Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb
Hudík, Lukáš ; Beran, Karel (vedoucí práce) ; Ondřejek, Pavel (oponent)
1 Využití umělé inteligence při poskytování právních služeb Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá fenoménem umělé inteligence a jejím využitím při poskytování právních služeb, ale i vlivem na související právnické profese. Hlavním cílem diplomové práce bylo vyhodnotit současnou regulaci umělou inteligenci jak na obecné, tak na profesní úrovni u nás i ve světě. Umělá inteligence, nebo lépe řečeno systém umělé inteligence, je bezpochyby aktuální a hojně diskutované téma, který se rapidně dostal do podvědomí široké veřejnosti v posledních třech letech a má potenciál změnit aktuální většinu ekonomických odvětví tak, jak je v současné době známe. Jeho medializací a mnohdy záměrně útočnými nadpisy článků se ovšem, i v kruzích odborné veřejnosti, často vyskytují dotazy jako "nepřijdu kvůli AI o práci"? "Proč bych měl AI používat?" Hlavním použitou metodikou této práce je tak empirický výzkum fenonému systémů umělé inteligence, a následné aplikace získaných poznatků na již existující právní nástroje na bázi AI. Pokusím se tak zodpovědět otázku, zda je umělá inteligence hrozbou či spíše příležitostí pro budoucnost advokacie, a jak by k ní mělo být přistupováno. Rovněž se práce zabývá i související problematikou, tedy jevy jako "forum shopping", ochrana a zpracování osobních údajů optikou GDPR či profesní...
Energetické využití odpadů v Evropské unii
Klučka, Ivan ; Šomplák, Radovan (oponent) ; Ferdan, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou energetického využití odpadu v Evropské unii. Na základě legislativy platné v EU jsou v této práci shrnuty aspekty členských států v oblasti energetického využití odpadu z hlediska kapacit, technologií, atd. Dále je v práci zpracován přehled největších dodavatelů technologie a porovnání účinnosti výroby energie.
Obrábění na univerzální frézce vybavené dělicím přístrojem
Luňáčková, Nikola ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá frézováním za pomocí dělicího přístroje. Cílem je seznámit s technologií strojního frézování, její kinematikou, stroji, nástroji a použitím dělicího přístroje. Teoretická část se zabývá strojním frézováním na univerzální frézce vybavené dělicím přístrojem i frézováním za pomocí CNC strojů. Praktická část porovnává tyto dva druhy frézování za pomocí výrobku vyrobeného na CNC frézce a strojní univerzální frézce vybavené dělicím přístrojem, při použití stejných průměrů nástrojů.
Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu
Harnová, Veronika ; Jelínek, Adam (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vyhodnocováním účinnosti strojů ve zvoleném výrobním úseku. Teoretická část stručně popisuje řízení výroby a teoretické metody pro hodnocení OEE. Dále jsou zde představeny vybrané informační systémy využívané ve strojírenství. V hlavní části této práce je provedena analýza získaných dat z informačních systémů. V závěru jsou uvedeny návrhy pro zlepšení.
Zhodnocení odpadového materiálu - vaječných skořápek
Zlámal, Filip ; Pernica, Marek (oponent) ; Brummer, Vladimír (vedoucí práce)
Předložená bakalářská práce se zabývá využitím odpadového materiálu – vaječných skořápek a zhodnocení této odpadové suroviny pro získání zajímavých a hodnotných produktů. V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti, složení a struktura vaječné skořápky bohaté na minerály a složení jejích membrán. V další části práce je zhodnoceno potenciální využití tohoto odpadu jako např. hnojiva, adsorbentu, možných využití v medicíně a farmacii, využití v elektronice, jako katalyzátoru při tvorbě bionafty a další. Pozornost je také věnována technologickým procesům zpracování vaječných skořápek spolu se separací membrán a skořápek. V další části práce jsou vyjmenovány realizace technologií společností zpracovávajících vaječný odpad včetně způsobu jeho zpracování a jeho dalšího využití.
