Doctoral theses

Latest additions:
2019-04-15
07:57
Reassembling Airport Security: An Actor-Network Theory Account of Security Production
Komasová, Sarah ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Vittek, Peter (oponent) ; Leese, Matthias (oponent)
Letištní bezpečnost představuje celosvětově klíčovou část civilní letecké přepravy. Vzhledem k jejímu každodennímu významnému dopadu na miliony pasažérů nevyhnutelně vyvolává otázky jak ohledně dostatečnosti, tak i proporcionality. Práce vychází z Actor-network Theory (ANT) a střednědobého terénního výzkumu na Letišti Václava Havla Praha, který byl složen z kombinace kvalitativně orientovaných metod zahrnujících rozhovory i zúčastněné a nezúčastněné pozorování. Práce se zabývá problematikou povahy a utváření letištní bezpečnosti jako sítě řetězců překladu. Tyto řetězce překládají, přeměňují, skrze vlastní logiku vyhodnocení pravdivosti (logika veridikce), všechny přicházející aktéry, ať již jde o osoby nebo předměty ze stavu, který předpokládá potencialitu hrozby, do stavu, ve kterém je předpokladem bezpečnost. V práci je identifikován komplex pěti logik ustavujících současnou podobu letištní bezpečnosti - logika pohybu, rozdělení, vizualizace, prostoru a identity. Tyto logiky byly identifikovány na základě terénního výzkumu s návazností na předchozí výzkum v oblasti letištní bezpečnosti. Práce rovněž nově zkoumá komponenty těchto řetězců překladu, zejména bezpečnostní technologie a jejich interakci s lidským faktorem a zaměřuje se na případy, kdy se tyto logiky střetávají a tím umožňují rozkrytí...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Monetary Policy, Macroprudential Policy and Financial Stabiliy in the Post-Crisis Framework
Malovaná, Simona ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent) ; Juselius, John Mikael (oponent) ; Šaroch, Stanislav (oponent)
Tato dizertační práce je složena ze čtyř empirických článků analyzujících a diskutujících politiky centrální banky v po-krizovém období. Po světové finanční krizi začali centrální bankéři a další regulátoři čelit mnoha novým výzvám, mezi které patří dlouhé období uvolněné měnové politiky, vedlejší efekty měnové politiky na finanční stabilitu a interakce makroobezřetnostní, mikroobezřetnostní a měnové politiky. Nad rámec toho se musí vypořádat s nejistotou ohledně transmise a efektivnosti nově zaváděných makroobezřetnostních opatření. Empirické analýzy se zaměřují primárně na Českou republiku a její bankovní sektor s malou výjimkou první eseje. Za využití dat pro Českou republiku a pět zemí eurozóny první esej ukazuje, že měnové zpřísňování má negativní dopad na poměr úvěrů k HDP a na poměr kapitálu k aktivům bank, přičemž tyto efekty výrazně zesilují od poloviny 2011. Toto podporuje názor, že uvolněná měnová politika přispívá k budování finančních nerovnováh, resp. podporuje růst úvěrového cyklu. Druhá esej hodnotí transmisi vyšších dodatečných kapitálových požadavků vycházejících z kapitálových polštářů a kapitálových požadavků pod Pilířem 2 na kapitálový poměr bank, kapitálový přebytek a implicitní rizikové váhy. Výsledky ukazují, že banky sníží svůj kapitálový přebytek v reakci na vyšší kapitálové...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Porphyrin-based porous frameworks
Hynek, Jan ; Lang, Kamil (vedoucí práce) ; Zimčík, Petr (oponent) ; Dědic, Roman (oponent)
