Disertační práce

Nejnovější přírůstky:
2017-11-08
17:15
Essays in Experimental Economics
Miklánek, Tomáš ; Katuščák, Peter (vedoucí práce) ; Servátka, Maroš (oponent) ; Ortmann, Andreas (oponent)
Essays in Experimental Economics Tomáš Miklánek Abstrakt První kapitola představuje teoretický model averze k nerovnosti, který má využití také v situacích informační asymetrie. Model je založen na nepaternalistickém přístupu, kde funkce vlastního užitku zahrnuje užitek ostatních tak, jak je vnímán tím, kdo rozhoduje. Model navíc umožňuje rozšíření motivů, které můžou vést k pro-sociálnímu chování. Dále je rozšířen přidáním averze ke studu jako další motivace pro navenek altruistické chování. Hrozba studu je vyvolaná různými úrovněmi odhalení buď vlastních rozhodnutí, nebo vlastní identity před nezúčastněnými pozorovateli. Experimentálně také testuji předpovědi modelu, přičemž využívám jednoduchého prostředí hry Diktátor. Cílem tohoto experimentálního designu je odstranění možných zkreslujících behaviorálních efektů, přítomných v jiných hrách. Výsledky ukazují, že i nepatrné vystavení se studu má za následek signifikantně vyšší částky pro přijímatele. Analýza rovněž ukazuje, že lidé, kteří si myslí, že můžou zatajit své rozhodování před míň informovanými protějšky, využívají tuto informační asymetrii pro dosažení vyššího finančního zisku. Druhá kapitola zkoumá endogenní rozhodnutí k získání užitečné informace. Můj experimentální design testuje predikce "ego-utility" teorií a dalších relevantních teorií o...

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Evolution and Adaptability of Complex Applications
Polák, Marek ; Holubová, Irena (vedoucí práce) ; Rahayu, Wenny (oponent) ; Krátký, Michal (oponent)
Evoluce a adaptabilita komplexních ap- likací Abstrakt V současné době se aplikace stávají stále složitějšími, což přináší problémy během jejich vývoje. Změna v jedné části aplikace může netriviálně ovlivnit jiné části aplikace. Dalším aspektem mohou být systémy, které s aplikací komunikují. Ty musí být upraveny, aby se zajistila správná funkcionalita. Tyto problémy se mohou týkat různých domém - UML diagramů, XML schémat, relačních schémat, API, atd. V této práci jsme se na zmíněný problém zaměřili z perspektivy MDA, která pro obecný náhled na problém využívá platformově nezávislého modelu (PIM) a pro konkrétní domény využívá platformově specifické modely (PSM). Tyto mod- ely mohou být navíc propojeny a vzájemně závislé. Náš návrh obsahuje nové definice modelů z různých, široce využívaných domén, operace nad těmito modely a algoritmy pro transformace modelů. Díky prin- cipu MDA je možné představené modely kombinovat a modelovat tak komplexní aplikace. Veškeré prezentované modely a algoritmy byly experimentálně imple- mentovány ve frameworku DaemonX a testovány na reálných datech, aby byla ověřena jejich správnost. 1

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Ostrakodi vybraných stratigrafických úrovní ordoviku pražské pánve
Lajblová, Karolína ; Kraft, Petr (vedoucí práce) ; Holcová, Katarína (oponent) ; Kyška Pipík, Radovan (oponent)
Předkládaná disertační práce představuje průvodní komentář a soubor čtyř publikací se zaměřením na revizi ordovických ostrakodů pražské pánve, jejichž výzkum byl v minulosti zcela nedostačující vzhledem k rozmanitosti a hojnosti ostrakodového materiálu této oblasti. Úvodní část disertační práce se zaměřuje na základní charakteristiku studované skupiny s důrazem na morfologii, ekologii a historii výzkumů. V dalších kapitolách je pozornost věnována ostrakodům spodního, středního a svrchního ordoviku pražské pánve a jejich srovnání s faunou ostatních paleoregionů. Publikované studie jsou zaměřeny na komplexní revizi ostrakodů klabavského, šáreckého a králodvorského souvrství. Výsledkem jsou systematické monografie rozšířené o studii ontogeneze rozšířeného šáreckého druhu Conchoprimitia osekensis (Přibyl, 1979). V rámci těchto publikací je diskutována taxonomie, paleogeografie a celková diverzita studovaných ordovických druhů.

