Ústav pro soudobé dějiny

Nejnovější přírůstky:
2021-02-24
00:43
Nucená mobilizace v Evropě za druhé světové války. Okolnosti, charakteristiky a význam
Sovilj, Milan
Studie se zabývá okolnostmi provádění a charakteristikami nucené mobilizace v jednotlivých evropských zemích a regionech do Wehrmachtu za druhé světové války. Pozornost je také věnovaná náboru zajatců z Wehrmachtu do spojeneckých armád v závěru druhé světové války.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Přehled dosavadního výzkumu
Sovilj, Milan
Studie přináší přehled dosavadního výzkumu tematiky nucené mobilizace obyvatelstva různých evropských zemí a regionů do Wehrmachtu za druhé světové války. Zároveň prezentuje nejvýznamnější publikované výsledky na toto téma.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Znovu na „naší” straně. Bývalí příslušníci Wehrmachtu jako vojáci československé exilové armády
Maršálek, Zdenko
Mnozí českoslovenští občané, povolaní k službě v německé branné moci, upadli do zajetí či přímo přeběhli ke Spojencům. Následně řada z nich vstoupila do československé exilové armády. Po válce však byly cíleně marginalizovány význam a konkrétní počty těchto vojáků. Jak ale prokázalo statistické zpracování osobních materiálů, v jednotkách na Východě i na Západě představovali bývalí příslušníci Wehrmachtu jeden z nejdůležitějších rekrutačních zdrojů.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Úvod
Maršálek, Zdenko ; Neminář, Jiří
Úvodní kapitola knihy představuje historii výzkumu fenoménu nucené služby obyvatel okupovaných zemí v německé branné moci. Grantový projekt, jehož výstupem je kniha, je pokračováním a prohloubením tohoto výzkumu. Důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a na přeshraniční a transnacionální perspektivy.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Zamlčení vojáci. Národní příběh a marginalizace
Maršálek, Zdenko
Na základě stručného popisu procesů tvorby kolektivní paměti autor představuje fenomén obrazu odboje za druhé světové války. Skutečnost, že řada občanů okupovaných zemí sloužila v německém Wehrmachtu, byla v tomto obrazu cíleně marginalizována, přestože mnozí z dotyčných po svém zajetí vstoupili do exilových armád.

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Výzkum alfonsinské astronomie
Hadravová, Alena ; Hadrava, Petr
Příspěvek se stručně zabývá dějinami Alfonsinské astronomie, rozšířené po celé Evropě od 20. let 14. století až do 16. století. Alfonsinská astronomie zahrnuje jak matematické tabulky a jejich pravidla k užívání, tak astronomick přístroje.

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Folklore in the Era of Socialism. Display Window of Official Culture or a Little Island of Freedom? Folklore Movement in Contemporary Historical Research and Oral Historical Studies
Vaněk, Miroslav
The folk movement has often been referred to as an official part of the "culture of socialism", alongside other sourcees of official culture, and as possibly an export item of Communist Czechoslovakia. On the other hand, the perspective of the actors has been neglected. The folklore "movement" in the context of the study of contemporary history and oral-historical studies is gradually looking for pioneers in oral history to investigate this phenomenon. Recently, projects and studies have emerged that turn to the actors themselves. Their views are beginning to disrupt the predominant view of folklore as monolithic organized folk entertainment. On the contrary, for some actors, active participation in the folk ensemble could represent an imaginary little island of freedom. The role of oral history is, in this respect, irreplaceable. Research needs to be undertaken by knowledgeable and ethical professionals. Particular consideration should be given to analyzing the position of insiders conducting research.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Gjuričová, Adéla ; Zahradníček, Tomáš
Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, jejího parlamentního života v období normalizace i oživení po roce 1989. Druhou část tvoří vzpomínky aktérů všech tří etap tak, jak byly zaznamenány při konferenci.

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Od regionálního sovětu k národnímu parlamentu. Tři fáze proměny České národní rady v letech 1989-1992
Zahradníček, Tomáš
Studie sleduje, jak orgány České republiky (a konkrétně Česká národní rada) postupně nabývaly na významu a přejímaly roli hlavních politických institucí v posledních třech letech existence československé federace.

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Dvojakost v genetickém kódu. Národní rady v politickém systému socialistického Československa
Gjuričová, Adéla
Článek sleduje národní rady v Československu v zatím nepříliš zkoumaném období socialistického parlamentarismu v 70. a 80. letech 20. století. Autorka vysvětluje, jaké funkce plnily republikové rady v politickém systému státu, a ukazuje, že většinu času měly ve složité zastupitelské struktuře pouze reprezentovat český resp. slovenský "lid", avšak jejich "národnost" byla vepsána již ve federáním systému z roku 1968 a ihned v listopadu 1989 se začala ozývat.

Úplný záznam