Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přenosný kapalinový chromatograf a jeho potenciál pro stanovení nebezpečných chemických látek
Šesták, Jozef ; Gogaľová, Zuzana ; Kahle, Vladislav ; Lunerová, K.
Pokrok v technologiích mikročipů, baterií a LED diod v posledních dvou dekádách již umožňuje vývoj přenosných přístrojů, které dokážou uspokojit náročné požadavky moderní kapalinové chromatografie (HPLC). Postupné rozšíření přenosných HPLC lze očekávat všude tam, kde v místě odběru vzorku postačí jeho rychlá a snadná úprava s následnou krátkou HPLC analýzou.\nNaše výzkumná skupina vyvinula koncept přenosného HPLC, jehož základem je jednoduché hydraulické schéma a originální optický detektor umožňující současnou detekci absorbujících i fluoreskujících látek po jejich separaci na mikrokoloně. V oblasti analýzy nebezpečných látek v terénních podmínkách může tento typ přístroje rozšířit interval sledovaných látek o ty, které z nejrůznějších fyzikálních/fyzikálně-chemických důvodů nelze detekovat/stanovit pomocí přenosných přístrojů pracujících na jiných principech (např. toxiny bakterií a sinic).
Patogenní Escherichia coli
Bílková, Dominika ; Vejsová, Marcela (vedoucí práce) ; Voxová, Barbora (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická Fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studijní obor: Zdravotnická bioanalytika Autor: Dominika Bílková Školitel: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. Název bakalářské práce: Patogenní Escherichia coli Cíl práce: Cílem této práce je shromáždit základní poznatky týkající se bakterie Escherichia coli. Práce se zaměřuje především na patogenní sérotypy E. coli, jejich faktory virulence a projevy onemocnění. Dále se práce zabývá možnostmi laboratorní diagnostiky E. coli a možnostmi terapie a prevence onemocnění způsobených E. coli. Hlavní poznatky: Escherichia coli je gramnegativní, fakultativně anaerobní bakterie, která náleží do čeledi Enterobacterales. Je běžnou součástí střevní mikroflóry člověka, kde se podílí na tvorbě vitamínu K a zabraňuje růstu a množení patogenních bakterií. Některé kmeny E. coli jsou však patogenní a podle onemocnění, která způsobují, se dělí na intestinální a extraintestinální patogeny. Intestinální patogenní kmeny způsobují střevní infekce projevující se průjmy a patří k nim E. coli enteropatogenní (EPEC), enterotoxigenní (ETEC), enterohemoragická (EHEC), enteroinvazivní (EIEC), enteroagregativní (EAEC) a difúzně adherentní (DAEC). Extraintestinální patogenní kmeny způsobují onemocnění mimo trávicí trakt, zejména...
Zabijácké rostliny v Praze a jejím okolí: Průvodce jejich diverzitou a skrytým nebezpečím
Kováříková, Kateřina ; Slovák, Marek (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Nepohyblivost rostlin a jejich neschopnost úniku před nebezpečím, je kompenzována tvorbou různých obranných strategií, které využívají zejména toxické rostliny. Hlavním cílem bakalářské práce je literární rešerše na téma jedovaté (toxické) rostliny, a to jak v kontextu obranných mechanismů, tak i jejich významu pro lidskou společnost. Práce se zabývá popisem hlavních skupin toxických obsahových látek, shrnuje jejich chemické složení, vlastnosti, rozšíření a účinky na lidský organismus. Druhá polovina práce se věnuje diverzitě planě rostoucích, ale i výběrem kultivovaných rostlin naší krajiny se specifickým zaměřením na květenu Prahy a jejího blízkého okolí. Podrobněji rozebírá rostlinné zástupce ze dvou čeledí, významné z hlediska produkce toxických sekundárních metabolitů. Konkrétně se jedná o čeledi lilkovité (Solanaceae) a pryskyřníkovité (Ranunculaceae). Společně s popisem dílčích zástupců, jejich rozšířením, ekologií, jsou v mé práci popsány i zdokumentované otravy a využití jedovatých rostlin v lidovém léčitelství a moderní medicíně. Podnětem pro vytvoření této práce je nízké povědomí nejen dětské populace, ale i dospělých, o nebezpečnosti, rizicích a dopadu těchto toxických rostlin na lidský organismus, které je mohou ohrozit dokonce i na životě. Klíčová slova biodiverzita, jedovaté...
