Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 111 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh internetového rezervačního portálu hotelu
Svobodník, Dalibor ; Pacal, Petr (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem internetového rezervačního portálu. Cílem je navrhnout způsob rezervace ubytování přes internet v ubytovacím zařízení. To zahrnuje zobrazení a popsání procesů, zabezpečení, správných postupů a ekonomických zhodnocení, které s návrhem souvisí.
Ubytovací zařízení Blanice
Bače, Jakub ; Kalánek, Jiří (oponent) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího zařízení Blanice. Objekt má obdélníkový tvar. Navržený objekt je umístěn v obci Vodňany. Ubytovací zařízení je navrženo pro 28 osob a 32 míst v restauraci. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, částečně podsklepený. V podzemním podlaží se nacházejí prostory pro skladování, technické zázemí. V prvním nadzemním podlaží je umístěn hlavní vstup, recepce a restaurace s technickým zázemím pro zaměstnance. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou pokoje pro ubytování hostů. V druhém nadzemním podlaží se nachází také pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu. Objekt je zděný z cihelných bloků s plochou střechou.
Optimalizace procesů ve službách
Illek, Adam ; Rompotl, Jaroslav (oponent) ; Videcká, Zdeňka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o optimalizaci procesů v hotelových službách. Řešení je zaměřeno na procesy související s ubytováním a zabezpečované recepcí hotelu, které vedou k odstranění rutinních činností, eliminace duplicit dat v dokumentech a jejich digitalizace. Práce je rozdělena na tři části, které se věnují teoretickému vymezení, analýze a zlepšení procesu.
Podnikatelský plán pro založení ubytovacího zařízení s restauračními službami
Prokop, David ; Bednářová, Ing Lucie (oponent) ; Bumberová, Veronika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování reálného podnikatelského plánu na založení ubytovacího zařízení s restauračními službami. Práce začíná vymezením základních pojmů v teoretické části, pokračuje přes analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, až po hlavní cíl, kterým je vypracování ekonomicky reálného podnikatelského plánu.
Sportovně rekreační centrum Za Lužánkami, Brno
Julínek, Roman ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Architektonicko-urbanistická studie sportovně-rekreačního centra Za Lužánkami v Brně se zabývá komplexním návrhem sportovně rekreačního areálu. V současnosti je areál dřívějšího Boby centra ve špatném stavu. Plnohodnotně fungujícími objekty v řešeném území jsou hotel, koncertní hala a tenisová hala s venkovními kurty, zbývající objekty a plochy v čele s fotbalovým stadionem chátrají a nenaplňují svůj možný potenciál pro fungování veřejného života. K zadání jsem přistoupil jako k řešení komplikované úlohy s mnoha proměnnými. Návrh přináší jasnou definici a tvarosloví objektů, pobytových, sportovních i rekreačních ploch včetně zeleně. Pomáhá k sociální interakci a navozování nových kontaktů mezi lidmi. Řeší potřeby současné i budoucí generace obyvatel. Propojuje a navazuje na dopravní infrastrukturu okolí na všech úrovních. Odkazuje na minulost a zachovává tak ve vší úctě slavného sportovního genia locci ke kterému přidává svou vlastní osobitou přidanou hodnotu. Na základě koncepce návrhu vznikla studie, jež využívá kvalitního pozemku v atraktivní lokalitě města a nabízí celou škálu sportovních a rekreačních provozů. Hlavní myšlenkou návrhu bylo propojení a navázání území na své okolí. Nabídnutí kvalitního veřejného prostoru, který svým rozsahem funkcí a zaměřením osloví co největší množství obyvatel napříč všemi generacemi. Úměrně své velikosti a významu bylo navrženo několik hmot a objektů, které člení rozsáhlé území do menších navzájem propojených celků. Každá oblast má svou tvář, svou náplň i typickou atmosféru, kterou si získá své uživatele. Dobrý veřejný prostor poznáme podle toho, jak se k němu jeho uživatelé chovají. Stává se tak zrcadlem společnosti. Pokud návrh vyslyší přání a potřeby většiny obyvatel, stává se prospěšným a udržitelným v jakékoliv době.
Zdravotně technické instalace ubytovacích zařízení
Možná, Pavlína ; Vrána, Jakub (oponent) ; Bárta, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce "Zdravotně technické instalace ubytovacích zařízení" je zpracována ve formě projektové dokumentace zdravotně technických instalací dle platných předpisů. Řešený objekt je pětipodlažní, nepodsklepený. V přízemí se nachází restaurace a relaxační část hotelu, ve zbylých podlažích jsou pokoje pro hosty s 75 lůžky. Jeden pokoj je řešen jako bezbariérový. Objekt se nachází mimo městskou zástavbu bez možnosti napojení na veřejné inženýrské sítě. Práce je zaměřena na návrh zdravotně technických instalací hotelu a předkládá dvě varianty možného řešení pro odvádění odpadních vod z budovy. Zásobování budovy vodou je zajištěno z vrtané studny a navržené čerpací techniky.
Horské ubytování Jadrná
Lukešová, Michaela ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Manychová, Monika (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby objektu pro krátkodobou rekreaci s téměř nulovou spotřebou energie v obci Orlické Záhoří. Objekt je navržen jako podsklepený dvoupodlažní, zastřešený sedlovou střechou, který je částečně zapuštěný do terénu. Budova nabízí jedenáct ubytovacích jednotek, včetně fresh baru a odpočinku v saunovém světě.
Zdravotně technické a plynovodní instalace v ubytovacím zařízení
Otavová, Justine Sonja ; Wierzbická, Helena (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace v ubytovacím domě. Ubytovací dům má tři nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. Teoretická část se zabývá výskytem bakterie Legionelly pneumophily, prevencí a represivními opatřeními proti jejímu výskytu. Výpočtová část a projekt řeší návrh oddílné kanalizace, vodovodu a plynovodu.
Návrh strategie pro nově vzniklé ubytovací zařízení
Martinková, Anna
Martinková, A. Návrh strategie nově vzniklého ubytovacího zařízení. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem této bakalářské práce je navrhnout strategii, která pomůže zvýšit pově-domí a návštěvnost a rozšířit využití vybraného ubytovacího zařízení. Byly prove-deny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí a jako jedna z metod kvantitativního výzkumu bylo použito dotazníkové šetření. Byla vytvořena SWOT analýza, ve které byly navrženy čtyři strategie, z nichž byla vybrána a ekonomicky zhodnocena stra-tegie vytvoření webových stránek a propagace ubytovacího zařízení a využití možnosti pořádání soukromých akcí.
Dopad COVID-19 na ubytovací služby
MALÁTOVÁ, Tereza
Dne 31. prosince 2019 byl v Číně zaznamenán první případ nákazy koronavirem, který se začal šířit do celého světa. Tato práce se zaměřuje na zkoumání dopadů, které měla pandemie COVID-19 na sektor ubytování. Teoretická část představuje literární rešerši, která je zaměřena na cestovní ruch, ubytovací služby a zařízení, pandemii COVID-19, vládní opatření a kompenzační programy. Praktická část se zaměřuje na dopady pandemie COVID-19 na oblast ubytovacích služeb, které jsou zkoumány prostřednictvím dotazníkového šetření mezi provozovateli ubytovacích zařízení v určitém regionu a analýzy dopadů na konkrétní ubytovací zařízení. Závěr práce představuje návrhy a doporučení pro ubytovací zařízení související s pandemií COVID-19.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 111 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.