Rigorous theses

Latest additions:
2019-07-25
09:29
Responsibility of a State in International Public Law
Botlóová, Kristína ; Faix, Martin (oponent)
Zodpovednosť štátu v medzinárodnom práve verejnom Abstrakt Rigorózna práca pojednáva o histórii zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve, popisuje akcie Rady bezpečnosti OSN v tejto problematike. Rozoberá taktiež pravidlá pre vznik medzinárodnej zodpovednosti štátu a ich implementáciu. Práca sa venuje aj vzťahu medzi zmluvným právom a právom zodpovednosti štátov, ako aj okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť, menovite sem patrí: vyššia moc, núdza, odôvodnenie, ospravedlnenie, omyl. Zaoberá sa aj prekročením kompetencií a významom tohto inštitútu pri zodpovednosti štátov v medzinárodnom práve. Práce Komisie OSN pre medzinárodné právo v oblasti zodpovednosti štátov za iné ako protiprávne správanie sú taktiež medzi oblasťami nachádzajúcimi sa v tejto práci. Ďalšie fenomény podchytené v práci sú reparácia, kompenzácia a zodpovednosť štátov v medzinárodnom práve v kontexte činov spáchaných jednotlivcami. Taktiež uvádzame exkurz do právnej úpravy zodpovednosti štátov a pašovania migrantov, právneho režimu zodpovednosti na šírom mori, zodpovednosti v kozmickom práve a pri zhromažďovaní informácií. Dôležitý pohľad je venovaný otázke sukcesie štátov do zodpovednosti za medzinárodne protiprávne konanie - na probléme viazanosti nových štátov, t.j. štátov nástupcov medzinárodne protiprávnym konaním štátu predchodcu sa...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Nájem prostoru sloužícího podnikání
Ludvíková, Barbora ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Předmětem této rigorózní práce je analýza současné právní úpravy nájmu prostoru sloužícího podnikání dle zák. č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to ve vztahu k praxi a se zaměřením na úpravu zhodnocení předmětu nájmu. Práce je členěna do 11 samostatných kapitol zabývajících se jednotlivými aspekty zkoumaného institutu. První dvě kapitoly jsou úvodní a zabývají se nájmem obecně. Nejprve je věnována pozornost vývoji právní úpravy nájmu napříč historií, právem římským počínaje a moderními kodexy konče. Druhá kapitola vymezuje nájem jako právní vztah obecně, tj. co do začlenění právní úpravy v občanském zákoníku a co do jeho pojmových znaků, pod které řadíme předmět nájmu, jeho přenechání do užívání nájemci, dočasnost a úplatnost. Ve třetí kapitole je věnována pozornost předmětu nájmu - prostoru sloužícího podnikání a jeho správě v případě podílového spoluvlastnictví a společného jmění manželů. Následující kapitola se zabývá vznikem nájmu a rozvádí požadavky kladené na nájemní smlouvu. Pátá kapitola se zabývá dočasností nájmu, nájmy na dobu neurčitou a na dobu určitou, nájmy sjednanými na neobvykle dlouhou dobu a prolongací nájmu, ať již ex contractu či ex lege. Předmětem šesté kapitoly je pak možnost zápisu nájmu do veřejného seznamu, resp. do katastru nemovitostí, podmínky...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Inhibitory lidského enzymu akr1C3 rostlinného původu
Lojdová, Kateřina ; Novotná, Eva (vedoucí práce) ; Čečková, Martina (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina Lojdová Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Konzultant: RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D. Název rigorózní práce: Inhibitory lidského enzymu AKR1C3 rostlinného původu Enzym AKR1C3 je součástí rozsáhlé nadrodiny aldo-ketoreduktas. Jedná se o hydroxysteroiddehydrogenasu, která se v lidském těle podílí mimo jiné na metabolismu steroidních hormonů, ale i na aktivaci a deaktivaci některých léčiv. Zvýšená exprese tohoto enzymu je spojena s vyšší agresivitou některých nádorových onemocnění a horší prognózou jejich léčby, např. u nádorového onemocnění prostaty. To z něj dělá zajímavý cíl pro farmaceutický a lékařský výzkum. Nalezení silného a selektivního inhibitoru AKR1C3 je prvním krokem k léčivu, které by mohlo ovlivnit metabolismus nádoru a obnovit jeho citlivost k léčbě. V této práci bylo testováno 32 přírodních látek ze skupin flavonoidů a alkaloidů. Cílem bylo stanovit inhibiční účinnost vybraných látek na enzym AKR1C3. K měření byla využita redukce potenciálního protinádorového léčiva oracinu na dihydrooracin, výsledky byly hodnoceny pomocí HPLC analýzy. U látek s významnějším inhibičním efektem byla stanovena poloviční inhibiční koncentrace (IC50).

Detailed record
2019-07-25
09:29
Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich aktivita vůči lidským cholinesterasam
Hrušková, Magda ; Hošťálková, Anna (vedoucí práce) ; Chlebek, Jakub (oponent)
Hrušková M.: Alkaloidy dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. a jejich aktivita vůči lidským cholinesterasam. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2018. Klíčová slova: Liriodendron tulipifera, alkaloidy, biologická aktivita. Ze dřeva druhu Liriodendron tulipifera L. byly izolovány alkaloidy a byla zkoumána jejich inhibiční aktivita vůči acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase a propyl oligopeptidase, což jsou enzymy zapojující se do patofyziologie Alzheimerovy choroby (AD). Hledání a testování nových látek, které by se uplatnily v léčbě AD, je velmi aktuální, neboť tuto nemoc zatím nelze kauzálně léčit. Alkaloidní extrakt ze dřeva Liriodendron tulipifera L. byl předběžně testován na inhibiční aktivitu vůči lidským cholinesterasam. Jelikož vykazoval inhibiční aktivitu, byl vybrán k izolaci alkaloidů a k jejich dalšímu zkoumání. Separace extraktu byla provedena pomocí sloupcové chromatografie se stupňovitou elucí. Pro izolaci alkaloidů byla používána preparativní TLC. Identifikace alkaloidů probíhala pomocí strukturních analýz (NMR a MS), u opticky aktivních látek byla měřena jejich optická otáčivost. K testování látek na jejich inhibiční aktivitu vůči acetylcholinesterase a butyrylcholinesterase byla vybrána...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě
Vacková, Linda ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Horáček, Vít (oponent)
Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě Předkládaná rigorózní práce s názvem "Nevyžádaná reklama v české a německé právní úpravě" komplexně analyzuje problematiku nevyžádané reklamy v právním řádu České republiky a Spolkové republiky Německo. Nevyžádaná reklama představuje určitý zásah do osobní nebo obchodní sféry svých adresátů nebo třetích subjektů a s rozvojem moderních komunikačních prostředků se vyskytuje stále častěji a v rozmanitých formách. I když je reklama projevem svobody podnikání a svobody projevu, je třeba její právní regulace, obzvlášť pokud je nežádaná a obtěžující. Text práce je systematicky členěn do čtyř na sebe navazujících částí. První část představuje úvodní zamyšlení nad potřebou a důvodem právní regulace nevyžádané reklamy. Druhá část je dělena do čtyř kapitol a přináší východiska regulace nevyžádané reklamy a nástin její současné podoby. První kapitola se věnuje historickému východisku regulace nevyžádané reklamy. Druhá kapitola zasazuje nevyžádanou reklamu do širšího právního rámce ústavního práva. Následuje kapitola třetí, jež uvádí problematiku nevyžádané reklamy v kontextu evropského práva primárního a především sekundárního. V poslední čtvrté kapitole je věnován prostor přehledu platné právní úpravy nevyžádané reklamy v českém a německém právním řádu tak,...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Studium interakcí enzymu DHRS7 s proteiny metodou pull-down
Hermanová, Kateřina ; Novotná, Eva (vedoucí práce) ; Matoušková, Petra (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Kateřina Káchová Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Studium interakcí enzymu DHRS7 s proteiny metodou pull-down Dehydrogenáza/reduktáza nadrodiny SDR 7 (DHRS7) patří mezi méně probádané enzymy této nadrodiny. Bylo prokázáno, že se tento enzym in vitro zapojuje do redukčního metabolismu celé řady sloučenin, jako například steroidů, retinoidů a xenobiotik. V poslední době se také objevují výsledky poukazující na možnou roli tohoto enzymu v patogenezi nádoru prostaty