato část je založena na analýze příprav studijního plánu, rozboru deníkových záznamů z lekcí a v neposlední řadě na dotazníku, jehož respondenti byli studenti letního kurzu a příslušníci této komunity. Získané poznatky mohou být prospěšné lepšímu poznání role, kterou pro děti i...
Možnosti odborného vzdělávání učitelů v oboru čeština jako cizí/druhý jazyk
Machačová, Veronika ; Šormová, Kateřina (vedoucí práce) ; Lehečková, Eva (oponent)
(abstrakt) Práce se zabývá situací odborného vzdělávání učitelů v oblasti češtiny jako cizího jazyka. Téma bylo zvoleno na základě aktuálnosti problematiky výuky češtiny jako cizího jazyka. Dalším důvodem výběru tohoto tématu je otázka současné situace nabízeného vysokoškolského vzdělání na českých univerzitách. První, teoretická část se zabývá situací a vývojem češtiny jako druhého jazyka. Dále je popsán způsob, jakým jsou v ČR vzděláváni pedagogové, kteří se chtějí věnovat učitelství, konkrétně oboru UČCJ a s tím související profil učitele UČCJ. V neposlední řadě jsou charakterizovány složky, které jsou nezbytnou součástí všech učitelských oborů. Na základě těchto složek výuky se v analytické části zabývám možnostmi odborného vzdělávání v oblasti češtiny jako cizího jazyka a jejich porovnáním. Další část tvoří výčet a popis "neuniverzitních" možností odborného vzdělávání, které jsou v ČR dostupné (kurzy, metodická školení atd.). Cílem této části je ucelený přehled možností odborného vzdělávání v ČR jak na univerzitní půdě, tak i mimo ni, který usnadní práci nejen budoucím, ale i současným pedagogům při orientaci v současné situaci. Praktická část je tvořena kvantitativním dotazníkem a je zaměřena na spokojenost absolventů se studiem oboru UČCJ a povědomí o dalším vzdělávání v tomto oboru. Cílem...
Klíčové kompetence očima češtináře
Kumžáková, Karolína ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce hledá odpovědi na otázky, jak učitelé češtiny v Praze chápou klíčové kompetence vymezené v základních programových dokumentech (zejména v rámcových vzdělávacích programech), jakou mají představu o jejich rozvíjení, jaký mají vztah k jejich uplatnění při plánování, přípravě a realizaci výuky ve vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura (včetně přípravy a realizace výuky jednotlivých dílčích obsahů). Zvolenými metodami jsou: podrobné studium programových dokumentů a relevantních didaktických studií; strukturované rozhovory s učiteli češtiny vybraných pražských gymnázií a studium školních vzdělávacích programů, s nimiž interviewovaní učitelé pracují. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V první jsou představeny základní teoretické pojmy na základě odborné literatury, v druhé je uvedena metodologie výzkumu a jeho výsledky. Výstupem je zjištění, že kompetenční pojetí výuky se mezi zvolenými učiteli češtiny prosadilo v praxi jen částečně. Učitelé považují rozvoj klíčových kompetencí pouze za jednu ze složek komplexního procesu vyučování a učení. Hlavními slabinami současného stavu je pak nedostatečná metodologická podpora učitelů a značná formálnost implementace kompetenčního přístupu do škol.
Metody podporující osobní a kulturní sebepojetí žáků ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Jonášová, Alena ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá začleněním průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do výuky češtiny jako cizího jazyka pro žáky staršího školního věku, a to především na druhém stupni základních škol a tomu odpovídajícím stupňům víceletých gymnázií. V první části je představena osobnostní a sociální výchova, její cíle a význam ve výuce. Dále se teoretická část práce zabývá výukou a začleňováním žáků staršího školního věku s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím prostředí. Druhá část práce obsahuje popis modelových vyučovacích hodin spojujících výuku českého jazyka s osobnostně sociálními cíli a jejich vyhodnocení. Další složkou této diplomové práce je soubor aktivit, které může učitel využít k začlenění osobnostní a sociální výchovy do výuky češtiny jako cizího jazyka a návrhy, jak s osobnostní a sociální výchovou ve výuce pracovat. Cílem diplomové práce je podat návrh k zapojování metod osobnostní a sociální výchovy do výuky češtiny jako cizího jazyka tak, abychom společně s jazykovou kompetencí rozvíjeli i osobní a kulturní sebepojetí žáků a nabídnout konkrétní aktivity, které lze ve výuce použít.
Aktivity ve výuce rozvíjející plynulost ústní produkce u studentů češtiny jako cizího jazyka očima studentů a vyučujících
Horáková, Kateřina ; Šormová, Kateřina (vedoucí práce) ; Prokšová, Hana (oponent)
(česky): Jazykové produkce studentů češtiny či jiných cizích jazyků lze posuzovat a hodnotit podle tří kritérií - přesnosti/správnost, plynulosti a složitosti. Zvýšení kvality každé z nich je ovlivněno mnoha faktory, mj. osobností studenta, tématem, možností přípravy apod., ale také jazykovou úrovní studenta či didaktickými postupy použitými k dosažení této úrovně. V této magisterské práci se zaměřujeme na plynulost, resp. na metody, které k jejímu rozvoji přispívají; sledujeme nikoli faktickou účinnost těchto metod, ale postoje studentů a jejich vyučujících k nim. Porovnáváme také vliv preference přesnosti, resp. plynulosti, na hodnocení aktivit rozvíjející jeden či druhý jazykový aspekt a jakým způsobem se do hodnocení cvičení promítá jazyková úroveň studentů. V rámci dotazování jsme získali data od učitelů a studentů češtiny jako cizího jazyka, pomocí nichž jsme ověřovali roli výše uvedených faktorů na hodnocení respondentů. Vedle toho jsme porovnali, do jaké míry se liší hodnocení studentů a učitelů, a zabývali se otázkou, zda vybrané aktivity, jež autoři publikací považují za vhodné pro začátečníky/mírně pokročilé, hodnotí stejným způsobem i studenti. Provedeným výzkumem jsme zjistili, že studenti jazykovou náročnost daných aktivit hodnotí stejně jako autoři publikací a že se jejich názor na...
