Doctoral theses

Latest additions:
2020-04-08
20:04
Identita českých Němců ve vlastivědách horního Ponisí
Mezerová, Jana ; Hlavačka, Milan (vedoucí práce) ; Macková, Marie (oponent) ; Šima, Karel (oponent)
V regionech osídlených českými Němci probíhaly zvláště v poslední čtvrtině 19. století vlastivědné aktivity. Sepisováním vlastivěd (Heimatkunden), určených navíc často pro školní výuku, byla významně formována regionální identita. Utváření identity českých Němců postrádalo vzhledem k rozmístění německého obyvatelstva v Čechách centrum, a dlouho nemělo jednotný charakter. Projevovalo se tak nejsilněji právě v jednotlivých regionech. Svou práci stavím na analýze a komparaci regionální vlastivědné produkce. V rámci dobového vlastivědného diskurzu jsem vymezila kategorie: krajina (geografie), minulost (historie) pokrok (modernita) a lid (národopis), které odpovídají původnímu členění vlastivěd, a jsou považovány za relevantní také autory zabývajícími se vývojem národních hnutí. Nacionalismus je zejména pro druhou polovinu 19. a první třetinu 20. století dominujícím diskurzem užívaným při vymezení skupinové identity. Jádrem disertační práce je komparace vlastivědných publikací tří sousedících oblastí v rámci regionu horního Ponisí, které se odlišují především mírou uplatnění modernizačních procesů. Proto jsou ústřední kapitoly věnovány především tématu střetu a zároveň symbiózy historie a modernity. Jedná se tedy o sondu, která se prostřednictvím sledováním vývoje jednotlivých kategorií a zároveň jejich...

Detailed record
2020-04-08
20:04
Spory o podobu vlastnické transformace v Československu v 90. letech
Rameš, Václav ; Kopeček, Michal (vedoucí práce) ; Suk, Jiří (oponent) ; Myant, Martin (oponent)
Předkládaná práce hledá odpověď na otázku, jakým způsobem byla v Československu prosazena na počátku 90. let 20. století rozsáhlá privatizace státního majetku. V centru její pozornosti stojí politické spory o provedení a přesnou podobu vlastnických přesunů, a rekonstrukce dobových očekávání budoucího vývoje ze strany aktérů. Pozornost je věnována i návaznosti privatizačních sporů z 90. let na odlišné, avšak související ekonomické spory předcházejících desetiletí. Jako klíčový moment pro prosazení rozsáhlé privatizace práce analyzuje konstituování nového typu liberálního politického jazyka, pro něž se stala privatizační politika emblematickým projektem a jehož základní principy v sobě ztělesňovala. Tento politický jazyk je charakterizován jako "trh bez přívlastků" a ve sledovaném období se ostře vymezoval proti myšlenkám takzvané "ekonomické demokracie", které byly v předcházejících desetiletích významné jak v ekonomickém disentu, tak mezi četnými zastánci tzv. zaměstnaneckých samospráv a ekonomickými experty. Pokusy o prosazení principů trhu bez přívlastků se odehrály na poli několika politických sporů, které práce sleduje. Jedním z nich byl spor o legitimní prostor pro demokratické rozhodování, který liberální ekonomové spatřovali pouze v politické a nikoliv hospodářské oblasti (např. v...

Detailed record
2020-04-08
20:04
CTNOSTI V BAROKNÍ HAGIOGRAFII JAKO VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH
Procházková, Dana ; Lášek, Jan Blahoslav (vedoucí práce) ; Boček, Pavel (oponent) ; Weis, Martin (oponent)
Barokní zbožnost stojí v centru výzkumu některých historiků, kteří se pokusili popsat hlavní a jedinečné znaky této doby. Studovali některé prameny, aby zjistili, že zbožnost této doby byla emocionální, kristocentrická a užívala některé násilné prostředky. Tato práce se snaží najít typické ctnosti svatých lidí v barokní době, a tak popsat zbožnost a vyjmenovat charakterové vlastnosti svatých, které jezuitští učenci usilovali vštípit českému národu, aby je následoval. Použila jsem strukturální analýzu, abych oddělila jednotlivé příběhy životů svatých a zjistila požadované ctnosti. Zjistila jsem, že nejdůležitější ctnosti pocházejí z Matoušova evangelia, tj. milosrdenství, půst a modlitba. Prameny měly tendenci popisovat celkem normální lidi, a tak lze říci, že zde byla jistá tendence k demokratizaci svatosti. Tato zjištění nám pomáhají porozumět projevům barokní zbožnosti, stejně jako jejího vlivu na současnost.

