Doctoral theses

Latest additions:
2019-07-25
09:30
Dramatická výchova v osobnostním a sociálním rozvoji studentů technických vysokých škol
Schmidtová, Monika ; Koťátková, Soňa (vedoucí práce) ; Valenta, Josef (oponent) ; Marušák, Radek (oponent)
Dramatická výchova v osobnostním a sociálním rozvoji studentů technických vysokých škol Abstrakt Disertační práce se zabývá využitím dramatické výchovy v učebních plánech technické univerzity. Kurzy na Fakultě stavební ČVUT v Praze byly zaměřeny na osobnostně sociální rozvoj studentů. Vzhledem k tomu, že kurzy zážitkové pedagogiky byly ve studijních plánech fakulty v době výzkumu neobvyklé, práce studuje jak výsledky výuky, tak vnímání těchto kurzů studenty. Cílem práce je obecně ověřit, zda dramatická výchova je schopna efektivně pomáhat osobnostně sociálnímu rozvoji technicky orientovaných studentů terciárního vzdělávání. Text sestává ze dvou částí. Teoretická část se zabývá historicko-kulturním kontextem vzniku dramatické výchovy a osobnostní a sociální výchovy, a jejich začleněním do edukačního procesu. Prokazuje, že začleňování dramatické výchovy do vzdělávacího systému v České republice bylo složité. Výzkumná část mapuje kurzy dramatické výchovy, které se uskutečnily na Fakultě stavební v letech 2011/12 a 2012/2013. Tyto kurzy měly formu povinně volitelného předmětu. Práce hledá odpověď na otázku, zda a jak dramatická výchova ovlivňuje osobnostní a sociální rozvoj vysokoškolských studentů technického zaměření, a které faktory ovlivňují studentské vnímání tohoto procesu. Zjišťuje, zda tito studenti...

Detailed record
2019-07-25
09:30
Socio-geographic determinants of risky substance use among Czech adolescents
Kážmér, Ladislav ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Kulhánová, Ivana (oponent) ; Králíková, Eva (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na specifickou problematiku zdravotního chování současné české mládeže, a to se zvláštním důrazem na její sociálně-geografický rozměr. Předmětem je identifikace vybraných demografických, sociálních a kontextuálních faktorů stojících v pozadí diferencovaného výskytu rizikového užívání návykových látek v populaci českých dospívajících, a to v komplexní, víceúrovňové perspektivě. Aplikací pokročilých metod statistické analýzy dat a víceúrovňového modelování odhaluje autor vzájemnou provázanost těchto faktorů v prostoru a čase, a přispívá tak k hlubšímu porozumění struktur a procesů podmiňujících výskyt těchto vybraných forem rizikového chování. Kromě integrativního víceúrovňového přístupu jsou zvláštním přínosem i doporučení pro plánování a realizaci preventivních opatření v příslušné oblasti české protidrogové politiky. Klíčová slova: adolescence; užívání návykových látek; prevalence; socio-geografické nerovnosti; víceúrovňová analýza; Česko

Detailed record
2019-07-25
09:30
Filozofie přirozeného jazyka - její úpadek a co po něm
Ivan, Michal ; Kolman, Vojtěch (vedoucí práce) ; Peregrin, Jaroslav (oponent) ; Tomeček, Marek (oponent)
Práce se zabývá historií Filozofie běžného jazyka, konkrétně kritickými argumenty, které byly vůči Filozofii běžného jazyka vzneseny. Práce nabízí krátký historický a sociologický pohled na Filozofii běžného jazyka, jelikož kromě důvodů argumentačních je nutno zvážit i další příčiny jejího úpadku. Analýza kritiky ukazuje dvě věci: 1) hlavním důvodem odmítnutí bylo jiné chápání významu (a důsledky, které z takového chápání plynou); 2) kritici zdůvodnění těchto odmítnutí ve svých argumentech už předpokládali. Oblastmi této kritiky byly: argument paradigmatického příkladu, empirická povaha vět o významu ve Filozofii běžného jazyka, strukturální prvky významu a politické důsledky teorie významu. Práce kritizuje Filozofii běžného jazyka tam, a v takových interpretacích, kde se v chápání významu nevzdaluje od kritiků a kde spolu sdílí předpoklady. Na druhou stranu se snaží obhajovat interpretaci, která se klasickému chápání vyhýbá ve všech důsledcích. Na závěr se ptá, jak je možné Filozofii běžného jazyka nadále využívat pro účely dnešní filozofie.

