Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 667 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.04 vteřin. 
Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně
Žáčková, Markéta ; Chatrný, Jindřich (oponent) ; Ing.arch.Igor Kovačevič, Ph.D. (oponent) ; Doležel, Karel (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Předkládaná disertační práce je věnována historii a činnosti urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně (VÚVA) od jeho založení v roce 1954 po zrušení v roce 1994. V rámci specifikace profilu tohoto pracoviště jsou představeny jeho hlavní výzkumné úkoly a publikace, které po druhé světové válce zásadně přispěly k formulaci teorie a metodologie urbanismu a územního plánování v Československu. Zvláštní pozornost je při tom věnována zhodnocení těch úkolů a publikací, jejichž řešitelé a autoři uplatňovali interdisciplinární přístupy a – navzdory totalitnímu režimu – dokázali maximálně využívat zkušeností ze zahraničí a vytvářet natolik vlivná díla jako například Zásady a pravidla územního plánování. Činnost brněnského pracoviště VÚVA je zachycena rovněž z perspektivy klíčových osobností, které stály u jeho zrodu a dlouhodobě se úspěšně podílely na jeho fungování: Ing. arch. Vladimír Matoušek, CSc., druhý vedoucí urbanistického pracoviště VÚVA, a Ing. arch. Dušan Riedl, CSc., teoretik architektury a urbanismu a přední odborník na památkovou péči u nás. Hlavním záměrem práce je vytvořit vůbec první komplexní pojednání o činnosti brněnského pracoviště VÚVA, neboť daná problematika dosud nebyla předmětem vědeckého zájmu. V rámci práce jsou sledovány okolnosti vedoucí ke konstituování brněnského pracoviště VÚVA v kontextu dalších výzkumných pracovišť zaměřených na oblast výstavby, architektury a urbanismu, legislativní zakotvení zřízení a fungování ústavu, jeho organizační struktura a působnost, personální složení, definice zadavatelů výzkumných úkolů a způsoby jejich plnění, napojení na další instituce v oboru, publikační činnost a propojení výsledků výzkumu s praxí. Hlavní zdroje informací o činnosti VÚVA představují archivní materiály a ústavem vydané publikace, které jsou uloženy v knihovně Ústavu územního rozvoje v Brně (kde se v současnosti nachází knihovna brněnského urbanistického pracoviště), v archivu Nadace ABF v Praze (do jejíž správy byly po zrušení VÚVA převedeny archiv a knihovna pracoviště pražského) a v Moravském zemském archivu v Brně. Dalším důležitým podkladem pro přiblížení profilu urbanistického pracoviště VÚVA v Brně je reflexe jeho činnosti dobovou odbornou literaturou a tiskem (recentní literatura se daným tématem zabývá pouze formou kusých zmínek, ucelené zhodnocení činnosti ústavu neexistuje). Podstatným zdrojem informací jsou ústní svědectví pamětníků, kteří v brněnském pracovišti VÚVA působili a významnou měrou přispěli ke kvalitě jeho výzkumné činnosti.
