Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rodinný dům
Staníková, Radka ; Majsniar, Michal (oponent) ; Škramlik, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu ve městě Boží Dar, který leží v horské oblasti. Rodinný dům je podsklepený, jednopatrový s obytným podkrovím. Objekt je rozdělen na tři dispoziční jednotky. První bytová jednotka se nachází v 1.NP a je navržena pro bydlení. Zbylé bytové jednotky jsou umístěné v podkroví a jsou určené jako apartmány pro krátkodobý či dlouhodobý pronájem. Objekt je navržen jako zděný z broušených cihelných bloků s keramickou stropní konstrukcí. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem a částečně obloženo kamenným obkladem. Střecha objektu je sedlová. Stavební pozemek ubíhá do svahu směrem k severovýchodní straně. Veškeré konstrukce odpovídají platným vyhláškám a normám ČSN.
Urbanisticko architektonické řešení nábřeží řeky Svitavy v Brně
Rohrerová, Aneta ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Hlavním cílem návrhu, zpracovaného v diplomové práce je úpravy nábřeží v řešeném území v Husovicích a změna účelu současného areálu bývalé Mosilany. Ostrov vymezený z východu řekou Svitavou a ze západu Mlýnským náhonem má mimo funkci bydlení nabídnout i možnost rekreace a to jak ve veřejném prostoru městského, tak i přírodního charakteru. Bývalý areál Mosilany má sloužit jako nové komerční centrum s několika menšími náměstími, obchody, restaurací, kavárnou, informačním centrem, trafikou, ateliéry, dílnami, výstavními prostory, galeriemi a výhledy na významný husovický krajinotvorný prvek – Svitavu. Důraz je kladen jak na návrh cyklo a pěší trasy na pravém břehu řeky Svitavy, ale i na dopravní uspořádání ulice Valchařská.
Komunikační mix na sociálních sítích
Lunda, Radek ; Jelínek, Vojtěch (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o vhodném návrhu na kombinaci propagačních nástrojů na stránkách sociálních sítích Facebook a Instagram. Budou sledovány především proměnné Dosah, Zhlédnutí a Sledující. V teoretické části budou vymezeny základní poznatky z online marketingového prostředí, poznatky z historie a porovnáme výhody a nevýhody klasického a online marketingu. V nadcházející analytické části bude provedena analýza z popisované oblasti, budou popsány potenciální možnosti pro rozvoj stránek sociálních sítí, které autor této práce používá k propagaci kulturních akcí v Brně. Autor popíše konkurenční stránky a profily v oblasti propagace kulturních akcí Brna. K naplnění stanovených cílů této práce budou na závěr formulovány kombinace propagačních placených či neplacených nástrojů a jejich alternativ na stránkách sociálních sítí Instagram a Facebook.
Stavebně technologický projekt revitalizace těžní věže Brno
Všetečka, Jan ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce bylo spracování stavebně-technologického projektu pro revitalizaci těžní věže z důvodu jejího současného zhoršeného stavu a následného upravení pro kulturní využití.
Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno
Bartošová, Klára ; Nový, Alois (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
bydlení v centru, v kontaktu s městským životem i soukromou zelení, pro mladé dům jako bariéra, která odděluje ruch města a klid vnitrobloku dům jako kompaktní hmota, která zceluje linii ulice křížová a citlivě navazuje na nároží, formu a měřítko okolních objektů využívá průhledů a výhledů na okolní kopce
Postindustriální město – Svitavské nábřeží Urbanistická studie rozvoje města Brna na východ od centra
Bartoňková, Barbara ; Todorov, Petr (oponent) ; Františák, Luboš (vedoucí práce)
Návrh obytného celku v postindustriální oblasti Zábrdovic nese hlavní úlohu v návratu bydlení do města a jeho blízkého okolí. Historicky chudá čtvrť s pozadím industriálního panoramatu v sobě skýtá velký potenciál pro budoucí rozvoj. Náplň diplomové práce, která se zabývá rehabilitací této struktury, přinese zásadní obnovu, zlepšení kvality bydlení, bezpečné prostředí a důkaz toho, že i v této lokalitě je možné vytvořit pro jeho obyvatele plnohodnotné místo.
Návrh podnikové aplikace pro podporu rozhodování s využitím VBA
Moravec, Josef ; Štepník, Štefan (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. V mém případě je vytvořena aplikace, která slouží k vytvoření přehledů a následnému rozhodování o jednotlivých technikách. Práce se bude mimo jiné zabývat také návrhem databázového úložiště.
Rodinný dům
Latochová, Marcela ; Gábrová, Lenka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený rodinný dům se nachází na parcele 2132/1 v obci Úvalno. Jedná se o novostavbu částečně podsklepeného RD s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Dům je nepravidelného půdorysu, postaven ze systému SUPER IZO od BS Klatovy. Je zastřešen plochou dvouplášťovou plochou a v části i plochou zelenou pochozí střechou.
Rodinný dům
Rycková, Silvie ; Gábrová, Lenka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům se nachází na parcele 121 v obci Dolní Benešov-Zábřeh. Jedná se o novostavbu podsklepeného RD se dvěmi nadzemními podlažími. Dům je pravidelného půdorysu, postaven ze systému PORTHERM a zastřešen sedlovou střechou.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Mai Lan, Chi ; Bajger, Oldřich (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Koncept polyfunkčního nárožního domu na nábřeží v Přerově je založen na rozdělení parcely na dvě části. Tyto části jsou propojeny plnohodnotnou uličkou se vstupy do obchodů a bytů. Ulička vede z úrovně terénu přes obchody až na střechu, kde je zakončena na terase s kavárnou odkud je výjimečný výhled na řeku a centrum města. Bydlení je založeno na konceptu pravidelného shluku kostiček. Vytváří se zde tak příjemné terasy pro byty a také průhledy z uličky skrz objekt přímo směrem k centru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.