Detailed record
2019-07-25
09:29
Tradice bertsolaritza v kontextu jazykové revitalizace a politiky v současném Baskicku
Chochola, Martin ; Halbich, Marek (vedoucí práce) ; Kandert, Josef (oponent) ; Grygar, Jakub (oponent)
Práce se zabývá tématem bertsolaritza - baskické básnické improvizace - ve vztahu k jazykové revitalizaci a politice v současném Baskicku. Metodologicky sleduje antropologický přístup terénního výzkumu v kombinaci se studiem sekundárních zdrojů. Opírá se o teorii etnicity a nacionalismu, antropologii umění, teorii poezie, koncept performance a politickou antropologii. Téma je konstruováno kolem tří oblastí: dějiny baskického nacionalismu, jazyková revitalizace a bertsolaritza. Bertsolaritza je představeno jako umělecký fenomén, který se spolupodílí na konstrukci kolektivní identity euskaldunak (mluvčí baskičtiny). Základem terénního výzkumu je etnografie šampionátu v improvizované poezii (Berstolari Txapelketa Nagusia) konaného v roce 2013. politickým diskurzem v období 2011-2013. Básnickou improvizaci bertsolaritza je možné chápat nejen jako artikulaci sociopolitické reflexe sympatizantů izquierdy abertzale, levicového proudu baskického národního hnutí, ale také jako otevřenou uměleckou reflexi různých sociálních témat.

