Ústav analytické chemie

Nejnovější přírůstky:
2017-07-03
17:28
Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
Matoušek, Tomáš
Přehledný text popisující využití techniky generování těkavých hydridů v hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem.

Úplný záznam
2017-06-12
14:36
Stanovení rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách z okolí uhynulých tuleňů
Zvěřina, O. ; Kuta, J. ; Coufalík, Pavel ; Komárek, J.
Tato práce se zabývá stanovením celkové rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách, vyskytujících se v okolí uhynulých tuleňů.

Úplný záznam
2017-06-12
14:36
Stanovení methylrtuti v lišejnících a cyanobakteriálních povlacích pomocí GC-AFS
Coufalík, Pavel ; Meszarosová, N. ; Coufalíková, K. ; Zvěřina, O. ; Komárek, J.
Cílem tohoto výzkumu byl vývoj analytické metody vhodné pro stanovení stopových koncentrací methylrtuti v ekosystému antarktických jezer a určení míry bioakumulace rtuti v cyanobakteriálních povlacích (kolonie řas a sinic).

Úplný záznam
2017-04-20
15:26
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Kladně-Švermově v zimním období v roce 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Tato práce se zabývá stanovením organických sloučenin a markerů používaných pro identifikaci hlavních emisních zdrojů v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.

Úplný záznam
2017-04-20
15:26
Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Horák, J. ; Hopan, F.
Tato práce se zabývá porovnáním emisních faktorů částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování dřeva a uhlí ve čtyřech kotlích používaných k vytápění domácností v ČR. Spalovací zkoušky byly provedeny se sníženým výkonem kotlů (nedokonalé hoření), což lépe odráží reálné emise ze spalování tuhých paliv v domácnostech.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
SMV-2016-719: Detekce a identifikace zdrojů nanočástic produkovaných činností vojenské techniky
Večeřa, Zbyněk
V rámci studie, která probíhala ve vojenském výcvikovém prostoru „Vyškov“ a na trenažerech Univerzity obrany v Brně, se sledovaly zdroje nanočástic produkovaných různými druhy vojenské techniky. Předběžné výsledky ukazují, že zdrojem nanočástic jsou zejména výfukové zplodiny motorů pohánějících studovanou vojenskou techniku a povýstřelové zplodiny. Možný vliv nanočástic na obsluhu vojenské techniky se v současnosti vyhodnocuje.

Úplný záznam
2017-01-27
18:40
SMV-2016-736: Odezva vegetace na přítomnost nanočástic CdO v ovzduší
Večeřa, Zbyněk
Studie vlivu zvýšené koncentrace nanočástic oxidu kademnatého v ovzduší na obsah Cd v jehličnatém smrku ztepilém (Picea abies) a listnatém buku lesním (Fagus sylvatica). Odhad citlivosti městských lesů a dřevin k působení abiotických stresů a extrémních klimatických událostí.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Evaluation of stationary phases for HPLC based on nanofibers
Čmelík, Richard ; Foret, František
In this study, the performance parameters were compared for the set of chromatographic columns filled with polyacrylonitrile nanofibers processed in the different manner. The advantages and challenges of the novel fillings were discussed.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Zvýšení účinnosti kontinuálního aerosolového vzorkovače
Mikuška, Pavel ; Čapka, Lukáš ; Večeřa, Zbyněk
Příspěvek se zabývá zvýšením účinnosti záchytu ACTJU vzorkovače i pro částice menší než 300 nm. Použitím tzv. „růstové trubky“ (RT), která je umístěna před vzorkovačem, vzroste velikost částic na několik µm a zvětšené částice jsou pak snadno kvantitativně zachyceny v ACTJU vzorkovači.

Úplný záznam
2017-01-11
17:39
Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Kladně v zimním období 2016
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Organické sloučeniny a markery používané pro identifikaci hlavních emisních zdrojů byly měřeny v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.

Úplný záznam