Institute of the Czech Language

Latest additions:
2019-03-28
15:08
Způsoby, možnosti a problémy využití synchronního českého a slovenského anoikonymického materiálu v historické dialektologii
Harvalík, Milan ; Valentová, I.
Výzkum anoikonym (pomístních jmen) se v poslední době dostal do centra pozornosti toponomastiků nejen ve slovanských zemích, ale v celém světě. Tento příspěvek poukazuje na možnosti a způsoby užití synchronního anoikonymického materiálu, sebraného pro české a slovenské slovníky pomístních jmen, v historické dialektologii. Vzhledem ke specifickým funkcím vlastních jmen je zjevné, že k anoikonymům nelze aplikovat stejný přístup jako k obecným jménům. Proto je zvláštní pozornost věnována rozdílům v metodách jejich dialektologické a onomastické analýzy. Představené úvahy jsou založeny na studiu českých a slovenských vlastních jmen, autoři však doufají, že závěry formulované v tomto příspěvku lze aplikovat obecně.

Detailed record
2019-03-14
15:59
Slovní zásoba staročeského překladu Korunovačního řádu Karla IV.
Jamborová, Martina
Příspěvek se soustřeďuje na staročeský překlad významné písemné památky, a to korunovačního řádu Karla IV. Nejstarší dochovaný rukopis českého překladu Karlova korunovačního řádu je datován rokem 1396 a do dnešní doby se dochovalo ještě dalších sedm textů českého překladu z 15. až 16. století, obsažených v různých rukopisných sbornících. Příspěvek ukazuje odlišnosti a vývoj staročeského překladu a oceňuje kvality staročeského znění tohoto významného díla.

Detailed record
2019-03-14
15:59
O slovníkových transmisích
Černá, Alena M.
Daniel Adam z Veleslavína (1546–1599) je oprávněně považován za zakladatele českého slovníkářství, na jehož práci navázaly další generace a jehož čeština se stala vzorem pro období národního obrození. Příspěvek je věnován několika metaforickým lexikálním jednotkám, které poprvé Veleslavín užil ve svých slovnících (zejména ve slovníku Nomenclator quadrilinguis z roku 1598) – vlčkové = vítr, koťata = jehnědy, vinný molek = opilec, pekařova duše = póry ve skývě chleba. Tyto metafory, které v humanistickém jazyce bez pochyby existovaly, byly převzaty do novějších lexikálních děl (od V. J. Rosy až k Příručnímu slovníku jazyka českého), tento fakt přispívá k poznání lexikografické metody minulých období. Zároveň vyvstává otázka, zda tyto metafory skutečně přetrvávaly v živé češtině, nebo zda se pouze vyskytují v daných slovnících jako odraz lexikografické práce vlivného humanistického učence. Při analýze popisujeme rovněž změny, které zasáhly formu a význam metafor, případně i nové lexikální jednotky, které tyto metafory nahradily či doplnily.

Detailed record
2019-02-26
15:24
K otázce (ne)spisovné češtiny 16.-18. století (se zvláštním zřetelem na vybrané hláskoslovně-ortografické jevy)
Šimečková, Marta
Příspěvek se zabývá otázkou spisovnosti a nespisovnosti češtiny 16. až 18. století. Je poukázáno na rozdílné chápání termínu spisovná čeština v dnešním slova smyslu a ve starších vývojových obdobích češtiny, pro něž je navrženo užívat, v návaznosti na O. Koupila aj. bohemistů, spojení kulturní čeština. Na čtyřech konkrétních jazykových jevech, totiž na protetickém v-, úžení é > í, náslovném ou- a diftongizaci ý > ej je sledována postupná unifikace jazyka dobových tisků, jež později vedla k vytvoření dnešní spisovné češtiny. Článek mj. vyvrací starší názory o jazykovém rozkladu pobělohorského období, naopak upozorňuje na linearitu mezi jazykem humanistickým, barokním a raně obrozeneckým.

Detailed record
2019-02-13
17:43

Detailed record
2019-02-13
17:43
K lexikálněsémantickému poli 'vonět, zapáchat' v češtině
Janyšková, Ilona
Příspěvek se zabývá tím, jakými slovesy se v češtině – na pozadí jiných slovanských jazyků – vyjadřuje ‘vonět, zapáchat’ a jaká je jejich sémantická motivace.

Detailed record
2019-02-13
17:43
On the etymology of the Czech words kobliha and špína
Valčáková, Pavla
The text deals with the etymology of Czech kobliha, which is explained as a borrowing from Russian kobriza 'round bread, loaf of bread', influenced by Czech oblý 'round'. - Old Czech, Czech špína 'dirt' originated from German spinnen 'to spin', Spinnabfall, Spinnabgang 'dirt, waste from spinning'.

Detailed record
2019-02-13
17:43
Marginalia etymologica Bohemica
Vykypěl, Bohumil
In the present paper, the author discusses the word lech found in the treatise De orthographia Bohemica, explains the loss of H- in Old Czech Hřěk and Hřehoř, points out that the suffi x -tel- is an Old Church Slavonic particularity and writes what Holub and Kopečný contributed to the question of the subject of etymology.

Detailed record
2019-02-13
17:43
Czech and Slovak laskonka 'a kind of sweet dessert'
Boček, Vít
In the paper, Czech laskonka ‘a kind of sweet dessert’ is explained as a result of the shortening of the word laskomin(k)a ‘appetite, desire‘, ‘delicacy, dainty’, which goes back to Common Slavonic *oskomina, probably an Early Romance loanword.

Detailed record
2019-01-07
14:42
K právnímu lexiku starších zábavně-naučných příruček práva
Hanzová, Barbora
Článek analyzuje právní terminologii použitou v zábavně naučené příručce práva zvané Solfernus čili Život Adamóv z hlediska jejího významu a morfologie. Na příkladu distribuce termínů rozhodce a sudí je ukázáno, že právní terminologie užitá v starší recensi památky z 15. století neodpovídá dobovému stavu právní terminologie. Právní terminologie užitá v mladší verzi památky vydané Hájkem z Libočan v roce 1553 byla aktualizována a přesněji vystihuje popisované skutečnosti.

Detailed record