Ústav termomechaniky

Nejnovější přírůstky:
2018-05-02
16:46
Metodika pro modelování dynamických deju metodou konecných prvku - fáze II
Mochar, Dominik ; Mračko, Michal ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Kopačka, Ján
Zpráva navazuje na metodiku Z-1546/15 popisující základní metody, algoritmy a postupy pro numerické rešení MKP úloh rázové dynamiky pri vývoji komponent zbraní. V této práci byly testovány disperzní vlastnosti bilineárních ctyruzlových prvku s redukovanou integrací na úloze rázu dvou elastických válcu, pro které je k dispozici analytické rešení. Pozornost byla zamerena na zkoumání vlivu velikosti prvku a casového integracního kroku na presnost numerického rešení. Výsledky získané z MKP programu PMD, Abaqus a Ansys byly diskutovány a porovnány s analytickým rešením.

Úplný záznam
2018-05-02
16:46
Experimentální a MKP analýza kompozitní hybridní hlavně
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Masák, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu zamereného na posouzení konstrukce šesti ruzne vinutých vzorku kompozitních hybridních hlavní vyrobených firmou Compo Tech PLUS, spol. s r.o. pro návrh hlavne zbrane. Experimentálne byly stanoveny casové prubehy deformací na povrchu kompozitních hlavní vyvolané rázovým zatížením. Získané výsledky byly následne vyhodnoceny pomocí waveletové tranformace. V druhé cásti zprávy je popsána MKP analýza kompozitní hlavne s optimálne navrženým vinutím metodou konecných prvku v programech Abaqus a MARC.

