Ústav pro jazyk český

Nejnovější přírůstky:
2019-06-11
07:52
Lexikografické zpracování sloves pohybu a sloves transportu
Kroupová, Magdalena ; Čurdová, Veronika
Příspěvek je věnovaný analýze lexikografického zpracování sloves pohybu a manipulace v současných výkladových slovnících vybraných slovanských jazyků a připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny. Jejich lexikografické zpracování přináší několik zásadních otázek; příspěvek je zaměřený zejména na vymezení a zachycení sémantických rysů determinovanost a indeterminovanost a na popis distinktivních rysů jednotlivých sloves a jejich relevance v lexikografickém popisu významu.

Úplný záznam
2019-06-11
07:52
Slovesa běžet a běhat v lexikografické perspektivě
Čurdová, Veronika ; Kroupová, Magdalena
Příspěvek se zaměřuje na lexikografické zpracování dvou českých sloves běžet a běhat v Akademickém slovníku současné češtiny. Pozornost je věnována morfologickým otázkám a sémantické struktuře daných sloves. Významové struktury obou sloves jsou do značné míry symetrické, liší se zejména sémantickými rysy determinovanosti – indeterminativnosti. V řadě významů se však vyskytují asymetrie. Všechny podobnosti a rozdíly jsou reflektovány ve slovníkových definicích těchto sloves. Zvláštní pozornost je v příspěvku věnována primárním významům: pohybu živých tvorů i metaforickým a také metonymickým posunům sekundárních významů.

Úplný záznam
2019-06-11
07:52
Monokolokabilita ve výkladovém slovníku
Opavská, Zdeňka
Příspěvek se věnuje analýze monokolokabilty a monokolokabilních slov, tj. slov s velmi omezenou spojitelností, a jejich lexikografickému zpracování v českých a slovenských výkladových slovnících a v připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny.

Úplný záznam
2019-06-11
07:52
K otázce stanovení objektivních kritérií pro klasifikaci a lexikografické zachycení slovnědruhového přechodu. Na příkladu staročeského „kde“
Šimek, Štěpán
Studie nejprve podává stručný popis kategorií, které tvoří rámec odhalující sémickou strukturu lexikální jednotky, na jehož základě byl analyzován vývoj stč. kde za účelem jeho co nejobjektivnějšího lexikografického popisu v diachronním slovníku. Následně představuje nástin tohoto zpracování, dokládaný citacemi z dobových textů.

Úplný záznam
2019-06-11
07:51
K výkladu významu neurčitých zájmen v českých a slovinských výkladových slovnících
Mžourková, Hana
Článek se věnuje výkladu významu neurčitých zájmen ve starších českých výkladových slovnících a ve Slovníku spisovného slovinského jazyka. To vše je doplněno koncepčními výhledy pro připravovaný Akademický slovník současné češtiny.

Úplný záznam
2019-06-11
07:51
Cesty k slovníku raněnovověké češtiny
Nejedlý, Petr
Dosavadní diachronní slovníky dobře zachycují staročeskou slovní zásobu (cca 1300–1500). Chybí však slovník raněnovověké češtiny (1500–1780). Pro ten je třeba shromáždit reprezentativní materiál, který bude odrážet charakteristické rysy své doby: nárůst všeobecné gramotnosti umožněný postupným rozvojem školství i objevem knihtisku a renesanční/humanistický pohled na svět. Materiál však bude nezbytně vykazovat také prvky diskontinuity s předchozí fází jazyka. K postižení všech uvedených vlastností slovní zásoby bude třeba shromáždit cca 120–140 tisíc lexémů. I v takovém případě musíme počítat s určitým procentem slov, která nebudou výslednou lexikální databází zaznamenána. Systémový obraz dobové slovní zásoby tím však bude zkreslen jen minimálně.

