Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny
Pečený, Pavel ; Petkevič, Vladimír (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent) ; Zikánová, Šárka (oponent)
Název práce: Užití spojovacích prostředků v textech nerodilých mluvčích češtiny Autor: Pavel Pečený Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí práce: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. Abstrakt V posledních několika letech vznikly dva korpusy autentických textů nerodilých mluvčích češtiny (korpus MERLIN a korpus CzeSL), díky nimž získali jazykovědci významný zdroj dat pro zkoumání češtiny jako cizího jazyka. Poprvé je tak možné provádět analýzu jazyka nerodilých mluvčích češtiny s pomocí nástrojů korpusové lingvistiky a formulovat empiricky podložené závěry výzkumu. Toho využívá i předkládaná disertační práce, která se zaměřuje na zkoumání a popis užívání spojovacích prostředků v písemných produkcích nerodilých mluvčích češtiny. Opírá se především o doklady z žákovského korpusu MERLIN, který se oproti ostatním korpusům vyznačuje spolehlivým přiřazení písemných produkcí k úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ) a zahrnuje úrovně A2-B2. Zároveň obsahuje i chybovou anotaci textů, takže umožňuje zjistit, nejen jaký vliv má úroveň jazykové kompetence na rozsah repertoáru a frekvenci spojovacích prostředků, ale také, jak se úroveň odráží ve správnosti jejich užití. Teoretická část práce shrnuje přístupy ke klasifikaci...
Slovesa s předmětovým infinitivem v češtině a ruštině s ohledem na výuku češtiny pro cizince
Panova, Anna ; Hudousková, Andrea (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent)
Diplomová práce Předmětový infinitiv v češtině a ruštině s ohledem na výuku češtiny pro cizince se bude věnovat srovnání vazeb sloves s předmětovým infinitivem v češtině a ruštině. Cílem diplomové práce je objevení rozdílů v infinitivních a předmětně infinitivních vazbách sloves v češtině a ruštině a také navrhnout využití vyjevených rozdílů v procesu výuky češtiny jako cizího jazyka pro ruské mluvčí.
Metodika výuky vybraných gramatických konstrukcí českého jazyka pro cizince na vstupní úrovni
Ponomareva, Varvara ; Škodová, Svatava (vedoucí práce) ; Stárková, Zuzana (oponent)
Předmětem práce je navržení a v rámci možností osvědčení koncepce výuky deklinace podstatných a přídavných jmen, osobních, ukazovacích a přivlastňovacích zájmen v češtině pro cizince na vstupní úrovni, a to bez použití vzorů. Při rozpracování koncepce vycházíme ze skutečnosti, že čeština se, stejně jako ostatní slovanské jazyky, vyznačuje velkou synonymií a homonymií koncovek. Z tohoto faktu vycházíme a na jeho základě vytváříme tabulky tuto homonymii zohledňující. Práce se dělí na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je pak dále rozdělena na dvě části - v první se věnujeme různým typům přístupu k problematice výuky flektivních koncovek pro cizince na předprahové úrovni, ve druhé představujeme svoji koncepci a komentujeme tabulky, tvořící následující praktickou část. Praktická část se skládá z pětadvaceti tabulek, navržených tak, aby mohly být využity bezpřostředně při výuce.
Audio-kurz jako prostředek výuky češtiny pro cizince
Dusilová, Tereza ; Škodová, Svatava (vedoucí práce) ; Prokšová, Hana (oponent)
Tato práce se zabývá audio-kurzy jako prostředkem výuky cizích jazyků. V teoretické části se zaměřuje na historický kontext vzniku jazykových audio-kurzů a popisuje vývoj vyučovacích metod, na jejichž principech jsou audio-kurzy vystavěny. Konkrétně se jedná o metody gramaticko-překladovou, přímou a audio-lingvální. S ohledem na cílovou skupinu většiny audio-kurzů a také audio-kurzu češtiny pro cizince, který vznikl jako projekt k této diplomové práci, se druhá polovina teoretické části věnuje popisu jazykových dovedností na úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce. Praktická část se zabývá analýzou tří audio-kurzů - Berlitzova (Češkij jazyk: bazovyj kurs), Pimsleurova (Speak and Read Essential Czech) a nového kurzu češtiny pro cizince. Součástí analýzy projektového audio-kurzu je také jeho pretestace, která je zpracována formou případových studií. Klíčová slova audio-kurz, audio-lingvální metoda, Berlitz, čeština pro cizince, Pimsleur, přímá metoda
Kvantita tříslabičných slov v českých projevech nerodilých mluvčích. Na základě nahrávek rusky mluvících respondentů.
Gersamia, Giorgi ; Veroňková, Jitka (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent)
Cílem práce je zjistit, jaké problémy mají rusky mluvící cizinci s kvantitou samohlásek v češtině u tříslabičných slov. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán český a ruský vokalický systém a následně jsou tyto dva vokalické systémy porovnány. Praktická část popisuje vlastní výzkum. Nejdříve byl pořízen soubor nahrávek ruskojazyčných mluvčích, kteří přečetli text sestavený pro účely výzkumu. Z textu bylo pro další analýzu určeno 48 klíčových slov, u nichž byla sledována realizace kvantity v porovnání s kanonickou výslovností. Podrobně byly analyzovány nahrávky od jedenácti rusky mluvících cizinců - žen. Ze zjištěných dat byly vyvozeny tendence a údaje o inter- a intrapersonální variabilitě zkoumaného jevu.
Kompenzační strategie ve výuce češtiny jako cizího jazyka: Porovnání mluvených a psaných komunikátů
Hlaváčková, Eva ; Hrdlička, Milan (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá kompenzačními strategiemi ve výuce češtiny jako cizího jazyka a jejich konkrétními realizacemi v mluvených a psaných komunikátech. Teoretická část vychází z aktuální lingvodidaktické koncepce v cizojazyčné výuce, kterou je komunikační metoda a otázka komunikační kompetence jinojazyčných mluvčích. V souvislosti s tím se zabývá problematikou komunikačních strategií a předkládá nejvýznamnější teoretická pojetí a klasifikace komunikačních a kompenzačních strategií zahraničních badatelů. Dále uvádí vymezení kompenzačních strategií pro češtinu jako cizí jazyk podle Společného evropského rámce pro jazyky, který je v současné době závazným dokumentem pro definování jazykových dovedností na jednotlivých jazykových úrovních. Na teoretickou část navazuje empirická část, jež na základě teoreticky stanovené klasifikace kompenzačních strategií pro účely výzkumu v rámci této diplomové práce analyzuje konkrétní mluvené a psané produkce jinojazyčných mluvčích. Data použitá pro analýzu byla v případě mluvených komunikátů pořízena z audionahrávek a přepisů vyučovacích hodin v různých typech jazykových kurzů a v případě psaných komunikátů byly použity texty z veřejně přístupného korpusu MERLIN. Na základě příkladů získaných ze zkoumaného materiálu byla provedena analýza způsobů realizace...
Výslovnost konsonantických skupin v českých projevech španělských mluvčích
Pugachova, Kateryna ; Veroňková, Jitka (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent)
Téma této diplomové práce patří do oblasti osvojování si L2. Zaměřuje se na češtinu jako druhý/cizí jazyk u mluvčích s mateřštinou španělštinou, konkrétně na jejich výslovnost vybraných souhláskových skupin ve srovnání s českou ortoepickou normou. Teoretická část shrnuje problematiku osvojování si výslovnosti druhého/cizího jazyka a následně popisuje hláskové systémy, strukturu slabiky a specifické kombinatorické vlastnosti hlásek češtiny a španělštiny. Praktická část práce popisuje výzkum, pro který byly pořízeny nahrávky od třinácti španělských mluvčích z různých zemí a s různou délkou pobytu v České republice. Pro účely výzkumu byl sestaven text ke čtení obsahující vybrané souhláskové skupiny v iniciální, mediální a finální pozici slova. U zkoumaných slov byla provedena percepční analýza a výsledky byly zpracovány podle stanovených kritérií.
Postavení aktivit ke komplexnímu nácviku řečových dovedností v učebnicích češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1 podle SERR
Llupi, Eusebio ; Boccou Kestřánková, Marie (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav bohemistických studií Bakalářská práce Eusebio Llupi Postavení aktivit ke komplexnímu nácviku řečových dovedností v učebnicích češtiny jako cizího jazyka na úrovni B1 podle SERR Activities to a comprehensive training of language skills in textbooks of Czech as a foreign language at level B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages Praha 2016 Vedoucí práce: Mgr. Marie Boccou Kestřánková Ph.D. Abstrakt: Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř okruhů. První část přináší integrované navazující aktivity ke komplexnímu nácviku řečových dovedností v učebnicích češtiny jako cizího jazyka na úrovní B1 podle SERR. Druhá část popisuje SERR a specifikuje požadavky pro cílovou úroveň B1 pro český jazyk. Třetí část pojednává o řečových dovednostech a přináší aktuální argumenty v odborné diskuzi akcentujících potřebu integrace aktivit pro nácvik komplexních řečových dovedností. Dále představuje vhodné aktivity pro komplexní nácvik např. interaktivní scénáře, obsahově orientované aktivity, projektové a zážitkové aktivity atd. Z nich jsou vytvořeny tři navazující aktivity, které jsou vznikly spojením několika z uvedených integrovaných aktivit. Čtvrtá část přináší analýzu dvou učebnic češtiny jako cizího jazyka z hlediska komplexního nácviku...
Kolokace lemmatu voda v ČNK
Kotrbatá, Domnika ; Starý Kořánová, Ilona (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent)
Předmětem této bakalářské práce jsou spojení adjektiv s lemmatem voda v ČNK. Práce je rozdělena na teoretickou a analytickou část. Teoretická část se zaměřuje na definici a vysvětlení základních pojmů z lexikologii, např. lexém, termín, pojem, víceslovný lexém, frazém, idiom atd. Dále se teoretická část věnuje kolokabilitě a kolokačním frazémům. Analytická část práce zahrnuje vyhledávání spojení adjektiv se substantivem voda v Českém národním korpusu SYN2015, pak jejích roztřídění a samostatnou analýzu. Pro přehlednost jsem zvolila třídění podle frekvence. Zkoumaná spojení je třeba vysvětlit ze sémantické stránky. Pak porovnání zkoumaných výsledků s výsledky, které se vyskytují ve slovnících českého jazyka, konkrétně v Příručním slovníku jazyka českého (1957), ve Slovníku spisovného jazyka českého (1989), Slovníku české frazeologie a idiomatiky, výrazy neslovesné (2009), Slovník české frazeologie a idiomatiky, výrazy větné (2009) a Tezaurus jazyka českého, slovník českých slov a frází souznačných, blízkých a příbuzných (2007). Na závěr vzniklé výsledky seřadit do základních skupin. Klíčová slova: kolokace, lemma
Didaktika konkrétních jazyků - srovnání výuky češtiny a korejštiny
Ku, Youngmo ; Horák, Tomáš (vedoucí práce) ; Škodová, Svatava (oponent)
Ve své bakalářské práci bych se chtěl věnovat didaktice konkrétních jazyků a to jazyků českého a korejského. Poukázat na vývoj jednotlivých jazyků a zvýraznit jejich rozdíly. Od obecné didaktiky, která nastíní principy jednotlivých jazyků, chci směřovat k odlišnostem výuky daných jazyků. Poukázat na problémy, které mají studenti při osvojování jednotlivých jazyků a za pomoci vlastních zkušeností nastínit optimální vzdělávací postup pro české i korejské studenty. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Škodová, Sabina
1 Škodová, Šárka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.