Ústav pro jazyk český

Nejnovější přírůstky:
2020-02-28
11:29
Teorie a praxe české etymologické lexikografie
Vykypěl, Bohumil ; Boček, Vít
Sborník ke kulatému stolu Teorie a praxe české etymologické lexikografie (K nedožitým devadesátinám Evy Havlové a 30. výročí vydání prvního sešitu Etymologického slovníku jazyka staroslověnského). Příspěvky jsou věnovány různým aspektům české etymologické lexikografie, zasazeným zejména do obecného a komparativního kontextu.

Úplný záznam
2020-02-28
11:29

Úplný záznam
2020-02-28
11:29

Úplný záznam
2020-02-28
11:29

Úplný záznam
2019-11-25
10:15
Neologismy z oblasti módy
Lišková, Michaela
Příspěvek se zabývá novými slovy v dynamické oblasti módy. Neologismy jsou zde chápány jako neologismy v užším smyslu i jako příležitostná pojmenování. Jsou představena slova týkající se módy ze tří českých slovníků neologismů (1994, 1998, 2004). Přidány jsou výrazy z otevřeného e-slovníku Čeština 2.0 a z vlastní excerpce. Nové nápadité výrazy jsou důkazem plnokrevného života národního jazyka i jazykové tvořivosti nositelů jazyka a stávají se užitečným dokumentem o kultuře doby. Aktuální český slovník neologismů citelně schází.

Úplný záznam
2019-11-25
10:15
Kočebři, Bosňáci, vejcaři aneb k názvům podomních obchodníků v Slovníku nářečí českého jazyka
Šipková, Milena
Na základě jazykového materiál z Korespondenční lexikální ankety z 50. let 20. století pojednává příspěvek o nářečních názvech podomních obchodníků z přelomu 19. a 20. století. Zaznamenané názvy podomních obchodníků budou zpracovány ve Slovníku nářečí českého jazyka.\n\n

Úplný záznam
2019-11-25
10:15
Česká dialektologie - současný stav a výhledy
Šimečková, Marta
Příspěvek se zabývá současným stavem české dialektologie. Zaměřuje se na hlavní práce z oboru, např. Český jazykový atlas, Slovník nářečí českého jazyka nebo Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Naznačeny jsou také možnosti budoucího výzkumu.\n

Úplný záznam
2019-10-19
16:35
Jazykový management na sociálních sítích: jazyk jako předmět diskuse a jako index sociální identity autora
Mrázková, Kamila
Příspěvek se zabývá různými druhy jazykového managementu uplatňovaného na sociálních sítích jejich uživateli, konkrétně na Twitteru a Facebooku. Všímá si mj. fenoménu tzv. Grammar Nazis, hlavním tématem je ale zvláštní typ managementu spojený s psaním a interpretací nápadně neortografických textů. Jde o hravý a humorný management, vycházející ze sdíleného přesvědčení komunikujících, že lidé s xenofobními, šovinistickými apod. postoji neovládají český pravopis a mají obecně slabé jazykové kompetence.

Úplný záznam
2019-10-19
16:35
Variety češtiny v rozhlasovém dopravním zpravodajství
Jílková, Lucie
Článek se zabývá analýzou rozhlasového dopravního zpravodajství a odpovídá na následující výzkumné otázky: Které variety češtiny se vyskytují v dopravním zpravodajství? Analýza je založena na nahrávkách veřejnoprávního Českého rozhlasu - Radiožurnálu a soukromého Rária Impuls (20 nahrávek z každého rádia). Dopravní zpravodajství lze obecně chápat jako zvláštní typ rozhovoru, a to rozhovoru mezi moderátorem a telefonujícím řidičem. Telefonující řidiči v něm užívají často tvarosloví nespisovné češtiny (nejčastěji tvarosloví češtiny obecné: kruhovej, méně často moravských nářečí: vobjíždijó). Pouze jediný telefonát zazněl ve slovenštině. Dochází rovněž k míšení češtiny spisovné a nespisovné.

Úplný záznam
2019-10-19
16:35
Laická pravidla a jejich místo v jazykové kultuře
Mžourková, Hana
Přestože je tzv. laická lingvistika nedílnou a důležitou součástí výzkumu v oblasti postojů k jazyku, v českém prostředí dosud zůstávala poněkud stranou. Vyjadřování postojů k jazyku ze strany běžných uživatelů přirozeně zahrnuje i reflexi jazykových pravidel, která je ze své podstaty bohatým zdrojem lingvistických a sociolingvistických dat. Článek analyzuje laická pravidla, jež se objevují v dotazech jazykové poradně oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český, a ukazuje je jako důležitý zdroj dat pro vytváření jazykových příruček.

Úplný záznam