Detailed record
2019-07-25
09:29
Phase transformations in ultra-fine grained titanium alloys
Bartha, Kristina ; Stráský, Josef (vedoucí práce) ; Kalvoda, Ladislav (oponent) ; Vojtěch, Dalibor (oponent)
Název práce: Fázové transformace v ultra-jemnozrnných slitinách titanu Autor: Kristína Bartha Katedra / Ústav: Katedra fyziky materiálů Vedoucí disertační práce: PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D., Katedra fyziky materiálů Abstrakt: Slitina Ti15Mo ve výchozím stavu po rozpouštěcím žíhání byla deformována metodami torze za vysokého tlaku (HPT) a protlačováním lomeným kanálem stejného průřezu (ECAP). Zatímco mikrostruktura po HPT je silně deformovaná a jemnozrnná, po ECAP zůstává převážně hrubozrnná a obsahuje smykové pásy s vysokou hustotou mřížkových poruch. Materiál ve výchozím stavu i oba deformované materiály byly podrobeny dvěma druhům tepelného zpracování - izotermálnímu žíhání a ohřevu s lineárním vzrůstem teploty. Průběh fázových transformací, zejména precipitace faze α, probíhajících ve všech materiálech během tepelného zpracování, byl studován celou řadou experimentálních metod. Bylo prokázáno, že precipitace fáze α probíhá v deformovaných materiálech rychleji v důsledku přítomnosti vysoké hustoty mřížkových poruch, které představují hustou síť preferenčních míst pro nukleaci fáze α a dráhy rychlé difúze nutné pro urychlení růstu fáze α. Rychlejší precipitace fáze α v deformovaných materiálech rovněž ovlivňuje precipitaci fáze ω tím, že urychluje její rozpouštění. Na rozdíl od deformovaných...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Určování výše náhrady škody způsobené porušením antimonopolního práva Evropské unie a soukromoprávní vymáhání její náhrady
Fabian, Petr ; Král, Richard (vedoucí práce) ; Boháček, Martin (oponent) ; Šmejkal, Václav (oponent)
Určování výše náhrady škody způsobené porušením antimonopolního práva Evropské unie a soukromoprávní vymáhání její náhrady Abstrakt Efektivní hospodářská soutěž je klíčová pro dosažení ekonomické prosperity vnitřního trhu, zlepšování kvality produkce a co nejvyšší zaměstnanosti. Omezení hospodářské soutěže může naopak vést k neefektivní alokaci zdrojů, ztrátě ekonomického blahobytu a ke vzniku škody na straně soutěžitelů i konečných spotřebitelů. Dosažení a dodržování efektivní hospodářské soutěže je proto jedním z hlavních cílů Evropské unie. Toho lze docílit prostředky veřejnoprávního a soukromoprávního vymáhání. Zatímco veřejnoprávní vymáhání má především sankční a odrazovací funkci, soukromoprávní plní především funkci kompenzační. Přes tuto rozdílnost se oba dva typy vzájemně doplňují. Proto se tato práce zabývá vztahem mezi soukromoprávním a veřejnoprávním vymáháním. Evropská unie přijala dne 26. 11. 2014 směrnici č. 2014/104/EU, která má částečně soukromoprávní vymáhání harmonizovat co do uplatňování nároku na náhradu škody způsobené porušením soutěžního práva. Cílem této práce je zanalyzovat klady a zápory této úpravy. Zároveň se práce zabývá srovnáním dvou referenčních transpozičních vnitrostátních úprav, a to zákona č. 262/2017 o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, v České republice a...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Thermodynamic analysis of solid oxide cells
Vágner, Petr ; Maršík, František (vedoucí práce) ; Grmela, Miroslav (oponent) ; Pekař, Miloslav (oponent)
Termodynamická analýza článků s pevnými oxidy Petr Vágner Práce se zabývá modelováním článků s pevnými oxidy v rámci nerovnovážné ter- modynamiky. Nejprve je zformulován obecný popis evoluce směsi nabitých látek ve formalismu GENERIC pomocí parciálních hustot, hustoty hybnosti, hustoty entropie, pole elektrické indukce, magnetického pole, polarizace a magnetizace. Tato obecná formulace zahrnuje známé modely, jako jsou Landauova-Lifshitzova relaxace magnetizace, Single Relaxation Time model pro dielektrika a zobecněný Poissonův-Nernstův-Planckův model. Odvození poslední zmíněného modelu je dáno do souvislosti s druhou částí práce, ve které je zformulován nový model pro rozhraní článku s pevnými oxidy v rámci nerovnovážné termodynamiky. Numer- ické řešení evolučního modelu je využito k parametrické studii cyklické voltam- metrie rozhraní. Poslední část práce demonstruje limity Exergetické Analýzy pro zařízení s neizotermální hranici. Elektrický výkon zjednodušeného modelu vodíkového článku s pevnými oxidy je maximalizován v několika optimalizačních scénářích a je ukázáno, že minimalizace produkce entropie nutně nevede k max- imalizaci elektrického výkonu. Práce se sestává z kompilace publikovaných i...

Detailed record
2019-07-25
09:29
Mimosmluvní odpovědnost EU
Navrátil, Petr ; Tomášek, Michal (vedoucí práce) ; Král, Richard (oponent) ; Sehnálek, David (oponent)
Mimosmluvní odpovědnost EU Abstrakt Cílem této práce je provést systemizaci geneze mimosmluvní odpovědnosti EU; podrobně analyzovat soudobé pojetí mimosmluvní odpovědnosti EU, a to včetně procesně-právních aspektů; představit stručnou komparativní analýzu vybraných národních právních řádů a jejich role při vytváření obecných zásad společných právním řádům členských států (a vice versa zamyslet se nad vlivem mimosmluvní odpovědnosti EU a její možné úlohy v rámci europeizace vnitrostátních právních řádů); kontextualizovat mimosmluvní odpovědnost EU (a to s ohledem na ústavněprávní, mezinárodní a vnitrostátní aspekty) a zamyslet se nad žalobou na náhradu újmy způsobenou EU jakožto nad nástrojem (ne)efektivní soudní ochrany jednotlivců, který má své (ne)pevné místo v rámci systému soudní ochrany poskytované unijním právem. Použitými metodami jsou obsahová analýza a komparace. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola je úvodní a vymezuje předmět výzkumu, použité metody, jakož i terminologii. Druhá kapitola se věnuje analýze současného stavu odborné debaty o mimosmluvní odpovědnosti EU. Podstatná část disertační práce se věnuje identifikaci problému a jeho kontextualizaci, a to sice z pohledu historického (kapitola třetí), pohledu hmotně právního (kapitola čtvrtá), pohledu procesněprávního (kapitola...

