Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 195 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
GDPR v neziskových organizacích
Vařechová, Alice ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Sýkorová, Barbora (oponent)
Název: GDPR v neziskových organizacích Cíle: V teoretické části práce autorka sumarizuje zákony, nařízení a předpisy v oblasti GDPR. V praktické části se zaměřuje na konkrétní oblast sportu a řešení GDPR v organizacích ČUS a ČOV. Hlavní cíl práce spočívá ve zhodnocení vytvořených postupů a doporučení k nařízení GDPR pro neziskové organizace od organizací ČUS a ČOV, jejich srovnání a doporučení pro zlepšení výsledného dokumentu. Metody: Práce obsahuje analýzu, zhodnocení, komparaci aktuálního tématu GDPR a adekvátní návrhy spolu s doporučeními pro zlepšení. Relevantní data jsou získávána z dostupných dokumentů a na základě uskutečněných konzultací s vybranými zástupci a členy České unie sportu a Českého olympijského výboru, které v uvedených organizacích problematiku GDPR zpracovávají. Výsledky: Po prozkoumání dostupných dokumentů na téma GDPR ve sportu bylo zjištěno, že nejvíce se v této oblasti angažuje Česká unie sportu, která se snaží veškeré dokumenty zveřejňovat v elektronické podobě na svých webových stránkách. Cílem této práce bylo pak stanoveno vytvoření příručky, která by byla nápomocná při uchopení a zpracování GDPR v malých sportovních organizacích, které nespadají pod záštitu zastřešující organizace. Klíčová slova: GDPR, ČUS, ČOV , ČOS, zákon, sport, zpracování GDPR , neziskové organizace
Zákon o sociálním bydlení optikou Multiple Stream Framework
Dubišarová, Pavla ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat a vysvětlit proces prosazování návrhu zákona o sociálním bydlení ve dvou odlišných vládních obdobích, zjistit příčiny jeho neprosazení a jaké strategie využívali aktéři k prosazení svých zájmů. O zákoně se v politickém diskurzu mluví od roku 2007. Ve vládním období Bohuslava Sobotky došlo k prosazení agendy a následnému vytvoření věcného záměru zákona. V druhém vládním období Andreje Babiše bylo brzo po nastolení vlády upuštěno od práce na věcném záměru zákona a ke konci volebního období došlo ke snaze prosadit část zabývající se zákonem o dostupném bydlení společně se zákonem o veřejně prospěšných společnostech bytových. V obou obdobích dopadly snahy o prosazení neúspěšně. Vzhledem k tomu, jak je problematika týkající se bytové nouze a aktérů do ní zasahujících komplexní a nejednoznačná, zvolila jsem pro zkoumání Multiple Stream Framework. K analýze politik jsem použila tematickou analýzy, pomocí které jsem zkoumala sekundární data jako veřejněpolitické dokumenty, strategické dokumenty, odborné studie a mediální výstupy. Druhým typem dat, které jsem v práci využila byly expertní rozhovory. Výsledky poskytují informace o tom, jaké strategie jednotliví aktéři využili, jaké byly hlavní nesoulady při nastavování podoby zákona a co vedlo k nepřijetí návrhů zákonů.
Ze zákona otročení, z evangelia svoboda v Gal 4, 21-31.
Boháčik, Jaroslav ; Brož, Jaroslav (vedoucí práce) ; Matějec, Tomáš (oponent)
Cílem diplomové práce je podat ucelený výklad alegorické perikopy o Hagar a Sáře jako představitelkách dvou odlišných smluv (Gal 4,21-31) ve vztahu k celkovému kontextu a teologickému poselství Pavlova listu. Úvodní kapitola pojednává všeobecně o listu apoštola Pavla Galatským se zřetelem na jeho původ, důvod a místo sepsání, adresáty, klíčové teologické důrazy a strukturu. Stěžejní částí této práce je jazyková a literární analýza výše uvedené perikopy včetně exegeze. Tato kapitola se blíže zabývá rétorickými aspekty a nástroji, které Pavel v epištole používá, a to i s ohledem na dobové tendence v judaismu konfrontovaného s helénistickým světem. Analyzovanou perikopu zasazuje do kontextu listu Galatským jako celku a dále reflektuje intertextuální dimenzi užití příběhu z knihy Genesis včetně přímé citace (Gn 21,10) i odkazu na knihu proroka Izajáše (Iz 54,1). Smysl perikopy objasňuje hned následující verš (Gal 5,1), který je klíčem k jejímu správnému čtení: tím je svoboda křesťana v Kristu.