či jiných onemocnění. Proto by bylo vhodné tento enzym podrobněji charakterizovat s cílem objasnit jeho pato/fyziologickou funkci v organismu. Jelikož se v poslední době poukazuje na důležitost protein-protein interakcí pro funkci proteinů, bylo cílem této práce popsat interakční partnery enzymu DHRS7 a tím přispět k prohloubení znalostí o tomto enzymu. K tomu byla použita in vitro metoda pull-down. V prvním kroku byl enzym DHRS7 (návnadový protein) imobilizován na vhodný nosič (magnetické partikule His Mag Sepharose Ni a nemagnetické Protino Ni-IDA partikule). Poté byl nosič s DHRS7 enzymem inkubován s lyzátem buněk Hep G2, zdrojem možných interakčních partnerů. SDS-PAGE elektroforéza vzorků po eluci obsahovala několik...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Bazotesty a lymfocytární transformační testy s vazbou na lékové intolerance
Honsárková, Tereza ; Krčmová, Irena (vedoucí práce) ; Andrýs, Ctirad (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Kandidát: Bc. Tereza Honsárková Školitel: prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc. Název diplomové práce: Bazotesty a lymfocytární transformační testy s vazbou na lékové intolerance Bazotesty a lymfocytární transformační testy jsou vyšetření, která napomáhají komplexní diagnostice pacienta se suspekci lékové alergie. Správná diagnostika je důležitá pro volbu vhodného opatření, má však svá úskalí. Léková alergie je nejčastěji spojována s β-laktamy, především s peniciliny. Hlavním cílem diplomové práce bylo vypracování aktuální statistiky na základě dokumentace vybraného souboru pacientů. Jednalo se o nemocné, kteří byli kompletně klinicky a laboratorně vyšetřeni. Hlavní podmínkou výběru bylo provedení kožních testů pro suspekci na lékovou alergii indikovanou antibiotiky penicilinové řady za rok 2017 na ambulanci Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové. Byla zpracována jejich data týkající se anamnézy, laboratorních vyšetření se zaměřením na bazotesty a lymfocytární transformační testy a také výsledky kožních testů. Zpracování dat 25 pacientů poukázalo na přínosné nálezy. Zajímavým zjištěním byl fakt, že v anamnéze pacientů převládá výskyt pozdních projevů (63 %). Při statistickém...

Detailed record
2019-07-25
09:27
Canonical and non-canonical signalling triggered by activated TRAIL receptors in human cells
Nahácka, Zuzana
TRAIL ligand spouští apoptózu interakcí se svými dvěma pro-apoptotickými receptory TRAIL- R1 (DR4) a TRAIL-R2 (DR5). Jeho schopnost indukovat apoptózu nezávisle na statusu p53 a selektivně zabíjet rakovinné buňky in vitro a in vivo zapříčinila, že tento ligand patřící do rodiny cytokinů TNF se jevil atraktivním cílem výzkumu terapie nádorových onemocnění. Avšak rezistence mnoha primárních nádorových buněk, neuspokojivý výsledek klinických testů a nedávné studie, které ukazují protichůdné výsledky a to konkrétně, že TRAIL může za specifických podmínek podporovat místo toho, aby inhiboval progresi nádorů, vyvolaly v oblasti výzkumu signalizace indukované ligandem TRAIL nové množství otázek, které je potřeba zodpovědet. Ačkoliv jsou oba receptory DR4 a DR5 rovnoměrne exprimovány, různé typy nádorů vykazují preferenci pro jeden nebo druhý z receptorů. Relativní účast signalizace DR4 a DR5 indukované TRAIL ligandem je málo známá. Abychom analyzovali signalizaci ligandu TRAIL specifickou pro jednotlivé receptory, připravili jsme trimerizované varianty rekombinantního lidského ligandu TRAIL, značené pomocí Strep-tag, s vysokou afinitou pro receptory DR4 nebo DR5. Zjistila jsem, že narozdíl od pankreatických rakovinových buňek PANC-1 rezistentních k apoptóze indukované ligandem TRAIL, probíhá tvorba...

