Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zpracování územní studie pro zvolenou lokalitu
VÁJOVÁ, Lucie
Tato diplomová práce řeší problematiku zaměřenou na územní plánování, konkrétně územní studii. Územní studie je zpracována ve vybrané lokalitě, kterou je katastrální území Dolní Město. Na základě analýzy v území byla vyhodnocena absence prostoru pro kulturu a shromažďování obyvatel, proto se územní studie zabývá hodnocením a nalezením vhodné lokality pro kulturní dům. Navrhované lokality jsou nejprve důkladně popsány a následně vzájemně porovnány. Z navržených lokalit je vybrána nejvhodnější varianta. Pro tuto vybranou variantu je zpracována územní studie. První část práce je věnována teoretickým východiskům, především o problematice územního plánování, krajinného plánování a celkově plánování ve venkovském prostoru. Výsledkem práce je nalezení vhodné lokality pro výstavbu kulturního domu s ohledem na stávající architektonickou a urbanistickou strukturu a trvale udržitelný rozvoj.
Vyhodnocení vývoje dokumentace územního plánu ve zvolené lokalitě
ŠRUC, Lukáš
Diplomová práce se věnuje vyhodnocení vývoje dokumentace územního plánu v katastrálním území Třeboň. Hlavním cílem je vyhodnocení a srovnání prostorového uspořádání jednotlivých funkčních ploch v územních plánech z let 1959, 1976, 1993 a 2012 a přínos plánů pro rozvoj, vybavenost a ochranu řešeného území. Součástí je i návrh vlastních změn v současnosti platném územním plánu. V teoretické části se zabývá základními pojmy, historií legislativní úpravy územního plánování v České republice, formy, subjekty a procesy v územním plánování, geografií města a suburbanizací. V metodické části je popisována datová základna s problematikou jejího získávání, metodický postup sjednocování legend jednotlivých územních plánů a charakteristika řešeného území. V analytické části je zhodnocen historický vývoj výstavby v Třeboni, závěry týkající se zastoupení jednotlivých funkčních ploch v územních plánech a srovnání jejich vývoje. Důležitou složkou práce jsou mapové výstupy prezentující prostorové uspořádání funkčních ploch na území města Třeboň v analyzovaných územních plánech.
Analýza specifik územního plánování v Německu a České republice: Komparace měst Regensburg a Hradce Králové
Chlumská, Šárka ; Černá Silovská, Hana (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na systémy prostorového a územního plánování v České republice a Spolkové republice Německo. Cílem práce je identifikovat shody a rozdíly v systémech a demonstrovat je na konkrétních územních plánech dvou měst obou států. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních pojmů, jako jsou prostorové a územní plánování nebo udržitelný rozvoj. Nastiňuje koncepci prostorového plánování v Evropské unii. Do praktické části spadá prostorové a územní plánování v České republice na příkladu města Hradce Králové a ve Spolkové republice Německo na příkladu města Regensburgu. V rámci praktické části práce je provedena komparace systémů prostorového a územního plánování obou zemí a komparace konkrétních územních plánů měst. Teoretická a praktická část práce se obsahově logicky prolínají. Práce přináší do českého prostředí informace o fungování územního plánování v bavorském regionu, odhaluje klíčové rozdíly v obou systémech, a to jak v obecné, tak i konkrétní rovině. Ukazuje možná překvapivě vysoký počet shodných znaků systémů obou stran.
Zpracování územní studie pro lokalitu Týn nad Vltavou
STEJSKALOVÁ, Patricie
Diplomová práce "Zpracování územní studie pro lokalitu Týn nad Vltavou" je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části je definováno územní plánování a pojmy týkající se územního plánování. Orgány a nástroje územního plánování. Politika územního plánování a dotčené orgány územního plánování. V praktické části práce je popsána vybraná lokalita, klimatické poměry a přírodní a kulturní poměry a také historie města. Je definováno zastavěné území a zastavitelné plochy. Na závěr je v diplomové práci zpracovaná územní studie pro nově navrženou lokalitu ve městě Týn nad Vltavou.
Připravovaná novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Novela stavebního zákona, by měla přinést řadu změn, které by měly být většího rozsahu a měly by postihnout téměř celý stavební zákon. Příspěvek se zaměřuje pouze na některé navrhované změny, a to na změny definic, změny institutu územně plánovací informace, povolování staveb a otázku povolování užívání staveb.
Přijatá novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Dne 22. 10. 2012 vyšla ve sbírce zákonů velká novela stavebního zákona, a to pod č. 350/2012 Sb., která zásadně mění řadu postupů stavebních úřadů a všech dotčených osob. Velká novela stavebního zákona nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2013 a obsahuje změny, které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Změny stavebního zákona jsou většího rozsahu a postihují téměř celý stavební zákon. Vzhledem k jejich rozsahu se příspěvek zaměřuje pouze na některé změny týkající se pojmů a definic a dále na změny v oblasti územních řízení a okrajově se zmíní o některých v rámci povolování realizace staveb, včetně ohlašování.
Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni
Kučerová, Zita ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc. (oponent) ; Staňková, Eva (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce bylo najít odpověď na otázky, zda lze monitorovat sociální soudržnost (kohezi) obce a čím tuto kohezi, která je jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje, měřit. Byl proveden rozbor přístupů a měření udržitelného rozvoje sociálního pilíře v mezinárodním i českém prostředí. Sociální pilíř byl identifikován a popsán i pro lokální úroveň. V rámci sociálního pilíře udržitelného rozvoje na úrovni obce jsou navrženy tři hlavní tématické bloky: • Kvalita sociálního prostředí obce • Sociodemografická struktura obyvatel obce • Spokojenost a participace na věcech veřejných. Tato témata by měla být monitorována indikátorovou sadou, navrženou v této práci. Jejím cílem bylo pokrýt všechny dimenze sociální koheze, které jsou opodstatněné a významné ve vazbě na procesy územního plánování. Tyto indikátory lze sledovat v přímě vazbě na populační velikost a regionální význam sledované územní jednotky na lokální úrovni a nejsou vytrženy z konceptu sledování indikátorů udržitelného rozvoje na dalších územně vyšších úrovních. Výsledky, analýza a interpretace dosažených hodnot by se mohly stát jedním z podkladů pro „rozbor udržitelného rozvoje území“ (součást nástrojů územního plánování dle současné právní úpravy), reprezentující sociální pilíř. Všechny jevy a procesy musí být zároveň hodnoceny v kontextu dalších pilířů udržitelného rozvoje a poté by se měly stát též vhodným nástrojem k měření naplňování cílů územního plánování.
Indikátory sociálního pilíře udržitelného rozvoje na lokální úrovni
Kučerová, Zita ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Doc.PhDr.Jana Šafránková,CSc. (oponent) ; Staňková, Eva (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce bylo najít odpověď na otázky, zda lze monitorovat sociální soudržnost (kohezi) obce a čím tuto kohezi, která je jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje, měřit. Byl proveden rozbor přístupů a měření udržitelného rozvoje sociálního pilíře v mezinárodním i českém prostředí. Sociální pilíř byl identifikován a popsán i pro lokální úroveň. V rámci sociálního pilíře udržitelného rozvoje na úrovni obce jsou navrženy tři hlavní tématické bloky: • Kvalita sociálního prostředí obce • Sociodemografická struktura obyvatel obce • Spokojenost a participace na věcech veřejných. Tato témata by měla být monitorována indikátorovou sadou, navrženou v této práci. Jejím cílem bylo pokrýt všechny dimenze sociální koheze, které jsou opodstatněné a významné ve vazbě na procesy územního plánování. Tyto indikátory lze sledovat v přímě vazbě na populační velikost a regionální význam sledované územní jednotky na lokální úrovni a nejsou vytrženy z konceptu sledování indikátorů udržitelného rozvoje na dalších územně vyšších úrovních. Výsledky, analýza a interpretace dosažených hodnot by se mohly stát jedním z podkladů pro „rozbor udržitelného rozvoje území“ (součást nástrojů územního plánování dle současné právní úpravy), reprezentující sociální pilíř. Všechny jevy a procesy musí být zároveň hodnoceny v kontextu dalších pilířů udržitelného rozvoje a poté by se měly stát též vhodným nástrojem k měření naplňování cílů územního plánování.
Připrava pozemků pro developerský projekt
Černý, Petr ; Lukelová, Petra (oponent) ; Ivanička, Koloman (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je příprava pozemků pro developerský projekt. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části práce jsou v jednotlivých kapitolách popsány procesy, nutné k zahájení, přípravě a realizaci developerského projektu. Jedná se o vznik samotné myšlenky výstavby, o problematiku územního plánování, jednotlivé fáze developerského projektu, o financování developerského projektu, o zajištění právního vztahu k pozemku a o zasíťování pozemku určeného pro výstavbu. V praktické části práce je popsán rozdíl mezi developerským projektem přípravy pozemků pro výstavbu rodinných domů, který byl iniciován a řízen obecním úřadem a neřízenou zástavbou na pozemcích obchodníka s nemovitostmi.
Metodika identifikace komponovaných krajin
Kulišťáková, Lenka ; Kučera, Petr ; Salašová, Alena ; Flekalová, Markéta ; Matějka, Daniel ; Sedláček, Jozef ; Vítovská, Daniela ; Matáková, Barbora ; Lacina, Darek
Metodika identifikace komponovaných krajin předkládá postupy, kterými je možné v dnešní kulturní krajině rozeznat stopy a projevy záměrných krajinných úprav. Krajinné kompozice se dodnes často podílejí na organizaci prostoru , jeho identitě a charakteristikách krajinného rázu, avšak neznalostí jejich skladby a celistvosti dochází k jejich narušování a poškozování nešetrným územním rozvojem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.