Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 909 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proměny venkova po 2. světové válce na území bývalého okresu Horšovský Týn
Švarc, Ondřej ; Koura, Petr (vedoucí práce) ; Pokorný, Jiří (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou proměny venkova po 2. světové válce na území bývalého okresu Horšovský Týn, jehož existence je vymezena lety 1945-1960. Práce na základě studia primárních pramenů ze Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně (především z fondu ONV Horšovský Týn), studia dobových periodik a sekundární literatury vytváří obraz poválečného příhraničního okresu, který si za dobu své existence musel projít řadou převratných změn. Práce sleduje demografický vývoj okresu Horšovský Týn včetně odsunu německy mluvícího obyvatelstva a následného osídlení regionu novým českým obyvatelstvem. Na příkladu pamětí Waltera Bernklaua, který byl jako Němec po 2. světové válce odsunut z Československa, práce ukazuje, jakými osudy si německy mluvící obyvatelstvo muselo v rámci odsunu projít a co je čekalo v jejich novém domově. Druhá polovina práce je věnována především vývoji zemědělství v regionu, historii pomocných družstev na Horšovskotýnsku v letech 1945-1948 a kolektivizaci regionu po roce 1949. V poslední kapitole se práce na vybraných příkladech jednotlivých novinových článků věnuje tomu, jakým způsobem byly události po roce 1949 prezentovány regionálním zemědělským tiskem. Z jednotlivých článků je zřejmé, že tisk byl vydáván v duchu politiky první poloviny 50. let a měl...
Problematika zemědělství v rámci dohody EU-MERCOSUR
Nádeníčková, Petra
Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení vlivu zemědělství a jeho role ve vzájemných vztazích mezi Evropskou unií a Mercosurem v rámci dohody o volném obchodu. V první části je vysvětlen obecný vývoj mezinárodního obchodu, odlišnosti zemědělských politik obou stran a také jejich vzájemný agrární obchod. Ve druhé, analytické, části se práce věnuje již konkrétnímu vlivu zemědělství v dohodě, jednotlivým postojům vybraných členských států EU i Mercosuru, zemědělských organizací a spolků kterých se důsledky úspěšného ratifikování dohody dotknou. Nakonec je také popsán aktuální vývoj dohody od znovuzvolení brazilského prezidenta Luly da Silvy, což nastiňuje další možný vývoj ratifikace a možný vstup v platnost této dohody.
Analýza udržitelného rozvoje vybraných států Afriky, se speciálním zřetelem na využití půdy a návrhy rámcových opatření
Bárta, Vojtěch
Abstrakt Tato práce spočívala ve výběru 3 rozvojových zemí Afriky podle zvolených kritérií a v následné analýze těchto zvolených států, podle cílů bakalářské práce. Následně byla pro vyhotovené analýzy navržena opatření vedoucí k podpoře udržitelného rozvíjení analyzovaných států. Výsledky práce byly založeny na návrzích a opatřeních, které byly stanoveny pro jednotlivé státy, i pro analyzované státy souhrnně. Závěrem práce bylo shrnutí výsledků, za cílem předpřipravit je pro případné použití kýmkoli v dalším vývoji této problematiky. Vybrané státy představovaly tři velice různorodá území, zahrnující i stát, jehož území zasahuje do Saharské pouště. Návrhy rámcových opatření, které byly vytvořeny za účelem podpoření jejich udržitelného rozvíjení, byly soustředěny na boj s degradací tropického půdního typu po odlesnění, zajišťování vody pro zemědělství i jiné účely, boj s desertifikací, zemědělskou politiku a boj s korupcí. Tyto návrhy opatření byly tvořeny s požadavkem na co největší proveditelnost, s ohledem na nedostatek finančních prostředků, jimiž rozvojové země disponují a další limity těchto území.
Vplyv dotáciína hospodárenie poľnohospodárského družstva
Jaborníková, Michaela
Jaborníková, M. Vliv dotací na hospodaření zemědělského družstva. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských dotací, konkrétně jejich vlivem na hospodaření vybraného družstva. V teoretické části práce jsou charakterizovány zemědělské dotace, které plynou z Evropské unie, České republiky a Slovenska. Práce uvádí základní přehled o účtování dotací a následném vlivu na daň z příjmů, a také přehled o použitých finančních ukazatelů v praktické části. Dále je provedena komparace možností získání dotací u fyzických a právnických osob v zemědělství. Praktická část následně zkoumá prostřednictvím finanční analýzy vliv dotací na hospodaření zemědělského družstva XYZ.
Vyhodnocení finančních nákladů na ochranu rostlin v konvenčním a ekologickém zemědělství
Stoklasová, Jitka
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení roční finanční náročnosti pořizování chemických postřiků a hnojiv pro zemědělské družstvo o rozloze 1 048 ha a porovnání zisků konvenčního zemědělství se zemědělstvím ekologickým. V literární části je uvedena všeobecná charakteristika pesticidů a hnojiv. Jsou zde také charakterizovány nejčastěji používané postřiky a hnojiva v zemědělství. Zvolený cíl byl vyřešen pomocí ekonomického hodnocení finančních nákladů na veškeré aplikované chemické přípravky na plodiny během jednoho hospodářského roku. Porovnání zisků ekologického a konvenčního zemědělství bylo konkrétně provedeno na plodinách nacházejících se na obou podnicích, a to na pšenici ozimé a ječmenu jarním. Porovnáním jejich výnosů, cen za chemické přípravky, výkupních cen komodit a následně zisků a nákladů.