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Gene flow and its consequences for microevolution in Taraxacum (Asteraceae)
Mártonfiová, Lenka ; Štěpánek, Jan (vedoucí práce) ; Krahulec, František (oponent) ; Sharbel, Timothy F. (oponent)
[7] Summary Microevolution refers to evolutionary changes at or below the species level. These changes are the result of mutation, natural selection, gene flow and genetic drift. When microevolutionary processes in agamic complexes, like Taraxacum, are studied, gene flow deserves special attention. Taraxacum is very large and widespread genus with a very complicated taxonomy. It forms a polyploid series with basic chromosome number x=8, diploids (obligate sexuals) and triploids (apomicts) prevail. The presented work studies reproductive behaviour and pathways of the gene flow in Taraxacum sect. Ruderalia and compares it with Taraxacum sect. Erythrosperma. Diploid, triploid and tetraploid individuals were sampled from mixed diploid - polyploid natural populations of Taraxacum sect. Ruderalia, diploids and triploids from Taraxacum sect. Erythrosperma. Seeds resulting both from the crosses between particular ploidy levels, from isolated anthodia and from open pollinated anthodia (from cultivated and wild plants) were subjected to the flow-cytometric seed screening (FCSS) to determine ploidy levels in the progeny and to infer breeding behaviour of maternal plants. Three possible pathways of the gene flow were studied: (A) fertilization of sexuals by pollen of apomicts, (B) BIII (2n+n) hybrid formation, (C)...

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Spin and Lattice Excitations in Multiferroics
Skiadopoulou, Styliani ; Kamba, Stanislav (vedoucí práce) ; Bordács, Sándor (oponent) ; Hlídek, Pavel (oponent)
Vědecký význam dynamické magnetoelektrické vazby kombinovaný s jejími pozoruhodnými potenciálními technologickými aplikacemi podnítil naše studium spinových a mřížkových excitací v řadě dobře známých i kompletně nových multiferoických materiálech. Byly studovány magnetoelektrické excitace ve slavném pokojovém multiferoiku BiFeO3. Kromě jiných se nalezly dvě nové infračerveně aktivní spinové excitace. Polární fonony byly studovány v širokém teplotním oboru jak v BiFeO3 keramikách, tak vůbec poprvé i v tenké epitaxní vrstvě narostlé na substrátu TbScO3. Poprvé byl připraven a popsán dvojitý perovskit Pb2MnTeO6, který byl zařazen do vzácné rodiny antipolárních antiferomagnetů. Kolosální spinově-indukovaný magnetoelektrický jev v Ni3TeO6 nás stimuloval k objevu elektromagnonů v tomto materiálu i k přípravě a studiu nových materiálů, kde Ni je částečně nahrazen pomocí Mn a Co. Všechny Ni3-xBxTeO6 (B=Mn, Co) vzorky vykazují necentrosymetrickou R3 prostorovou grupu, kolineární antiferomagnetickou strukturu a spinově-indukovanou elektrickou polarizaci pod TN. Dopování pomocí Mn zvyšuje Néelovu teplotu, zatímco Co dopování snižuje kritické magnetické pole pro spin-flop přechod, při kterém se zvyšuje magnetoelektrická vazba. Spinové excitace byly objevené ve všech sloučeninách. Kromě magnonů, Ni3TeO6 a...

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Investigation of basic deformation mechanisms of magnesium alloys by means of advanced in-situ methods and theoretical modeling
Čapek, Jan ; Mathis, Kristián (vedoucí práce) ; Landa, Michal (oponent) ; Šiška, Filip (oponent)
Práce je zaměřena na výzkum deformačních vlastností polykrystalických hořčíkových slitin. Součástí práce jsou in-situ měření neutronové difrakce a akustické emise a srovnání experimentálních výsledků s teoretickými modely. Slitina Mg + 1hm.% Zr byla použita pro výzkum asymetrického chování při tahové a tlakové deformaci. Pokročilá analýza dat akustické emise a neutronové difrakce odhalila aktivaci různých skluzových systémů během deformace. Rovněž bylo vysvětleno rozdílný vývoj dvojčatění. Stejné metody byly použity pro výzkum vlivu hliníkových příměsí na deformační vlastnosti. Bylo zjištěno vytvrzování bazální roviny, vyšší napětí nutné pro nukleaci dvojčat a výraznější aktivita prismatického skluzu s rostoucím obsahem hliníku.

