Rigorous theses

Latest additions:
2021-04-11
00:01
Kinematická analýza pohybového systému u osob s abnormálním postavením kyčelního kloubu
Zahradník, Petr ; Kolář, Pavel (vedoucí práce) ; Janura, Miroslav (oponent)
SOUHRN Femoroacetabulární impingement syndrom (FAI) je porucha kyčelního kloubu, ke kterému dochází nejčastěji následkem opakovaného přetěžování kloubu v kombinaci s neideální orientací artikulujících ploch, které tedy nerespektují biomechanicky ideální postavení kloubu. V současné době řada odborníků považuje FAI jako významný faktor přispívající k degeneraci kyčelního kloubu s následným rozvojem koxartrózy. V našem výzkumu jsme hodnotili, jakým způsobem se FAI promítá do běžné chůze. Jako objektivizační metodu jsme k tomu využili 3D kinematickou analýzu pohybu. Cíl práce: Cílem práce bylo objektivizovat změny základních parametrů chůze, pohybů kloubů dolních končetin a pohybů pánve v běžné chůzi u osob s FAI pomocí 3D kinematické analýzy a výsledky porovnat se skupinou zdravých osob. Soubor: Do výzkumu bylo vybráno 21 pacientů (7 žen, 14 mužů), u kterých byl klinickým vyšetřením a pomocí RTG potvrzen FAI. Kontrolní skupinu tvořilo 18 zdravých probandů (8 žen, 10 mužů), u kterých byla vyloučena patomorfologie kyčelního kloubu pomocí MRI. Metody: Všichni probandi absolvovali vyšetření chůze pomocí 3D kinematické analýzy pohybu systémem Qaulisys. Data byla zpracována softwary Qualisys Track Manager a Visual3D. Předmětem zkoumání byly základní parametry chůze, pohyby v hlezenním a kolenním kloubu v sagitální...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Posouzení vhodnosti TD testu pro stanovení perzistence či tolerance u klinických izolátů Staphylococcus aureus
Kotková, Hana ; Lichá, Irena (vedoucí práce) ; Fišer, Radovan (oponent)
Perzistence představuje schopnost bakterií přežít působení antibiotik, i když bakterie nekódují geny rezistence. Jedná se o velice komplexní proces, který je pravděpodobně důsledkem omezení fyziologických dějů u dané subpopulace bakterií. Cílem této práce bylo ověřit vhodnost nově vyvinutého testu "Tolerance Disk test" (TD testu, Gefen et al. 2017) k detekci perzistentní nebo tolerantní subpopulace bakteriálních buněk u klinických izolátů Staphylococcus aureus. TD test jsme provedli u tohoto druhu bakterie, která je významným podmíněně patogenním organismem člověka, a jeho výsledky jsme porovnali s výsledky křivek hynutí. Zjistili jsme, že i v tomto případě lze semikvantitativně sledovat schopnost perzistovat a tento test tedy považujeme za vhodný pro zavedení do klinické praxe. Kromě toho navrhujeme, že by TD test mohl umožnit rozlišení perzistentní a tolerantní subpopulace. Klíčová slova: Staphylococcus aureus, perzistence, antibiotika, tolerance

Detailed record
2021-04-11
00:01
Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018
Svobodová, Markéta ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Dobrovolnictví v rámci sportovní akce - Olympijské parky 2016-2018 Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je na základě výzkumu vývoje spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem poskytnout konkrétní doporučení pro zlepšení vzájemné součinnosti mezi těmito stranami. Výzkum se zaměří na spolupráci ČOV a dobrovolníků v rámci olympijských parků Rio - Lipno 2016 a PyeongChang 2018. Metody: Výzkum byl proveden pomocí kvalitativní a kvantitativní metody. Pro kvalitu získaných dat byl realizován rozhovor s hlavním koordinátorem dobrovolníků Tomášem Mirovským a zúčastněné pozorování v přirozeném prostředí. Této sportovní události se autorka účastnila jako dobrovolník. Působila jako účastník pozorovatel, tzv. rovnoprávný člen skupiny, který informuje spolupracovníky o své pravé totožnosti. Kvantitativní metoda byla realizována prostřednictvím písemných a elektronických dotazníků. Výsledky: Z výsledku výzkumu vyplynulo, že vývoj spokojenosti spolupráce dobrovolníků s Českým olympijským výborem se v roce 2018 zlepšil. Pomocí výzkumu byly odhaleny nedostatky ČOV zejména v oblasti organizace, nedostatečné informovanosti a aroganci některých placených členů ve vyšších postech. V případě, že ČOV nebude věnovat pozornost kvalitní péči dobrovolníkům a zajištění jejich potřeb, může se...

Detailed record
2021-04-11
00:01
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka.

Detailed record
2021-03-28
01:05
Využití písně v hodinách německého jazyka jako prostředku k rozvoji komunikační kompetence
Pokorný, Petr
ráce se zabývá problematikou využití písní ve výuce německého jazyka. Jejím cílem je přispět k řešení problematiky využití písní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka. Teoretické východisko představuje popis postavení německého jazyka v současném vzdělávacím systému České republiky, následuje přiblížení základních meto výuky německého jazyka relevantních pro zvolené téma a rovněž specifikace vybraných psychologických problémů souvisejících s využitím hudby v cizojazyčné výuce. Předmětem praktické části je výzkumné šetření mezi žáky a učitel škol a na školách středních. Cílem výzkumného šetření je zjistit a popsat současnou situaci využití písní v hodinách německého jazyka a odhalit, kdy a proč dochází k využívání písní hodinách němčiny jako cizího jazyka. Na základě zjištěných dat získaných prostřednictvím dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů byl po konzultaci s vytvořen soubor pracovních a metodických listů pro úrovně A1, A2 a B1 dle SERR, ve kterých jsou prezentovány různorodé způsoby práce s hodinách německého jazyka. Ty mohou pomoci jako metodická opora a příklady dobré praxe učitelům německého jazyka častějšímu využívání písní ve výuce německého jazyka.

Detailed record
2021-03-28
01:00
Nanofiltrace
Hudečková, Hana ; Kučera, Radim (vedoucí práce) ; Holas, Ondřej (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Nanofiltrace Diplomová práce Kandidát: Hana Heidrová Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Tomáš Holas, Ph.D. Nanofiltrace je tlakový membránový proces, pro který je specifické využívání polopropustných membrán s velikostí pórů v řádu 1 nm. Tato metoda se hojně využívá pro separaci nízkomolekulárních látek. Ve farmacii má své uplatnění například při izolaci produktů. Tato diplomová práce se zabývá popisem chování tří komerčně vyráběných nanofiltračních membrán a také ověřením jejich potenciálního uplatnění v procesu výroby námelových alkaloidů. Teoretická část se soustřeďuje především na popis tlakových membránových procesů, využití nanofiltrace v různých odvětvích lidské činnosti a dále na současné a historické využití námelových alkaloidů v terapii a popis jejich vlastností. Praktická část je zaměřena zejména na zkoumání vlivu různých experimentálních parametrů na hodnoty retence vybraných námelových alkaloidů (především kyseliny lysergové a isolysergové). Dosažené výsledky jsou vzájemně porovnány a kriticky vyhodnoceny. Klíčová slova: tlakové membránové procesy, nanofiltrace, námelové alkaloidy

Detailed record
2021-03-28
00:59
Flow-cytometrická analýza inhibičního vlivu nových cílených léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů
Burianová, Gabriela ; Hofman, Jakub (vedoucí práce) ; Červený, Lukáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Gabriela Burianová Školitel: RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. Název diplomové práce: Flow-cytometrická analýza inhibičního vlivu nových cílených léčiv na aktivitu ABC lékových efluxních transportérů Nádorová onemocnění patří k druhým nejčastějším příčinám úmrtí. Léčba je často kombinací klasické chemoterapie, radioterapie a chirurgické léčby. Novější možností je použití tzv. cílené protinádorové léčby, která se zaměřuje s větší specifitou na nádorové buňky. Komplikací úspěšné protinádorové léčby je vznik mnohočetné lékové rezistence (MDR), která může být mimo jiné způsobena zvýšenou expresí efluxních transportérů. ATP binding cassette (ABC) transportéry představují širokou rodinu transmembránových proteinů, které využívají energii ve formě ATP k transportu látek přes membránu. S MDR jsou spojeny především tři hlavní transportéry: P-glykoprotein (ABCB1), multidrug resistance-associated protein 1 (ABCC1) a breast cancer resistance protein (ABCG2). Inhibicí transportérů se zvýší akumulace chemoterapeutických substrátů uvnitř buněk. V této práci jsme zkoumali interakci šesti syntetických nízkomolekulárních látek (alisertib, ensartinib, entrectinib, talazoparib, tepotinib, vistusertib) s ABC transportéry...

