Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 750 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Multifunkční zemědělství v Česku po vstupu do Evropské unie: konceptualizace, vývoj a regionální diferenciace
Hrabák, Jiří
Disertační práce se zabývá koncepty multifunkčního zemědělství v kontextu proměn českého zemědělství v postsocialistickém období. Hlavním cílem práce bylo v obecné rovině diskutovat koncepty multifunkčního zemědělství, známé již více než tři dekády zejména z anglosaského prostředí, a analyzovat vývoj českého zemědělství a uplatňování multifunkčního zemědělství především v období po vstupu Česka do Evropské unie, včetně vnímání multifunkčních aktivit zemědělci. V úvodní části práce jsou diskutovány jednak koncepty multifunkčního zemědělství jako nekomoditní produkce (OECD 2001) a integrální součásti rozvoje venkova (Van der Ploeg, Roep 2003), jednak zemědělská multifunkcionalita (Wilson 2007). Empirická část práce byla založena na kvantitativním hodnocení regionální diferenciace multifunkčního zemědělství v Česku, územní koncentrace multifunkčních aktivit a závislosti mezi proměnnými, které jejich realizaci ovlivňují. Hodnocení vnímání multifunkčních aktivit zemědělci je výsledkem terénního výzkumu, resp. rozhovorů se zemědělci ve třech zájmových typově odlišných venkovských oblastech (ORP Nepomuk, Kralovice, Tachov). Na základě provedeného výzkumu lze konstatovat, že v českém zemědělství probíhají podobné procesy, které se popisují v anglosaských zemích. Jejich projevy jsou však často odlišné,...
Zpráva o činnosti Státní zemědělské a potravinářské inspekce za rok 2020
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Výroční zpráva obsahuje úvodní slovo ústředního ředitele SZPI, kapitoly o kontrolní, laboratorní a certifikační činnosti SZPI, činnosti SZPI v oblasti legislativy, spolupráce s ostatními úřady a institucemi ČR, systému managementu kvality, kapitoly o mezinárodních vztazích, vztazích s veřejností, kapitoly o lidských zdrojích, zprávu o hospodaření, shrnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Populační struktura, migrace a dynamika Afriky a Arábie
Čížková, Martina ; Černý, Viktor (vedoucí práce) ; Frynta, Daniel (oponent) ; Zrzavý, Jan (oponent)
Populační historie afrického sahelu a Arábie byla kromě interakce evolučních sil ovlivněna i šířením kulturních inovací neolitu. Odrazem těchto procesů je dnes velmi složitě strukturovaná diverzita současných populací, která je v předkládané práci prezentována prostřednictvím analýz několika genetických markerů. Cílem je podat ucelený pohled na historii demografických procesů v sahelu i Arábii, a to kombinací genetických, jazykových, subsistenčních a geografických dat získaných od lokálních populací. Studie rozsáhlého souboru mtDNA sekvencí ukázala, že Arábie byla významnou křižovatkou genového toku, a ačkoliv byla kolonizována anatomicky moderními lidmi z východní Afriky, dnešní diferenciace mezi oběma regiony je vyšší než diferenciace mezi jejich lokálními populacemi. I sahel byl v minulosti významným biokoridorem. Setkáváme se zde s populacemi různých subsistenčních strategií (kočovní pastevci a usedlí zemědělci), mezi nimiž byl genový tok značně omezen. Porovnání uniparentálně děděných lokusů u obou skupin poukazuje na odlišnou migrační aktivitu východní a západní části sahelu. Ke komplexnějšímu obrazu populační historie této oblasti přispěly také analýzy Alu elementů, které naznačily inklinaci západoafrických pastevců (Fulbů) k populacím východní Afriky. Práce ukazuje, že subsistenční...
Neoliberalizace zemědělství v Africe a její dopady
Jirsa, Jan ; Hasman, Jiří (vedoucí práce) ; Frajer, Václav (oponent)
Práce zkoumá na příkladu Zambie a Angoly dopady neoliberálních politik na zemědělství v rozvojovém světě. Je použito komparace dvou navzájem maximálně podobných zemí s odlišným přístupem k zemědělským politikám. Zkoumána je také prostorová proměna zemědělství Zambie důsledkem neoliberalismu. Motivací k tomuto zaměření práce je skutečnost, že dopady neoliberálních politik nejsou do současné doby podrobeny příliš důkladnému výzkumu založenému na komparaci zemí s odlišným vývojem či na geografické analýze proměny zemědělství v prostoru. Text vychází z již nabytých poznatků o neoliberalizaci zemědělství v kontextu teorie potravinových režimů. Pro potřeby práce bylo kompilováno a zpracováno množství dat z několika datových zdrojů a na jejich základě byly vyhodnoceny výzkumné otázky a vyřčené hypotézy. Výzkum potvrdil, že neoliberální politiky v Zambii zapříčinily především pokles v pěstování potravinových plodin a hektarové výnosnosti, což mohlo ohrozit potravinovou soběstačnost země. Dále byly pozorovány změny v prostorové distribuci pěstování plodin, které souvisejí především s rušením dotací v rámci implementovaného balíčku neoliberálních politik a s proměnou chování zemědělců v důsledku zavádění těchto opatření. Klíčová slova: Angola, dotace v zemědělství, programy strukturálního přizpůsobení,...
Hevlín – sídlo v krajině
Šperlová, Zuzana ; Eichlerová, Eva (oponent) ; Foretník, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je vize změny přístupu ke krajině a zemědělství. Nadefinování nové struktury polí a podpoření územního systému ekologické stability. Součástí inteligentní krajiny je série technologické podpory zemědělství ve formě věží. Následně jsou rozpracovány dvě z těchto věží do měřítka detailu.
Legislativní podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě
Andrlová, Veronika ; Horáková, Eva
Tento článek prezentuje současné legislativní aspekty týkající se nakládání s kaly z čistíren odpadních vod. Český zákon o odpadech definoval typy subjektů, které mohou určitým způsobem pracovat s kaly. Vyhláška obsahuje technické podmínky pro použití upravených kalů na zemědělské půdě, například že všechny kaly, které budou takto použity musí být nejdříve upraveny zákonem definovaných zařízeních. Jsou zde popsány evidenční povinnosti, které mají provozovatelé zařízení na použití upravených kalů do půdy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití informací poskytovaných databází FADN CZ pro řízení zemědělských podniků
Žáková, Aneta
Žáková, A. Využití informací poskytovaných databází FADN CZ pro řízení zemědělských podniků. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce se zabývá možnostmi využití informací poskytovaných Zemědělskou účetní datovou sítí FADN CZ pro řízení zemědělských podniků. Cílem práce je navrhnout možné využití této databáze, která obsahuje mnoho podrobných informací o zemědělských podnicích České republiky. V práci je využita deskriptivní a analytická metoda a metoda komparace. Literární rešerše je v úvodu zaměřena na zemědělství, jeho postavení v ekonomice České republiky a popis Společné zemědělské politiky a souhrnného zemědělského účtu. Následně je podrobně popsána Zemědělská účetní datová síť FADN a možnosti jejího využití. V praktické části je navrženo možné využití informací získaných z databáze FADN pro benchmarking. Nejprve je vytvořena pyramidová soustava ukazatelů. Pro jednotlivé ukazatele jsou stanoveny benchmarky, a to na základě informací z databáze FADN CZ. Navržená metodika je následně verifikována na vybraném zemědělském podniku. Na závěr jsou navržena doporučení pro Zemědělskou účetní datovou síť i zemědělské podniky, které ji využívají nebo plánují využívat.
Využití finanční analýzy při hodnocení finančního zdraví podniku Agrodružstvo Morkovice
Vykydal, Filip
Tato práce aplikuje vybrané metody finanční analýzy na zemědělský podnik Agrodružstvo Morkovice. Cílem bakalářské práce je zhodnotit současnou finanční situaci podniku a na základě výsledků finanční analýzy navrhnout kroky vedoucí ke zlepšení ekonomického zdraví společnosti. Finanční analýza byla provedena na základě účetních výkazů společnosti za období 2011 až 2015. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, kde v první části práce jsou sepsána teoretická východiska pro vytvoření praktické části. Na závěr praktické části jsou navržena doporučení pro podnik.
Biologická aktiva v účetnictví zemědělského podniku
Vašíčková, Jana
Tato diplomová práce se zabývá problematikou biologických aktiv v účetnictví zemědělského podniku. Hlavním cílem práce je identifikace rozdílů plynoucích z použití odlišných účetních standardů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, principy a metody. V praktické části je aplikován standard IAS41 Zemědělství na příkladu konkrétní účetní jednotky
Přínos zavedení modelu manažerského účetnictví pro SME zabývající se zemědělskou činností
Pešková, Markéta
Diplomová práce se zabývá tvorbou modelu manažerského účetnictví v zemědělství a hodnocením přínosů z něj plynoucích. Teoretická část pojednává o podstatě a funkcích a popisuje obecné postupy k tvorbě modelu manažerského účetnictví. V další části se literární rešerše zabývá specifiky, která jsou typická pro zemědělskou činnost a účetnictvím malých a středních zemědělských podniků. Na teoretickou část navazuje výzkum vnitropodnikového účetnictví v zemědělských podnicích v praxi. Praktická část diplomové práce vychází z výzkumu a je navrhnut vhodný model pro zemědělskou výrobu. V rámci aplikační části je model verifikován na podniku s typickou produkcí, charakteristickou pro Olomoucký kraj. Po aplikaci je ověřena vhodnost modelu, jsou kvantifikovány potenciální náklady a vyhodnoceny přínosy, a to jak pro konkrétní účetní jednotku, tak i přínosy obecné.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 750 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.