Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 143 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Historie a činnost urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně
Žáčková, Markéta ; Chatrný, Jindřich (oponent) ; Ing.arch.Igor Kovačevič, Ph.D. (oponent) ; Doležel, Karel (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Předkládaná disertační práce je věnována historii a činnosti urbanistického pracoviště Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Brně (VÚVA) od jeho založení v roce 1954 po zrušení v roce 1994. V rámci specifikace profilu tohoto pracoviště jsou představeny jeho hlavní výzkumné úkoly a publikace, které po druhé světové válce zásadně přispěly k formulaci teorie a metodologie urbanismu a územního plánování v Československu. Zvláštní pozornost je při tom věnována zhodnocení těch úkolů a publikací, jejichž řešitelé a autoři uplatňovali interdisciplinární přístupy a – navzdory totalitnímu režimu – dokázali maximálně využívat zkušeností ze zahraničí a vytvářet natolik vlivná díla jako například Zásady a pravidla územního plánování. Činnost brněnského pracoviště VÚVA je zachycena rovněž z perspektivy klíčových osobností, které stály u jeho zrodu a dlouhodobě se úspěšně podílely na jeho fungování: Ing. arch. Vladimír Matoušek, CSc., druhý vedoucí urbanistického pracoviště VÚVA, a Ing. arch. Dušan Riedl, CSc., teoretik architektury a urbanismu a přední odborník na památkovou péči u nás. Hlavním záměrem práce je vytvořit vůbec první komplexní pojednání o činnosti brněnského pracoviště VÚVA, neboť daná problematika dosud nebyla předmětem vědeckého zájmu. V rámci práce jsou sledovány okolnosti vedoucí ke konstituování brněnského pracoviště VÚVA v kontextu dalších výzkumných pracovišť zaměřených na oblast výstavby, architektury a urbanismu, legislativní zakotvení zřízení a fungování ústavu, jeho organizační struktura a působnost, personální složení, definice zadavatelů výzkumných úkolů a způsoby jejich plnění, napojení na další instituce v oboru, publikační činnost a propojení výsledků výzkumu s praxí. Hlavní zdroje informací o činnosti VÚVA představují archivní materiály a ústavem vydané publikace, které jsou uloženy v knihovně Ústavu územního rozvoje v Brně (kde se v současnosti nachází knihovna brněnského urbanistického pracoviště), v archivu Nadace ABF v Praze (do jejíž správy byly po zrušení VÚVA převedeny archiv a knihovna pracoviště pražského) a v Moravském zemském archivu v Brně. Dalším důležitým podkladem pro přiblížení profilu urbanistického pracoviště VÚVA v Brně je reflexe jeho činnosti dobovou odbornou literaturou a tiskem (recentní literatura se daným tématem zabývá pouze formou kusých zmínek, ucelené zhodnocení činnosti ústavu neexistuje). Podstatným zdrojem informací jsou ústní svědectví pamětníků, kteří v brněnském pracovišti VÚVA působili a významnou měrou přispěli ke kvalitě jeho výzkumné činnosti.
Veřejná prostranství města Brna - teoretická práce
Lelkes, Ivana ; Adamková, Jana (oponent) ; Kopáčik, Gabriel (vedoucí práce)
Diplomová práca sa venuje problematike verejných priestrastiev vnútorného mesta Brna. Tieto priestory majú výborné predpoklady pre to, aby sa stali atraktívnymi miestami spríjemňujúcimi každodenné užívanie a umožňujúcimi kvalitné trávenie voľného času. K týmto danostiam patrí napríklad kompaktnosť zástavby, jasná ohraničenosť a uzavretosť verejných priestranstiev, vhodné dochádzkové vzdialenosti, prítomnosť verejnej i komerčnej vybavenosti a charakteristický genius loci. Verejné priestranstvá v daných lokalitách ale často svoj potenciál nenapĺňajú a zostávajú priemernými voľnými priestormi medzi budovami. Práca vytvára podrobnú kategorizáciu námestí, mestských tried a ulíc v rôznych štruktúrach vnútorného mesta Brna a na týchto typológiách skúma, čo je príčinou nenaplnenosti potenciálu, aké sú problémy verejných priestranstiev a aké ich možné riešenia.
