Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,081 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Vaverka, Daniel ; Dobiášková, Veronika (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace firmy FPO s.r.o. v letech 2013-2017 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Data pro ukazatele budou vycházet z účetních výkazů vybrané firmy. Výsledky jednotlivých ukazatelů budou následně porovnány s konkurencí a oborovým průměrem. Výstupem budou návrhy řešení, které by mohly finanční situaci zlepšit.
Hodnocení finanční situace vybrané obchodní korporace
Smejkal, Eduard ; Ráček, Daniel (oponent) ; Zemánková, Lenka (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je doporučit opatření pro zlepšení stávající finanční situace pomocí celkové finanční analýzy společnosti Stavebniny Libor Smejkal, která se zabývá prodejem a nákupem stavebního materiálu. Dále zhodnocení současného ekonomického stavu včetně návrhů řešení zjištěných nedostatků. Bakalářská práce je rozdělena na tři části a to část teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část popisuje samotný význam finanční analýzy a metodické postupy pro její zpracování. V analytické části práce bude stručné představení společnosti a dále je prováděna samotná finanční analýza na základě teoretických poznatků. V poslední návrhové části budou navrženy, na základě výsledků z analytické části, možnosti pro zlepšení ekonomické situace společnosti. Analýza společnosti bude zpracována za období 2010-2014.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Matyášová, Miroslava ; Bureš, Václav (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Předmět diplomové práce je zaměřen na posouzení finanční situace konkrétní společnosti v letech 2005 až 2009 za pomocí vybraných metod finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní úsek se zabývá formulováním teoretických poznatků. Druhá část využívá těchto poznatků pro výpočet jednotlivých finančních ukazatelů. Nedílnou součástí práce jsou i návrhy na možná zlepšení současné hospodářské situace společnosti v budoucích letech.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Brzobohatý, Tomáš ; Petřinová, Dana (oponent) ; Hreus, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce podrobně hodnotí ekonomickou situaci a její vývoj za pomoci finanční analýzy ve firmě Camp Counselors and Work experience USA s.r.o. za rok 2006, 2007 a 2008. Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak slouží ke zjištění finančního zdraví firmy a poskytnutí návrhů a doporučení na zlepšení jejího ekonomického stavu.
Měření výkonnosti podniku
Pazdera, Lukáš ; Škopková, Lucie (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na finanční analýzu výkonnosti firmy. Analyzuje finanční situací firmy Kofola a.s. v letech 2012 – 2014 pomocí základních metod finanční analýzy. V první části jsou popsané principy finanční analýzy, v druhé části je provedena samotná finanční analýza a v třetí části jsou návrhy na zlepšení současného stavu.
Analýza účetních výkazů firmy pomocí časových řad
Zachovalová, Pavla ; Perníčková, Šárka (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Toto diplomová práce se zabývá finanční situací společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o. V teoretické části jsou vysvětleny časové řady, regresní analýza a finanční analýza. Praktická část je zaměřena vývoj ekonomických ukazatelů společnosti, na jehož základě je předpovězen budoucí vývoj. Také je zhodnoceno postavení vůči konkurenci. V závěrečné části jsou podány návrhy pro zlepšení situace v podniku.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Baracskaiová, Nikol ; Bočková, Nina (oponent) ; Žižlavský, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti XY s.r.o. v letech 2015–2019. Teoretická část se věnuje vybraným metodám a ukazatelům finanční analýzy. V analytické části jsou vypočteny, popsány a graficky znázorněny jednotlivé ukazatele a výsledky jsou porovnány s konkurenčním podnikem. Poslední část je zaměřena na celkové vyhodnocení finanční analýzy a jsou zde představeny návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.
Hodnocení finanční situace podniku poskytujícího telemarketingové služby a návrhy na její zlepšení
Hrabicová, Tereza ; Beranová, Michaela (oponent) ; Jakubcová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu stávající finanční situace podniku. Finanční situace podniku je posouzena prostřednictvím ukazatelů finanční analýzy. Po získání výsledků finanční analýzy jsou definovány nedostatky a negativní vlivy působící na plynulý chod podniku. V závěru bakalářské práce jsou řešeny návrhy na opatření vedoucí ke zlepšení celkové situace podniku.
Hodnocení ekonomické situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení
Šmigurová, Lenka ; Slanicay, Gabriel (oponent) ; Pernica, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením ekonomické situace vybrané společnosti v letech 2012 – 2016. Práce je rozdělena do několika částí. První se věnuje teoretickým poznatkům z odborné literatury, které jsou v dalších kapitolách práce aplikovány při vyhodnocení ekonomické situace dané korporace za pomocí metod strategické a finanční analýzy. Na základě získaných výsledků z analýz jsou navržena opatření, která by měla vést ke zlepšení aktuálního stavu, čemuž se věnuje poslední část práce.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Šmídová, Radka ; Veselíková, Eva (oponent) ; Zeman, Václav (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je zhodnocení finančního zdraví vybraného podniku na základě rozboru finančních výkazů. Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis metod finanční analýzy. V praktické části je daná teorie aplikována na firmu SATT a.s. V závěru práce jsou uvedeny výsledky finanční analýzy, benchmarkingové srovnání a návrhy, které firmě v budoucích letech pomohou zlepšit případnou špatnou finanční situaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,081 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.