Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2019-06-11
07:57
Vliv maternálního diabetu na embryonální vývoj srdce a fetální programování
Čerychová, Radka ; Pavlínková, Gabriela (vedoucí práce) ; Nováková, Olga (oponent) ; Neckář, Jan (oponent)
Maternální diabetes negativně ovlivňuje embryonální vývoj a je spojen se zvýšeným rizikem vzniku vrozených vývojových vad. Vedle přímé teratogenicity dochází v diabetickém intrauterinním prostředí k tzv. procesu fetálního programování, který zvyšuje u dospělých potomků predispozice ke kardiovaskulárním chorobám, obezitě a onemocnění diabetes mellitus. Molekulární mechanismy embryonálních a fetálních odpovědí na maternální diabetické prostředí stále nejsou plně objasněny. Na myším modelu jsme ukázali, že maternální diabetes ovlivňuje expresi genů v srdcích vyvíjejících se embryí. Největší změny v expresi 11 vybraných genů byly detekovány v období souvisejícím s dokončováním septace, expanzí myokardu a zvýšením embryonální produkce inzulinu. Tyto geny jsou spojovány s procesem epitelo- mezenchymové tranzice, klíčového procesu ve vývoji srdce. Pomocí imunohistochemické analýzy jsme v srdcích embryí, které byly vystaveny maternálnímu diabetu, v kritickém stádiu kardiovaskulárního vývoje detekovali zvýšení hypoxie, čemuž odpovídalo navýšení exprese hypoxií indukovaného faktoru 1α (HIF-1α) a vaskulárního endotelového růstového faktoru A. Na základě výsledků ukazujících zapojení signální dráhy HIF-1 v rozvoji diabetické embryopatie byl pro studium vlivu maternálního diabetu na funkci srdce dospělých...

Úplný záznam
2019-06-11
07:57
Ženy v rekatolizaci českých zemí
Jiřincová, Barbora ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Čornejová, Ivana (oponent) ; Knoz, Tomáš (oponent)
Předkládaná práce se věnuje ženám v procesu rekatolizace Čech a soustředí se především na první vlnu tohoto děje, tedy na období 1. poloviny 17. století. Autorka zjišťovala, zda a nakolik se ženská zkušenost v tomto procesu lišila od té mužské, o čemž mnohem více než vznikající legislativa a vytvářené normy svědčila praktická aplikace rekatolizačních nařízení. Pro výzkum byly využity především bohaté materiály související s působením rekatolizační komise a dalších úřadů zajišťujících konverzi obyvatel, či materiály jinak s rekatolizací související. K hodnocení výsledků restaurace katolicismu badatelka zkoumala prameny statistické povahy, přičemž vzhledem k jejich rozsahu se musela omezit na regionální sondu - oblast Boleslavska. Cíl práce představovaly především měšťanky a příslušnice nižší šlechty. Jeden z hlavních výsledků výzkumu představuje zjištění, že ženy byly orgány státní a církevní moci považovány za stejně důležité pro úspěch celého procesu jako muži, ačkoliv často pro nátlak na ně úřady volily jiné postupy, zdánlivě měkčí. Tato flexibilita je pro přístup katolické církve k ženám nejen v tomto období příznačná a předkládaná práce se v tomto závěru shoduje s pracemi zahraničními na podobná témata. Předkládaná zjištění také přispívají k poznání procesu rekatolizace českých zemí, především...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Otázka nebezpečí a možnosti proměny vztahu k řeči: K Heideggerovu titulu "nebezpečí" (die Gefahr)
Jílek, Vlastimil ; Benyovszky, Ladislav (vedoucí práce) ; Prázný, Aleš (oponent) ; Novotný, Jaroslav (oponent)
Předkládaná studie je pokusem o uvedení Heideggerova pojetí pravdy myšlené jako neskrytost bytí do souvislostí s problematikou bytnosti techniky [Ge-stell], a to s ohledem k nebezpečí [Gefahr], které se skrývá v tomto specifickém způsobu odkrývání. Pravda je u Heideggera oproti tradici myšlena jinak, totiž ve své vazbě ke svobodě zakoušené jako otevřenost vztahování. Heidegger se zde pokouší vyvést otázku po bytostném určení pravdy z oblasti obvyklého tázání vázaného a vedeného předem určitou představou pravdy. Otázka po charakteru konkrétní význačné cesty k neskrytosti bytí, umění, otevírá druhou kapitolu. Sledujeme zde, jak se otázka neskrytosti bytí rozvíjí v tázání po původu uměleckého díla. Umění se ukazuje jako jedna z bytostných cest k neskrytosti bytí. Umělecké dílo dává podobu místu, kde jsme a žijeme. V díle umění se otevírá bytostný svět. V současné epoše dějin bytí však vládne specifický způsob odkrývání, zakrývající odkrývání, v němž se svět odpírá. Čelíme zpustnutí věcí a odepření světa. Je proto třeba tázat se po způsobu odkrývání vládnoucím v bytnosti techniky, v němž se specifickým způsobem, tj. v zakrývajícím odkrývání, uděluje bytí. V tomto specifickém údělu odkrývání se plastičtěji a v konkrétních souvislostech ukazuje to, co známe jako in- sistování. Heidegger je vypracovává v...