Augmentovaná realita a její využití
Ibehej, David ; Holoubek, Tomáš (oponent) ; Hůlka, Tomáš (vedoucí práce)
Augmentovaná realita je jednou z nejvíce rozvíjených technologických oblastí. S tím koresponduje to, že o ní slýcháváme čím dál častěji, a právě proto bychom s ní měli do budoucna počítat. Tato práce se pokouší poskytnou stručnou rešerši v okruzích její definice, historie, současného využití, nedostatků a možností v oblasti herních enginů a vývojářských nástrojů. V druhé části pak demonstruje možné využití v průmyslu řešením projekce a interakce mechanické součásti.
Skákající konečné automaty a převodníky
Hrubý, Juraj ; Burgetová, Ivana (oponent) ; Meduna, Alexandr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce navazuje na studium skákajících konečných automatů a zavádí skákající konečné převodníky. Skákající konečné automaty jsou modifikované konečné automaty tak, že symboly ze vstupní pásky nejsou čteny spojitě zleva-doprava, ale čtecí hlava se může pohybovat po vstupní pásce pomocí skoků. Skákající konečné převodníky jsou podobně modifikované konečné převodníky. Aby bylo možné skákající konečné automaty a převodníky implementovat, byly zavedeny jejich striktně deterministické verze omezením konečné stavové kontroly a modifikací binární skokové relace. Práce se dále zabývá možným využitím skákajících konečných automatů a převodníků a popisem implementace striktně deterministického skákajícího konečného automatu.
Komplexy aminojílu a vybraných organických látek
Dušek, Jakub ; Pekař, Miloslav (oponent) ; Mravec, Filip (vedoucí práce)
Tato práce popisuje přípravu aminojílu a komplexů aminojílu s vybranými biologicky aktivními látkami. Teoretická část se zabývá studiem aminojílu a látek vhodných pro tvorbu komplexu a vhodnou modifikací přípravy takových komplexů. Experimentální část této práce je složena z přípravy aminojílových komplexů a ověřením jejich vzniku. Pro ověření vzniku komplexu navázáním bioaktivních látek na volné aminoskupiny aminojílu byly použity metody FT-IR (infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací) a XRD (prášková rentgenová difrakce) U vybraných látek by mělo navázáním na aminojíl dojít ke zlepšení jejich vlastností což bylo hlavní motivací výzkumu. Vzniklé komplexy by mohly být efektivnější náhradou stávajících látek používaných ve farmaceutickém průmyslu a biomedicínských aplikacích.
Využití laserových strojů v menších firmách
Gorgol, Daniel ; Trčka, Tomáš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá laserovou technologií. V úvodu charakterizuje pojem malá a střední firma a uvádí pár takovýchto firem. V další části popisuje druhy laserů a jejich možné aplikace ve strojírenském průmyslu. Dále popisuje možnosti využití materiálů pro zpracování laserem a také vhodné polotovary. Poukazuje na využití této technologie v zaběhlých menších firmách. Nakonec navrhuje aplikaci laserového stroje pro rozšíření strojového parku menší firmy.
Produkce magnetických částic mikroorganismy
Chvalkovská, Eva ; Mgr. Martina Mikešová, Ph.D. (roz. Pravečková) (oponent) ; Trachtová, Štěpánka (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá magnetickými nanočásticemi, které jsou produkované bakteriemi. Jedná se o dva typy bakterií. Jeden typ jsou bakterie žijící v industriálním prostředí, které produkují magnetické nanočástice pomocí tzv. magnetozomů. Magnetozomy jsou útvary obsahující nanokrystaly a jsou obklopeny lipidovou vrstvou. V bakterii se skládají do řetízků a slouží bakterii jako kompas. V této práci se zabývám možností kultivace těchto bakterií, získání magnetozomů a jejich následným zpracováním. Druhým typem jsou bakterie žijící v lidském těle, a které začnou produkovat magnetické nanočástice až po přidání spouštěče, jako například dusičnanu stříbrného. Patří se například Bacillus sp, Escherichia coli, Lactobacillus casei ssp. casei a Lactobacillus fermentum. V experimentální části bakalářské práce byla testována produkce stříbrných nanočástic po přidání dusičnanu stříbrného v koncentracích 0,1; 1; 2; 4 mM. Bakterie, u nichž byla prokázána produkce stříbrných nanočástic jsou Lactobacillus casei ssp. casei CCM 7088T a Lactobacillus casei ssp. casei CCM 7089 a Lactobacillus rhamnosus CCM 1825T.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.