Ústav pro jazyk český

Nejnovější přírůstky:
2017-07-21
12:45
Sportovní tematika v současném českém dramatickém umění
Hoffmannová, Jana ; Hoffmann, B.
Divadelní a rozhlasové hry a inscenace se sportovní tematikou představují v dějinách českého dramatu a divadla tematické novum. Autory takových textů jsou zejména Petr Kolečko a David Drábek. Vybírají si hlavně populární sportovní odvětví (fotbal, hokej, tenis, lyžování, lehká atletika) a jejich světově proslulé reprezentanty (J. Jágr, R. Federer, R. Nadal, H. Fibingerová). Dramatický obraz sportu a sportovců není nikterak adorační, ale naopak až karikaturně kritický. Mluva sportovců, fanoušků a funkcionářů (viz mj. text P. Čtvrtníčka Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?) je plná nespisovných výrazů, prostředků obecné češtiny, sportovního slangu, ale rovněž expresiv a vulgarismů.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45

Úplný záznam
2017-07-21
12:45

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Kam ta staročeská slova zmizela? III
Janyšková, Ilona
Článek podává etymologický výklad několika staročeských slov: pastýř, chalužník, prták.\n

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Výslovnostně problematická nebo zajímavá cizí jména a přejatá slova (z pohledu pracovníků České televize)
Jílková, Lucie
Příspěvek představuje dílčí výsledky terénního průzkumu v České televizi. Výzkumníci z Ústavu pro jazyk český získali celkem 11 zhruba hodinových strukturovaných interview se zaměstnanci České televize. Tématem interview byla obecně výslovnost, resp. řešení případných výslovnostních problémů. V příspěvku je abecedně seřazeno 80 cizích vlastních jmen, 10 apelativ a 12 zkratek, jejichž výslovností se respondenti v poslední době zabývali. Pozornost je věnována principům výslovnosti přejatých slov, které respondenti při vyslovování cizích jmen uplatňují.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12

Úplný záznam
2017-03-10
16:12

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Kam dospěl výzkum translace vazeb s infinitivem po 42 letech?
Štícha, František
Jaromír Spal před 42 lety ukázal, že existují určité sémantické třídy sloves, u nichž lze objektový infinitiv transformovat na vedlejší větu. Ve své studii jsem se pokusil demonstrovat, jak nás korpusový výzkum může zásobit objektivními statistickými fakty týkajícími se tohoto druhu syntaktické konkurence. Proti 18 výskytům konstrukce s infinitivem Snažím se nedělat je doložen jediný výskyt konkurenční konstrukce s vedlejší větou: Snažím se, abych nedělal.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Pomístní jména s příponou -yně
Štěpán, Pavel
Příspěvek připomíná práci Jaromíra Spala věnovanou sufixu -yně v místních jménech a podává analýzu využití tohoto sufixu v pomístních jménech z území Čech. Potvrzuje Spalův závěr, že původní funkce sufixu -yně nebyla posesivní (sufix se primárně nepojil s antroponymy), jak bylo dříve všeobecně přijímáno; tento sufix se primárně využíval k tvoření pomístních jmen od apelativních základů. Cílem článku je upozornit na skutečnost, že analýza pomístních jmen může často přispět k výkladu jmen místních, který může být mnohdy modifikován nebo nahrazen výkladem pravděpodobnějším. Východiskem analýzy je Spalova interpretace vybraných místních jmen na -yně; jejich paralely ve jménech pomístních jsou identifikovány a komentovány. Pozornost je věnována i některým dalším pomístním jménům utvořeným od substantivních i adjektivních základů. Hlavním závěrem (odpovídajícím zjištěním Spalovým) je, že sufix -yně nebyl primárně využíván k tvoření deantroponymických posesivních jmen; toto užití bylo až analogické (tato analogie byla založena na kontaminaci se sufixem -ina) a značně omezené.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
K výzkumu výslovnosti přejatých slov
Štěpánová, Veronika ; Duběda, T. ; Havlík, Martin ; Jílková, Lucie
Přejatá slova včetně vlastních jmen tvoří specifickou lexikální kategorii vyznačující se značnou fonologickou variabilitou. V rámci grantového projektu GA ČR „Výslovnost neintegrovaného lexika v češtině“ byl uskutečněn rozsáhlý empirický průzkum výslovnostního úzu, který poskytuje podrobné informace o tom, jak jsou vybraná slova v současnosti reálně vyslovována, jaká je dynamika výslovnostní variability atp. Kromě přínosu v oblasti fonologie výpůjček jsou výsledky rovněž využitelné např. ke korekci některých již neaktuálních slovníkových údajů.

Úplný záznam