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Vyhledávání a hodnocení závažnosti endoteliální dysfunkce u dětí s chronickým autoimunitním onemocněním
Sýkorová, Aneta ; Jehlička, Petr (vedoucí práce) ; Urbanová, Zuzana (oponent) ; Klásková, Eva (oponent)
Cílem dizertační práce bylo zhodnocení endoteliální funkce pomocí kombinace měření RHI a specifických biochemických markerů u dětí s možným rizikem předčasné manifestace aterosklerózy a u kontrolní skupiny zdravých dětí. Do studie bylo zařazeno celkem 124 dětí (z toho 106 pacientů rozdělených do pěti skupin podle základní diagnózy - diabetes mellitus 1. typu, Crohnova choroba, cystická fibróza, familiární hypercholesterolémie a akutní lymfoblastická leukémie a 18 zdravých dětí kontrolní skupiny). Během studie jsme měřili RHI pomocí nové pletysmografické metody a dále hodnotili biochemické markery endoteliální dysfunkce (ADMA, E-selectin, hsCRP a VCAM) a lipidogram u jednotlivých skupin dětí. Primárním cílem naší studie bylo stanovení hodnoty RHI a biochemických parametrů u zdravých jedinců a dále ve vybraných rizikových skupinách dětí (diabetes mellitus 1. typu, Crohnova choroba, cystická fibróza, familiární hypercholesterolémie a děti po ukončené léčbě akutní lymfoblastické leukémie). Zároveň jsme porovnávali pacienty z jednotlivých skupin s kontrolním souborem. Nalezli jsme signifikantně zvýšené hodnoty RHI ve skupinách dětí s diabetem 1. typu, Crohnovou chorobou, cystickou fibrózou a u dětí po ukončené úspěšné léčbě akutní lymfoblastické leukémie. Zvýšené hodnoty RHI jsme pozorovali i ve skupině dětí s...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Intelligent nanofibres functionalized with growth factors and blood derivatives for dermatology applications
Vocetková, Karolína ; Amler, Evžen (vedoucí práce) ; Rosina, Jozef (oponent) ; Arenberger, Petr (oponent)
Krevní deriváty jsou výborným zdrojem přirozených růstových faktorů. V tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně již našly řadu uplatnění. Cílem této práce bylo optimalizovat podmínky buněčné kultury za použití destičkového lyzátu, a dále vyvinout mikro- a nanovlákenné nosiče funkcionalizované krevními destičkami, které by mohly sloužit jako systém řízeného dodávání přírodních růstových faktorů. Mikro- a nanovlákenné nosiče byly připraveny elektrostatickým a centrifugačním zvlákňováním PCL. Připravené nosiče byly funkcionalizovány povrchovou adhezí krevních destiček nebo jejich enkapsulací do vnitřní části nanovláken emulzní technikou. V rámci studie kultivačních podmínek kožních buněk bylo zjištěno, že suplementace media 7% destičkovým lyzátem je dostačující pro nahrazení 10% FBS v kultuře keratinocytů a fibroblastů. Dále byl povrch PCL nanovláken připravených elektrostatickým zvlákňováním funkcionalizován krevními destičkami. Při kontaktu s nanotopografií nanovlákenného povrchu došlo k aktivaci destiček a následně k vytvoření fibrinové sítě, která sloužila jako rezervoár růstových faktorů. Díky tomu došlo k prodloužení poločasu uvolnění EGF až na 1.7 dní. Takto funkcionalizované nanovlákenné nosiče podporovaly proliferace a metabolickou aktivitu keratinocytů, fibroblastů a melanocytů. Při...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Experimentální studie mechanismů neurodegenerace za různých podmínek
Purkartová, Zdeňka ; Vožeh, František (vedoucí práce) ; Pokorný, Jaroslav (oponent) ; Mareš, Jan (oponent)