Komunikace v mateřské škole: vybrané komunikační situace
Josífková, Lenka ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá komunikací v mateřské škole ve vybraných komunikačních situacích. První část práce definuje základní pojmy a na základě odborné literatury shrnuje dosavadní poznatky o předškolním vzdělávání a psychickém a jazykovém vývoji dítěte předškolního věku. Zaměřuje se také na faktory ovlivňující osvojování, řeč orientovanou na dítě a pedagogickou komunikaci. V druhé části práce jsou charakterizovány komunikační situace a je kvalitativně analyzován sebraný materiál - videonahrávky vybraných komunikačních situací. Nahrávání probíhalo po předchozí domluvě ve dvou mateřských školách. Nahrávky byly přepsány především podle manuálu pro přepisovatele pro korpus DIALOG, systém byl ovšem pro potřeby práce v některých aspektech upraven. Analýza se zaměřuje na charakter pedagogické komunikace v mateřské škole. Poznatky jsou srovnávány s dosavadními výsledky výzkumů v této oblasti. Klíčová slova komunikace, pedagogická komunikace, osvojování jazyka, řeč orientovaná na dítě, mateřská škola
Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého maturanta? Analýza úloh čtenářské gramotnosti v učebnicích pro střední školy a didaktickém testu.
Honců, Hana ; Šormová, Kateřina (vedoucí práce) ; Adam, Robert (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou čtenářské gramotnosti v učebnicích a pracovních sešitech pro studenty středních škol. Cílem práce je zjistit, zda se v učebnicích a pracovních sešitech objevují úlohy, které se týkají oblasti čtenářské gramotnosti a rovněž to, zda tyto publikace obsahují úlohy, se kterými se studenti setkávají v didaktických testech. Nejprve jsou vymezeny pojmy gramotnost, funkční gramotnost a čtenářská gramotnost. Jsou charakterizovány složky čtenářské gramotnosti i faktory, které ji ovlivňují, zejména školní prostředí. Rovněž je vymezen vliv učebnic. Dále práce obsahuje dvě analýzy. První analýza se týká zastoupení čtenářské gramotnosti v maturitním didaktickém testu z roku 2016, druhá analýza zkoumá zastoupení úloh na čtenářskou gramotnost ve vybraných učebnicích a pracovních sešitech pro střední školy. Klíčová slova: čtenářská gramotnost, didaktický test, učebnice, střední škola
Porozumění polysémním výrazům u předškolního dítěte
Bendíková, Barbora ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá porozuměním polysémním výrazům a víceznačným konstrukcím u předškolních dětí. Práce si klade za cíl zjistit, zda a jak děti chápou polysémii, a to se zaměřením na vybrané metaforické a metonymické přenosy, a víceznačnost vybraných konstrukcí. K tomuto účelu byla vytvořena baterie otázek, pomocí níž byla data získávána v rámci nahrávaných polořízených rozhovorů se třemi dětmi. Rozhovory byly následně transkribovány kombinací transkripčních systému GAT 2 a CHAT a analyzovány. Součástí sběru dat byl také rozhovor s rodiči, který měl poskytnout bližší informace o dítěti a jeho řečovém, psychickém a sociálním vývoji. Výsledky práce ukázaly, že děti mnoha metaforickým (např. personifikace) a metonymickým (např. synekdocha) přenosům rozumějí, zdá se však, že je vnímají převážně nevědomě (jako něco daného). Na druhou stranu nasbíraná data ukázala určitou schopnost dětí používat přenosy v produkované řeči volně, v závislosti na konkrétním kontextu.
Sociokulturní kompetence a jazykové vyučování studentů programu Erasmus
Kamenová, Alena ; Šormová, Kateřina (vedoucí práce) ; Hrdlička, Milan (oponent)
Diplomová práce prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumá vliv jazykového vyučování na osvojování sociokulturní kompetence. Na základě interpretace získaných údajů poskytuje informace o respondentech a jejich vztahu k České republice a názorech na ni a její obyvatele. Statistické vyhodnocení získaných dat poskytuje přehled o míře úspěšnosti osvojení sociokulturní kompetence u vybraných sociokulturních oblastí definovaných na základě referenčního popisu úrovně A1 pro češtinu jako cizí jazyk ve vztahu k jazykovému vyučování. Výzkumná část se opírá o teoretické poznatky, které jsme prezentovali v teoretické části práce. Cílem práce je objektivně zmapovat míru osvojení vybraných sociokulturních kompetencí studenty v rámci jazykového vyučování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.