Detailed record
2020-04-08
20:04
KŘESŤANSKÁ ETIKA JAKO VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH NÁSILNÝCH JEVŮ
Hurychová, Eva ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent) ; Hangoni, Tomáš (oponent)
Východiska k řešenínežádoucíchnásilných jevů jsou koncipována křest'anskou etikou, jeŽ májedinečnou propojenost s humánními aspekty, z kterých trvale vychází. V teoretické části je etika členěna optikou různýchteologů, filosofu čisociologů dřívě.iŠÍi dneŠnídoby. Empirická část předkládá aktuální výzkum ke školskésociální Práci, která k nám díkyCharlottě a Alici Garrigue Masarykové historicky patří. Tato ProÍ'esrríČinnost u nás po Ii. světové válce jižale nepokračovaia. K jejíabsenci jsou PřidánY relevantní reflexe, u výzkumu .ie analýza a sumarizace, Poslední slova Ch, MasarYkové nesla všem lidem úžasnéposelství ,,Zmocněte se cJobra, pravcla je přece krásná". Křest'anská etika má ve svém poslání stejný význam, KlíČováslova: dobro a zlo, vývoj křest'anské etiky, morálka, humanismus, Školskásociálrrí práce, stav dnešníspolečnosti zřetelný na dětech. negativa technického rozvoje, nutnost redukce nežádoucích násiJných jevů. Annotation Methods of handling undesirable violent phenomena are embedded in Christian ethics, which is inextricably linked to the humane aspects that it originates from. In the theoretical part of this work the ethics is divided by the perspectives oť various theologians, Philosophers or sociologists of previous and present times. The empirical Part Presents relevant research in...

Detailed record
2020-04-08
20:04
Processing of aerogel coatings on bulk materials substrates
Torres Rodríguez, Jorge Alberto ; Torre, Sebastián Díaz de la (oponent) ; Pinkas, Jiří (oponent) ; Kaiser, Jozef (vedoucí práce)
In this thesis, a systematic study of the synthesis and processing of advanced thermal-stable aerogels for potential high-temperature applications was carried out. The first part of this work details the synthetic implications to prepare an aerogel and its applications along with a description of the sol-gel coatings deposition techniques. The experimental procedure is divided into three sections. The first one shows the followed synthetic protocols to prepare ZrO2, YSZ, Ln2Zr2O7 (Ln = La3+, Nd3+, Gd3+, and Dy3+) aerogels, and Ln2Zr2O7 powders and xerogels. Then is described the used deposition method to prepare aerogel coatings on metallic substrates. Followed this, the characterization techniques are specified. It was found that the amount of water and nitric acid plays a determinant role to obtain suitable wet gels to transform into aerogels. Upon calcination at 500 °C, the ZrO2 and YSZ aerogels have a high surface area up to 114 m2 g-1, however, at 1000 °C, complete densification occurs losing all their porous structure. In comparison with the ZrO2 and YSZ, the Ln2Zr2O7 aerogels are thermally more stable since preserves their porosity at elevated calcination (1000 °C) with values >160 m2 g-1. In the studied temperature range, the ZrO2 aerogel experiment a complex tetragonal monoclinic phase transition driven by the crystallite size, while the YSZ is constituted by single-tetragonal phase. The phase composition of the rare-earth zirconates is highly dependent on the synthesis method; all the Ln2Zr2O7 materials are pyrochlore or fluorite crystalline phases. The direct casting of the aerogel on the metallic substrate yield completely broken coatings due to effect of shrinkage, while the slurry dip-coating allowed to fabricate homogeneous, thick, and coarse aerogel coatings. These coatings do not present phase changes and remain highly porous after different heat treatments.

