Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ústavní konformita nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava: Studie č. 1.199
Syllová, Jindřiška
Parlament České republiky má podstatným způsobem ztíženu možnost změnit hranice Národního parku Šumava. Nemůže přijmout věcnou novelu nařízení vlády, kterým byl park zřízen. Z toho vyplývá, že po celá desetiletí je řádný zákonodárce v podstatě vyloučen z možnosti zmenšit nebo zvětšit území národního parku prostřednictvím vlastní zákonodárné iniciativy. Aby mohli být poslanci úspěšní, museli by navrhnout a přijmout celý nový zákon o Národním parku Šumava. Jiným méně razantním způsobem není možno do hranic parku zasáhnout. Je jistě náročné pro jednotlivé poslance vypracovat celý nový zákon, čímž je omezeno právo zákonodárné iniciativy poslanců a poslaneckých skupin. Rovněž další subjekty, které mají právo zákonodárné iniciativy, jsou tímto omezením zasaženi (včetně zastupitelstev krajů). Takto je petrifikován dosavadní právní stav, který sice z procesuálního hlediska není možno považovat (ve světle judikatury Ústavního soudu) za protiústavní, nicméně jeho dlouhodobé pokračování už je z hlediska práv jednotlivých subjektů zákonodárné iniciativy i z hlediska práv zákonodárce problematické. Rovněž některé další důvody, zejména aspekty týkající se právního státu, vedou k závěru, že se nařízení vlády, kterým byl zřízen Národní park Šumava, ocitá na samých hranicích konformity s Ústavou České republiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Retrospektivní analýza reakce horských smrkových ekosystémů na působení stresových faktorů
Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Cudlín, Pavel
Projekt přispěje k objasnění vztahů mezi procesy poškozování a regenerace asimilačních orgánů smrku ztepilého, které jsou reakcí na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů. Kromě základních charakteristik podle mezinárodního programu ICP-Forest je sledován zejména tvar horní částí koruny, defoliace primární struktury, způsob poškození a výskyt sekundárních výhonů. Z posledních dvou jmenovaných charakteristik byl odvozen stupeň transformace koruny. Během prvních třech let trvání projektu bude na každé výzkumné ploše vybráno kolem 5 vzorníkových stromů, reprezentujících nejčastěji se vyskytující stupně transformace koruny. Z nich bude odebrána větev na dendroekologickou a morfologickou analýzu transformace struktury větvení. V poslední vegetační sezóně bude opět proveden průzkum stavu korun smrku ztepilého.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitoring revitalizačních zásahů v NPR Žofinka, CHKO Třeboňsko
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Třeboň ; Kučerová, Andrea ; Jakšičová, Táňa ; Rektoris, Ladislav
Cílem studie je praktické ověření možnosti regenerace lesního vrchoviště s narušeným stromovým patrem v NPR Žofinka, možnosti obnovení procesu rašeliniště, zabezpečení regenerace borovice blatky a udržení druhového bohatství charakteristického pro blatková vrchoviště Třeboňské pánve. V roce 2002 pokračovalo třetím rokem sledování úspěšnosti revitalizačních zásahů včetně zhodnocení vlivu požáru z r. 2000 na diverzitu vegetace lesního vrchoviště. Proběhla inventarizace 15 nových rašelinných jezírek.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
V rámci projektu jsou řešen 58 dílčích projektů na 48 velkoplošných a maloplošných ZCHÚ. Zpráva obsahuje abstrakta všech dílčích projektů, oponentské posudky a vyúčtování.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: NPR Novozámecký rybník - lepidopterologický průzkum
Aquatest, a.s., Praha ; Vávra, Jiří
Cílem prací v druhém roce bylo pokračování detailního průzkumu druhového složení motýlí fauny jednotlivých dílčích částí rezervace a dotváření souboru druhů s indikačním významem. Hodnocení abundance těchto druhů s indikačním významem umožní v dalších letech postupně upřesňovat doporučení pro úpravu plánu péče pro jednotlivé biotopy rezervace.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: NPR Žofinka, CHKO Třeboňsko
Botanický ústav AV ČR, Průhonice, Třeboň ; Rektoris, Ladislav ; Kučerová, Andrea
Cílem studie je praktické ověření možnosti regenerace lesního vrchoviště s narušeným stromovým patrem v NPR Žofinka, možnosti obnovení procesu rašeliniště, zabezpečení regenerace borovice blatky a udržení druhového bohatství charakteristického pro blatková vrchoviště Třeboňské pánve.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Posouzení vlivu managementu na biotu přírodní rezervace Plané loučky
Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Létal, Aleš ; Rulík, Martin ; Kuras, Tomáš ; Rybka, Vlastik
Plané loučky jsou nejvýznamnější mokřadní nelesní lokalitou CHKO Litovelské Pomoraví. V současnosti se z těchto rozsáhlých ploch mokřadů a luk dochovala pouze malá část, právě v přírodní rezervaci Plané loučky a jejím blízkém okolí. První rok výzkumu spočíval ve shromáždění vstupních podkladů a založení monitorovacích ploch, příp. v pokračování již probíhajících průzkumů
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv řízeného vypalování na změny vegetace xerotermních trávníků
Paukertová, Ivana
Projekt sleduje vliv řízeného vypalování na stepní společenstva s kavylem n NPR Pouzdřanská step a Kolby. V prvním roce byly vytyčeny trvalé plochy (pokusné i kontrolní) a provedeny fytocenologické snímky. 17. února 2001 byl na pokusných plochách proveden vlastní zásah - vypalování za holomrazu. V roce 2001 byly provedeny fytocenologické snímky. Následně po dobu dalších dvou let budou sledovány změny vegetace, způsobené zásahem a v závěru práce budou všechny zjištěné změny vyhodnoceny.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: NPR Novozámecký rybník - lepidopterologický průzkum
Aquatest, a.s., Praha ; Vávra, Jiří
Cílem prací ve třetím roce bylo pokračování detailního průzkumu druhového složení motýlí fauny jednotlivých dílčích částí rezervace a dotváření souboru druhů s indikačním významem. Hodnocení abundance těchto druhů s indikačním významem umožní v dalších letech postupně upřesňovat doporučení pro úpravu plánu péče pro jednotlivé biotopy rezervace. Byla potvrzena přítomnost 553 druhů motýlů. Z toho je možno 52 druhů označit za významné indikátory změn stanovištních poměrů lokality.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: