Biology Centre

Latest additions:
2020-01-13
08:29
Ichtyologický průzkum VN Lipno v roce 2018
Soukalová, Kateřina ; Kubečka, Jan ; Kočvara, Luboš ; Jůza, Tomáš ; Souza, Allan T.
Studie zhodnocuje stav a vývoj rybí obsádky ve vztahu k dosavadnímu rybářskému hospodaření a vypracovává návrhy pro další řízení rybího společenstva a rybolovu na nádrži Lipno.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Výsledky biomanipulačních odlovů a komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2019
Peterka, Jiří
Cílem biomanipulačního zásahu bylo zredukovat množství nežádoucích druhů ryb a cílem následného ichtyologického průzkumu zmapovat stav rybí obsádky po provedeném zásahu, a to zvláště s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb v nádrži a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Komplexní průzkum rybí obsádky nádrže Jordán v roce 2018
Peterka, Jiří
Cílem ichtyologického průzkumu nádrže bylo zmapování stavu rybí obsádky s důrazem na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje a doporučení dalšího obhospodařování nádrže. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení jsou obsahem zprávy.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2018
Šmejkal, Marek ; Bartoň, Daniel ; Blabolil, Petr ; Kolařík, Tomáš ; Soukalová, Kateřina ; Děd, Vilém ; Šmejkalová, Z. ; Kočvara, Luboš ; de Moraes, Karlos Ribeiro ; Kortan, D. ; Duras, J. ; Kubečka, Jan
Cílem studie bylo zhodnotit výsledky populačního vývoje bolena dravého ve vztahu k dosavadnímu účelovému rybářskému hospodaření a vypracovat návrhy pro řízení tohoto dravého druhu v budoucnu.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Průzkum stavu populace a potravy sumce velkého v nádrži Římov v roce 2018
Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka), v letech 2017 a 2018. 2. Srovnat početnost sumců, vyjádřenou jako úlovek na jednotku úsilí, s jinými zkoumanými lokalitami. 3. Zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců. 4. Podle úlovků vysazených ryb čipovaných PIT čipy stanovit podíl uměle vysazených a přirozeně rozmnožených sumců v nádrži. 5. Na základě úlovků vysazených sumců a podle velikosti sumců označených při odlovech v roce 2017 stanovit roční přírůstek sumců v nádrži. 6. Vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků pro rok 2017 a 2018.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Průzkum stavu populace sumce velkého v nádrži Klíčava v roce 2018
Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo na základě odlovu sumce velkého metodou návazcových šňůr: 1. Odhadnout početnost populace sumce velkého, jedinců větších než 70 cm TL (celková délka). 2. Srovnat početnost a velikost sumců, vyjádřenou jako úlovek na jednotku úsilí, s jinými zkoumanými nádržemi ve správě státního podniku Povodí Vltavy (Žlutice a Římov). 3. Zjistit průměrnou délku a hmotnost sumců. 4. Vyhodnotit potravu sumců dle obsahu žaludků.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Komplexní průzkum rybí obsádky jezera Most v roce 2018
Peterka, Jiří
Cílem ichtyologického průzkumu jezera Most bylo zmapování stavu a vývoje rybí obsádky, přičemž důraz byl kladen zejména na odhad početnosti a biomasy jednotlivých druhů ryb, na odhad rizik dalšího vývoje rybí obsádky a doporučení dalšího obhospodařování jezera. Sumarizace dosažených výsledků a návrh doporučení pro další sledování jsou obsahem předkládané zprávy.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Monitoring stavu rybí obsádky v Boleveckých rybnících v roce 2019
Jůza, Tomáš
Cílem studie byl monitoring celkového stavu rybí obsádky Boleveckých rybníků po redukci početnosti nežádoucích druhů ryb a rozvoji makrofyt.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Vliv hydrauliky vody nad sedimentem na transport látek přes rozhraní sediment-voda
Borovec, Jakub ; Bretón, Felipe ; Jan, Jiří
V příspěvku jsou shrnuty poznatky z laboratorních i terénních experimentů zaměřených na zjištění závislosti mezi prouděním vody a rychlostmi přestupu látek na rozhraní sediment-voda. Jsou ukázány dvě skupiny možných přístupů a výpočtu a je diskutováno jejich použití.

Detailed record
2020-01-13
08:29
Predikce koncentrace fosforu a trofie v údolních nádržích
Hejzlar, Josef ; Kopáček, Jiří ; Vystavna, Yuliya
Modelová predikce koncentrace fosforu (P) v nádržích má význam pro řízení kvality vody a trofie, např. pro určování, na jakou úroveň je třeba snížit vnější zatížení P, aby poklesla úroveň trofických podmínek a dosáhlo se dobrého ekologického potenciálu. Hmotnostní bilance P pro 26 nádrží a jezer v ČR ukázaly, že vztah mezi přítokovou koncentrací P a koncentrací P v nádrži není určen výhradně hydrologickými parametry (dobou zdržení vody či hydraulickým zatížením), popř. přítokovou koncentrací P, ale zásadně je ovlivňován vnitřním zatížením ze sedimentů a nádržovým koloběhem P. Vnitřní zatížení a koloběh P jsou individuální charakteristiky každé nádrže, které se ale v čase mohou měnit, např. s akumulací sedimentů nebo změnami vnějšího zatížení P. Predikční modely je proto třeba sestavit a kalibrovat pro každou nádrž jednotlivě a strukturu modelů přizpůsobit konkrétním podmínkám.

Detailed record