Detailed record
2019-07-25
09:27
Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu
Vikarská, Zuzana ; Ondřejek, Pavel (oponent)
1 Politická role soudů a soudců v evropském a srovnávacím kontextu Zuzana Vikarská Předkládaná disertační práce zkoumá evropské vrcholné soudy, tedy Soudní dvůr Evropské unie a Evropský soud pro lidská práva, a klade si otázku, zda jsou tyto soudní instituce politické a případně v jakém smyslu. Autorka v práci nabízí pět perspektiv, z nichž lze na politickou roli soudů a soudců nazírat. První dimenze zkoumá soudce jako lidské bytosti, řídící se nejen světem práva, nýbrž i různými mimoprávními vlivy, včetně vlivů politických. V první dimenzi tak stojí pojem politika v kontrastu k jisté představě o ryzosti práva a oddělenosti práva od politiky. Do první dimenze lze zahrnout různé právně-filosofické pohledy na soudní rozhodování, ale i míru transparentnosti soudních institucí, přičitatelnost rozhodnutí konkrétním soudcům, či kvalitu odůvodnění soudních rozhodnutí. Druhá dimenze se dívá na proces nominace a výběru soudců zkoumaných soudů. V tomto případě politika znamená zapojení politických aktérů do procesu výběru, či selekci konkrétních osob na základě politických důvodů, v kontrastu k důvodům odborným. První dvě dimenze se zaměřují na individuální soudce: jejich osobnosti (dimenze první) a způsob jejich výběru (dimenze druhá); tyto dvě dimenze přitom spolu velice úzce souvisí. Zbývající tři dimenze se...

Detailed record
2019-07-25
09:27
Zastavení podílu v korporaci
Pašek, Dominik ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Zastavení podílu v korporaci Abstrakt Rigorózní práce se zabývá zástavním právem k podílu v korporaci. Hned ze začátku rozebírám smysl a účel zástavního práva. Následuje část zabývající se zastavitelností podílu v korporaci. Nejprve rozebírám zastavitelnost podílu jakou nehmotné věci movité, která představuje soubor práv a povinností vyplývajících z účasti v korporaci, a následně i zastavitelnost podílů v jednotlivých typech korporací, včetně spolku a společenství vlastníků jednotek. Rozdíly spočívají také v tom, zda podíl je či není představován cenným papírem. Následně se zabývám vznikem zástavního práva, přičemž se zaměřuji na různé tituly, z nichž zástavní právo může vzniknout, a také otázkou okamžiku vzniku zástavního práva. Detailně rozebírám konsenzuální vznik zástavního práva, tedy na základě zástavní smlouvy. Následuje vznik zástavního práva ex actu, a to na základě schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti soudem a na základě rozhodnutí správce daně dle daňového řádu; uvádím k tomuto i praktické informace sdělené Generálním finančním ředitelstvím. Poté rozebírám zástavní právo vznikající ex lege, přičemž dovozuji několik možností, kdy by teoreticky mohlo vzniknout. V části práce, kterou považuji za stěžejní, rozebírám společnická práva zástavního věřitele, která může vykonávat, a to nejprve...

Detailed record