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Astrophysically important processes in collisions of electrons with hydrogen atoms
Benda, Jakub ; Houfek, Karel (vedoucí práce) ; Stelbovics, Andris (oponent) ; Zamastil, Jaroslav (oponent)
Jakub Benda Astrofyzikálně významné procesy při srážkách elektronů s atomy vodíku Tato práce se zabývá výpočty účinných průřezů a dalších rozptylových veličin které popisují výsledky srážek elektronů s vodíkovými atomy. Pro zvolený roz- sah energí a atomové přechody je rozptylový proces řešen v rámci nerelativis- tické kvantové mechaniky pomocí diskretizace Schrödingerovy rovnice v bázi B-splinů, což rovnici převede na lineárně-algebraický problém. Práce diskutuje okrajové podmínky, metody řešení výsledného lineárního systému, předpodmínění systému a interpretaci výsledků, včetně několika původních myšlenek, které se ukázaly jako velice prospěšné pro výpočet. Napočítaná data jsou prezentována formou grafů na konci práce. Autor práce dále vytvořil on-line databázi se získanými rozptylovými výsledky, která je volně dostupná všem zájemcům z oborů, kde jsou tato data zapotřebí. 1

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Investigation of residual stresses and deformation mechanisms of magnesium-based composites by means of neutron diffraction and acoustic emission methods
Farkas, Gergely ; Mathis, Kristián (vedoucí práce) ; Dobeš, Ferdinand (oponent) ; Nguyen, Quang Chinh (oponent)
Cílem této práce je studium mechanických vlastností kompozitů na bázi hořčíkových slitin (AX41) vyztužené krátkými Saffilovými vláknami. Byly zkoumány dva typy vzorků: s rovinou vlákna rovnoběžnou resp. kolmou na osu namáhání. V obou případech byly provedeny tlakové zkoušky v teplotním oboru 23 - 200 řC. Deformační testy byly doprovázeny měřením akustické emise a neutronové difrakce. Obě metody poskytují informace o probíhajících deformačních mechanismech. Mikrostruktura deformovaných vzorku byla pozorovaná metodami SEM a EBSD za účelem potvrzení výsledků ND a AE. Vnitřní deformační pole v materiálu bylo předpovězeno numerickým FEM modelem a porovnáno s naměřenými experimentálními hodnotami.

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Structure analysis of some transition metal silicides using X-ray diffraction and dynamical refinement against electron diffraction data
Antunes Corrêa, Cinthia ; Janeček, Miloš (vedoucí práce) ; Kalvoda, Ladislav (oponent) ; Kužel, Radomír (oponent)
Název práce: Strukturní analýza vybraných silicidů přechodných kovů pomocí rentgenové difrakce a dynamického upřesňování dat z elektronové difrakce Autor: Cinthia Antunes Corrˆea Katedra: Katedra fyziky materiálů Vedoucí doktorské práce: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc., Katedra fyziky materiálů Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá krystalovou strukturní analýzou několika silicidů přechodných kovů. Krystalové struktury byly studovány především precesní elektronovou difrakční tomografií (PEDT) za použití metody dynamického upřesňování - nedávno vyvinuté metody, která umožňuje správnější upřesňování krystalové struktury z PEDT dat. Optimální hodnoty parametrů metody byly zvoleny na základě provnání dynamického upřesnění z PEDT dat s kvalitně upřesněhou referenční strukturou. V práci je ukázáno porovnání pro nano-drát Ni2Si s poloměrem 15 nm. Průměrná odchylka poloh atomů struktury získané dynamic- kým upřesňováním dat z PEDT od poloh atomů ve struktuře upřesněné z monokrys- talových rentgenových dat byla 0,006 ˚A. S vědomím přesnosti a limitů metody byla správně vyřešena a upřesněna krystalová struktura Ni3Si2 na datech získaných z na- no-drátu o průměru 35 nm. Získaný model měl...