EXPERIMENTÁLNÍ STUDIE MECHANISMŮ NEURODEGENERACE ZA RŮZNÝCH PODMÍNEK - SOUHRN MUDr. Zdeňka Purkartová Mozeček je významná struktura uplatňující se v koordinaci pohybů a v řadě dalších funkcí včetně procesů kognitivních a emočních. K závažným onemocněním mozečku patří velká skupina mozečkových hereditárních degenerací s různým typem dědičnosti, odlišnou patogenezí a pestrými fenotypovými projevy. K výzkumu těchto onemocnění i možností jejich léčby lze využít mnoho typů myších modelů. Jedná se o myši trpící spontánní mutací či myši geneticky modifikované. Cílem naší práce byloanalyzovat dynamiku morfologických změn během mozečkové degenerace u myší typu Lurcher za použití dvojitého fluorescenčního barvení. Dále jsme se věnovali transplantaci embryonální mozečkové tkáně ve formě suspenze u dospělých myší typu Lurcher kmene B6CBA, myší pcd kmene B6.BR a myší typu wild obou těchto kmenů s dvouměsíčním přežíváním příjemců po operaci a transplantaci identické suspenze u dospělých myší typu Lurcher kmenů B6CBA a C3H a myší typu wild obou těchto kmenů se šestiměsíčním přežíváním příjemců po operaci. Prokázali jsme tyto hlavní charakteristiky degenerujících Purkyňových buněk u mutantů Lurcher: narušenou kontinuitu řady Purkyňových buněk, přítomnost tmavých skvrn v buněčných jádrech, fragmentaci jadérek a nerovnoměrné...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Tělesné složení u vybraných skupin pražských dětí mladšího školního věku
Hadžega, Tomáš ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Havel, Zdeněk (oponent) ; Kutáč, Petr (oponent)
SOUHRN Problém Současný životní styl většiny populace dětí i dospělých se vyznačuje neaktivním životním stylem. Výzkumy uvádějí, že pohyb dětí s přibývajícím věkem klesá (Bunc, 2004) a dochází u nich ke zvyšování hodnot tělesného tuku a poklesu tělesné zdatnosti, což v konečném důsledku vede k nadváze a obezitě (např. Brettschneider, Naul, 2007; Malina, Bouchard, 1991; Roche et al., 1996). Tento nedostatek pohybové aktivity vede k poklesu tělesné zdatnosti, jako celosvětovému trendu (Malina 2004;, Reed et al., 2006; Tomkinson, 2007), zvyšující se nadváze a obezitě, či vzniku některých zdravotních problémů. Jednou z možností, jak posoudit úroveň životního stylu a kvalitu života dětí i dospělých je tělesné složení. Jeho znalost může přispět k posouzení zdravotního stavu jedince i jeho fyzické připravenosti. Cíl Popsat změny somatických ukazatelů a vybraných parametrů tělesného složení, které souvisí s věkem a pohlavím u dětí mladšího školního věku. Zjistit korelaci mezi somatickými ukazateli, věkem a parametry tělesného složení dětí u obou pohlaví. Zjistit dominantní faktory ovlivnění tělesného složení u obou pohlaví. Metody Průřezové statistické šetření proběhlo na třech základních školách v Praze, kde bylo u prvního měření otestováno 220 dětí (116 chlapců a 104 dívek) ve věku 8-11 let a u druhého měření...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Revealed preferences for outdoor recreation in natural areas - Czech and European perspective
Kaprová, Kateřina ; Melichar, Jan (vedoucí práce) ; Brůha, Jan (oponent) ; Šauer, Petr (oponent)
K. Kaprová (2019): Revealed preferences for outdoor recreation in natural areas - Czech and European perspective Abstrakt disertační práce Disertační práce se zabývá analýzou a syntézou rekreačních hodnot spojených s přírodními územími v České republice a v Evropě. Práce sestává z pěti případových studií s různou geografickou úrovní analýzy: od analýzy jedné rekreační lokality přes analýzu velkých přírodních rekreačních území v České republice (včetně chráněných území), po syntézu výsledků evropských studií poptávky po rekreaci. Metodologie práce vychází z teorie environmentální ekonomie a netržního oceňování environmentálních statků a služeb, konkrétně je aplikována metoda hedonické ceny a metoda cestovních nákladů. Studie I se zabývá vlivem městské zeleně (městských lesů a maloplošných zvláště chráněných území) na cenu nemovitostí v Praze. Výsledky studie ukazují, že blízkost k zeleni a plocha zeleně jsou významnými faktory ovlivňujícími ceny nemovitostí, což naznačuje, že obyvatelé Prahy pozitivně vnímají přítomnost městské zeleně včetně jejích rekreačních přínosů. Velikost přínosů poskytovaných rezidentům se liší podle typu městské zeleně. Městské lesy ovlivňují ceny nemovitostí nejvíce. Maloplošná zvláště chráněná území mají rovněž pozitivní vliv na cenu nemovitostí, ale efekt je nižší než efekt lesů....