Porézní materiály tvoří rozsáhlou skupinu zahrnující metaloorganické sítě (MOFy), kovalentní organické sítě (COFy) nebo konjugované mikroporézní polymery (CMP). Porézní struktury jsou studovány zejména jako materiály pro uskladnění a separaci plynů, katalyzátory, senzory, materiály pro distribuci léčiv, čištění vody, mikroelektroniku atd. Výsledky prezentované v disertační práci dokládají, že porézní struktury se zabudovanými fotoaktivními molekulami porfyrinů ve struktuře jsou fotosenzitizátory singletového kyslíku, O2(1 g), a mohou být využity pro fotodynamické aplikace, např. pro přípravu antimikrobiálních povrchů nebo organizovaných struktur pro fotodynamickou terapii. Disertační práce představuje komplexní studii fotofyzikálních vlastností porfyrinových CMP a COFů a poprvé ukazuje možnost využití porfyrinových COFů pro fotodynamickou inaktivaci mikroorganismů. Porfyrinové CMP byly připraveny pomocí Suzukiho-Miyaurovy spojovací reakce a porfyrinové COFy byly připraveny pomocí Schiffovy kondenzace. Materiály byly charakterizovány infračervenou spektroskopií a NMR spektroskopií v pevné fázi. Porozita materiálů byla studována měřením adsorpce N2. Porfyrinové CMP jsou mikroporézní s velikostmi pórů od 1.4 do 2.1 nm a specifickými povrchy dosahujícími až 624 m2 g-1 . Naproti tomu porfyrinové COFy...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Determinants of the splice site selection in protein-coding and long non-coding RNAs
Krchňáková, Zuzana ; Staněk, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent) ; Blažek, Dalibor (oponent)
Ve své dizertační práci jsem se zaměřila na několik málo proskoumaných oblastí regulace sestřihu RNA. V první části jsem analyzovala, jak chromatinové a transkripční regulační elementy mění sestřih pre-mRNA. Ve druhé části jsem studovala, proč jsou dlouhé nekódující RNA méně efektivně stříhané než mRNA kódující proteiny. Nakonec jsem zkoumala důležitost intronu pro aktivační funkci dlouhých nekódujících RNA. Bylo ukázáno, že chromatin a promotor mění alternativní sestřih. Zde jsem testovala, zda lokální chromatinové a vzdálené genomové prvky, které ovlivňují transkripci, mohou také modulovat sestřih. Použila jsem enzymy modifikující histony a pomocí TALE technologie je navedla na specifické oblasti ve FOSL1 genu. Pomocí tohoto přístupu jsem ukázala, že změny metylace v lyzínu 9 histónu H3 ovlivňují konstitutivní sestřih. Navíc podávám důkaz, že odstranení transkripčního zesilovače vzdáleného několik kilobází od alternativního exonu mění sestřih alternativního exonu. Mnohé dlouhé nekódujíci RNA podléhají stejnému mechanizmu zpracování jako pre- mRNA genů kódujících proteiny, ale často jsou neefektivně sestřiženy. Abychom identifikovali základní mechanismy tohoto jevu, hledali jsme možné inhibiční sekvence sestřihu u těchto dlouhých nekódujících RNA. Celogenomová analýza ukázala, že obecně dlouhé...

Detailed record
2019-04-15
07:56
L1CAM and its role in cellular senescence
Mrázková, Blanka ; Hodný, Zdeněk (vedoucí práce) ; Hubálek Kalbáčová, Marie (oponent) ; Rohlena, Jakub (oponent)
Senescence, původně definovaná jako nevratná zástava buněčného cyklu, hraje úlohu dvousečné zbraně. Kromě toho, že je považována za bariéru bránící vzniku rakoviny, pozitivně přispívá k procesům, jako je hojení ran a regenerace tkání. Na druhé straně v případě, že senescentní buňky zůstávají v organismu delší dobu, většinou pokud nejsou eliminovány imunitním systémem, se podílejí na nemocech souvisejících se stárnutím a na stárnutí samotném. Senescentní buňky se také objevují jako nežádoucí výsledek radioterapie a chemoterapie, přičemž pokud nejsou takové buňky eliminovány, mají i v tomto případě škodlivý účinek. Poslední dobou se stále častěji objevují důkazy o tom, že senescetní buňky jsou schopny překonat antiproliferační bariéru, vstoupit zpět do buněčného cyklu a stát se maligními (často po nádorové terapii), což se zdá být v rozporu s jejich původní definicí. Ve snaze zlepšit kvalitu zdraví a života a minimalizovat vznik nádorového bujení v důsledku léčby se senescentní buňky staly jedním z nejzajímavějších objektů cílené terapie. To otevírá prostor pro vývoj efektivních nástrojů, jmenovitě léků specificky zabíjejících nebo minimalizujících škodlivé účinky senescentních buněk (senolytika). Tato senolytika jsou zaměřena na odstranění senescentních buněk ve snaze omladit organismus, zlepšit...