Detailed record
2019-07-25
09:27
Normalita výjimečnosti? (Z)vládnutí krize v reformě azylové a migrační politiky Evropské unie
Kaleta, Ondřej ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Braun, Mats (oponent) ; Lupták, Ľubomír (oponent)
Tato disertační práce se zabývá problematikou krizového vládnutí Evropské unie v kontextu migračního vývoje po roce 2015. Autor zkoumá, jakým způsobem vybrané instituce EU (Evropská komise, Rada EU a Evropská rada) konstruují výjimečnost v rámci společné azylové a migrační politiky a jaké mohou být dopady této konstrukce pro fungování uvedené politické oblasti. Výzkum teoreticky vychází z konceptu "výjimečného stavu" představeného v původní podobě v dílech Carla Schmitta a Giorgia Agambena. Hlavní cíl práce spočívá v rozboru a interpretaci mimořádných migračních opatření z let 2015 až 2018, která byla navrhována a prováděna ze strany politických aktérů EU za účelem řešení migrační situace. Institucionální rovina je dále rozšířena a kontextualizována třemi případy zapojení vlád členských států EU - Maďarska, Rakouska a Německa - do interaktivního spoluutváření nouzových nástrojů. Autor sleduje utváření výjimečnosti v oficiálním diskurzu EU, konstrukci vztahu mezi výjimečností a normalitou, a uplatňování pravomoci konstruovat výjimečný stav na nadnárodní/mezivládní úrovni EU jakožto mezinárodní organizace. Práce přistupuje k tématu prostřednictvím kritické diskurzivní analýzy. Jejím předmětem jsou právní akty a doprovodné tiskové zprávy unijních institucí (respektive vybraných členských států EU),...

Detailed record
2019-07-25
09:27
Elementary Processes at Low Temperatures - Reactions of H3+ and N2H+ in Afterglow Plasmas
Kálosi, Ábel ; Plašil, Radek (vedoucí práce) ; Rubovič, Peter (oponent) ; Španěl, Patrik (oponent)
Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký rozsah teplot a hustot ̌cástic. Tato práce je zam̌e- ̌rena na experimentální studium uvedených nízkoteplotních proces̊u v teplotním rozsahu od 30 K do 300 K, zejména na reakce malých molekul obsahujících vodíkové atomy. Použitá experimentální tech- nika je založena na kombinaci prosťredí dohasínajícího plazmatu se Continuous Wave Cavity Ring-down spektrometrem. Mezi ťri hlavní výstupy práce paťrí: Za prvé: studium izotopického systému iont̊u H3 + obsahující protony a deuterony. Pr̊ub̌eh izotopické frakcionace ve srážkách s vodíkem a deuteriem byl studován v nízkoteplotních výbojích, v nominálním rozsahu teplot od 80 K do 140 K. V experimen- tech byly odvozeny relativní koncentrace iont̊u, nezbytné pro studium izotopických efekt̊u v elektron-iontové rekombinaci v dohasínajícím plazmatu studovaných iont̊u. Za druhé: vibrǎcní spektroskopie iont̊u N2H+ zam̌ěrená na takzvané "first overtone" (2ν1 pás) p̌rechody a termometrie využitím iont̊u. Experimenty p̌redstavují první krok k studiu elektron-iontové rekombinace vybraného iontu. Za ťretí: stu- dium role para/ortho spinových stav̊u v...

Detailed record