Úplný záznam
2019-06-11
07:51
Elektronický slovník staré češtiny v kontextu slavistickém
Vajdlová, Miloslava
Elektronický slovník staré češtiny zachycuje slovní zásobu češtiny od počátků jejího písemného doložení do konce 15. století. Obsahuje lexémy v rozmezí hesel A–M a přib- – Ž, neboť abecedně navazuje na nedokončený Staročeský slovník (na–při, Praha 1968–2008). Jedná se o slovník autorský a nedokladový, zaměřený na zpracování apelativní slovní zásoby. Díky své metodě, při níž nediferenčně rekonstruuje sémantickou strukturu lexikální jednotky se zohledněním jejího vnitřního vývoje, je ESSČ (i přes nedokladovost) významným informačním zdrojem, využitelným v rámci bohemistiky, slavistiky i etymologie.

Úplný záznam
2019-06-11
07:51
Terminologie v nomenklátorech Daniela Adama z Veleslavína
Černá, Alena M.
Příspěvek vychází ze dvou věcně řazených slovníků Daniela Adama z Veleslavína: latinsko-česko-německého díla Nomenclator … tribus linguis z r. 1586 a česko-latinsko-řecko-německého slovníku Nomenclator quadrilinguis z roku 1598, analyzujeme zejména sémantická pole názvů týkajících se vinařství a léčiv a léčebných postupů. Veleslavín často uváděl více českých jednoslovných ekvivalentů za jeden cizojazyčný (vinař, vinohradník), aby tak lépe vysvětil pojem vyjádřený cizím slovem. Nevyhýbal se pojmenováním obrazným (sirotek, tj. révový keř tvořený jedním výhonkem) a cizojazyčným (gargara, tj. kloktadlo). Pokud jednoslovný výraz neexistoval, Veleslavín užíval různě strukturovaných spojení slov a opisů významu (viničná tyčka, lékařství pro kejchání, mast na dírky potové, lékařství, kteréž vrásky shlazuje a shání). Slovníky obsahují poměrně málo neologismů. U nových derivátů či kompozit můžeme shledávat slovotvorné postupy, které jsou v souladu s českým jazykovým systémem (hříženice, tj. odnož vinné révy, zubitrh, tj. kdo trhá zuby). Nově vytvořené lexémy vesměs nepřetrvaly do současné češtiny a vyskytují se pouze ve slovnících, které z Veleslavínových lexikografických prací vycházely, zvláště K. Z. Vusína a J. K. Rohna, ale i J. Dobrovského a J. Jungmanna.

Úplný záznam
2019-06-11
07:51
Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny
Lišková, Michaela
Akademický slovník současné češtiny se v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., připravuje od roku 2012. Obecná pravidla pro tvorbu exemplifikace upravují koncepční zásady. Článek pojednává o vybraných aspektech exemplifikace, jako je přiměřená délka exemplifikace jako celku i délka jednotlivých příkladů, typičnost, srozumitelnost příkladů a další obashové aspekty. Zvláštní pozornost je věnována stereotypům týkajícím se pohlaví, věku, etnicity, národnosti a náboženství.

Úplný záznam
2019-03-28
15:08
Způsoby, možnosti a problémy využití synchronního českého a slovenského anoikonymického materiálu v historické dialektologii
Harvalík, Milan ; Valentová, I.
Výzkum anoikonym (pomístních jmen) se v poslední době dostal do centra pozornosti toponomastiků nejen ve slovanských zemích, ale v celém světě. Tento příspěvek poukazuje na možnosti a způsoby užití synchronního anoikonymického materiálu, sebraného pro české a slovenské slovníky pomístních jmen, v historické dialektologii. Vzhledem ke specifickým funkcím vlastních jmen je zjevné, že k anoikonymům nelze aplikovat stejný přístup jako k obecným jménům. Proto je zvláštní pozornost věnována rozdílům v metodách jejich dialektologické a onomastické analýzy. Představené úvahy jsou založeny na studiu českých a slovenských vlastních jmen, autoři však doufají, že závěry formulované v tomto příspěvku lze aplikovat obecně.

Úplný záznam