Ústav termomechaniky

Nejnovější přírůstky:
2018-01-11
18:42
Lokalizace zdrojů spojité akustické emise pomocí časové reverzace signálů
Převorovský, Zdeněk ; Krofta, Josef ; Kober, Jan ; Chlada, Milan
V příspěvku je navržena nová metoda lokalizace akustické emise (AE) využívající proceduru časové reverzace signálů (TR – Time Reversal) s jedním snímačem pro lokalizaci pulzní AE na šumovém pozadí z jiných zdrojů, resp. se dvěma snímači pro lokalizaci zdrojů spojité AE (úniků média). TR procedura je zde poprvé aplikována na dlouhé signály s charakterem náhodného šumu. Metoda byla ověřována pomocí simulovaných zdrojů AE na ocelové desce a částech potrubí a výsledky potvrdily její robustnost. Určitou nevýhodou je nezbytnost podrobného skenování předem vymezené oblasti v okolí pravděpodobného výskytu zdroje, kterou je však možné eliminovat např. pomocí rozsáhlejších numerických simulací na počítačovém modelu konstrukce. Přesnost lokalizace kvazibodového zdroje (okolo 1 mm) je lepší než vlnová délka či apertura snímačů.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Optimalizace výběru senzorů pro lokalizaci zdrojů akustické emise
Chlada, Milan ; Převorovský, Zdeněk
Podobně jako v případě globálního polohového systému (GPS) se v případě lokalizace materiálových defektů metodou akustické emise (AE) setkáváme s efektem tzv. snížení přesnosti vlivem geometrie (GDOP). Kromě možností stávajících přístupů k analýze a porovnání různých konfigurací senzorů z hlediska přesnosti lokalizace přináší nově navržená metoda další výhody při detekci kritických oblastí charakterizovaných velkou citlivostí k chybám určení začátků signálů. Analogicky k parametru GDOP umožňuje výpočet tzv. citlivostních map i pro případy nespojitých těles, či anizotropních materiálů. Vychází z algoritmu hledání nejkratších cest v diskrétně zadaných tělesech, což generuje další náhledy na problematiku skrze podobnostní mapy a schémata nejednoznačností.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svárového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay. Dokumentace k výpočtovému modelu MKP pro hodnocení kritické velikosti trhliny.
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
V první cásti zprávy je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku superhavarijního napájení parogenerátoru v JE Dukovany technologií Weld Overlay (WOL). V druhé cásti zprávy je shrnuta dokumentace k vytvorenému MKP modelu nátrubku s trhlinou, který bude použit k výpoctu kritické velikosti trhliny v nátrubku parogenerátoru.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Úvodní rešerše do problematiky porušování heterogenních svarových spojů komponent jaderně energetických zařízení a metodiky opravných svarů typu WOL
Štefan, Jan
Tato výzkumná zpráva byla vypracována pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako dokument pojednávající o návarech typu “weld overlay” (WOL) jakožto technologii a metodice opravy heterogenních svarových spojů komponent jaderně energetických zařízení postihnutých korozním praskáním pod napětím (“stress corrosion cracking”, SCC). Prvním cílem tohoto dokumentu je podat rešerši se základními a obecnými informacemi o uvedené problematice. Druhým cílem je podat kvalifikované doporučení o vhodnosti metodiky WOL na opravu reálných heterogenních svarových spojů v jaderné elektrárně Dukovany.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Kalibrace termočlánků typu K pomocí nové kalibrační aparatury
Blahut, Aleš ; Hrubý, Jan
Byla provedena kalibrace dvou desítek průmyslových termočlánků typu K v teplotním rozsahu 30 °C až 150 °C. Pro kalibrace byla využita kalibrační aparatura, která byla nedávno vyvinuta v oddělení D2-Termodynamika. Aparatura umožňuje kalibrace teploměrů s přesností v řádu tisícin kelvinu v širokém rozsahu teplot. Provedená měření dále ukázala některé parazitní jevy daných termočlánků a byla navržena opatření pro jejich eliminaci.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Ultrasonic biopolymer characterisation by hysteresis quantification
Zatloukalová, Jana ; Tokar, Daniel ; Kopecká, Karolína ; Převorovský, Zdeněk
Nonlinear characteristics are advanced indicators of the structure of viscoelastic materials. In this contribution, we focus on biopolymers (such as articular cartilage and skin tissue), and their typical amount of energy lost by mechanical loading/unloading represented by a hysteresis curve. For hysteresis modeling we use the PreisachMayergoyz space model, and restricted power distribution (Guyer extended distribution). Besides the power distribution parameters, the stress protocol is required as an input to obtain the modeled hysteresis curve, and to compare with experimental results. Knowing the experimental curve, an iterative numerical procedure for identification of true density function of opening and closing pressures was applied, and an optimization algorithm sought for the best (characteristic) distribution parameters for the specific soft tissue. Material properties can be evaluated based on the described quantification, and potentially used for medical purposes and healing or cosmetics treatment evaluation.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
NDT in additive manufacturing of metals
Převorovský, Zdeněk ; Krofta, Josef ; Kober, Jan
In this study we tested possibilities of nonlinear elastic wave spectroscopy (NEWS) methods to classify two types of artificially created defects in Ti-6Al-4V prismatic samples fabricated by Electron Beam Melting (EBM) system. Two series of samples with variable internal defects were tested: samples with central circular defects (missing material gaps), and samples with gradually growing stochastic porosity. Each group of samples contained also fully compact sample for a comparison. Five ultrasonic NEWS procedures were used to classify defects variability. Relatively simple experimental facility with two piezoelectric transducers allows interrogate samples and record their response. The best results, documented in this paper, were obtained by two modifications of NWMS procedure. Results of NEWS tests indicate that selected NEWS procedures can be used also for online AM monitoring.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
On finite element modelling in time reversal problems
Mračko, Michal ; Kober, Jan ; Kolman, Radek ; Převorovský, Zdeněk ; Plešek, Jiří ; Masák, Jan ; Kruisová, Alena
In this paper we analyse suitability and accuracy of computational techniques in time reversal applications based on finite element method (FEM) for detection and localization of defects, cracks or other acoustic emission sources in bodies and structures. As it is known, a classical explicit integration scheme - central difference is reversible. The central difference scheme as a time integrator is widely used for linear and nonlinear finite element analyses and it is also implemented in commercial and open-source finite element software. In the paper properties of the explicit FEM in time reversal problems are studied and analysed. We use the standard Galerkin FEM formulation with linear shape functions, one-point Gauss integration and lumped mass matrix. Loading by the Ricker pulse was applied for modelling of the acoustic source in an elastic square domain. A special attention is paid to the choice of boundary conditions in reverse problem which keep the reversibility of problems of interest. Finally, we show the quality of refocusing of the original acoustic source.

Úplný záznam
2018-01-11
18:42
Mapping of problematic regions in AE source location
Chlada, Milan ; Převorovský, Zdeněk
Similarly to Global Positioning System, location of material defects by acoustic emission method meets the geometrical dilution of precision (GDOP) phenomena. Besides the several attitudes how to mathematically express its measure and compare particular sensor configurations in accordance with desired location precision, recently proposed method brings extended possibilities for detection of critical regions characterized by strong sensitivity of location results to signal arrival time changes or errors. Analogically to GDOP parameter it yields the sensitivity map available even for non-continuous or anisotropic materials. During the computation it uses the algorithm for finding the shortest ways in discretely defined bodies, which furthermore enables to view the problem through the so-called similarity and ambiguity maps.

Úplný záznam