Úplný záznam
2017-11-08
17:15
Quantum turbulence in superfluid helium studied by particle tracking velocimetry visualization technique
Duda, Daniel ; Skrbek, Ladislav (vedoucí práce) ; Chára, Zdeněk (oponent) ; Skyba, Peter (oponent)
◆á③❡✈ ♣rá❝❡✿ ❑✈❛♥t♦✈á t✉r❜✉❧❡♥❝❡ ✈ s✉♣r❛t❡❦✉té♠ ❤é❧✐✉ st✉❞♦✈❛♥á ✈✐③✉❛❧✐③❛✲ ↔♥í♠✐ ♠❡t♦❞❛♠✐ ❆✉t♦r✿ ❘◆❉r✳ ❉❛♥✐❡❧ ❉✉❞❛ ❑❛t❡❞r❛✿ ❑❛t❡❞r❛ ❢②③✐❦② ♥í③❦ý❝❤ t❡♣❧♦t ❱❡❞♦✉❝í✿ ♣r♦❢✳ ❘◆❉r✳ ▲❛❞✐s❧❛✈ ❙❦r❜❡❦✱ ❉r❙❝✳ ❆❜str❛❦t✿ ❖s❝✐❧❛↔♥í ♣r♦✉❞➙♥í ✈ s✉♣r❛t❡❦✉té♠ ❛ ♥♦r♠á❧♥í♠ ❤é❧✐✉ ❜②❧❛ ③❦♦✉♠á♥❛ ✈✐③✉❛❧✐③❛↔♥í ♠❡t♦❞♦✉ s❧❡❞♦✈á♥í tr❛s♦✈❛❝í❝❤ ↔ást✐❝ ♣❡✈♥é❤♦ ❞❡✉t❡r✐❛ ♦ ♠✐❦r♦♠❡✲ tr♦✈é ✈❡❧✐❦♦st✐ s❡ ③❛♠➙➦❡♥í♠ ♥❛ ♠ír✉ ♣♦❞♦❜♥♦st✐ ↔✐ r♦③❞í❧♥♦st✐ ♠❡③✐ ❍❡ ■✱ ❦t❡ré ❥❡ ❦❧❛s✐❝❦♦✉ ✈✐s❦ó③♥í ❦❛♣❛❧✐♥♦✉✱ ❛ ❍❡ ■■✱ ❥❡➸ ❥❡ s✉♣r❛t❡❦✉té ❛ ❥❡❤♦➸ ❝✐r❦✉❧❛❝❡ ❥❡ ❦✈❛♥t♦✈❛♥á✳ ❱ ♣rá❝✐ ❥s♦✉ ♣♦♣sá♥② ✈ýs❧❡❞❦② tr♦❥✐❝❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t➲✿ ú♣❧❛✈ ③❛ r❡❧❛✲ t✐✈♥➙ ♣♦♠❛❧✉ ❦♠✐t❛❥í❝í ♣➦❡❦á➸❦♦✉ s r❡❧❛t✐✈♥➙ ✈❡❧❦ý♠ r♦③❦♠✐t❡♠ ✭sr♦✈♥❛t❡❧♥ý♠ s ✈❡❧✐❦♦stí ♣➦❡❦á➸❦②✮✱ st❛❝✐♦♥ár♥í ♣r♦✉❞➙♥í ✭❛♥❣❧✳✿ ✒str❡❛♠✐♥❣✏ ✮ ✈ ♦❦♦❧í r②❝❤❧❡ ❦♠✐t❛❥í❝í ❦➦❡♠❡♥♥é ❧❛❞✐↔❦② s ♥í③❦♦✉ ❛♠♣❧✐t✉❞♦✉ ✭✈③❤❧❡❞❡♠ ❦ ❥❡❥í ✈❡❧✐❦♦st✐✮ ❛ ❦❛✈✐t❛❝❡ ✈ ♦❦♦❧í ❥✐♥é r②❝❤❧❡ ❦♠✐t❛❥í❝í ❦➦❡♠❡♥♥é ❧❛❞✐↔❦②✳ ❍❧❛✈♥í♠ ✈ýs❧❡❞❦❡♠ ❥❡ ♣♦③♦r♦✈á♥í✱ ➸❡ ♦❞♣♦✈í❞❛❥í❝í ♣r♦✉❞➙♥í ✈ ❍❡ ■ ❛ ■■ s✐ ❥s♦✉ ♥❛ ✈❡❧❦ý❝❤ ♠➙➦ít❦á❝❤ ✈③á✲ ❥❡♠♥➙ ♣♦❞♦❜♥á✱ ③❛tí♠❝♦ ♥❛ ♠❛❧ý❝❤ ✈②❦❛③✉❥í ♥❛♣r♦st♦ r♦③❞í❧♥é st❛t✐st✐❝❦é ✈❧❛st✲ ♥♦st✐✳ ◆❛✈í❝ ✈ ♣➦í♣❛❞➙ ❍❡ ■■ ❥s♦✉ t②t♦ st❛t✐st✐❝❦é ✈❧❛st♥♦st✐ ✉♥✐✈❡r③á❧♥í ✈❡ s♠②s❧✉ ♥❡③á✈✐s❧♦st✐ ♥❛ ❞r✉❤✉ ③❦♦✉♠❛♥é❤♦ ♣r♦✉❞➙♥í ❛ ❥s♦✉ st❡❥♥é ❥❛❦♦ ✈ ♣➦í♣❛❞➙ t❡♣❡❧♥é❤♦ ♣r♦t✐♣r♦✉❞✉ s✉♣r❛t❡❦✉té ❛ ♥♦r♠á❧♥í s❧♦➸❦② ❍❡ ■■✱ ❝♦➸ ❥❡ ❦✈❛♥t♦✈ý ❞r✉❤ t❡♣❡❧♥é ❦♦♥✈❡❦❝❡...

Úplný záznam