Cizinec v Bibli a dnes: studie relevantních biblických pojmů ve světle současné diskuze o imigraci
ŠMÍD, Aleš
Práce se věnuje významu cizince-imigranta a jeho pozici v Bibli a dnes. Cílem je s použitím standardních slovníků a komentářů prozkoumat texty Starého a Nového zákona a pomocí výkladů sekundárních autorů identifikovat, analyzovat a kriticky vyhodnotit dopady těch relevantních biblických textů týkajících se cizince na téma ilegální imigrace, která je součástí dnešních imigračních diskuzí. Teoretická část měla za úkol seznámit se s vhodnou domácí a zahraniční literaturou, která se z křesťanského pohledu věnuje problematice migrace a obzvláště ilegální imigrace. Praktická část spočívala ve vzájemném porovnání různých výkladů relevantních biblických textů, upozornění na případné shody a rozdíly z výkladů vyplývající a nastínění jejich přínosů do dnešní imigrační debaty.
Komparace legislativní úpravy eutanázie ve vybraných evropských zemích
ŠNYPS, Zdeněk
Bakalářská práce se zabývá tématem legislativní úpravy eutanázie v Evropě. Přesněji úpravou zemí, které mají legalizovanou aktivní eutanázii. Cíle celé práce jsou: komparace těchto legislativ s doporučením Rady Evropy, WMA a získání komplexnějšího pohledu na zákony spojené s eutanázií v Evropě. První kapitoly vymezují chápání eutanázie v kontextu legislativy a poukazují na argumentaci zastánců a odpůrců. Následující kapitola se věnuje odhalení jednotlivých legislativ zemí: Nizozemska, Belgie, Lucemburska, Švýcarska, Německo a České republiky. Poslední dvě kapitoly zmiňují stanovisko WMA a Rady Evropy, dále se zaměřují samotnou komparací legislativ s těmito stanovisky.
Téma občanství ve výuce Občanské výchovy a Základů společenských věd
STRNAD, Ladislav
Práce se týká tématu občanství ve výuce předmětů Občanská výchovy a Základy společenských věd. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická se zabývá institutem občanství a vývojem státního občanství na území České republiky, a to ve spojení s historickým vývojem naší republiky od roku 1918 do současnosti. Praktická část obsahuje výukové aktivity zaměřené na pochopení institutu občanství a na změny v nabývání a pozbývání československého, nyní českého občanství.
Sdílená ekonomika v energetice
Hráček, Martin ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na využití fotovoltaické elektrárny v prostředí panelového domu, distribuci elektrické energie mezi jednotlivé členy a její ekonomický dopad. V první části je popsán základní princip fotovoltaické elektrárny a popis jednotlivých částí použitých pro realizaci. Druhá část je věnována legislativě pro provoz v ČR a příkladům provozu ze zahraničí. Ve třetí části je již uveden příklad konkrétního návrhu realizace, konkrétní rozpočty realizace a ekonomické zhodnocení celého projektu.
Porovnání vzdušného prostoru ČR a vzdušného prostoru Republiky Kazachstán
Fedoskova, Anastasiya ; Hammer, Jaromír (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem předkládané bakalářské práce je studium vzdušného prostoru České republiky a Republiky Kazachstán a formulování způsobů jeho zlepšení. V souladu s cílem jsou formulovány a řešeny následující výzkumné úkoly: - prostudovat právní status vzdušného prostoru; - provést srovnávací analýzu vzdušného prostoru České republiky a Republiky Kazachstán; - navrhnout způsoby, jak zlepšit strukturu vzdušného prostoru České republiky a Republiky Kazachstán. Teoretické zobecnění bylo provedeno na základě analýzy ustanovení obecné teorie práva, teorie mezinárodního práva, vnitrostátního právního řádu České republiky a Republiky Kazachstán. Studie analyzovala širokou škálu dokumentačních zdrojů, která se vyznačuje přítomností mezinárodně právních aktů, dokumentů Mezinárodní organizace pro civilní letectví, právních aktů České republiky a Republiky Kazachstán.
Nové církevní zákony z roku 1949
Futera, Stanislav ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Plavec, Karel (oponent)
Tématem této práce je problematika tzv. "nových církevních zákonů" přijatých v roce 1949, sloužících jako jeden z mocenských nástrojů k potlačení církví a ke kontrole společnosti. V rámci jednotlivých kapitol se zabývám genezí tzv. nových církevních zákonů, přijatých československým komunistickým režimem v roce 1949 a jejich významem nejen pro konfesní právo následujícího období až do současnosti. V této souvislosti si kladu otázku, do jaké míry tyto zákony ovlivnily a ovlivňuji nejen život církví, zvláště pak církve katolické, ale i myšlení české společnosti ve vztahu k církvi dnes. Tato práce se týká tří okruhů, které jsou ale nutně propojeny: prvním je samotná zákonná úprava, druhým společenská recepce církve ve spojitosti s těmito zákony a třetím je promítání těchto zákonů také do současné politické rétoriky. Cílem práce pak je ukázat hlubokou vnitřní propojenost a dynamiku těchto tří okruhů tak, jak se projevily v minulosti a jak se v návaznosti na historii projevují dnes. Klíčová slova Československo, rok 1949, církevní zákony, moc a právo, současnost, zákon, společnost, politika.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 195 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.