Biologické centrum

Nejnovější přírůstky:
2018-12-07
17:59

Úplný záznam
2018-11-15
12:40

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Spojení výsledku analýz složení částic a pórové vody – nastavení rozhodovacích kritérií pro management sedimentů
Borovec, Jakub ; Jan, Jiří ; Hubáček, Tomáš ; Tomková, Iva
Příspěvek se zabývá odborným přístupem ke stanovení chování sedimentu za různých podmínek ve vodě nad sedimentem a identifikace jeho rizikovosti ve smyslu uvolňování P do vodního sloupce. Interpretace složení rozpuštěných iontů v pórové vodě vertikálního profilu sedimentů v kombinaci se specifickým složením částic sedimentu ve stejných vrstvách je využita pro stanovení potenciálního vlivu sedimentu na kvalitu vody v nádrži.

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Využití výzkumného sonaru pro stanovení mocnosti sedimentů
Borovec, Jakub ; Vrzák, J. ; Knotek, J.
Práce shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na identifikaci a kvantifikaci sedimentů ve vodních nádržích. Byl vyvinut algoritmus pro interpretaci sonarových záznamů a výpočet mocnosti a odhadu základních vlastností sedimentů. Bylo představeno zařízení pro odběr zatloukaných hlubokých kórů, které slouží pro kalibraci sonarových výstupů.

Úplný záznam
2018-03-09
13:20
Metodika identifikace a kvantifikace sedimentů ve vodních nádržích
Borovec, Jakub ; Jan, Jiří ; Vrzák, J. ; Knotek, J.
Příspěvek přibližuje obsah Metodiky pro průzkum sedimentů, která byla certifikována Ministerstvem zemědělství ČR pod číslem 13084-2017- MZE-15000. Metodika nachází uplatnění především u správců a majitelů vodních děl, nádrží a rybníků, kde je potřeba tuto problematiku řešit. Jedná se především o státní organizace typu Podniky Povodí, ale i Krajské úřady, obce, AOPK, rybářské subjekty, ČEZ, soukromé vlastníky a další. Dále nachází uplatnění u projektantů a případně i realizačních firem. Metodika slouží jednak k základnímu zorientování v problematice, ale především pro správný a efektivní postup při řešení dané problematiky, který by měl ve výsledku znamenat značné úspory a eliminovat ostatní potenciální rizika.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
VD Sedlice – koagulační experimenty na vzorcích sedimentu
Borovec, Jakub ; Jan, Jiří ; Tomková, Iva
Studie byla zpracována na základě smlouvy uzavřené mezi podnikem Povodí Vltavy, státní podnik a Biologickým centrem AVČR, v.v.i.. Předmětem bylo odebrání vzorků sedimentů z nádrže vodního díla Sedlice a provedení koagulačních experimentů na těchto vzorcích, za účelem nalezení optimálních podmínek pro odvodnění sedimentů pomocí geotextilních vaků a průtokových centrifug. Výsledky poslouží k nalezení optimálních podmínek koagulace k zajištění maximálního vyčištění odtékající technologické vody od živin, případně kontaminujících látek.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Závěrečná zpráva 2017 o výzkumu výsypek v okolí Sokolova na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR.
Frouz, Jan ; Mudrák, Ondřej ; Kučera, J. ; Tejedor, Javier ; Kaneda, S. ; Reinshmitová, E. ; Šimáčková, H. ; Albrechtová, J. ; Lhotáková, Z. ; Kukla, J. ; Kopecký, T. ; Vindušková, O. ; Moradi, J. ; Vicentini, Fabio ; Benetková, P. ; Pižl, Václav ; Tajovský, Karel ; Starý, Josef
Zpráva přináší souhrn výsledků výzkumu obnovy půd a ekosystémů na území postiženém těžbou nerostů na Sokolovsku na základě dohody mezi ENKI ops a Ústavem půdní biologie BC AV ČR za rok 2017.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Využití výzkumného sonaru pro stanovení mocnosti sedimentů
Borovec, Jakub ; Torrijos, Javiera ; Jan, Jiří ; Dadejík, M. ; Borecký, K. ; Vrzák, J.
Práce shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na identifikaci a kvantifikaci sedimentů ve vodních nádržích. Byl vyvinut algoritmus pro interpretaci sonarových záznamů a výpočet mocnosti a odhadu základních vlastností sedimentů. Bylo představeno zařízení pro odběr zatloukaných hlubokých kórů, které slouží pro kalibraci sonarových výstupů.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Vliv dostupnosti akceptorů elektronů na biogeochemické procesy a cyklus fosforu v sedimentu
Jan, Jiří ; Borovec, Jakub ; Petráš, D. ; Osafo, Nana ; Tomková, Iva ; Hubáček, Tomáš
Tato práce se zabývá uvolňování fosforu (P) ze sedimentu přítokové části vodní nádrže Vranov při různé dostupnosti terminálních akceptorů elektronů, zejména rozpuštěného O2 a NO3-. Za účelem odhalení cyklu P v sedimentech, byly kóry sedimentu inkubovány po dobu 5 týdnů ve třech paralelních variantách: i) anoxické podmínky s vyčerpáním NO3-, ii) kyslíkem nasycený vodní sloupec, iii) kyslíkem nasycený vodní sloupec a současně vysoká koncentrace NO3-. Monitoring vývoje změn ve vodě nad sedimentem, analýza pórové vody v sedimentu a změny forem P stanoveny pomocí frakcionace P v částicích, posloužili k určení rychlosti uvolňování P ze sedimentu a roli železa (Fe).

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Metodika lokalizace sedimentů a stanovení jejich vlastností za účelem sanace
Borovec, Jakub ; Jan, Jiří ; Vrzák, J. ; Knotek, J.
Studie byla vytvořena za cílem nalezení metodických postupů pro cílenou a efektivní lokalizaci a kvantifikaci dnových sedimentů v daných zónách vodních nádrží, včetně základního posouzení jejich vlivu na kvalitu vody. Ve studii je shrnuta celková problematika sedimentů a posouzeny výhody a nevýhody používaných metod a zařízení pro odběr vzorků sedimentů a postupy pro jeho kvantifikaci. Výsledkem je vyvinutý optimální metodický postup pro správnou prostorovou lokalizaci sedimentů a stanovení jejich mocností v daných zónách. Metodika zahrnuje přesný postup k hodnocení jeho chemických parametrů včetně cyklu P v sedimentech a určení rizikovosti sedimentu na kvalitu vody v nádržích.

Úplný záznam