Detailed record
2020-04-08
19:36
Advanced Methods for Damage Evaluation of Boiler Tube Bundles
Naď, Martin ; Odstrčil, Miloslav (oponent) ; Jůza, Zdeněk (oponent) ; Jegla, Zdeněk (vedoucí práce)
This thesis is focused on the application of advanced methods for evaluating damage to boiler tubes, specifically temperature related damage. The aim of this work is to develop an improved damage evaluation procedure utilizing capabilities of modern approaches. This work describes various types of industrial boiler damage. The main focus is on the most exposed and often the most damaged parts of boilers, which are tube bundles (for example, superheaters). Equipment damage is undesirable and often leads to leakages or even to the boiler shutting down. Therefore, it is necessary to find the problem as soon as possible and make the required changes to prevent further damage. The damage types are divided into five categories based on the damage mechanism. Temperature has one of the biggest influences on damage and it may cause short-term or long-term overheating in the tube bundles. This type of damage occurs when the designated temperature is exceeded and results in reduced creep life. It is necessary to know the real surface temperature history of the tube bundle to estimate temperature related damage, however this is often not available. Therefore, it is necessary to calculate those temperatures based on the available data (i.e. inlet and outlet temperatures and pressures). This is real challenge due to the combination of complex flows of the working substances (mainly flue gasses) and heat transfer. Considering available data, new approach is proposed in order to obtain information required for residual creep life estimation. In the first step, thermal – hydraulic calculation is performed followed by a thermal load estimation of a superheater tube bundle in a natural gas fired boiler, using CFD simulations. In the next step, the surface temperature is evaluated and used to determine the temperature related damage, specifically the creep life estimation. The life expectancy is in some ways influenced by imperfections, and therefore at the end of this thesis the influence of the oxide layer on the inner side of tube and fouling on outer side of tube is described.

Detailed record
2020-04-08
19:35
Nanofotonika
Dvořák, Petr ; Rezek, Bohuslav (oponent) ; PhD, Jakub Dostálek, (oponent) ; Šikola, Tomáš (vedoucí práce)
Tato disertační práce se zabývá experimentálním výzkumem interference povrchových plazmonových polaritonů (SPP) pomocí rastrovací optické mikroskopie v blízkém poli (SNOM). V první kapitole je vytvořen teoretický základ pro fyzikální popis většiny fyzikálních dějů a souvisejících závislostí, které jsou studovány. Mezi tyto závislosti patří: závislosti výsledného interferenčního obrazce SPP na homogenitě, polarizaci, vlnové délce a fázi budicího osvětlení, na geometrii interferenčních budicích struktur a na náklonu vzorku vůči budicímu osvětlení. Dále je zde navržena nová experimentální metoda, která umožňuje pomocí numerických simulací nebo pomocí SNOM měření odhalovat citlivost SNOM sondy na detekci jednotlivých komponent elektrické intenzity blízkého pole. Nakonec je zde prezentována nová mikroskopická technika, která umožňuje 3D kvantitativní zobrazení rozložení fáze nad plazmonovými metapovrchy.

Detailed record
2020-04-01
19:10
Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ
Doležalová, Kateřina ; Novotná, Viléma (vedoucí práce) ; Blahutková, Marie (oponent) ; Pelclová, Jana (oponent)
Název: Ovlivnění úrovně hudebně-pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň na II. stupni ZŠ Cíle: Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program hudebně- pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností skupin žákyň, ve věku 12-16 let. Dílčím cílem je sestavit intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy, naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické materiály pro jeho výuku. Metody: K ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla u všech skupin použita baterie hudebně-pohybových testů: test rytmické přizpůsobivosti, test rytmické percepce, test dynamické rovnováhy, test společné pohybové tvořivosti (Brtníková, 2009) a test rozlišování výšky tónu dle Bentleye. Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leveneův test, Wilcoxonův test, párový T-test, Mann-Whitney U-test. Interskupinové rozdíly byly hodnoceny jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) ve statistickém programovacím jazyce R. Statistické a věcné působení programu provedeno v programu STATISTICA. Grafické znázornění výsledků bylo uvedeno prostřednictvím boxplotů a Q-Q grafů. Výsledky: Naměřené výsledky vstupních testů ukázaly rozdílné hodnoty, tedy odlišné vstupní úrovně jednotlivých skupin (E1, E2 a K)....

