Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 165 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparison of benefits and drawbacks of sport sponsorship as opposed to traditional advertising
Belovski, Sašo ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Foret, Miroslav (oponent) ; Ševčík, Miroslav (oponent)
Charles University in Prague Dissertation Work Faculty of Physical Education and Sport Bibliografická identifikace: Autorovo křesní jméno a příjmení: Sašo Belovski Název disertační práce: Srovnání výhod a nevýhod Sportovního sponzorství oproti tradiční reklamě Obor: Sportovní Management Vedoucí disertační práce: doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. Rok prezentace: 2017 Anotace Cílem této dizertační práce je odpovědět zda rozhodující činitelé v oblasti marketingu upřednostňují a z pravidla využívají reklamu nebo sportovní sponzorství a které jsou rozhodujícími faktory, které je mohou přesvědčit, aby byli nakloněny k prvnímu či druhému propagačnímu nástroji. Hlavní výzkum se opírá o kvalitní metodu 'fenomenologického studia' s cílem porozumět tomu jak jednotlivci (manažeři) vnímají určitou zkušenost v každodenních procesech, které činí logiku v reálném životě, t.j. jaký smysl a jaké jsou jejich zkušenosti strukturovány pokud jde o daný jev (dva propagační nástroje)? Tato znalost byla zachycena osobními rozhovory s relevantními osobami s rozhodovací pravomocí z osmi renomovaných značek. Obdrželi částečně strukturovaný dotazník s volnými otázkami, které je motivovaly ke sdílení svých názorů a pocitů. Výsledky těchto rozhovorů byli interpretovány narativní metodou. Byla vytvořena maticová tabulka, která vysvětluje a...
NÁRODOHODSPODÁŘSKÉ DOPADY INSTITUCIONÁLNÍ RESTRUKTURALIZACE APLIKOVANÉHO ČESKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO VÝZKUMU
Šlajs, Jan ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Dyba, Karel (oponent) ; Valenčík, Radim (oponent)
Tato disertační práce s názvem Národohospodářské dopady institucionální restrukturalizace aplikovaného českého zemědělského výzkumu řeší problematiku efektivnosti aplikovaného národního agrárního výzkumu, který je financován z veřejných prostředků. Cílem této práce je popsat současnou základnu aplikovaného zemědělského výzkumu financovaného státem, resp. těch vědeckých institucí, které mají nárok na každoroční institucionální příspěvek pro dlouhodobý rozvoj. Popsat jejich zaměření a strukturu výsledků. Dalším cílem je hledat možné rezervy v systému a navrhnout restrukturalizaci národního aplikovaného zemědělského výzkumu v organizacích přímo zřizovaných Ministerstvem zemědělství České republiky. Zaměřil jsem se na porovnání výstupů vědeckých institucí v obdobích programů podpory vědy a výzkumu od roku 2007. V datech, která hodnotí samotné výzkumné instituce, využívám základny za posledních pět let. Z hlediska efektivity aplikovaného zemědělského výzkumu jsou využita data od roku 1989, resp. 2003. Zvolené téma disertační práce jsem řešil postupnými kroky. Nejprve jsem hodnotil jednotlivé výzkumné instituce z hlediska jejich výstupů v rámci vyhlášených programů podpory vědy a výzkumu. Hledal jsem argumentaci, zda existuje ve stávajícím systému veřejných výzkumných institucí substitut ve formě privátní výzkumné organizace. Takovéto jsem nenašel. Státem zřizovaný aplikovaný agrární výzkum je ve svém obsahu unikátní. Pro ucelený pohled, jsem v rámci analyzoval strukturu a typy dosažených výsledků výzkumu ve vyhlášených programech podpory. Tedy problematika byla řešena zejména pomocí komparační analýzy na základě literatury, dat a jejich agregovaných výsledků. Národohospodářské dopady jsou zpracovány na podkladě výkonnosti zemědělsko-potravinářského komplexu ve smyslu hrubé přidané hodnoty, socio-demografických údajů o pracovnících v oboru a komplexu. Disertační práce navrhuje novou strukturu organizace aplikovaného agrárního výzkumu zřizovaného státem. Je navržen systém centrální agrární výzkumné organizace na půdorysu stávajícího geografického rozložení na území u hlavního města a Brna. Vytvořené řešení poskytuje komplexnější využití stávajícího nevyužitého potenciálu agrárních veřejných výzkumných organizací a zároveň jsou aplikovány standardní prvky moderního řízení společnosti. Provedeným výzkumem jsem zjistil, že velkým nedostatkem je stávající systém financování vědy a výzkumu, který klade na výzkumné organizace požadavky na kvantitu než kvalitu výstupu. Zároveň také práce ukázala, že existuje řešení ze současného roztříštěného systému organizace aplikovaného zemědělského výzkumu při zachování jeho unikátních možností. Výsledky této práce umožňují, v případě politické vůle, realizovat větší efektivitu aplikovaného agrárního výzkumu založeného státem v České republice.
Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu kvantitativního uvolňování ECB a FEDu v letech 2005-2016
Pýchová, Jitka ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Řežábek, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi nezávislostí a odpovědností centrálních bank. Tento vtah je zkoumán na příkladu kvantitativního uvolňování, které ve zkoumaném období let 2005 - 2016 implementovala Evropská centrální banka a Federální rezervní systém. V teoretické i praktické rovině práce dokazuje, že vztah mezi nezávislostí a odpovědností je do velké míry ovlivněn specifikací cílů měnové politiky. Práce také dokazuje, že konkrétní definice nezávislosti a odpovědnosti obou centrálních bank ovlivnila charakteristiky kvantitativního resp. úvěrového uvolňování. Tato měnová politika má navíc značný potenciál ohrozit nezávislost zkoumaných centrálních bank v mnoha ohledech. V konečném měřítku tedy samotné zavedení kvantitativního uvolňování v kombinaci s jejich potenciálními důsledky prokazuje nedostatečnost celého konceptu nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank a nutnost jejich revize.
MAKROEKONOMICKÉ SOUVISLOSTI RŮSTU ZADLUŽENOSTI ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ V LETECH 2000-2015
Sovička, Lukáš ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Pekárek, Štěpán (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu makroekonomických souvislostí růstu zadluženosti českých domácností v letech 2000 - 2015. Cílem diplomové práce je nalézt hlavní příčiny růstu zadluženosti domácností a identifikovat vliv tohoto procesu na vybrané makroekonomické veličiny. Teoretická část diplomové práce se zabývá tvorbou peněz, měnovou a fiskální politikou, úlohou peněz v hospodářských cyklech a ekonomickými teoriemi spotřeby domácností. Praktická část se blíže zaměřuje na vývoj dluhu, jeho strukturu a sociodemografickou strukturu zadlužených domácností. V diplomové práci jsou charakterizovány příčiny růstu zadlužení domácností, dopady na vybrané makroekonomické veličiny, dále pak schopnost domácností dostát svým finančním závazkům a v neposlední řadě mezinárodní srovnání s vybranými státy EU. Diplomová práce přináší ucelený pohled na dluh českých domácností v období 2000 - 2015. V závěru práce objasňuje hlavní příčiny a důsledky rostoucího zadlužování domácností, spolu s mezinárodní komparací a sociodemografickou charakteristikou zadlužených domácností.
Rentseeking v právu České republiky
Ševčík, Miroslav ; Urban, Jan (vedoucí práce) ; Bažantová, Ilona (oponent)
Diplomová práce "Rentseeking v právu České republiky" je zaměřena na analýzu zájmových skupin, jejich forem, postupů a nástrojů, kterými usilují o dobývání renty v České republice. První část vysvětluje pojem rentseeking (dobývání renty), druhá část tento pojem redefinuje do národního prostředí, v třetí části jsou analyzovány případové studie rentseekingu a ve čtvrté části je věnována pozornost klíčovým profesním a zájmovým skupinám v České republice.
Migrační krize 2016 - Analýza současných a budoucích dopadů na ekonomiku ČR
Strýček, Jakub ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Pekárek, Štěpán (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na kvantitativní a kvalitativní analýzu lidského kapitálu příchozích migrantů, skrze kterou je pomocí národohospodářských kalkulací odhalena konečná deficitní fiskální bilance. Výzkum je prováděn analýzou veřejně přístupných statistických dat a dotazováním neziskových agentur a ministerstev. Na těchto hodnotách je vystavěn model národohospodářských výpočtů zahrnující široké množství proměnných pro přesné vyčíslení veškerých dopadů migrační krize. Hlavním přínosem této práce je sestavení modelu s unikátním datovým základem, poskytující fiskální implikace migrační krize.