Zemědělství a jeho vývoj v Ruské federaci
Mikhailova, Diana
Bakalářská práce se věnuje charakteristice a vlastnostem zemědělství v Ruské federací. Teoretická část popisuje obecně Ruskou federaci, jeho základní charakteristiky pro lepší představu země ze sociálního, ekonomického a zemědělského hlediska. Další části literárního přehledu je představení historii zemědělství a jeho celkové úlohy. Důležitou části formování struktury zemědělství je vliv sankci jak ze strany Ruska, tak ze strany sousedních zemi respektive od Evropské unií. Významný podíl bakalářské práce se zabývá problematikou tvorby sankci a její roli v zemědělství. Následná část práce vytvořená samostatně představí již samotnou strukturu zemědělství v Ruské federací a zaměří se na základní zemědělské ukazatele jakožto rostlinná a živočišná výroba a spotřeba základních surovin v Rusku. Zemědělství jako systém nemůže fungovat bez vztahů se zahraničím, proto v následné částí je zmíněn agrární zahraniční obchod Ruska s uskutečněním dovozu a vývozu surovin.
Kalkulace nákladů vybraných činností zemědělského podniku
Černá, Kristýna
Tato diplomová práce se zabývá problematikou kalkulací nákladů činností prováděných v zemědělském podniku. Hlavním cílem práce je zhodnocení dosa-vadního řízení nákladů podnikem, navrhnout možné změny pro zlepšení kalku-lačních postupů prováděných v zemědělském podniku, zhodnotit jejich dopady pro podnik a podat obecné doporučení, kterým by se mohli řídit uživatelé kalkula-cí nákladů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy, principy a metody související s danou problematikou. V praktické části jsou aplikovány kalkulační metody na příkladu konkrétního zemědělského podniku.
Zhodnocení vývoje jakosti vody vybraných toků v povodí vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce
Markovcová, Zuzana
Bakalářská práce se zabývá tématem zhodnocení kvality vody na vybraných vodních tocích v povodí vodárenské nádrže Švihov a porovnáním s výsledky z povodí Lučického potoka, který se nachází mimo povodí VN Švihov. První část práce je věno-vána literární rešerši zpracovávající problematiku znečišťování vod, eutrofizace, pesticidů, jednotlivých živin a souvisejících legislativních předpisů. Druhá část bakalářské práce obsahuje stručnou charakteristiku povodí vodárenské nádrže Švihov a po-vodí Lučického potoka, popis metodiky a výsledky samotného vyhodnocení jakosti vody na vybraných tocích. Zpracované výsledky z povodí VN Švihov a povodí Lučického potoka byly mezi sebou porovnány z hlediska obhospodařovaní v ochranných pásmech a mimo ně. Získané výsledky byly zhodnoceny na základě ČSSN 75 7221 a dle nařízení vlády č. 401/2015 Sb., v platném znění. Výsledky prokázaly jednoznačnou korelaci mezi průtokem a množstvím odnosů znečišťujících látek, přičemž v suchém roce byly zaznamenány výrazně nižší odnosy než v hydrologicky průměrných letech. U pesticidů bylo zjištěno, že mateřská látka se ve vodách nachází pouze bezprostředně po aplikaci na zemědělsky obhospodařovanou půdu, naopak metabolity se ve vodách i v půdě vyskytují trvale. Zároveň byly zaznamenány i poměrně vysoké koncentrace metabolitu pesticidu, který se v dnešní době již nemůže používat.
Socioekonomické důsledky internace Japanoameričanů ve Spojených státech za druhé světové války
Vojtuš, Michal ; Anděl, Petr (vedoucí práce) ; Smetana, Vít (oponent)
Socioekonomické důsledky internace Japanoameričanů ve Spojených státech za druhé světové války Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá přiblížením důsledků válečné internace Japanoameričanů v USA v socioekonomické rovině a věnuje se jak krátkodobým, tak dlouhodobým následkům uvěznění. První část práce pojednává o japonském přistěhovalectví do Spojených států a snahami pacifických států o její regulaci. Následující část představuje klíčový popis událostí internace samotné od jejích příčin, průběhu i důvodů ukončení. Třetí kapitola nastiňuje předválečný socioekonomický stav komunity s přihlédnutím na významnou roli zemědělství, především drobného farmaření. Poté jsou zkoumány důsledky internace v podobě proměny socioekonomické pozice Japanoameričanů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. V závěru jsou shrnuty zjištěné poznatky a krátce zmapován úspěšný proces nápravy a omluvy Japanoameričanům v poválečném období, který vyvrcholil odškodněním přeživších internace, jejím odsouzením a omluvou z úst prezidenta USA. Hlavní důraz je v práci kladen na pointernační odklon od zemědělství a přesun k jiným profesím, přímé ekonomické škody a dlouhodobé snížení platových podmínek internovaných a jejich potomků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 909 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.