Ústav termomechaniky

Nejnovější přírůstky:
2017-07-03
17:28
Consistency of empirical corrections of the classical nucleation theory for nucleation in steam with nucleation experiments and molecular simulations
Hrubý, Jan ; Duška, Michal ; Němec, Tomáš ; Kolovratník, M.
We compare experimental nucleation rates for water vapour in various carrier gases, nucleation rates deduced from empirical adjustments of the classical nucleation theory (CNT) earlier developed to reproduce pressure and optical data for condensing steam flows in converging-diverging nozzles and turbine stages, and ucleation rates obtained from molecular simulations. Results of original molecular dynamic simulations for TIP4P/2005 force field in the NVE conditions are provided. New experimental nucleation rate data sets are generated based on empirical CNT corrections by Valha and Nedbal (1980) and by Petr and Kolovratník (2011). Correction of the CNT for non-isothermal nucleation conditions is applied to experimental, simulated and the derived experimental data. The derived experimental\nnucleation rate data follow a similar temperature trend as the nucleation rate data for water vapour in carrier gases at lower temperatures. The ratio of observed nucleation rates to CNT predictions decreases more steeply with temperature than the empirical correction by Wölk et al. (2002). Ratios of nucleation rates computed from molecular simulations to CNT predictions do not show a significant temperature trend.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Verifikace diagnostického zařízení využívajícího metody NEWS
Chlada, Milan ; Krofta, Josef ; Kober, Jan
V rámci projektu „Verifikace diagnostického zařízení využívajícího metody NEWS“, podporovaného dotačním programem Středočeské inovační vouchery byly pro společnost Bohemian Technology Group, s.r.o. provedeny kalibrační testy vyvíjeného zařízení pro nedestruktivní testování materiálů pomocí metod NEWS (Non-linear Elastic Wave Spectroscopy). Ve zprávě jsou shrnuty výsledky měření charakteristik jednotlivých klíčových komponent měřící cesty a demonstrační testy detekce vad na vybraných konstrukčních částech.\n

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Root-finding methods for solving dispersion equations
Hora, Petr
Contribution deals with the methods of rootfinding in a plate and cylindrical waveguide. The methods are based on: classic root-finding, interval arithmetics, Chebyshev interpolation, marching squares and marching triangles. All methods have been implemented both in Matlab (ChebFun toolbox) and Julia (ApproxFun module).

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Metodika pro výpočty ventilačních ztrát a tepelného zatížení boku zubu
Bauer, Petr ; Bartoš, Ondřej ; Hrubý, Jan ; Kordík, Jozef ; Krátký, Tomáš ; Sedlář, Milan
Tato zpráva obsahuje výsledky experimentů identifikujících některé termofyzikální vlastnosti olejové mlhy v testované převodovce. Hlavní část zprávy tvoří parametrická studie závislosti ventilačních ztrát převodového kola na radiální a axiální vůli krytů a na otáčkách. Tato parametrická studie se opírá především o výsledky numerických simulací proudění (CFD analýzu). Pro výchozí konfiguraci krytů je vypočtený ztrátový výkon ještě porovnáván s hodnotami získanými na základě teoretických vztahů vycházejících z jednorozměrných rychlostních profilů nad hladkým a drsným povrchem. Přehled těchto vztahů včetně jejich odvození je rovněž součástí zprávy.\nV rámci numerických simulací je rovněž studován vliv tvaru zubu na ztrátový výkon generovaný na ozubení, který tvoří rozhodující část celkových ventilačních ztrát. Zbroušení zubu představuje technologicky snadno realizovatelnou úpravu, a mohlo by tak mít bezprostřední praktický přínos. Ve zprávě jsou provedeny simulace pro různou míru zkosení zubu, které potvrdí očekávané zlepšení aerodynamických vlastností ozubení při snížení náběžné hrany.\nPoslední část zprávy tvoří formulace okrajových podmínek pro numerický výpočet tepelné bilance ozubeného kola. Jedná se o informace, které budou podrobněji dokumentovány v navazujících výzkumných zprávách.\n