Úplný záznam
2018-03-26
17:54
K řešení výsledných posuvných pohybů v uloženích středů planet převodové soustavy se čtyřmi jednonásobnými satelity a jejich zastaveným nosičem
Hortel, Milan ; Škuderová, Alena
Předložená výzkumná zpráva se zabývá ukázkami numerického řešení vlivu některých parametrů na vnitřní dynamiku pseudoplanetového převodového systému se čtyřmi jednonásobnými satelity s čelním přímým ozubením a zastaveným nosičem satelitů typu Wikov PP především se zaměřením na řešení výsledných posuvných pohybů v uloženích středů satelitů. Rozbor řešení dynamických jevů v kvaziustáleném stavu je proveden pro dva vybrané intervaly otáček centrálního kola 2 pro jednu periodu výsledných tuhostních funkcí v záběrech ozubených kol i uvažovaných předpokládaných chybových funkcí v záběrech ozubení. Pozornost je věnována trajektoriím výsledného posuvného pohybu středu uložení satelitu ve větvi a, horizontálnímu (tečnému) i vertikálnímu (radiálnímu) výslednému posuvnému pohybu středu uložení satelitu a dále relativnímu pohybu v záběrech ozubení všech kol.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Flow Dynamics in the Vicinity of Tandem Buildings
Gnatowska, R. ; Kellnerová, Radka ; Uruba, Václav
The flow-field in the vicinity of tandem building model in a wind tunnel will be subjected to analysis of dynamics. The model is 3D consisting of the two blocks of different sizes arranged in a streamwise direction. Experiments were performed using time-resolved PIV technique in several measuring planes to capture both spatial and dynamical features.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Měření turbulence v okolí posledního NT stupně parní turbíny 1090 MW v JETE
Uruba, Václav ; Antoš, Pavel ; Jonáš, Pavel ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav ; Suchý, Ondřej
Zpráva obsahuje výsledky měření turbulence v parní turbíně před a za posledním NT stupněm parní turbíny 1000 MW v jaderné elektrárně Temelín.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
PIV měření 2D modelu ventilu Doosan s řízením proudění
Uruba, Václav ; Procházka, Pavel P. ; Skála, Vladislav
Zpráva obsahuje výsledky měření na modelu ventilu s řízením proudění pro firmu Doosan. Jako vzor pro model ventilu sloužil typický ventil používaný pro regulaci páry ve vstupním potrubí parní turbíny. Řízení je prováděno vkládáním usměrňovacích prvků a vyfukováním vzduchu ze slotů. Účelem studie je zhodnotit různé způsoby řízení proudění ve ventilu z hlediska ovlivnění odtržení mezní vrstvy v difuzoru.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Experimentální analýza kmitání pružných čepů čtyřplanetové převodovky za rotace
Pešek, Luděk ; Bula, Vítězslav ; Cibulka, Jan
Cílem této zprávy je popis měření a analýzy výsledků měření rotující čtyř-planetové převodovky s pružnými čepy planet navržené a vyrobené společností Wikov Gear. Měření převodovky se realizovala na zkušebně společnosti Wikov Gear v Plzni ve dnech 17.5. a 21.5.2017. Zkoušely se dvě varianty ložisek planet: a) standartní kluzkná ložiska (17.5), b( kluzná ložiska s plovoucím kroužkem (tzv. "flouting bush"). Při použití standartních ložisek planet bylo dosaženo maximální otáčkové rychlosti 8500 ot/min a u ložisek s plovoucím kroužkem bylo dosažena až otáček 14500ot/min. Měření ohybových kmitů čepů planetové převodoky bylo snímáno tenzometricky. Metodika měření byla navržena v ÚT AV ČR. Analýza byla zaměřena na vyhodnocení frekvenčních spektrogramů pro nalezení významných rezonancí kmitání čepů převodovky. Tyto poznatky sloužily k validaci vyvíjených numerických modelů v ÚT AV ČR a ladění jejich parametrů.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
A MODIFIED MATHEMATICAL MODEL OF HUMAN VENTRICULAR CARDIOMYOCYTE INCORPORATING SEPARATE T-TUBULAR AND SURFACE DYADS AND SUBMEMBRANE SPACES
Pásek, Michal ; Bébarová, M. ; Christé, G.
Intracellular Ca2+ load and Ca2+ transient are considerably dependent on distribution of sarcolemmal Ca2+ pump and Na+-Ca2+ exchanger between the t-tubular and surface membranes in the presence of separate dyadic and subsarcolemmal spaces in rat ventricular cell model. To explore analogical phenomenon in human, we modified our previously published model of human ventricular myocyte. When the t-tubular fractions of Na+-Ca2+ exchanger and of sarcolemmal Ca2+ pump were increased to the newly proposed value of 0.95 in the modified model, the following changes were observed at 1 Hz steady-state stimulation: a shortening of the action potential duration at 90% repolarisation by 6% and an increase of the cytosolic Ca2+ transient by 22%. Further analysis revealed a critical role of Ca2+ concentration changes in the subsarcolemmal spaces and consequent change in cellular Ca2+ cycling in this effect.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Validace CFD výpočtů s experimentálními daty, metody a jejich přesnost
Uruba, Václav
Validace a verifikace výsledků CFD jsou procesy, které virtuální realitu získanou pomocí daného software přibližují fyzikální realitě. Klíčovou roli v těchto procesech hraje metoda kvantifikace blízkosti různých situací v proudovém poli, tedy metrika, kterou je třeba vhodně zvolit. V procesu verifikace je dále důležitá strategie modifikací numerického modelu, u validace potom kvalita a vhodná volba experimentálních dat, která jsou k validaci použita. Experimentální data jsou dále použita k určení okrajových podmínek pro CFD. Předkládaný příspěvek se zabývá právě těmito aspekty.

Úplný záznam
2018-03-07
15:28
Měření a simulace turbulence v kompresoru PBS-Turbo
Uruba, Václav ; Janáček-Ceniga, M. ; Tomek, O.
V příspěvku budou prezentovány některé výsledky vyhodnocení měření turbulence v turbodmychadle. Experimenty byly provedeny na zkušebně PBS-Turbo Velká Bíteš. Získaná data budou sloužit pro určení okrajových podmínek při následné matematické simulaci proudění pomocí metody MILES a také k validaci získaných výsledků.

Úplný záznam