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Význam NMDA antagonistů v animálních modelech ischemického poškození mozku a deprese
Kletečková, Lenka ; Valeš, Karel (vedoucí práce) ; Zach, Petr (oponent) ; Ježek, Karel (oponent)
Glutamátergní systém je hlavním excitačním systémem a glutamátové receptory jsou hojně exprimovány v celé nervové soustavě. Jejich nejrozšířenější typ N-methyl-D-aspartátové (NMDA) receptory jsou esenciální pro fyziologický vývoj nervové tkáně, synaptickou plasticitu a kognitivní procesy. Na druhou stranu nadměrná aktivace těchto receptorů vede k excitotoxickému poškození nervové tkáně a pozdějším velmi vážným neurologickým následkům na budoucí kvalitu života pacienta. Narušení glutamátergního systému je společným rysem pro hypoxicko-ischemické poškození, traumatické poranění, neurodegenerativní onemocnění i neuropsychiatrické choroby. Proto jsou glutamátergní systém a potažmo NMDA receptory atraktivním cílem současného neurofarmakologického výzkumu. Předložená práce se zabývá různými typy molekul modulačně inhibujících NMDA receptor. Výzkum je zaměřen zejména aplikovaným směrem s cílem ohodnotit možný terapeutický potenciál studovaných látek. První skupinu látek představují neuroaktivní steroidy pregnanolon glutamát a pregnanolon hemipimelát inhibičně alostericky modulující NMDA receptor. U těchto molekul jsme s pomocí histologických a behaviorálních metod prokázali jejich neuroprotektivní efekt v hypoxicko-ischemickém a excitotoxickém poškození nervové tkáně. Druhou skupinou látek jsou takrin a...

Úplný záznam
2019-06-11
07:56
Essays on Local Politics
Kuliomina, Jekaterina ; Jurajda, Štěpán (vedoucí práce) ; Bagues, Manuel (oponent) ; Baltrunaite, Audinga (oponent)
V první kapitole analyzuji, zda zvolení více žen do obecního zastupitelstva může ovlivnit budoucí kandidaturu žen. Využívám případ nedávných komunálních voleb v České republice a strategii nespojité regrese (regression discontinuity design, RDD). Zjišťuji, že méně žen kandiduje v období po vítězství dodatečné ženy s těsným volebním výsledkem v předchozím volebním období. Efekt se projevuje silněji v obcích, kde se kandidátka s těsným volebním výsledkem spojila s jednou nebo více ženami v zastupitelstvu. To naznačuje, že snaha o dostatečné zastoupení žen, z pohledu politiků nebo komunity, je pravděpodobný mechanismus vysvětlující pozorovaný jev. V druhé kapitole si kladu otázku, zda osobní charakteristiky místních politiků, například pohlaví, vzdělání nebo zaměstnaní, ovlivňují alokaci obecního rozpočtu. Nenacházím žádný důkaz, že některá z uvedených charakteristik ovlivňuje rozpočet, deficit nebo dluh. Tato zjištění platí i pro nejmenší obce, kde by vliv jednotlivých členů zastupitelstva na rozhodování měl být silnější. V poslední kapitole analyzuji, jak dočasné zvýšení odpovědnosti zastupitelstva, rozpočtu a interakce s obecní komunitou může ovlivnit kandidaturu místních nezávislých politiků. Záplavy v České republice v roce 2002 považuji za zdroj uvedených dočasných změn v zastupitelské správě. Zjišťuji,...

Úplný záznam