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Systémový software pro regulátor EmadynF, programové rozhraní pro sběr událostí přes síť EtherCAT.
Kokeš, Petr
Všechny regulační aplikace vyvíjené v Ústavu termomechniky AV ČR pro regulátor EmadynF budou tento Systémový software obsahovat. Úkolem softwaru je získávání důležitých dat pro monitorování činnosti měničového zařízení a jejich přenos do nadřazeného systému po síti EtherCAT.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Zobecnění metodiky pro výpočet ventilačních ztrát
Bauer, Petr ; Kordík, Jozef ; Krátký, Tomáš ; Sedlář, Milan
První část zprávy tvoří zpřesněný návrh metodiky výpočtu ventilačních ztrát celé převodovky prostředky CFD analýzy. Použitá metoda zahrnuje zjednodušení geometrie převodové skříně a náhradu ozubení převodového kola a pastorku drsnou stěnou a přidanými objemovými silami na základě dříve vypočtených ztrátových příkonů na segmentu převodového kola s reálnou geometrií ozubení. Výsledky zahrnují konfiguraci s převodovým kolem a pastorkem v záběru pro různé vzdálenosti obvodového krytu, včetně případu bez krytu. Pro srovnání s dřívějšími výpočty byly počítány i varianty bez pastorku se stejnou konfigurací krytů.\nDruhá část zprávy obsahuje revizi dříve navrženého analytického přístupu pro přibližný výpočet ventilačních ztrát ozubeného kola s využitím napojení logaritmických rychlostních profilů. Získané hodnoty ztrátových příkonů jsou porovnány s výsledky CFD analýzy. Při porovnání bylo dosaženo řádové shody.\n

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Zhodnocení kritických faktorů měření metodou BTT
Maturkanič, Dušan ; Košina, Jan ; Hodboď, Robert
Zpráva popisuje rozbor kritických faktorů měření metodou Blade Tip-Timing, které jsou představovány kolísáním otáček modelového turbínového kola a přesností měření obvodových senzorů vibrodiagnostického systému. Zpráva se zabývá jejich vyhodnocením a vzájemným porovnáním s výhledem na využití pro simulaci kmitání lopatek metodou BTT.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Explicitní dynamická MKP analýza zápalníku zbraně
Mochar, Dominik ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Kopačka, Ján ; Plešek, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky řešení rázové úlohy zápalníku zbraně. V první části je popsán verifikační výpočet na zjednodušené úloze bez uvažování kontaktu. V druhé části zprávy jsou prezentovány výsledky získané s využitím kontaktního algoritmu.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Ukázky vlivu parametrů simulačního modelu planetové převodové soustavy se čtyřmi jednonásobnými satelity a zastaveným nosičem satelitů na její dynamické vlastnosti
Hortel, Milan ; Škuderová, Alena
Předložená zpráva se zabývá ukázkami numerického řešení vlivu parametrů na vnitřní dynamiku pseudoplanetového převodového systému se čtyřmi jednonásobnými satelity s čelním přímým ozubením a zastaveným nosičem satelitů typu Wikov PP. Analýza vnitřní dynamiky dané pseudoplanetové soustavy s čelním přímým ozubením byla uskutečněna prostřednictvím rozboru amplitudofrekvenčních charakteristik relativních pohybů v záběrech ozubení kol v maximálním rozsahu otáček centrálního kola 0 až 22500 ot/min pro celkem 12 variant lišících se kombinacemi parametrů, tj. momentů setrvačnosti kol, tření a tlumení v záběrech ozubení a výslednou chybovou funkcí zabírajících evolventních zubových profilů.

Úplný záznam
2017-01-20
16:14
Identification of complex modulus using of the Hopkinson Split Pressure Bar.
Buchar, J. ; Trnka, Jan ; Řídký, R.
A split Hopkinson pressure bar procedure was used for non-parametric identificon of complex\nmodulus under conditions of non-equilibrium and axially non-uniform stress Tests were carried out with\naluminium bars and with specimens of composite materials (Low viscosity epoxy resin and Baytube multiwalled\ncarbon nanotubes) and having diameter 15 mm and length 7 mm. The influence of the nanotubes\nconcentration on the dynamic response of given composites was evaluated.

Úplný záznam