Ústav pro jazyk český

Nejnovější přírůstky:
2019-08-26
09:05

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Majetky kláštera klarisek v Panenském Týnci od jeho založení do počátku 17. století
Hejdová, Tereza
Příspěvek se zabývá majetky patřícími ke konventu klarisek v Panenském Týnci od dob jeho založení do první třetiny 17. století. Práce popisuje vybrané majetkové spory, které abatyše panenskotýneckého konventu vedla se světskými pány, klášterními poddanými, knězi či kaplany.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Zeměpisná jména v češtině - jak byla utvořena a jak je skloňujeme
Spinková, Stanislava
Článek se zabývá původem některých českých (po)místních jmen. Soustředí se také na problémy při tvoření a s gramatickým číslem a rodem.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
K překladové stránce staročeských Výkladů hebrejských jmen
Pytlíková, Markéta
Tento článek se zabývá staročeskou literární památkou Výklady hebrejských jmen z hlediska překladatelského stylu. Přístup staročeského anonymního překladatele byl zkoumán na vzorku 89 hapax legomen, z průzkumu vyplynulo, že překladatel se snažil užívat ekvivalenty ústrojně zapadající do soudobého lexika a že usiloval o překlad konkordantní, a to i v rámci celých slovních čeledí.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Exegetická metoda Mikuláše z Lyry ve staročeském překladu komentáře k Matoušovu evangeliu
Lukšová, Zuzana
Příspěvek se zabývá exegetickou metodou Mikuláše z Lyry (†1349) založenou na důkladném rozboru doslovného smyslu Písma, která je popsána ve dvou prolozích k jeho nejvýznamnějšímu dílu Postilla litteralis super totam Bibliam. Tato metoda je demonstrována na ve staročeském překladu tohoto Lyrova komentáře k Matoušovu evangeliu (rukopis NK ČR XVII C 20).

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Dějová jména se slovotvornými sufixy -nka a -tka a datace jejich vzniku
Poledňáková, Barbora
V příspěvku konfrontujeme poznatky D. Šlosara k slovotvorným sufixům dějových jmen -nka a -tka s materiálovou základnou staročeských slovníků dostupných na Vokabuláři webovém, staročeskou kartotékou OVJ ÚJČ AV ČR a Lexikální databází humanistické a barokní češtiny. Cílem je ověřit dataci vzniku daných jmen a jejich množství.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Ke staročeským názvům částí stavby póda, podlaha, strop, ponebie
Jamborová, Martina
Příspěvek se věnuje staročeským názvům z oblasti stavitelství póda, podlaha, strop a ponebie. Definuje jejich významy, soustřeďuje se na společná sémantická východiska při vzniku těchto pojmenování a poukazuje na případné diference vůči nové češtině v chápání označované skutečnosti.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Jehožto královstvo královstvie jest: k diferenciaci neuter na -stvie a -stvo ve staré češtině
Svobodová, Andrea
Příspěvek se zabývá substantivy tvořenými příponami -stvo a -stvie a jejich četností a vztahem zejména ve staré češtině. Jeho cílem je na základě bohatě žánrově rozrůzněného textového materiálu 14. a 15. století vysledovat počátky významové diferenciace těchto původně významově i funkčně synonymních sufixů.

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Verba emungendi ve staročeských překladech bible
Voleková, Kateřina
Příspěvek se zaměřuje na české ekvivalenty latinského slovesa emungere ‚smrkat, čistit nos od hlenu‘ (emungit Pr 30,33) ve čtyřech redakcích staročeského překladu bible (1. a 2. redakce: púštie vodu ot sebe; 3. redakce: vysieká; 4. redakce: vytierá nos).

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Staročeská lexikální jednotka klatva, kletva a klatba, kletba
Fuková, Irena
Příspěvek se zabývá staročeskými lexikálními jednotkami klatva/kletva a klatba/kletba. Popisuje jejich formální stránku z hlediska hláskoslovného a morfologického vývoje. Dále vymezuje jednotlivé významy těchto forem doložené v rámci staročeského období.

Úplný záznam