Ústav analytické chemie

Nejnovější přírůstky:
2017-04-20
15:26
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Kladně-Švermově v zimním období v roce 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Tato práce se zabývá stanovením organických sloučenin a markerů používaných pro identifikaci hlavních emisních zdrojů v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.

Úplný záznam
2017-04-20
15:26
Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Horák, J. ; Hopan, F.
Tato práce se zabývá porovnáním emisních faktorů částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování dřeva a uhlí ve čtyřech kotlích používaných k vytápění domácností v ČR. Spalovací zkoušky byly provedeny se sníženým výkonem kotlů (nedokonalé hoření), což lépe odráží reálné emise ze spalování tuhých paliv v domácnostech.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
SMV-2016-719: Detekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské techniky
Večeřa, Zbyněk
V rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. Předběžné výsledky ukazují, že zdrojem nanočástic jsou zejména výfukové zplodiny motorů pohánějících studovanou vojenskou techniku a povýstřelové zplodiny. Možný vliv nanočástic na obsluhu vojenské techniky se v současnosti vyhodnocuje.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
SMV-2016-736: Odezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzduší
Večeřa, Zbyněk
Studie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica). Odhad citlivosti městských lesů a dřevin k působení abiotických stresů a extrémních klimatických událostí.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Evaluation of stationary phases for HPLC based on nanofibers
Čmelík, Richard ; Foret, František
In this study, the performance parameters were compared for the set of chromatographic columns filled with polyacrylonitrile nanofibers processed in the different manner. The advantages and challenges of the novel fillings were discussed.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Zvýšení účinnosti kontinuálního aerosolového vzorkovače
Mikuška, Pavel ; Čapka, Lukáš ; Večeřa, Zbyněk
Příspěvek se zabývá zvýšením účinnosti záchytu ACTJU vzorkovače i pro částice menší než 300 nm. Použitím tzv. „růstové trubky“ (RT), která je umístěna před vzorkovačem, vzroste velikost částic na několik µm a zvětšené částice jsou pak snadno kvantitativně zachyceny v ACTJU vzorkovači.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Kladně v zimním období 2016
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Organické sloučeniny a markery používané pro identifikaci hlavních emisních zdrojů byly měřeny v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.

Úplný záznam
2017-01-04
16:16
Prototyping of a simple device for parallel dot blotting using CNC machining
Novotný, Jakub ; Svobodová, Z. ; Bílková, Z. ; Foret, František
Computer numerical control (CNC) machining has been tested for rapid prototyping of\na new design of a dot-blotting device suitable for parallel testing of antibodies. The\ndevice, machined from polycarbonate, was prepared using an inexpensive computer\ncontrolled CNC router.

Úplný záznam
2017-01-04
16:16
Hexahistidine labeling of oligosaccharides
Partyka, Jan ; Křenková, Jana ; Foret, František
We have presented another approach for labeling of oligosaccharides suitable for\ncapillary zone electrophoresis coupled with mass spectrometric detection.\nOligosaccharides labeled by peptides with hexahistidine sequence have faster\nseparation resulting in two or three times shorter time in comparison to oligosaccharides\nwith singly charged labels.

Úplný záznam
2017-01-04
16:16
Micro-electromembrane extraction across multiple aqueous and organic phases for selective pretreatment of raw biological samples
Kubáň, Pavel ; Boček, Petr ; Seip, K. F. ; Gjelstad, A. ; Pedersen-Bjergaard, S.
Micro-electromembrane extraction (μ-EME) across multiple aqueous and organic\nsolutions was developed for selective extractions of various analytes from untreated\nbiological samples. The novel approach requires μL volumes of samples and organic\nsolvents, which form consecutive immiscible plugs in a transparent polymeric capillary\nand the extraction process is accelerated by application of d.c. voltage. Number of the\nplugs, their composition, volume and sequence in the extraction capillary can be chosen\nspecifically for each particular application and high variability and selectivity of the\nextraction process can be achieved. In this contribution, we demonstrate suitability of\na five-phase μ-EME system for simultaneous extractions of cations and anions from\nurine and for selective extractions of basic analytes based on their acid-base strength\nfrom plasma.

Úplný záznam