LABORARTORY BRNO
Červinková, Šárka ; Volnohradský, Radan (oponent) ; Makovský, Zdeněk (vedoucí práce)
LABORARTORY BRNO- BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013, FAKULTA ARCHITEKTUYY VUT v Brně Objekt je navržen jako galerie architektury, moderního umění a designu s přidruženými provozy komerčního zaměření jako je kavárna, obchod odborných knih uměleckého charakteru s prodejem suvenýrů a prostory pronajímatelných kancelářských míst či plochy ateliéru. Navržený objekt reaguje na urbánní souvislosti v území a dotváří tak v současné době proluku na exponovaném místě. Řešený objekt reaguje svým hmotovým a tvarovým řešením na půdorysnou stopu vymezeného území, aby tak plně využilo potenciálu místa. Vstupy do objektu jsou při ulici Milady Horákové, taktéž vjezd pro zásobování a vjezd autovýtahu. Při ulici Koliště a v poloze nároží je objekt charakteristický zaoblenou fasádou bez otvorů, která tak tvoří bariéru proti nepřízni hluku z dopravy, ochranu proti přehřívání objektu, jelikož orientace stěny je na jiho- západ. Stěna však především vytváří z hlediska architektonicko- urbanistického clonu- vymezení a jasný názor na dění vně a uvnitř budovy. Pěti podlažní hmota budovy galerie je v hmotovém řešení a půdorysné stopě kompaktní. Tvarové řešení vychází z reakce na pohyb- ruh přilehlých ulic, což je zřejmé z půdorysů objektu. Charakterem řešení hmoty je princip ulity, která chrání- vymezuje a zprostředkovává klid pro koncentraci vnímaní umění. Zaoblení stěn také vychází v maximálně možné míře z principu zlatého řezu a v aplikaci Fibionaciho spirály, která se především propisuje do polohy vstupu a vnitřního auditoria. Kompaktnost tvaru je v posledním podlaží rozložena jak do dynamického zešikmení střechy s orientací k dominantám kostela sv. Jakuba a hradu Špilberku, tak ploch teras sloužích veřejnosti jako vyhlídkové místo. Kompaktnost tvaru a materiálové řešení dali stavbě charakter pevnosti s jasným urbánním vymezení vůči dopravnímu ruchu. Charakterem budovy je bariérová oblá stěna při ulici Koliště a v nárožní pozici k ulici Milady Horákové. Fasáda při ulici Milady Horákové je rozehrána čtvercovými otvory oken. V horním podlaží se objekt dynamicky otvírá městu. Výrazným prvkem je řešení vstupu, které návštěvníky, tak jako ulita šneka, vtahuje do vnitřního dění.
Urbanistické řešení nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči
Vacek, Jiří ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá urbanistickými úpravami nábřeží řeky Jihlavy v Třebíči. Hledá příčinu problému disfunkce v rámci lokálních i širších vztahů k okolí. Nabízí možné řešení vedoucí k rehabilitaci funkce nábřeží, jeho zprůchodnění, scelení a aktivního znovuzapojení do života města.
ZBROJOVKA BRNO
Kraut, Jan ; Stuchlík, Aleš (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
ZBROJOVKA BRNO - Příležitost pro město Strategie pro brněnskou Zbrojovku, třetí největší brownfield ve městě. Urbánní taktika a proces začlenění lokality do prostoru města a provázání s jeho organismem. Vytvoření územní strategie či postupu taktického urbanismu, který se snaží postupnými zásahy opětovně začlenit toto území do organismu města, a to způsobem, který bude plně reflektovat jeho potřeby, možnosti a polaritu v území. Podstatné je, aby nastolený proces počítal s dlouhodobou pozvolnou regenerací, která může být i přerušována ekonomickým tlakem, a v každém svém okamžiku vytvářel fungující prostředí, které náhlé přerušení obnovných prací neohrozí. Celý proces obnovy lokality je rozdělen do několika fází, které však na sebe pružně navazují a mohou v tak velkém území probíhat částečně nezávisle. Vychází ze současného stavu areálu, který je postupně otevírán, jsou odstraňovány objekty, které jsou v havarijním stavu, a pak ty, které brání rozvoji areálu a jeho plynulému fungování. Následně je regulována doprava, areál napojen na MHD. Ve výsledku dojde k ustálení situace a celkové rehabilitaci prostoru továrny i jeho okolí. To vše skrze jednotlivé zásahy do jeho struktury a veřejného prostoru. Celý proces je dokumentován na základních cílech a přístupech jednotlivých fází, které jsou následně dokumentovány referenčními zásahy a počiny typickými pro daný stav lokality. Vše jev doplňováno rozborem základních úkolů rehabilitace lokality.
Res Publica: ANNEXION / Brno – Římské náměstí
Musálek, Filip ; Chládek, Pavel (oponent) ; Nový, Vítězslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem návrhu by měly být domy s charakterem a jasnými dispozicemi za využití kvalitních materiálů, zejména s ruznými formami a úpravami omítky, která je pro stavebnictví ve střední Evropě typická. Návrh je odpovědí autora na otázku ,,normálního domu,, v centru města.