Urbanistická studie obce Kunčice pod Ondřejníkem
Kasan, Michal ; Lichnovský, Petr (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
V mé diplomové práci se zabývám koncepcí rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem. Mým úkolem bylo najít správnou pozici centra obce v nesourodě se rozvíjející zástavbě. Po mnoha úvahách jsem zvolil polohu nového centra v místě dnešního obecního úřadu a prodejny potravin. V místě nového centra vznikne zóna obchodu, služeb a samosprávy, dále zóna obytná a zóna rekreační. Nové centrum je řešeno a doplněno ve 2 fragmentech. V prvním je zrekonstruován obecní úřad, prodejna potravin a postaveny objekty pro obchod a služby, lékař, pošta, úřad, dále počítáme s výstavbou 2 podlažního startovního bytového domu a turistickou ubytovnou. Ve druhém fragmentu bude zrekonstruována škola, bude vystavěn obytný okrsek s domem s pečovatelskou službou, s byty pro mladé páry, rodinné domy. Vybuduje se multifunkční sportoviště pro občany obce. Současně bylo navrženo nové funkční využití území.
Návrh udržitelné městské struktury 21.století v rámci České republiky
Dubinová, Veronika ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Zadání diplomového projektu bylo zpracovat území vojenské kasárny v městské části Černá Pole v Brně. Úkolem bylo přijít s novou urbanistickou koncepcí v rámci již existující struktury, navrhnout nové náměstí, park a radnici pro Brno-Sever. Ve svém projektu jsem se snažila vyplnit stávající proluku v existující struktuře a vytvořit novou živou čtvrť v území. Zadané území má nabídnout obyvatelům vysoký standard bydlení a pestrou nabídku občanské vybavenosti. Důležité bylo zaměřit se na odlišný typ zástavby lemující řešenou parcelu. Východní a jižní strana je lemována řadovou zástavbou bytů a rodinných domů, ovšem na západní straně se rozprostírá arboretum Mendelovy univerzity a na severu jsou vztyčeny výškové panelové objekty. Navržená struktura v území postupně prochází odlišnými typy zástavby a zapadá do stávající zástavby. Cílem bylo také navrhnout novou budovu radnice pro Brno - Sever s kulturním centrem, umístit v území novou mateřskou školku a vytvořit komunitní centrum se sportovním zázemím. Jelikož městské části Černá Pole chybí významnější náměstí, bylo pro můj návrh velmi významné umístění tohoto prostoru. Navržené náměstí má být polyfunkční a umožnit různorodé využití obyvatelům nově vzniklé čtvrti nebo širší veřejnosti.
Architekt Jiří Voženílek ve Zlíně
Svoboda, Jiří ; Prof.Ing.arch.Robert Špaček,CSc. (oponent) ; Králová, Eva (oponent) ; Koutný, Jan (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Jiří Voženílek se narodil 14. srpna 1909 v Holešově, v rodině gymnaziálního profesora. Gymnázium studoval v Praze, kde pak vystudoval i architekturu na ČVUT. V 60. letech se stává na této škole univerzitním profesorem a později také hlavním architektem Hlavního města Prahy. K firmě Baťa nastoupil 20. dubna 1937. První jeho prací bylo sekundovat na tehdejším projektu Římsko-katolického kostela v Otrokovicích-Baťově panu ing. arch. Vladimíru Karfíkovi. Později se stává vedoucím skupiny č. 276 Stavebního oddělení č. 8 a je vedoucím projektantem. Za firmu Baťa spolupracuje s architektem Jaroslavem Fragnerem při tvorbě urbanistického konceptu Průmyslového města Kolín z let 1940 - 41. Sám projektuje zajímavou industriální stavbu kafilérie v Otrokovicích-Baťově. Z jeho dalších architektonických realizací jsou v areálu bývalých baťových závodů ve Zlíně nejvíce známy tovární budovy č. 14 a 15, které byly postaveny v letech 1946 – 47 (č. 15) a 1947 - 48 (č. 14). Ovšem nejvýraznější architektonickou realizací ing. arch. Jiřího Voženílka je rozhodně budova Kolektivního domu ve Zlíně. Je autorem mnoha významných urbanistických projektů u nás i ve světě. Stál v čele skupiny architektů, kteří v letech 1946-47 vytvořili Regulační plán Zlína, který je ve své podstatě platný dodnes.