Změny v důchodovém systému v České republice účinné od 1. ledna 2013 a jejich dopady na veřejné rozpočty
Steiner, Petr ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Prudká, Šárka (oponent)
Cílem této práce je stanovení kvantitativních dopadů změn důchodového systému v České republice platných od 1. ledna 2013 na veřejné rozpočty. Změny spočívají v zavedení fondového systému v rámci druhého pilíře důchodového zabezpečení a v úpravě penzijního připojištění v rámci třetího pilíře. V teoretické části práce jsou popsána východiska sociální politiky v oblasti důchodového zabezpečení, jsou charakterizovány a komparovány koncepce důchodových systémů. Navazující praktická část analyzuje vývoj v České republice, podstatu změn důchodového systému a zájem populace je využít. Cíl práce je splněn následným stanovením kvantitativních dopadů na veřejný rozpočet. Práce prokazuje, že provedené změny mohou přispět k jeho stabilizaci v horizontu desítek let, nicméně odklon od průběžného financování není nutný. Druhý pilíř může být pro účastníky v jistých ohledech problematický. Doplňkové penzijní spoření v rámci třetího pilíře je vhodným doplňkem zabezpečení na stáří.
Budoucnost centrálního bankovnictví v ekonomickém systému vyspělých států na základě zhodnocení zkušeností z posledního desetiletí
Vilt, Lukáš ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Munzi, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá budoucím vývojem centrálního bankovnictví na základě zhodnocení zkušeností z posledního desetiletí. Hypotézou práce je, zda jsou centrální banky vyspělých ekonomik čím dál tím méně schopny efektivně reagovat na akcelerující vývoj globální ekonomiky a jejich postavení v emisi peněz a regulaci bankovního trhu je a bude stále více oslabováno alternativními bankovními a peněžními systémy. Tuto hypotézu se podařilo vyvrátit analýzou chování čtyř vybraných centrálních bank a to ČNB, FED, ECB a BoJ. Hlavním důvodem byl nárůst jejich aktivit a intervencí způsobující mimo jiné znásobení velikosti jejich rozvah. Naopak alternativa v podobě svobodného bankovnictví se realitě spíše vzdálila. Ani virtuální měny nevykázaly ve sledovaném období centrální banky ohrožující nárůst substituce národních měn. Práce také poskytuje náhled do nových a potencionálně nových nástrojů centrálních bank.
Vývoj výdajů veřejných rozpočtů ve světle průběhu politických cyklů v ČR v letech 2000 - 2015
Kříž, Karel ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Práce se zabývá analýzou vývoje veřejných výdajů ČR mezi roky 2000 a 2015 s ohledem na průběh politických cyklů. Na základě reálných výsledků hospodaření získaných ze státních závěrečných účtů je provedena analýza celkového vývoje jednotlivých rozpočtových kapitol a zejména jejich meziroční komparace. Cílem práce je zjištění možného vlivu politických cyklů na výši a strukturu veřejných výdajů. Za tímto účelem autor vytvořil vlastní teoretické předpoklady a stanovil originální metodologický postup. Výsledná zjištění vytvořenou hypotézu z větší části potvrzují.
AGENDA-SETTING:
Zeman, Martin ; Ševčík, Miroslav (vedoucí práce) ; Pečinková, Ivana (oponent)
Diplomová práca analyzuje schopnosť médií nastolovať nimi vybranú problematiku a tým ovplyvňovať relevantnosť politických zoskupení a následne samotný výber tvorcov hospodárskej politiky. Práca vychádza z predpokladu racionálnej ignorácie a predpokladu, že volič si vyberá možnosť, ktorá má reálnu šancu byť zvolená. Hypotézou práce je, že samotná relevantnosť politického zoskupenia je pre voliča determinovaná práve médiami. Empirický výskum je založený na voľbách do Poslaneckej snemovne Českej republiky v roku 2013.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 165 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
21 ŠEVČÍK, Martin
3 ŠEVČÍK, Milan
1 Ševčík, Marcel
5 Ševčík, Marek
21 Ševčík, Martin
18 Ševčík, Michal
3 Ševčík, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.