Ochrana obyvatelstva a biologické zbraně
TUREČKOVÁ, Lucie
Bakalářská práce nabízí náhled do problematiky biologických zbraní. Rozděluje se na více částí. V teoretické části je popsána obecná charakteristika biologických zbraní. Dále je stručně sepsána historie vývoje biologických zbraní, zmíněny jsou důležité mezníky v této oblasti, například vývin vakcíny. Na historii navazuje popis jednotlivých biologických agens, do popisu je zahrnuta charakteristika biologického agens, účinky na organismus a zařazení do skupiny. Dále je v práci popsán způsob šíření biologických agens a cesty vstupu biologických agens do organismu. Další kapitola této práce je věnována mezinárodní i české legislativě upravující používání biologických zbraní. Poslední kapitoly práce jsou věnovány ochraně před biologickými agens, dekontaminaci a detekci a identifikaci biologických agens. Další část, tedy empirická, definuje metody a cíle vlastního výzkumu a výsledky, které jsou kvůli přehlednosti graficky zpracované. Následně jsou výsledky popsány v diskuzi. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda mají studenti Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště Kaplice dostatečné znalosti v oblasti biologických zbraní. Součástí tohoto cíle bylo také odpovědět na výzkumné otázky: Jaké jsou znalosti ochrany obyvatelstva v oblasti biologických zbraní a připravenost na útok biologickými zbraněmi u studentů Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného učiliště Kaplice? Dosahují znalosti v ochraně obyvatelstva v oblasti biologických zbraní odpovídající úrovně? K zajištění těchto informací bylo využito dotazníkového šetření. Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 81 studentů. Výzkum odhalil, že znalosti studentů v oblasti biologických zbraní jsou na nízké úrovni, konkrétně v oblasti ochrany před útokem biologickými zbraněmi a v oblasti biologické. Nízké znalosti byly i v oblasti základní charakteristiky biologických zbraní, kde jsou zařazeny i doplňující otázky, například co znamená pojem epidemie. Proto bylo navrhnuto opatření, které může znalosti v této oblasti prohloubit.
Sekreční systém typu II u gramnegativních bakterií.
Klápšťová, Veronika ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Mach, Jan (oponent)
Tato práce popisuje stavbu a skládání sekrečního systému typu II, jenž se vyskytuje u některých gramnegativních bakterií, jako je například Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumophila či Klebsiella oxytoca, a transportuje jejich exoproteiny přes vnější membránu. Dále představí hypotetický mechanismus jeho činnosti a také několik důležitých substrátů, které jsou tímto systémem transportovány - toxiny, enzymy k zisku živin a proteiny účastnící se bakteriálního metabolismu nebo pohybu. Na závěr se věnuje objevu tohoto sekrečního systému v mitochondriích některých protistů a jeho významu pro výzkum evoluce eukaryotních organismů.
Informovanost příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému v otázkách mimořádných událostí na území Moravskoslezského kraje
ŠMÍDOVÁ, Monika
Cílem bakalářské práce bylo zjistit informovanost příslušníků vybraných základních složek integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji na mimořádné události, a to konkrétně na nález předmětu s podezřením na přítomnost biologických agens (dále jen B-agens), toxinu a špinavou bombu. Pro zodpovězení výzkumné otázky a hypotéz jsem zvolila kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření. Při tvorbě otázek jsem čerpala z Katalogového souboru typových činností při společném zásahu složek integrovaného záchranného systému. Vypracovaný dotazník jsem rozdala mezi respondenty základních složek integrovaného záchranného systému. Výsledky dotazníkového šetření jsem zpracovala graficky pomocí Microsoft Excel, ze kterých byla stanovena procentuální úspěšnost respondentů. S použitím statistické metody 2 test dobré shody jsem zkoumala, zda existuje závislost znalostí mezi jednotlivými složkami. V neposlední řadě jsem porovnávala procentuální úspěšnost ve vybraných otázkách s respondenty pana Mgr. Kotyzy. Informovanost respondentů dosahovala pouze 27 %, byla přijata hypotéza č. 1: "Informovanost příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému v otázkách problematiky špinavé bomby, B-agens a toxinů nedosahuje 80 % správných odpovědí." Hypotéza č. 2: "Informovanost příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému v otázkách problematiky špinavé bomby, B-agens a toxinů se neliší v závislosti na druhu složky." byla odmítnuta. Na základě statistického zpracování bylo zjištěno, že v 71 % existuje závislost znalostí na druhu základní složky IZS. V práci bylo provedeno porovnání výsledků dotazníkového šetření s prací Mgr. Kotyzy. Bylo zjištěno, že respondenti v Jihočeském kraji měli ve vybraných otázkách lepší výsledky než respondenti v Moravskoslezském kraji. Nízkou informovanost si dovoluji připsat neúčasti na cvičení v dané problematice a malému počtu zásahů, ve kterých by se vyskytovaly B-agens, toxiny nebo špinavá bomba.
Toxické látky vyšších hub
Ascherová, Adriana ; Vitoulová, Eva (oponent) ; Vítová, Eva (vedoucí práce)
Tato práce je věnovaná problematice toxických látek vyšších hub. Tematicky je rozčleněna do tří oddílů. V první části se zabývá chemickým složením hub, kde klade hlavní důraz na obsah těžkých kovů a léčivých látek. Následující oddíl je zaměřen na houby jedovaté, jejich nejvýznamnější zástupce a mechanismus působení jedů. Část třetí objasňuje problematiku hub jedlých a otravy, které mohou způsobit. Především se jedná o biogenní aminy, práce popisuje jejich chemické složení, vznik, strukturu a rozdělení, výskyt, biologické účinky a metody stanovení (plynová chromatografie, kapalinová chromatografie, tenkovrstvá chromatografie a kapilární elektroforéza).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: