Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Management hodnot krajiny a střetů využití území
Machalová, Nicole
Předložená diplomová práce na téma „Management hodnot krajiny a střety využití území“ se zabývá rozvojem městyse Velké Němčice s možnostmi financování a koordinací střetů zájmů ve využívání území. Hlavním cílem práce je identifikace nedostatků strategických dokumentů obce a analýza hodnot a problémů území z pohledu různých skupin uživatelů (autor práce, občané, místní organizace, zemědělci, myslivci). Na základě zjištěných poznatků jsou navrženy možnosti dalšího rozvoje území s průmětem do návrhu management plánu obce, který lze přímo uplatnit v praxi. Nové návrhy jsou doplněny mapami, vizualizacemi a fotografiemi, pořízenými z terénního průzkumu. Celkově bylo navrženo 11 možností rozvoje, které je možné v městysi uskutečnit. Jednalo se především o rozvoj modrozelené infrastruktury, občanské vybavenosti a rekreačních a sportovních zařízení. Součástí práce je i analýza realitního trhu, díky které byla stanovena reálná cena stavebních parcel a rodinných domů v městysi. Diplomová práce přináší ucelený pohled na situaci v městysi Velké Němčice a navrhuje konkrétní možnosti pro rozvoj obce a územního plánování.
Právní rámec prostorové regulace na úrovni města
Nečasová, Julia ; Staša, Josef (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Právní rámec prostorové regulace na úrovni města Abstrakt Tato diplomová práce popisuje významnou součást stavebního práva, kterou je prostorová regulace. Cílem této práce je rozbor systému prostorové regulace a jeho zasazením do kontextu stavebního práva a pomoci čtenáři se v tomto systému zorientovat. Prostorová regulace je odvětvím stavebního práva, které má sloužit k zachování udržitelného rozvoje území a k vyvažování soukromých zájmů obyvatel a stavitelů a veřejných zájmů skrze stanovení maximální trojrozměrné podoby zástavby a dalšími omezeními či požadavky, které s výstavbou souvisí. Práce se věnuje popisu jednotlivých nástrojů územního plánování, regulativům z nich vycházejících a odborné terminologii technického charakteru, která je pro tuto oblast klíčová. Pomocí praktických ukázek prostorových regulativů by mělo být z práce patrno, jak se liší přístup k územnímu plánování a prostorové regulaci v rámci malých obcí a velkých měst, pozornost je věnována také specifikům prostorové regulace hlavního města Prahy. V rámci šesti kapitol práce nastíní definici prostorové regulace, obecnou úpravu základu prostorové regulace ve stavebním zákoně a v prováděcích předpisech. Druhá kapitola čtenáře provede systematikou nástrojů územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování stavebním řádu a...
Zpracování územní studie vybrané lokality
VRABEL, Ladislav
Diplomová práce se zabývá návrhem územní studie pro vybranou lokalitu. Lokalita se nachází v obci Světlík. V první, teoretické části se s použitím odborné literatury věnuji pojmu krajina. Následuje téma krajinné a územní plánování. Poté téma urbanismus a obecné požadavky na umístění stavby. Poslední téma rešerše je územní studie. Ve druhé části práce se zabývám popisováním řešené lokality a obce. Dále sběru dat a informací o řešeném území, včetně fotodokumentace. Následně jsem zhotovil územní studii včetně výkresové dokumentace a technické zprávy.
Zpracování územní studie jako podklad pro územní plán
MICHALOVÁ, Veronika
Tato diplomová práce řeší problematiku zaměřenou na územní plánování, konkrétně na zpracování územní studie. Územní studie je zpracována ve vybrané lokalitě, kterou je katastrální území Nové Hrady. Na základě analýzy v území byla vyhodnocena nízká občanská vybavenost v blízkosti Vilové Čtvrti, proto se územní studie zabývá hodnocením a nalezením vhodné lokality pro nové rekreační centrum a nový supermarket. Navrhované lokality jsou nejprve důkladně popsány a následně vzájemně porovnány. Z navržených lokalit je vybrána nejvhodnější varianta. První část práce je věnována literární rešerši. Výsledkem práce je nalezení vhodné lokality pro výstavbu rekreačního centra a nového supermarketu.
Zpracování územní studie pro zvolenou lokalitu
VÁJOVÁ, Lucie
Tato diplomová práce řeší problematiku zaměřenou na územní plánování, konkrétně územní studii. Územní studie je zpracována ve vybrané lokalitě, kterou je katastrální území Dolní Město. Na základě analýzy v území byla vyhodnocena absence prostoru pro kulturu a shromažďování obyvatel, proto se územní studie zabývá hodnocením a nalezením vhodné lokality pro kulturní dům. Navrhované lokality jsou nejprve důkladně popsány a následně vzájemně porovnány. Z navržených lokalit je vybrána nejvhodnější varianta. Pro tuto vybranou variantu je zpracována územní studie. První část práce je věnována teoretickým východiskům, především o problematice územního plánování, krajinného plánování a celkově plánování ve venkovském prostoru. Výsledkem práce je nalezení vhodné lokality pro výstavbu kulturního domu s ohledem na stávající architektonickou a urbanistickou strukturu a trvale udržitelný rozvoj.
Vyhodnocení vývoje dokumentace územního plánu ve zvolené lokalitě
ŠRUC, Lukáš
Diplomová práce se věnuje vyhodnocení vývoje dokumentace územního plánu v katastrálním území Třeboň. Hlavním cílem je vyhodnocení a srovnání prostorového uspořádání jednotlivých funkčních ploch v územních plánech z let 1959, 1976, 1993 a 2012 a přínos plánů pro rozvoj, vybavenost a ochranu řešeného území. Součástí je i návrh vlastních změn v současnosti platném územním plánu. V teoretické části se zabývá základními pojmy, historií legislativní úpravy územního plánování v České republice, formy, subjekty a procesy v územním plánování, geografií města a suburbanizací. V metodické části je popisována datová základna s problematikou jejího získávání, metodický postup sjednocování legend jednotlivých územních plánů a charakteristika řešeného území. V analytické části je zhodnocen historický vývoj výstavby v Třeboni, závěry týkající se zastoupení jednotlivých funkčních ploch v územních plánech a srovnání jejich vývoje. Důležitou složkou práce jsou mapové výstupy prezentující prostorové uspořádání funkčních ploch na území města Třeboň v analyzovaných územních plánech.
Analýza specifik územního plánování v Německu a České republice: Komparace měst Regensburg a Hradce Králové
Chlumská, Šárka ; Černá Silovská, Hana (vedoucí práce) ; Jílek, Petr (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na systémy prostorového a územního plánování v České republice a Spolkové republice Německo. Cílem práce je identifikovat shody a rozdíly v systémech a demonstrovat je na konkrétních územních plánech dvou měst obou států. Teoretická část práce je zaměřena na definování základních pojmů, jako jsou prostorové a územní plánování nebo udržitelný rozvoj. Nastiňuje koncepci prostorového plánování v Evropské unii. Do praktické části spadá prostorové a územní plánování v České republice na příkladu města Hradce Králové a ve Spolkové republice Německo na příkladu města Regensburgu. V rámci praktické části práce je provedena komparace systémů prostorového a územního plánování obou zemí a komparace konkrétních územních plánů měst. Teoretická a praktická část práce se obsahově logicky prolínají. Práce přináší do českého prostředí informace o fungování územního plánování v bavorském regionu, odhaluje klíčové rozdíly v obou systémech, a to jak v obecné, tak i konkrétní rovině. Ukazuje možná překvapivě vysoký počet shodných znaků systémů obou stran.
Zpracování územní studie pro lokalitu Týn nad Vltavou
STEJSKALOVÁ, Patricie
Diplomová práce "Zpracování územní studie pro lokalitu Týn nad Vltavou" je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části je definováno územní plánování a pojmy týkající se územního plánování. Orgány a nástroje územního plánování. Politika územního plánování a dotčené orgány územního plánování. V praktické části práce je popsána vybraná lokalita, klimatické poměry a přírodní a kulturní poměry a také historie města. Je definováno zastavěné území a zastavitelné plochy. Na závěr je v diplomové práci zpracovaná územní studie pro nově navrženou lokalitu ve městě Týn nad Vltavou.
Připravovaná novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Příspěvek je věnován připravovaným změnám stavebního zákona č. 183/2006 Sb., které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Novela stavebního zákona, by měla přinést řadu změn, které by měly být většího rozsahu a měly by postihnout téměř celý stavební zákon. Příspěvek se zaměřuje pouze na některé navrhované změny, a to na změny definic, změny institutu územně plánovací informace, povolování staveb a otázku povolování užívání staveb.
Přijatá novela stavebního zákona
Kliková, Alena
Dne 22. 10. 2012 vyšla ve sbírce zákonů velká novela stavebního zákona, a to pod č. 350/2012 Sb., která zásadně mění řadu postupů stavebních úřadů a všech dotčených osob. Velká novela stavebního zákona nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2013 a obsahuje změny, které by měly přinést zjednodušení a zpřesnění jednotlivých postupů při umísťování a povolování staveb. Změny stavebního zákona jsou většího rozsahu a postihují téměř celý stavební zákon. Vzhledem k jejich rozsahu se příspěvek zaměřuje pouze na některé změny týkající se pojmů a definic a dále na změny v oblasti územních řízení a okrajově se zmíní o některých v rámci povolování realizace staveb, včetně ohlašování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.