Detailed record
2021-03-28
00:59
Vliv inositol hexafosfátu na adhezivitu a migraci buněčných linií SW480 a SW620
Peterková, Alena ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Skálová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Alena Ježková Školitel: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Školitel specialista: RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv inositol hexafosfátu na adhezivitu a migraci buněčných linií SW480 a SW620 Inositol hexafosfát (IP6) je molekula běžně přítomná v přírodě, zejména v obilninách a luštěninách. Již dříve bylo popsáno, že IP6 ovlivňuje řadu procesů v těle, jako je např. snížení agregace krevních destiček, podpora sekrece insulinu, hypocholesterolemický účinek, několikrát byl popsán i protinádorový účinek. Cílem této práce bylo studium adhezivních a migračních procesů, které jsou důležitými kroky v procesu metastazování nádorových buněk. Pro studium byla zvolena buněčná linie odvozená od kolorektálního adenokarcinomu - SW480 a metastatická linie odvozená z lymfatické uzliny téhož pacienta - SW620. V obou liniích byla testována schopnost migrace. Zároveň byl porovnáván vliv IP6 v různých koncentracích a v několika časových intervalech na expresi adhezivních a invazivních molekul na úrovni mRNA (RT-PCR) a proteinů (western blot, imunofluorescence). Schopnost migrace byla zjištěna pouze u metastatické linie SW620, v porovnání s linií SW480. Významné snížení migrace u linie SW620 bylo...

Detailed record
2021-03-28
00:58
Development of new types of biocompatible hemodialysis membranes for separation of biomolecules
Kohlová, Michaela ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Kujovská Krčmová, Lenka (oponent) ; Pena, Angelina (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové / Univerzita Porto, Farmaceutická fakulta Katedra analytické chemie / Katedra chemických věd Kandidát: Mgr. Michaela Kohlová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Konzultanti: prof. Maria de Conceição Branco Montenegro doc. Alice Santos-Silva Název dizertační práce: Vývoj nových typů biokompatibilních hemodialyzačních membrán pro separaci biomolekul Předkládaná disertační práce je zaměřena na vývoj, přípravu a optimalizaci planárních polysulfonových membrán, které by svými vlastnostmi odpovídaly membránám používaným pro hemodialýzu. Pro přípravu těchto tenkých polopropustných membrán byla použita metoda spin coatingu a fázové inverze, ponořením naneseného filmu do roztoku nerozpouštěla. Jak proces přípravy, tak složení membrán bylo optimalizováno tak, aby finální získaná membrána měla mechanickou odolnost vhodnou pro použití v průtokovém systému, separační vlastnosti vhodné pro hemodialýzu a byla biokompatibilní. Membrána s těmito vlastnostmi byla dále modifikovaná bioaktivními látkami za účelem snížení oxidačního stresu a/nebo chronického zánětu, tedy komplikací běžně se vyskytujících u pacientů podstupujících hemodialýzu. K přípravě těchto bioaktivních membrán byly použity tři různé typy modifikace. Membrány s antioxidační aktivitou...

Detailed record
2021-03-28
00:56
Sulfates as phase II metabolites of natural phenolic compounds
Hetman, Anastasiia ; Mladěnka, Přemysl (vedoucí práce) ; Siatka, Tomáš (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student/ka: Anastasiia Hetman Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel specialista: doc. Ing. Kateřina Valentová, Ph.D. Název diplomové práce: Sulfáty jako metabolity 2. fáze biotransformace přírodních fenolových látek Přírodní monofenolové látky, které se vyskytují v rostlinách a také vznikají při metabolismu polyfenolů střevní mikrobiotou, jsou absorbovány a procházejí 2. fází biotransformace. To má za následek tvorbu různých konjugovaných metabolitů, jako jsou sulfáty, jejichž biologická aktivita nebyla dosud studována. Tato práce byla zaměřena na přípravu a izolaci čistých sulfatovaných metabolitů fenolových látek, a to 4- methylkatecholu, protokatechové, homoprotokatechové, a 2,3,4-trihydroxybenzoové kyseliny a floroglucinolu za použití arylsulfotransferázy z Desulfitobacterium hafniense. Byly připraveny dva sulfatované produkty v dostatečné čistotě, a to 4-methylkatechol-O- sulfát (nedělitelná směs 4-methylkatechol-1-O-sulfátu a 4-methylkatechol-2-O-sulfátu) a floroglucinol-O-sulfát. Jejich antioxidační aktivita byla porovnána s aktivitou výchozích látek pomocí následujících šesti in vitro testů: zhášení DPPH (1-difenyl-2- pikrylhydrazyl) a ABTS (kyselina 2,2'-azinobis-...

Detailed record