TRANSFORMACE BÝVALÝCH KASÁREM V HODONÍNĚ
Hoffová, Monika ; Veselý, Josef (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je urbanistická studie na téma Transformace bývalých kasáren v Hodoníně. Urbanistická studie zahrnuje nejenom urbanistické řešení areálu kasáren, ale také v širším pojetí prověřuje potenciál rozvoje města Hodonín v lokalitě na areál přímo navazující. Studie klade důraz na realistický model dostavby městské struktury a návrh veřejných prostranství v okolí historických budov jízdáren bývalých kasáren na jejichž území se detailněji zaměřuje. Ačkoliv se město pokusilo území znovu zapojit do struktury města a neomezit jeho přirozený rozvoj - rozprodáním některých pozemků se areál a to především území v těsné blízkosti historických jízdáren, proměnil v chaos. Nejenom urbanismus je v areálu problémem. Budovy, které by si zasloužily pozornost strádají. Právě jedny z významných historických budov - objekty bývalých jízdáren jsou dalším úkolem diplomové práce. V podrobné architektonické studii jejich transformace zohledňuji historický, konstrukční, ekonomický a společenský potenciál těchto budov. Rekonstrukce respektuje hmotu a historickou hodnotu budov.
Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí
Vrba, Petr ; Řehák, Filip (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce „Brněnské nábřeží - rehabilitace brněnských řek a jejich blízkého okolí“ je vytvořit urbanistický návrh v Brně Zábrdovicích na východním nábřeží řeky Svitavy. Úmyslem je využít potenciál daného území a nabídnout možnost lukrativního bydlení u řeky s obchodním parterem, službami, volnočasovým parkem včetně multifunkčního hřiště a především přístupu k řece Svitavě. Řešené území, o rozloze 6,32 ha, je definované převážně ulicí Zábrdovickou a řekou Svitavou poblíž bývalého kláštera premonstrátů, který nyní slouží jako Vojenská nemocnice. V současnosti je území zastavěno převážně nízkopodlažními průmyslovými objekty se skladovací a expediční funkcí. Navržená zástavba plynule navazuje svou strukturou na již existující objekty na východním i západním břehu řeky Svitavy v podobě čtyř až šesti podlažních bloků, které jsou pro tuto oblast charakteristické. Park se napojuje na revitalizované východní nábřeží řeky Svitavy v místě nové pěší lávky spojující oba dva břehy a pobytových schodů. Ty slouží nejen jako místo pro setkávání a odpočinek, ale i jako protipovodňové opatření v případě nutnosti rozlivu vody. Podél řeky Svitavy je navržen chodník s uličním stromořadím a možností přístupu až k hladině řeky Svitavy.
Urbanistický rozvoj města Brna v lokalitě Brno - Žebětín
Nunvářová, Marie ; Dominik, Vladimír (oponent) ; Herzan, Radovan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vyhodnocení možností nového využití území mezi jižní částí sídliště Kamechy a severní částí Žebětína. Území je rozděleno výrazným terénním zlomem a korytem potoka Vrbovec na severní a jižní část. Severní část bezprostředně navazuje na sídliště Kamechy. Centrální plochu jižní části území nyní tvoří brownfieldové plochy po areálu bývalého zemědělského družstva. Nový urbanistický návrh vytváří příjemnou rekreační příměstskou zónu zaměřenou na jezdectví. Budou zde vytvořeny nové parkové a sportovní plochy, čímž bude celý areál sloužit široké veřejnosti.
Architektonický manuál pro Znojmo
Veselý, Josef ; Foretník, Jan (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat urbanistický vývoj královského města Znojma od jeho počátku až po součanost a zmapovat ustálené architektonické a urbanistické principy. Dále si klade za cíl charakterizovat architektonické a stavební detaily a na nagetavních příkladech definovat důsledky porušování ustálených pravidel.
Architektura a umění
Menšík, Daniel ; Rypl Žabčíková, Ada (oponent) ; Toman, Radek (vedoucí práce)
Galerie často působí sterilně, odtažitě a snobsky. Je třeba přiblížit se lidem, ukázat jim, že i galerie je normální prostředí, kde se člověk může cítit dobře. Skutečně? Sterilnost je jedinečná možnost vytržení. Umožnuje kritický odstup. Rozšiřuje vědomí. Obléká cizí příliš těsnou kůži. Vnucuje odcizení. Osvobozuje. Ponouká ztratit smysl všeho, znovu jej nalézt a opět ztratit. Je třeba vydat oběť. Umění má rvát vnitřnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 667 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.