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Vymezení konceptu komunitní školy v českém školském systému
Lauermann, Marek ; Bendl, Stanislav (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent) ; Matulayová, Tatiana (oponent)
Disertační práce je koncipována jako teoreticko-výzkumná studie, která se zabývá dosud marginálně řešenou tematikou možností mapování a rozvoje komunitního rozměru školy. Cílem studie je v teoretické rovině stručně vymezit koncept komunitní školy a akcentovat proměnu paradigmatu současného vzdělávání se zřetelem na proměnu role školy v dnešní společnosti. Zvláštní pozornost je také věnována teoretickým východiskům pojetí role školy a současnému stavu vědeckého poznání v dané oblasti. Realizovaný výzkum byl zaměřen na analýzu a charakteristiky modelu komunitní školy. Cílem empirického šetření bylo zjistit, zda existuje spolehlivý nástroj napomáhající určit typ, druh a kvalitu komunitní školy, tedy jaké je základní typové rozlišení komunitních škol v ČR, jak se jednotlivé modely pojetí komunitní školy liší z hlediska obsahu a způsobů předávání kurikula a jaká je vazba principů komunitní školy na inkluzivní vzdělávání, resp. posilování rovných příležitostí. Kvalitativně orientovaný výzkum byl realizován na 5 základních školách v České republice, které se vymezují jako komunitní školy. Těchto 5 škol tvořilo výzkumný vzorek. Data byla získána pomocí strukturovaných rozhovorů, focus group a analýzy školní dokumentace. Výchozím bodem dizertace je pojetí školy jako systému se složitou strukturou. Díky tomu...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Three Essays on Unethical Behavior
Korbel, Václav ; Chytilová, Julie (vedoucí práce) ; Glätzle-Rürtzler, Daniela (oponent) ; Ibañez-Diaz, Marcela (oponent) ; Münich, Daniel (oponent)
Tato disertační práce se skládá ze tří esejí, které zkoumají vývoj neetického chování adolescenci. Všechny tři eseje sice spojuje využití stejné metodologie, a to tzv. " " experimentu, ale každá z této disertační práci se zaměřuje na dvě hlavní skupiny adolescentů: běžné populace a mladistvé delikventy. Porovnání vzorců chování z běžné problematické skupiny adolescentů má napomoci lepšímu pochopení, které faktory přispívají delikventnímu chování a ještě podstatněji, které faktory mohou delikventní chování snížit. V první eseji zjišťujeme, jestli adolescenti mají tendenci podvádět více ve skupinách než jako jednotlivci a jakou roli hraje proces, kterým se skupiny tvoří. Výsledky ukazují, že skupiny průměru podvádí víc a vyšší podvádění je hlavně způsobené mladšími adolescenty (11 let). U starších studentů (14 je, že proces, jakým skupiny vznikají, nemá vliv na míru podvádění. Výsledky proto naznačují, že tendence k podvádění se stále utváří i v adolescenci a že záleží na kontextu, v rozhodnutí tvořena. Druhá esej se zaměřuje na to, jaké jsou rozdíly mezi mladistvými běžné populace v ochotě dodržovat pravidla. Specificky se díváme na to, jestli dodržování pravidel záleží na tom, když je rozhodnutí činěno vůči někomu izí skupiny, jestli předchozí nefér zacházení snižuje ochotu dodržovat pravidla a jestli...

