Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Impact of health expenditures on infant mortality in Africa
Bajer, Vladimír ; Šlegerová, Lenka (vedoucí práce) ; Bertoli, Paola (oponent)
Každý rok, dětská úmrtnost v Africe je více než 15-krát vyšší než v České republice. Tato bakalářská práce zkoumá, zdali může být tento fakt snížen nárůstem výdajů na zdravotnictví. Použili jsme data z 49 afrických zemí za posledních 20 dostupných let, tzn. 2000 až 2019. Pomocí metody odhadu fixních efektů pro panelová data jsme zkoumali výdaje na zdravotnictví jako souhrné celkové běžné výdaje, a také samostatně jako domácí soukromé, domácí veřejné a zahraniční. Výsledky našich analýz ukázaly signifikantní negativní vztahy mezi celkovými běžnými a externími výdaji na zdraví; a úmrtností dětskou/do 5 let. Úmrtnost do 5 let je navíc významně ovlivněna domácími soukromými výdaji. Naopak nebyl nalezen žádný signifikatní vztah mezi kojeneckou úmrtností a jakýmikoliv výdajem na zdraví. Dříve provedené studie trvdily, že veřené výdaje snižují námi zkoumané úmrtnosti. Naše výsledky naznačují, že vliv domácích veřejných výdajů se podstatně snížil (nebo dokonce vymizel) a spíše se přenesl do zahraničních a soukromých zdravotních zdrojů. Proto je klíčové více investovat do těchto segmentů, aby se snížila úmrtnost dětská a do 5 let v Africe. Klíčová slova výdaje na zdravotnictví, Afrika, dětská úmrtnost, kojenecká úmrtnost, úmrtnost do 5 let, HDP Název práce Dopad zdravotních výdajů na dětskou úmrtnost v Africe
Vliv stárnutí populace na udržitelnost veřejných financí
Ertlová, Simona
Bakalářská práce se zabývá vlivem stárnutí populace na udržitelnost veřejných financí. V první části práce je teoretické vymezení a ekonomické dopady stárnutí populace. Dále jsou vybrány a charakterizovány oblasti veřejných financí, které souvisí se stárnutím populace. Následně jsou souvislosti mezi stárnutím populace a jednotlivými položkami veřejných financí zkoumány pro Českou republiku a Ně- mecko. V rámci srovnávání je provedena korelační analýza pro zjištění korelací jednotlivých veřejných příjmů a výdajů na stárnutí populace. Následně je vybrána položka celkových výdajů na zdravotnictví, která je modelována spolu se stárnutím populace v jednoduché regresní analýze. Tato analýza kvantifikuje závislost stárnutí populace a celkových výdajů na zdravotnictví.
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Zubíková, Adéla (oponent)
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice.
Financování lázeňské péče v České republice
Šatoplechová, Linda ; Maaytová, Alena (vedoucí práce) ; Gajdošová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tematikou financování lázeňské péče v České republice. Je zaměřena na vývoj výdajů na lázeňství a určení faktorů ovlivňujících výši výdajů na lázeňství. Pozornost je také věnována celkovým a veřejným výdajům na zdravotnictví v České republice.
Vývoj nákladů na zdravotní péči v České republice v období 2004-2016 v závislosti na demografickém vývoji
Remešová, Karolína ; Lukášová, Tereza (vedoucí práce) ; Barák, Vladimír (oponent)
Předmětem bakalářské práce je analýza vývoje nákladů na zdravotní péči v České republice v období 2004 - 2016 v závislosti na demografickém vývoji. V teoretické části práce autorka charakterizuje základní typologii zdravotnických systémů a demografické ukazatele, které jsou důležité při tvorbě státní politiky v oblasti zdravotnictví. Praktická část obsahuje podrobnou analýzu celkových výdajů na zdravotnictví, které jsou porovnány s makroekonomickými ukazateli a ekonomickými skutečnostmi, a analýzu demografických procesů za sledované období. V roce 2014 dosáhly celkové výdaje na zdravotnictví téměř 300 miliard korun, což je historickém maximum, a v roce 2015 tvořilo zdravotnictví 7,7 % HDP. Současným trendem v oblasti demografii zůstává stárnutí obyvatelstva a pokles porodnosti, které má významný vliv na růst celkových výdajů na zdravotnictví. Autorka předkládá doporučení v oblasti reformy financování zdravotní péče a efektivního fungování.
Analýza vlivu stárnutí populace na výdaje v oblasti zdravotnictví ve vybraných zemích Commonwealthu
Konířová, Kristýna ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kraus, Jaroslav (oponent)
Analýza vlivu stárnutí populace na výdaje v oblasti zdravotnictví ve vybraných zemích Commonwealthu Abstrakt Tato práce zkoumá a analyzuje vývoj stárnutí populace v Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu a především jeho dopady na výdajové odvětví zdravotnictví. Nejdříve je srovnán demografický vývoj a popsány zdravotnické systémy vybraných zemí. V rámci analýzy je pak zpracován ekonometrický model se zaměřením na vliv stárnutí populace na vládní výdaje a výdaje soukromého sektoru na zdravotnictví pomocí naděje dožití při narození, podílu obyvatel ve věku 65 let a více a dalších ukazatelů. Modelování je provedeno pomocí lineární regrese, vektorové autoregrese a modelu fixních efektů za využití panelových dat. Z výsledků plyne, že stárnutí populace skutečně ovlivňuje různou intenzitou jak vládní tak i soukromé výdaje na zdravotnictví v Austrálii, Kanadě a na Novém Zélandu.
Vliv demografických změn na výdaje ve zdravotnictví v České republice
Rybová, Kristýna ; Burcin, Boris (vedoucí práce) ; Hulíková Tesárková, Klára (oponent)
Vliv demografických změn na výdaje ve zdravotnictví v České republice Abstrakt Předložená práce analyzuje vliv demografických změn na výdaje ve zdravotnictví v České republice. V první části jsou uvedeny jednotlivé faktory, které mají vliv na výdaje na zdravotní péči. Zvláštní pozornost je věnována demografickým charakteristikám. Ačkoli se ukazuje, že nejvýznamněji je výše výdajů ovlivňována výkonností ekonomiky jednotlivých států a vývojem nových technologií a vliv demografických změn doposud nehrál velkou roli, je možné očekávat, že se tato situace změní. V další části práce je představen vývoj zdravotnických výdajů v České republice od začátku 90. let. Z údajů vyplývá, že tyto náklady kontinuálně rostou stejně jako v ostatních zemích světa. V poslední části jsou definovány a kvantifikovány základní scénáře budoucího vývoje výše výdajů na zdravotnictví pod vlivem demografického vývoje. Výsledky těchto scénářů jsou porovnány s výsledky jiných analýz, které se věnovaly vlivu stárnutí a změn zdravotního stavu na výši výdajů v České republice a v dalších zemích EU. Klíčová slova: stárnutí obyvatelstva, zdravotnictví, náklady spojené se smrtí, zdraví, rozvoj technologií, výdaje na zdravotnictví

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.