Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyhledávání cesty ve vektorových datech projektu OpenStreetMap
Adamček, Adam ; Procházka, Boris (oponent) ; Váňa, Jan (vedoucí práce)
Vyhledávače cest patří mezi služby, které v dnešní době lidé často využívají při plánování přejezdu neznámým územím. Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace, která bude schopna ve volně dostupných mapových datech projektu OpenStreetMap vyhledávat cesty a zobrazovat je. Při vyhledávání zohledňuje nejen typ cest, ale i možnost výběru dopravního prostředku a vlastnosti výsledné trasy. Součástí práce je i analýza formátu OSM a návrh vlastního kompaktnějšího formátu pro uložení předzpracovaných dat. V závěru je kromě otestování výkonu implementované aplikace také porovnání jejích výstupů s jinými běžně používanými vyhledávači cest.
Návrh počítačové sítě a plán její implementace
Dobeš, Marek ; Kudelás, Stanislav (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem počítačové sítě společnosti a plánem její implementace. Vychází z analýzy nové budovy společnosti, ve které má být tato síť realizována. Následně specifikuje konkrétní postupy a prvky, které budou použity při realizaci. Práce obsahuje technickou dokumentaci, kalkulaci nákladů a plán prací nutných pro realizaci této počítačové sítě.
Studie křižovatky v obci Javornice
Gregor, Jan ; Janda, Michal (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší úpravu křižovatky v intravilánu obce Javornice, nacházející se v okresu Rychnov nad Kněžnou. Celkově jsou navrženy tři varianty úpravy ve stejné úrovni zpracování. Důvodem nového návrhu je současná nepřehlednost křižovatky. Dalším důvodem je vyhovění požadavků obce na vybudování autobusových zastávek u základní školy Javornice, úprava přilehlého parkoviště a ochrana svahů blízkého potoka proti erozi.
Vizualizace výškového profilu a informací o projeté trase
Kolčárek, Michal ; Přibyl, Bronislav (oponent) ; Kubíček, Radek (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit komplexní program pro správu geografických dat získaných pomocí GPS přijímače s grafickým uživatelským rozhraním. Výsledná aplikace umožňuje zobrazení údajů o trasách, jejich zobrazení v mapě a vykreslování grafů. Důraz byl kladen hlavně na uživatelskou přívětivost a dobrou použitelnost i pro začínající uživatele. Byl použit programovací jazyk Java za dodržení objektově orientovaného paradigmatu.
Principy tvorby a sada demonstračních aplikací běžících nad AndroidOS
Sztefek, Lukáš ; Bidlo, Michal (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Cílem práce je popsat základní principy tvorby aplikací pro operační systém Android. Čtenář se postupně seznamuje se základními stavebními prvky aplikací, včetně vytváření grafického uživatelského rozhraní. Velký důraz je věnován popisu rozhraní pro práci se senzory, na které navazuje kapitola popisující implementaci několika aplikací. Ty právě senzory využívají ke své činnosti. Po přečtení má čtenář základní povědomí o vývoji aplikací pro Android OS.
Studie parkování v ulici Okružní v Bystřici nad Pernštejnem
Jelen, Jan ; Petr, Tomáš (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší využití prostoru na ulici Okružní v městě Bystřice nad Pernštejnem pro výstavbu nových parkovacích míst pomocí např.: podzemních garáží a zároveň řeší návrh zklidnění po celé délce ulice. Důvod úpravy je nevhodný stav stávající ulice, kde v mnoha místech není vybudována vhodná plocha pro odstavná a parkovací stání, a také se zde nevyskytují žádné prvky pro zklidnění této ulice. Bakalářská práce ma za cíl vyřešit tyto nedostatky a také, pohled na možnou koncepci řešení nedostatku odstavných míst v hustě zastavěných oblastech.
Napojení JV obchvatu města Jihlavy-křižovatka silnic I/38 a II/523
Kozák, Petr ; Kutín, Ivan (oponent) ; Smělý, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vyhledávací studie uzlu silnic I/38 a II/523 a dále napojení výhledových tras Velkého městského okruhu (VMO) a Jihovýchodního obchvatu (JVO) města Jihlavy v okrese Jihlava, kraj Vysočina. Dopravní stavba bude řešit výhledové etapové napojení výše zmíněných komunikací v časových horizontech jejich výstavby. Návrh využívá v maximální možné míře stávající komunikace a předchozí etapy výstavby, s ohledem na minimální náklady. Dopravní stavba se nachází na Českomoravské vrchovině. Její terén je kopcovitý, rybničnatý a skládá se ze zemědělské půdy. Stavba bude navržena za účelem plynulého propojení všech uvažovaných dopravních proudů v dané lokalitě.
Trasovací studie přímého spojení Ostrava-Třebovice - Hlučín
Gilligová, Kristýna ; Guziur, Petr (oponent) ; Říha, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem práce bylo navrhnout novou trať mezi železniční stanicí Ostrava-Třebovice a železniční stanicí Hlučín. Tento úsek měl být zpracován variantně, následně vyhodnotit nejvhodnější variantu a tu zpracovat v podrobnosti studie. Zvolená varianta je navržena na rychlost 80 km/h. Délka trasy je necelých 5,5 km.
Tudy a tam
Hašková, Tereza ; Trejbal, Jan (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je krajina v místě bydliště studentky. Konceptem bakalářské práce je především vnímání kulturní krajiny. Akcent je kladen na aktualizace prožitků za pomocí výtvarných intervencí se socializačním potenciálem, jež mohou být důvodem setkávání místních obyvatel, zdrojem estetického zážitku, příjemného strávení volného času, procházky nebo sportování. Práce má ambice poodhalit neobvyklé perspektivy, nabídnout možnosti a zážitky jiného vnímání vesnice položené v údolí a po staletí utvářené v logice místní krajiny a z ní vyplývajících lidských potřeb. Hmotným výstupem bakalářské práce je místně specifické umělecké dílo, vyhlídkový bod, který se stane součástí zamýšlené série. 
Návrh stezky pro cyklisty, bruslaře a pěší kolem řeky Svratky v Bystrci
Fischer, Michal ; Wendrinski, Jacek (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se formou studie zabývá návrhem cyklostezky a stezky pro bruslaře a chodce podél toku řeky Svratky. V současnosti se v daném okolí nachází pouze komunikace pro pěší. V této práci je zpracováno nové řešení, které je rozděleno do tří úseků. Návrh prvního a třetího úseku počítá s vybudováním dvou nových cyklostezek a druhý úsek kopíruje stávající komunikaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.