Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 226 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mapování památných stromů ve zvolené lokalitě
HLUBOCKÁ, Denisa
Hlavním cílem této bakalářské práce je v první řadě zmapování a popis památných stromu ve mnou vybraných lokalitách v okresu Tábor, dále jejich změření (pokud byla možnost) a celkové vyhodnocení zdravotního stavu. Dále jde zde porovnala motivy pro ochranu památných stromů v minulosti, a hlavně v současnosti. Péči samotnou jsem v práci rozdělila na její smysl a dále na faktory abiotické a biotické. V neposlední řadě je zde zmínka o zásadách péče a náklady na ni. Zaměřila jsem se zde i na podporu ochrany památných stromů ze strany státu - dotační programy apod. Okres Tábor, který jsem vybrala pro svou bakalářskou práci se nachází v severní části Jihočeského kraje. Okres sousedí s okresy Písek, Jindřichův Hradec a České Budějovic. Dále okres Tábor sousedí s okresem Benešov a trochu s okresem Příbram ve středočeském kraji a okresem Pelhřimov na Vysočině. Tato bakalářská práce obsahuje popis památných stromů a jejich zmapování.
Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR
Kříž, Martin ; Cabala, Martin (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce obsahuje dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá stručně historií prostituce, jejím vývojem jak v evropském měřítku, tak i na území dnešní České republiky a také současným stavem právně-daňové úpravy prostituce u nás. Praktická část práce je zaměřena na srovnání dané problematiky s jinými evropskými zeměmi, současně navrhuje, jak by mohla v budoucnu nová úprava vypadat či jak by měla být ta stará zdokonalena.
Směrnice pro vedení účetnictví
Pavelková, Dagmar ; Hamříková, Lenka (oponent) ; Fedorová, Anna (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku směrnic pro vedení účetnictví ve společnosti ABC, s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska tvorby vnitropodnikových směrnic v oblasti účetnictví, a to především na platnou legislativní úpravu. V další části je představena společnost ABC, s.r.o. a předložen návrh směrnic pro vedení účetnictví v této společnosti. Cílem práce je vypracovat takový návrh směrnic, který bude v souladu s platnými právními předpisy a vnitropodnikovými potřebami.
Analýza daňového dopadu švarc systému
Zlámalová, Jana ; Richtar, Martin (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku tzv. švarcsystému, jeho historii a srovnání s jinými státy Evropské unie. Bude porovnávat míru zdanění a odvodů pojistného mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou. Cílem práce bude navrhnout správný postup pro spolupráci s osobou samostatně výdělečně činnou a upozornit na časté, v praxi se opakující chyby.
Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona
Nenál, Marek ; Superatová, Alena (oponent) ; Šestáková, Romana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona. V teoretické části je charakterizován stavební zákon, formy územních rozhodnutí s jejich podrobným členěním, obecné požadavky na využívání území a územní řízení. V praktické části jsou uvedeny příklady umístění staveb na vybraném pozemku s následným vyhodnocením. V závěru diplomové práce je zhodnoceno naplnění cílů a výsledků práce.
Řízení dokumentace stavební zakázky
Neumann, Michal ; Smital, Petr (oponent) ; Tichý, Zdeněk (vedoucí práce)
Bakalářská práce má za úkol popsat systémy řízení dokumentace podle platných právních předpisů a norem, které souvisejí se stavební zakázkou. V teoretické části jsou definovány typy dokumentací podle jejich závaznosti a funkce spolu s jejich mechanismy zpracovávání. Dále jsou popsány základní technické požadavky na systém řízení dokumentace stavební zakázky. Za tímto účelem jsou představeni 2 přední dodavatelé informačních systémů v České republice. Praktická část popisuje stavební dílo Posílení vodohospodářských funkci malé vodní nádrže v Dolním Babákově, které realizovala stavební firma Instav Hlinsko a.s. Pozornost je věnována především dokumentacím, které byly v souvislosti se stavebním dílem vytvořeny a jejich manipulaci v rámci realizace a archivace. Závěrem bakalářské práce je zhodnocení systému řízení dokumentace stavební zakázky stavební firmy, jeho efektivnosti a případné návrhy pro zdokonalení v oblastech distribuce nebo plnění.
Návrh na zdanění příjmů legislativně neošetřeného podnikání v ČR
Rosenberg, Jan ; Penka, Miroslav (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o zdanění příjmů z prostituce v České republice. Zabývá se především otázkou, jak zapracovat činnost prostituce do příslušných právních předpisů tak, aby se příjem z prostituce mohl v našich ekonomických podmínkách zdanit. Výsledkem práce bude návrh části zákona, podle kterého by se prostituce měla zdanit daní z příjmů fyzických osob.
Srovnání auditorských postupů v České republice a Lotyšsku
Prihodjko, Anna ; Březinová,, Hana (oponent) ; Křížová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním postupů při auditu účetní závěrky vybrané společnosti v Lotyšské republice a v České republice, vyhodnocením úrovně harmonizace právních předpisů a vyhodnocením jejich náročnosti, míry regulace účetnictví ve zvolených zemích Evropské unie a popisem aplikací těchto právních předpisů v praxi.
Posouzení dopadu zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Somerlíková, Martina ; Výskala, Miloslav (oponent) ; Aigel, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vydáním zákona č. 254/2020 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Cílem je analyzovat, popsat a zhodnotit dopad změny zákona na znaleckou činnost. Analýza probíhala formou dotazníkového šetření oslovením 1 002 znalců. Vyhodnocení výsledků je zpracováno za pomocí grafů, tabulek a volné citace vyjádření znalců. Práce se zabývá charakteristikou jednotlivých ustanovení zákona, jejich negativními dopady i přínosy. Výstupem práce je analýza současné situace. V závěru jsou formulovány doporučení a návrhy opatření.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 226 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.