Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 150 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Osud hradů a zámků po roce 1989 v okresech Tábor, Český Krumlov a Prachatice
DŘEVOVÁ, Lenka
Diplomová práce se bude zabývat osudem hradů a zámků ve třech okresech Jihočeského kraje, jednom vnitrozemském a dvou pohraničních nacházejících se v oblasti bývalých Sudet. V teoretické části práce budou rozebrány tři základní aspekty ovlivňující jejich historický vývoj - úloha památkové péče, návštěvnost památkových objektů a vlastníci hradů a zámků. Ve výzkumné části vytvořím databázi dosud existujících hradů a zámků ve vybraných okresech. Následovat bude představení pěti vybraných objektů, složené ze stručné historie a popisu dějinného vývoje zámku či hradu ve 20. století, který měl značný vliv na jeho polistopadový stav. Cílem práce je zmapování osudu hradů a zámků ve třech zkoumaných okresech a také detailní popis pěti vybraných historických objektů.
Jak se prudí princezny
Schättingerová, Nataly ; Houdek, Vladimír (oponent) ; Homola, Ondřej (vedoucí práce)
Bakalářská práce nazvaná Jak se prudí princezny zpracovává některé aspekty českého turismu, jak se projevuje na vytížených historických památkách. Osobní zkušenosti průvodce na hradu Kost mi umožňují vhled do problematiky, s nímž akcentuji společný zájem „muflonů“ (tj. návštěvníků objektu) o spektákl a senzace (báje, mýty, české pohádky, duchové), který často vítězí nad zájmem o samotnou historii. Atmosféru zkomercializovaných památek zachycuji groteskním způsobem, který je mi blízký. Cílem práce je nastavit zrcadlo veřejnosti a ideálně rozvířit debatu o úpadku zájmu návštěvníků o odborné aspekty průvodcovství nebo o stavu samotných památek. Série figurálních středoformátových olejomaleb, doplněná audiem zpracovávajícím nepravdivé fakty, historky a mýty, nepřímo navazuje na knihu Evžena Bočka Poslední aristokratka, jež zpracovává podobnou tématiku.
Kavky a kosatce. Antropologie turismu, prostoru a identity v Maroku
Konopíková, Michaela ; Soukup, Martin (vedoucí práce) ; Bláha, Jan Daniel (oponent) ; Sokolíčková, Zdenka (oponent)
Dizertační práce čerpá z terénního výzkumu realizovaném v komunitě Berberů ve Vysokém Atlasu v Maroku. Analyzuje transformaci místního prostředí v návaznosti na nové diskursivní praktiky, které se objevují v souvislosti s pronikáním globální ekonomiky, environmentálních programů a politiky rozvojové pomoci. Projekt vychází z Appaduraie a vznáší otázku lokality v současném světě a s ní spojenou problematiku sousedství, která jsou představovaná, produkovaná a udržovaná v jistém prostředí. Kontextuální a generativní dimenze sousedství poskytuje teoretický úhel pohledu na vztahy mezi globální a lokální realitou s myšlenkou kulturně hybridizovaného světa. Práce se tedy zabývá tím, co lokalita znamená v situaci, v níž národní státy čelí konkrétní transnacionální destabilizaci. Dizertační projekt sleduje dva záměry. (1) Po popisu strukturálních podmínek, v nichž turistický průmysl v horách operuje, (2) popisuje limitace lokálních reakcí na procesy globálních trhů, neboli v širším smyslu analyzuje dopady globalizace. Pro naplnění druhého záměru je nezbytné definovat a strukturálně ukotvit koloniální subjekt a následně analyzovat vzájemný vztah mezi mikro a makro procesy. Vyjdeme-li opět z Appaduraie, je nezbytné vybudovat rámec, který by propojil procesy odehrávající se v malém a větším měřítku a...
Dopady pandemie COVIDu-19 na turismus států sdružení ASEAN
Hübschmanová, Lucie
Tato práce se zabývá regionální diferenciací států ASEAN v jejich přístupu k pandemii COVID-19 v kontextu dopadů na turistický sektor během období 2019-2021. Na základě literatury je identifikováno a probíráno celkem sedm dopadů pandemie COVID-19 na turismus. Tyto vybrané dopady jsou blíže specifikovány a rozděleny na čtyři negativní a tři pozitivní dopady. Dále jsou dopady analyzovány pro jednotlivé státy na základě analýzy kvantitativních dat získaných z vybraných databází a kvalitativních dat získaných skrze rešerši regulativů států ASEAN v souvislosti s COVID-19. Jedním z klíčových předpokladů pro určení regionální diferenciace dopadů na turismus je zvolena míra otevřenosti/uzavřenosti státu vůči mezinárodnímu turismu, který hraje v regionu významnou roli. Na základě zvolených metod je vyhodnoceno, že v ASEAN se projevily významněji negativní dopady pandemie COVID-19 na turismus, které silně zasahují ekonomickou a socio-ekonomickou sféru v rámci všech států. Zároveň není objevena žádná významná diferenciace v rámci dopadů na turismus na základě zjištěných přístupů k řešení.
Udržitelný turismus v zemích Střední Ameriky
Horáková, Eliška
Bakalářská práce „Udržitelný turismus ve Střední Americe“ je zaměřena na hodnocení přístupu jednotlivých zemí Střední Ameriky k rozvoji udržitelného turismu. Cílem práce je popsat udržitelný turismus z hlediska vývoje a vyhodnotit jeho současný stav na národní úrovni zkoumaných zemí. Práce je zpracována na základě navržení vlastní sady indikátorů udržitelného turismu, které pokrývají ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelnosti. Jednotlivé výsledky indikátorů jsou prezentovány prostřednictvím tabulek, grafů a doplněny o komentář. Přístupy zemí Střední Ameriky jsou následně ohodnoceny a porovnány.
Nesnadné dědictví Česka a jeho interpretace na příkladu nesvobodných pracovních sil 2. pol. 20. století
Bezděková, Lucie ; Jelen, Jakub (vedoucí práce) ; Marek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá konceptem nesnadného dědictví v Česku na příkladu nesvobodných pracovních sil 2. pol. 20. století, kam lze zařadit vězně komunistických pracovních táborů, které existovaly od konce 40. let 20. století, ale také Čechoslováky transportované do gulagů v Sovětském svazu, příslušníky pomocných technických praporů či nuceně pracující vězně v pevných věznicích. Cílem práce je pochopit a vysvětlit, jak je v Česku nakládáno s nesnadným dědictvím nesvobodných pracovních sil s důrazem na způsob jeho spravování a interpretování. První část výzkumu se zaměřuje na identifikování specifických forem nesnadného dědictví, možnosti jeho uchovávání, formu interpretace a vytvoření klasifikace. Ve druhé části výzkumu jsou na základě předchozí analýzy identifikováni aktéři, kteří spravují hmotné i nehmotné nesnadné dědictví. Přístup aktérů k nesnadnému dědictví je zjišťován pomocí kvalitativní metody řízených polostrukturovaných rozhovorů, přičemž do šetření bylo zahrnuto celkem 10 respondentů. Poslední výzkumná část zkoumá motivace návštěvníků a jejich postoj k dědictví nesvobodných pracovních sil, opět s využitím polostrukturovaných rozhovorů, kterých se účastnilo 30 respondentů. Výsledky celého výzkumu přináší poznání komplexního přístupu k nesnadnému dědictví v Česku. Klíčová slova...
Analýza úrovně propagačních materiálů z oblasti cestovního ruchu v regionu Prachatice v němčině
MAJER, Luboš
Cílem této práce je analýza propagačních materiálů, které se vztahují k cestovnímu ruchu v regionu Prachatice. Analýza se primárně soustředí na jazykovou úroveň těchto materiálů v němčině. V teoretické části práce krátce shrneme základní informace o cestovním ruchu na Prachaticku a na základě tohoto průzkumu stanovíme nosné segmenty turistického ruchu v této oblasti. Základem empirické části práce bude analýza vlastního korpusu sestaveného na základě výše uvedené identifikace nosných segmentů turistického ruchu na Prachaticku. Zohledníme zde mediální hledisko (tištěné, elektronické zdroje), různé textové druhy (oficiální přehledové brožury, tipy na trávení volného času, nabídky pensionů, jídelní lístky, apod.) Cílem této práce je provést analýzu jazykové úrovně zkoumaných materiálů v němčině a jejich traslatologickou analýzu (zde analýzu překladu u obsahově shodných materiálů v češtině).
Realizační potenciál cestovního ruchu na území CHKO Třeboňsko se zaměřením na přírodní atraktivity
BARTL, Ondřej
Tématem této bakalářské práce je vyhodnocení a navržení využití realizačního potenciálu cestovního ruchu v CHKO Třeboňsko. V úvodní části bakalářské práce autor své čtenáře seznámí s geografickou charakteristikou daného území, kde je možné blíže se seznámit s přírodními a socioekonomickými podmínkami dané oblasti. Součástí této kapitoly je také zmínka o zájmových lokalitách, na kterých se daná analýza provádí. Nejdůležitější je ovšem analytická část, kde se rozebírá realizační potenciál z pohledu hromadných ubytovacích zařízení a dostupnosti jednotlivých turistických tras k daným zájmovým lokalitám. Díky této analýze je pak možné v závěru zhodnotit současný realizační turistický potenciál a popř. nastínit, v jakých částech CHKO Třeboňsko vede realizační potenciál již k negativním důsledkům.
Podmínky a rizika podnikání ve vybraných službách turismu
BURIANOVÁ, Denisa
Tématem předkládané bakalářské práce jsou zprostředkovatelské služby cestovního ruchu. Turismus je významný ekonomický činitel a v současné době dynamicky se rozvíjející odvětví. Mezi pozitivní efekty turismu patří i rozvoj podnikatelské činnosti. Bakalářská práce se zaměřuje na podmínky a rizika podnikání ve službách cestovních kanceláří a agentur. Hlavním cílem této práce je zhodnocení situace z pohledu vybrané cestovní agentury. Součástí práce jsou analýzy hodnotící makroprostředí, vnější a vnitřní prostředí organizace. Analýzy jsou založeny na sekundárních zdrojích, kterými jsou především veřejně dostupná data Eurostatu a Českého statistického úřadu. Dalším zdrojem informací jsou primární data z dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru s majitelkou cestovní agentury. Na základě provedených analýz jsou zhodnoceny příležitosti, podmínky a rizika podnikání v tomto odvětví. Díky výzkumu je možné vyhodnotit současnou situaci podniku a jsou navržena opatření, které by mohly vést ke zlepšení.
Legislativa NP Krkonoše a dalších evropských národních parků vzhledem k regulaci podmínek cestovního ruchu
JELÍNKOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce je vypracována pro účely Krkonošského národního parku (dále KRNAP).V práci je zdokumentován stav sportovních aktivit a jejich legislativního ukotvení na území KRNAPU a na území dalších evropských národních parků s obdobnými geomorfologickými podmínkami. Cílem této práce je srovnat problematiku sportovních a rekreačních aktivit a její řešení v různých evropských národních parcích. Hlavním výsledkem jsou zpracovaná dotazníková šetření z jednotlivých evropských národních parků a vedlejším výsledkem návrhy opatření, která mají v cizině úspěch a bylo by možné je implementovat do české legislativy, upravující podmínky cestovního ruchu v národních parcích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 150 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.