Ústav analytické chemie

Nejnovější přírůstky:
2017-12-20
13:37
Fate of smelter dusts in temperate and semi-arid soils
Ettler, V. ; Jarošíková, A. ; Mihaljevič, M. ; Kříbek, B. ; Veselovský, F. ; Penížek, V. ; Vaněk, A. ; Šráček, O. ; Matoušek, Tomáš ; Mapani, B. ; Kamona, F. ; Nyambe, I.
Our results indicate that, compared to semi-arid areas (where inorganic contaminants are rather immobile in soils despite their high concentrations), a higher potential risk exists in smelter-affected humid areas, where metal(loid) contaminants can be easily released by extensive weathering of particulates in the soil systems.

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
Charakterizace organických sloučenin v PM1 aerosolu v Košeticích a v Brně v zimním období 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
V této práci byly měřeny organické sloučeniny a markery, které slouží pro identifikaci zdrojů atmosférických aerosolů. Byly analyzovány anhydridy monosacharidů (emise ze spalování biomasy), polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany a sterany (doprava, spalování uhlí) a alkany.

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
Stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v městském aerosolu
Coufalík, Pavel ; Čmelík, Richard ; Křůmal, Kamil ; Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel
Cílem této práce byl vývoj analytické metody pro stanovení levoglukosanu a dehydroabietové kyseliny v aerosolu pomocí LC-MS s využitím přímého vzorkování aerosolu do vody.

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
Stanovení anorganických aniontů v ovzduší pomocí modernizovaného aerosolového vzorkovače
Čapka, Lukáš ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Spojení původního vzorkovače ACTJU s kondenzační růstovou jednotkou na bázi vody (CGU), umístěné před ACTJU, umožnilo vzorkovat částice aerosolu o rozměrech v řádech nanometrů. Odtah z ACTJU je kontinuálně odsáván a v něm obsažené vodou rozpustné sloučeniny online analyzovány pomocí iontové chromatografie.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
Determination of Inorganic Arsenic in Samples of Marine Origin
Marschner, Karel ; Matoušek, Tomáš ; Dědina, Jiří ; Musil, Stanislav
A fast screening method for determination of inorganic arsenic in marine samples was developed. This method is based on selective\nhydride generationanddetectionby inductively coupled plasmamass spectrometry. Using a high concentration of hydrochloric acid\ntogether with hydrogen peroxide for hydride generation leads to selective conversion of inorganic arsenic species into arsane. The\naccuracy of this method was verified by comparative analyse by high performance liquid chromatography coupled with hydride generationandatomic\nfluorescence detection.

Úplný záznam
2017-07-03
17:28
Generování hydridů ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
Matoušek, Tomáš
Přehledný text popisující využití techniky generování těkavých hydridů v hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem.

Úplný záznam
2017-06-12
14:36
Stanovení rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách z okolí uhynulých tuleňů
Zvěřina, O. ; Kuta, J. ; Coufalík, Pavel ; Komárek, J.
Tato práce se zabývá stanovením celkové rtuti a methylrtuti ve specifických antarktických půdách, vyskytujících se v okolí uhynulých tuleňů.

Úplný záznam
2017-06-12
14:36
Stanovení methylrtuti v lišejnících a cyanobakteriálních povlacích pomocí GC-AFS
Coufalík, Pavel ; Meszarosová, N. ; Coufalíková, K. ; Zvěřina, O. ; Komárek, J.
Cílem tohoto výzkumu byl vývoj analytické metody vhodné pro stanovení stopových koncentrací methylrtuti v ekosystému antarktických jezer a určení míry bioakumulace rtuti v cyanobakteriálních povlacích (kolonie řas a sinic).

Úplný záznam
2017-04-20
15:26
Organické sloučeniny v PM1 aerosolu v Kladně-Švermově v zimním období v roce 2017
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Večeřa, Zbyněk
Tato práce se zabývá stanovením organických sloučenin a markerů používaných pro identifikaci hlavních emisních zdrojů v PM1 aerosolu v malém městě Kladně-Švermově. Nejvyšší koncentrace byly pro anhydridy monosacharidů a pryskyřičné kyseliny (spalování biomasy). Dalšími analyzovanými skupinami organických sloučenin a markerů byly polycyklické aromatické uhlovodíky (emise z dopravy a nedokonalého spalování), hopany (spalování uhlí, doprava), sterany (doprava), sacharidy a alkany.

Úplný záznam
2017-04-20
15:26
Porovnání složení prachových částic v emisích ze spalování dřeva a uhlí v různých typech kotlů používaných pro vytápění domácností
Křůmal, Kamil ; Mikuška, Pavel ; Horák, J. ; Hopan, F.
Tato práce se zabývá porovnáním emisních faktorů částic, polycyklických aromatických uhlovodíků a organických markerů ze spalování dřeva a uhlí ve čtyřech kotlích používaných k vytápění domácností v ČR. Spalovací zkoušky byly provedeny se sníženým výkonem kotlů (nedokonalé hoření), což lépe odráží reálné emise ze spalování tuhých paliv v domácnostech.

Úplný záznam