Územní plánování v praxi
Pravdík, Petr ; Čech, Josef (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce přibližuje územní plánování a udržitelný rozvoj. Seznamuje s nízkoenergetickou výstavbou a jejími typy. Blíže se zaměřuje na soběstačný dům, popisuje jeho vlastnosti, principy a výběr vhodné lokality. Závěr práce řeší legislativu spojenou s umístěním soběstačného domu na vhodný pozemek.
Urbanistické řešení vybavenostního centra obytného souboru Brno-Lesná
Filipec, Jan ; Herzan, Radovan (oponent) ; Jenčková, Barbora (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem úprav území na jižním okraji brněnského sídliště Lesná, vymezeného z jižní strany tratí, ze západní křižovatkou Okružní-Generála Píky, ze severní ulicí Heleny Malířové a z východní křižovatkou Merhautova-Okružní-Seifertova. V analytické části práce je proveden zevrubný průzkum jižní části sídliště Lesná a na jeho základě jsou stanoveny nejpalčivější problémy tohoto území. V návrhové části je následně zpracována urbanistická studie daného území, zaměřená na řešení zmíněných problémů. Navrženo je zejména sjednocení obou jeho polovin centrálním prostorem umožňujícím přímý přístup na vlakovou zastávku, rozšíření komunikace v ulici Okružní a vložení tramvajové trati do její osy a doplnění budovy úřadu městské části Brno-Sever do spodní poloviny území pro zvýšení jeho atraktivity.
Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
Tymoshenko, Anna ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Stavba celého obytného souboru obsahuje celkém 5 bytových domů. Pozemek má východo-západní orientaci s dostatečně vyrazným sváhem. Domy jsou umistěné tak, aby využily charakter terenu. Projekt byl koncipován tak, aby umožnil ubytování lídi všech sociálních a věkových vrstev společnosti. Jsou návržené byty pro mladé rodiny, duchodci a velké rodiny. Každý dům má společenské prostory v 5NP, se společenskou terasou. Docela velký počet bytů je přizpůsoben lídem s omezením pochybu a orientaci. Hlavním cílem návrhu obytného souboru byla snáha vytvořit tzv "zelené město" ve kterém není přesná hranice mezi přirodou komína a zástavbou. Východní část terenu má charakter volné přírody. Pro společenské akce je návržen malý amfiteatr, umistěný ve spádu terénu. Návrh obsahuje velký podíl sadových úprav, lesních výsadeb, realizaci vysadby nelesní zeleně. Tato zeleň po vzrůstu vytvoři kvalitou vyjmečné prostředí navhovaným obytným stavbam. charakter vysadby zeleně je nahodlý, ale s respektováním norem o požarní bezpečnosti a osvětlení.
Konverze bývalé textilní továrny v Brněnci
Handl, Dominik ; Mosler, Štěpán (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje konverzi zchátralého průmyslového objektu v obci Brněnec. Součástí areálu je Schindlerova továrna, kde stovky židů přežili holokaust. Bohatá a zajímavá historie otevírá dveře nezměrnému množství specifických funkcí, které můžou navrátit areálu určité uplatnění. Kritické je ovšem umísťovat novotvary do původní struktury a kontextu, tak abychom svojí činností naprosto nepohřbili „ducha místa“. Proto se nové objekty postupně objevují až s narůstající vzdáleností od původní Schindlerovy továrny. Dlouho se „skrývají“ za původní obvodovou zdí nejnovější části průmyslového objektu, která si drží výrazný profil po pilové střeše, která zde byla. Hlavním bodem diplomové práce je vytvoření muzea Holokaustu, které navazuje na historii a využívá okolí jako součást své expozice.
Analýza a návrh způsobu využití brownfields v Pardubicích
Pechánek, David ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Čech, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a analýzou nového využití brownfields. Řešený brownfield se nachází na území statutárního města Pardubice. V práci je nejprve popsán současný stav poznání týkající se problematiky brownfields, včetně příkladů již řešených, obdobných projektů. Dále jsou představeny metody, které budou při tvorbě návrhu použity a jsou uvedeny výchozí data, která souvisí s řešeným brownfieldem. V návrhové části této diplomové práce je představen návrh nového využití jednoho ze subsektorů brownfieldu a popsána etapizace výstavby. Posléze jsou představeny jednotlivé varianty návrhu, lišící se různým zobchodováním objektu po jeho vybudování. Tyto varianty jsou následně zanalyzovány a porovnány. Za použití metody HABU je vybrána nejlepší možná varianta řešení a navržen postup při její realizaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 143 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.