Biologické centrum

Nejnovější přírůstky:
2019-02-13
17:43
Vybrané aspekty bionomie lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Sahlberg), a jejich význam v ochraně lesa
Doležal, Petr ; Davídková, Markéta
Zpráva obsahuje návrhy na úpravu managementových opatření k zastavení šíření lýkožrouta severského. Všechny úpravy metodických postupů jsou podloženy výsledky výzkumu v terénu a laboratoři.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Diapauza u lýkožrouta severského, Ips duplicatus (Sahlberg)
Doležal, Petr ; Davídková, Markéta
Zpráva shrnuje výsledky laboratorního a terénního výzkumu diapauzy u lýkožrouta severského, který probíhal v letech 2014 – 2018 na severní Moravě.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Ekofyziologie klikoroha borového – neznámé aspekty životního cyklu známého škůdce
Doležal, Petr ; Davídková, Markéta
Zpráva shrnuje dosavadní poznatky o ekofyziologii klikoroha borového se zaměřením na vývoj na různých druzích dřevin a metody laboratorního chovu.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Nevstoupíš dvakrát do téhož rybníka aneb vývoj rybničních ekosystémů od Šusty k hypertrofii
Vrba, Jaroslav ; Benedová, Z. ; Jezberová, Jitka ; Matoušů, Anna ; Musil, M. ; Nedoma, Jiří ; Pechar, L. ; Potužák, J. ; Řeháková, Klára ; Šimek, Karel ; Šorf, M. ; Zemanová, J.
Shallow manmade fishponds in south Bohemia were used for fish production for centuries, however, their ecosystems have changed dramatically due to excessive nutrient loading and fish stocking. Preliminary results of ten sampled fishponds suggested their hypertrophic status at present, while their plankton structure and dynamics reflected the actual size/age class of fish stock consisting predominantly of common carp. Planktivorous fish (both young carp and whitefish) remarkably reduced abundance, size, and species diversity of crustacean zooplankton, in particular large daphnids, whereas larger carp itself did not cause such a strong top-down effect. All other plankton components, i.e. phytoplankton, bacteria, protists, and rotifers showed rather high abundance and diversity, and suggested a reasonable impact of various microbial processes and interactions in the recent hypertrophic ecosystems.

Úplný záznam
2019-02-13
17:43
Metabolismus uhlíku a bilance živin v hypertrofním produkčním rybníku
Hejzlar, Josef ; Potužák, J. ; Drozd, B. ; Rutegwa, M.
Produkce ryb v polointenzivním rybničním chovu by měla být založena na přirozené potravě v podobě zooplanktonu anebo zoobentosu a doplňkovém krmení a hnojení aplikovaných v rámci vyrovnané živinové bilance. Měření metabolismu (tj. primární produkce a respirace metodou analýzy kontinuálního měření rozpuštěného kyslíku ve vodním sloupci) a bilance vstup – výstup pro C, N a P pro polointenzivně obhospodařovaný rybník Dehtář v růstové sezóně 2015 nicméně prokázaly, že aplikace krmiv a hnoje byly z hlediska využitelné potravy ryb nejméně v 3–4násobném přebytku, efektivita přenosu živin potravními řetězci do ryb byla nízká a většina primární produkce zůstala pro produkci ryb nevyužita, což vedlo následně k eutrofizačním problémům s akumulací sestonické biomasy ve vodě, vysokou respirací fytoplanktonu a mikrobiálních řetězců, stavům hypoxie a intenzivním koloběhům N a P.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017
Tušer, Michal ; Muška, Milan
This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish stock was assessed on the basis of fish sizes, abundance, biomass, and spatial distribution in the lake.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Zpráva o výsledcích provedené redukce rybí obsádky protieutrofizační nádrže (PEN) a následného vysazení dravců
Peterka, Jiří
Cílem provedené studie bylo provést redukci nežádoucích druhů ryb elektrolovem a následné vysazení dravých druhů ryb za účelem dosažení biomanipulačního účinku a udržení nízké celkové populační hustoty ryb. Shrnutí provedených prací a předběžné výsledky průzkumu jsou obsahem této zprávy.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Žlutice v roce 2017
Vejřík, Lukáš ; Peterka, Jiří
Cílem provedené studie bylo na nádrži Žlutice odhadnout početnost populace sumce velkého a srovnat ji s jinými zkoumanými lokalitami, zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců, stanovit podíl uměle vysazených a přirozeně rozmnožených sumců v nádrži, stanovit roční přírůstek sumců v nádrži a vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků. Shrnutí provedených prací a dosažené výsledky jsou obsahem této zprávy.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Zpráva o průzkumu chování a biomanipulační funkci populace sumce velkého v nádrži Římov 2017
Říha, Milan ; Vejřík, Lukáš ; Peterka, Jiří ; Kubečka, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu chování a pohybu sumce velkého (Silurus glanis) na nádrži Římov v letech 2017-2018. Informace o pohybu a chování byly získány prosřednictvím pozičního telemetrického systému.

Úplný záznam
2019-01-07
14:42
Hydrobiologický monitoring jezera Medard v roce 2017
Hejzlar, Josef ; Nedoma, Jiří ; Znachor, Petr ; Seďa, Jaromír ; Peterka, Jiří
Zpráva sumarizuje dosažené výsledky hydrobiologického monitoringu jezera Medard za rok 2017 a navrhuje doporučení pro další výzkumné aktivity. Na začátku roku 2017 bylo jezero již téměř naplněno a koncem března bylo napuštěno z Ohře posledních cca 30 cm vodního sloupce. Ekosystém jezera se dostal z hlediska živinového zatížení do konečného stavu, pro který bude typická nízká úroveň úživnosti s nízkou produktivitou planktonních i rybích společenstev a specifickými sezónními změnami chemismu i biologických parametrů.

Úplný záznam