Detailed record
2020-04-01
19:10
Goal Oriented and Open Domain Dialogue Management
Vodolán, Miroslav ; Jurčíček, Filip (vedoucí práce) ; Psutka, Josef (oponent) ; Šedivý, Jan (oponent)
Název práce: Goal oriented a open domain řízení dialogu Autor: Miroslav Vodolán Katedra: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí práce: Ing. Mgr. Filip Jurčíček, Ph.D., Ústav formální a aplikované lingvistiky Abstrakt: Tato disertační práce navrhuje nové přístupy k řízení dialogu v dialogových sys- témech. Zaměřuje se na dialogové systémy pracující s omezeným počtem domén (goal oriented dialogue) a systémy pracující v otevřených doménách (open do- main dialogue). V obou případech se snaží zlepšit kvalitu dialogů mezi systémem a jeho uživateli: 1) U goal oriented dialogů vylepšujeme přesnost metod pro odhadování cíle uživatele v hlasových dialogových systémech. Náš přístup omezuje vliv chyb vzniklých při automatickém rozpoznávání řeči (ASR). Využíváme komplexní neu- ronové sítě, které inkrementálně zdokonalují snadno interpretovatelné pravidlové jádro. Vytvořený systém dosahuje několika publikovaných state-of-the-art vý- sledků na veřejných datasetech. 2) Efektivní řízení dialogu v otevřených doménách je náročným problémem, který zdůrazňuje, jak složité je strojové porozumnění přirozenému jazyku. V této práci nabízíme principiální přístupy k vývoji systémů, které pracují s otevřenými doménami. Klíčovou myšlenkou našeho přístupu je využití interaktivního učení dialogového systému z konverzací s...

Detailed record
2020-04-01
19:10
Content-based exploration of unstructured data
Čech, Přemysl ; Lokoč, Jakub (vedoucí práce) ; Barthel, Kai Uwe (oponent) ; Gudmundsson, Gylfi Thor (oponent)
Efektivní analýza, vyhledávání a procházení libovolných multimediálních kolekcí je stále náročný úkol. Pro potřeby porovnání multimediálních objektů musí být nejprve definován model podobnosti. Ten popisuje, jak zpracovat obsah jednotlivých objektů a jak z něj následně vytěžit klíčové vlastnosti, které lze použít pro porovnání dat. Tento úkol není snadný, protože existuje mnoho způsobů, jak porozumět obsahu multimediálních objektů. S rostoucí velikostí dat je navíc průzkum a analýza současných multimédiální databází mimořádně výpočetně náročná. Vědci proto zkoumají podpůrné indexační struktury, které mohou efektivně vyhodnotit podobnostní dotazy a dokážou reagovat na požadavky uživatelů téměř v reálném čase, a to dokonce i na datových sadách obsahujících až miliardy objektů. Dalším velmi důležitým aspektem jakéhokoliv vyhledávacího systému je uživatelské rozhraní pro definování dotazů a prezentaci získaných výsledků. Multimediální systém by měl nabízet různé možnosti pro formulaci uživatelských dotazů. Ty se hodí zejména v situacích, kdy uživatel nedokáže specifikovat ideální dotaz nebo příklad pro vyhledávání. V neposlední řadě je pro úspěch jakéhokoliv vyhledávacího sytému nezbytné přehledné a snadno čitelné rozhraní pro zobrazování získaných dat. V této disertační práci představujeme mnoho aspektů...

Detailed record