Detailed record
2019-04-15
07:56
Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností mateřské školy
Picková, Helena ; Straková, Jana (vedoucí práce) ; Tomková, Anna (oponent) ; Majerčíková, Jana (oponent)
Disertační práce se zaměřuje na zkoumání postojů rodin k výchově a vzdělávání jejich dětí při přechodu z preprimárního do primárního vzdělávání. Jedná se o rodiny bez socioekonomického znevýhodnění s nízkou docházkou dětí do mateřské školy. Provedené šetření bylo koncipováno jako vícepřípadová studie a probíhalo longitudinálně v několika časových okamžicích v průběhu přechodu dítěte z mateřské do základní školy. Při studiu sedmi rodin v Libereckém kraji byly hledány důvody, které vedou rodiče k tomu, že se jejich děti neúčastní nebo účastní jen nepravidelně preprimárního vzdělávání v rámci mateřské školy, byly zjišťovány názory rodičů na preprimární vzdělávání a jejich přístup k rozvoji svých dětí. Dále bylo sledováno, jak rodiče přemýšlejí o další vzdělávací dráze svých dětí, jakým způsobem přistupují k volbě základní školy a jak vnímají zavedení povinného roku předškolního vzdělávání. Ze šetření vyplynulo, že důvody neúčasti dětí v mateřské škole jsou rozmanité a že typy rodin, jejichž děti nenavštěvují mateřskou školu, jsou velmi různorodé. Na druhé straně lze konstatovat, že řadu znaků mají tyto rodiny společné. Jedná se především o dominantní postavení matky při výchově a vzdělávání dítěte spojené na jedné straně s hyperprotektivním stylem a na straně druhé se snahou o zajištění všestranného...

Detailed record
2019-04-15
07:56
The expression of miRNA in HPV-associated and HPV-independent head and neck tumors
Vojtěchová, Zuzana ; Tachezy, Ruth (vedoucí práce) ; Hejnar, Jiří (oponent) ; Slabý, Ondřej (oponent)
Nádory hlavy a krku představují skupinu nádorů dvojí etiologie. První skupinou jsou nádory asociované s infekcí HPV, druhou skupinou jsou nádory nevirové etiologie, které jsou spojeny s dvěma hlavními rizikovými faktory, a tím je kouření a konzumace alkoholu. Z publikovaných studií je zřejmé, že HPV-pozitivní nádory se vyskytují častěji u mladších pacientů a zároveň tito pacienti vykazují lepší prognózu a celkové přežívání. Z tohoto důvodu je zvažována modifikace léčby na základě etiologie nádorového onemocnění. Nicméně je důležité zajistit specifický, citlivý a klinicky významný biomarker pro přesné určení etiologie nádoru. Vhodným kandidátem pro takové biomarkery jsou miRNAs, jakožto malé nekódující regulační molekuly, které jsou stabilní i v archivních vzorcích, a jejichž rozdílná exprese byla detekována v řadě lidských nádorů a je specifická pro nádory různého původu. Předkládaná práce je zaměřena na miRNA profilování v HPV-pozitivních a HPV-negativních nádorech krčních mandlí a nádorech děložního hrdla s cílem najít rozdíly v regulaci důležitých karcerogenních drah nádorů virové a nevirové etiologie. Naše výsledky ukazují velkou heterogenitu v expresních profilech miRNAs u těchto nádorů. I přes využití velmi dobře charakterizovaného a jednotného souboru vzorků jsme detekovali malý překryv...

Detailed record
2019-04-15
07:55
Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob
Novotná Krtoušová, Lucie ; Beran, Karel (vedoucí práce) ; Kühn, Zdeněk (oponent) ; Havel, Bohumil (oponent)
Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob Mgr. Lucie Novotná Krtoušová Abstrakt Cílem předkládané disertační práce nazvané "Teoretická koncepce odpovědnosti členů statutárních orgánů právnických osob" je odpovědět na otázku, jaké požadavky lze klást na fyzické osoby, které vystupují jako členové statutárních orgánů právnických osob, a rekonstruovat odpovědnostní skutkovou podstatu, která se péče řádného hospodáře týká. Občanský zákoník obsahuje úpravu povinnosti člena statutárního orgánu jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře ve své obecné části. Jde tedy o úpravu dopadající na členy statutárních orgánů všech právnických osob soukromého práva a právnických osob veřejného práva, pokud se to s jejich právní povahou slučuje. Dodržení péče řádného hospodáře - v okamžiku kdy členové statutárních orgánů jednají jako zástupci právnické osoby - je rozhodujícím kritériem pro posouzení, zda budou či nebudou právnické osobě odpovídat za škodu při výkonu své funkce. Je však otázkou, zda jde o subjektivní odpovědnost za porušení zákonné povinnosti či o objektivní odpovědnost za porušení smluvní povinnosti. Skutečnost, zdali budeme chápat odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob jako subjektivní či objektivní, je rozhodná z hlediska posouzení kritérií, na jejichž...

Detailed record