Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 25 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Integrita povrchu vyráběné součásti pro sanitární techniku a možnosti zlepšování její kvality
Peňák, Martin ; Humár, Anton (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na integritu povrchu během dokončovacích operací výroby těl vodovodních baterií a identifikací jejích možných vad. Cílem je prokázat charakter této vady metodou opakovatelnosti a určit možnosti jejího vzniku. Součástí práce je návrh nápravných opatření vedoucích k její eliminaci nebo úplnému odstranění během výrobního procesu u dodavatele.
Vliv rozměrového účinku na integritu povrchu při vystružování s využitím moderní vystružovací hlavice MT3
Rybařík, Jaroslav ; Kouřil, Karel (oponent) ; Slaný, Martin (vedoucí práce)
Cílem této práce je navržení, provedení a vyhodnocení experimentu, který ověří vliv rozměrového účinku na vybrané parametry integrity povrchu. Experiment byl prováděn vysokoproduktivní vystružovací hlavicí MT3 firmy HAM-FINAL. Hodnocení integrity povrchu bylo prováděno z hlediska charakteristik drsnosti povrchu, geometrických tolerancí a změny mikrostruktury. Dále byl vliv velikosti přídavku hodnocen z hlediska změny posuvové sily, řezného momentu a změny měrné energie řezání. Teoretická část práce se zabývá popisem rozměrového účinku, charakteristikou vystružování, integritou povrchu, přípravou polotovaru a seznámením s vysoce produktivní vystružovací hlavicí MT3.
The effect of cutting conditions on surface integrity of austenitic steel
Husár, Ján ; Sliwková, Petra (oponent) ; Varhaník, Matúš (vedoucí práce)
The aim of this work was theoretically to analyze the issue of machinability of austenitic steels and their use. The document also discusses factors that affect the cutting process itself, such as the cutting tool, machine tool, cutting environment and cutting conditions. In the next part of the bachelor´s thesis, an experimental test and its realization at which individual steel samples were turned is proposed. The last part of the thesis summarizes the result of the experiment and evaluates selected properties of the surface and subsurface layers the processed samples.
Strukturní vlastnosti podpovrchových vrstev broušených ozubených kol a jejich vazba na parametry z analýzy Barkhausenova šumu
Blažíček, Dominik ; Malec, Jiří (oponent) ; Pavloušková, Zina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá nedestruktivním hodnocením integrity povrchu analýzou Barkhausenova šumu v závislosti na mikrostruktuře materiálu, sledovanou za pomoci metalografické analýzy. Vzájemná souvislost je posuzována na velmi namáhaných ozu-bených kolech, u kterých je nutná vysoká životnost. Tato kola byly vyrobena odvalova-cím broušením, které má na výslednou integritu zásadní vliv. První část bakalářské práce se zabývá samotnou výrobou ozubených kol. Ve druhé části jsou detailně popsány obě dvě zmiňované zkoušky. Poslední část je zaměřena na praktické provedení těchto zkoušek na ozubených kolech
Analýza vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch ložisek
Fišerová, Zuzana ; Čep, Robert (oponent) ; Sadílek, Marek (oponent) ; Kouřil, Karel (oponent) ; Chladil, Josef (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na problematiku technologie výroby ložisek. Cílem práce je zkoumání a vyhodnocení vlivu technologických procesů na vlastnosti funkčních ploch vnějšího ložiskového kroužku. Jako základní technologické procesy byly vybrány technologie rozválcování, broušení a soustružení. Předmětem zkoumání integrity povrchu na zkušebních vzorcích je měření a analýza jakosti obráběných ploch a zbytkového napětí v povrchových vrstvách ložiskových kroužků. Porovnání je provedeno ve vazbě na předchozí operace – rozválcování, soustružení a broušení.
Analýza mechanických vlastností bimetalových materiálů s cladovanou vrstvou Inconelu
Sýkora, Milan ; Joska, Zdeněk (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou mechanických vlastností bimetalového materiálu s cladovanou vrstvou Inconelu. V teoretické části práce se nachází rozbor zkoumaného bimetalového materiálu, popis mechanických zkoušek a metod hodnocení integrity povrchu, pomocí kterých docházelo ke zjišťování vlastností bimetalového materiálu. Experimentální část se zaměřuje na jednotlivé zkoušky mechanických vlastností materiálu. U každé zkoušky je uveden postup výroby zkušebních vzorků, popis zkušebního zařízení, provedení zkoušek, vyhodnocení získaných dat a na závěr zhodnocení dosažených výsledků.
Studium účinků pasivních silových složek řezání na obráběný povrch
Slaný, Martin ; Janáč, Alexander (oponent) ; Bumbálek, Bohumil (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Dizertační práce se zaměřuje na hodnocení moderních obráběcích nástrojů, zejména pak nástrojů pro dokončovací operace, u kterých je hodnocen vliv pasivních silových složek na obráběcí proces. Práce se bude podrobně zaobírat analýzou vzniku třísky a ději, které tento proces doprovází a zásadním způsobem se podílí na vzniku nového povrchu. V experimentální části je podrobně analyzován záznam průběhu silového zatížení u nástroje MT3. Jedná se o vystružovací hlavici určenou pro dokončování děr za vysokých řezných rychlostí (100-200 m.min-1) při úběru třísek s malým průřezem AD (0,024 mm2). Zvláštní pozornost je věnována hodnocení profilu nově vzniklého povrchu po obrábění a hodnocení změny geometrie a zatížení břitu, které se zásadním způsobem promítá do vzniku a rozvoji pasivních sil.
Hodnocení povrchových a podpovrchových vlastností obráběného povrchu metodou analýzy Barkhausenova šumu (BNA)
Blažíček, Dominik ; Malec, Jiří (oponent) ; Švejcar, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlivem operace frézování na výslednou integritu povrchu ozubených kol, která je měřena metodou analýzy Barkhausenova šumu. K řešení problému byly použity dvě série kol frézovaných různou technologií, ale za srovnatelných podmínek. Po výrobních operacích chemicko-tepelného zpracování a broušení byly provedeny analýzy integrity povrchu. Experimentem bylo zjištěno, že ovlivnění povrchové a podpovrchové vrstvy, způsobené frézováním, zůstává v materiálu i po operaci tepelného zpracování a broušení. Na základě těchto výsledků lze tvrdit, že frézování ovlivňuje výslednou integritu povrchu po TZ.
Integrita povrchu při vystružování s využitím vystružovací hlavice MT3
Havlík, Luboš ; Plíšek, Jiří (oponent) ; Kouřil, Karel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku integrity povrchu při vystružování s využitím vysoce produktivní vystružovací hlavice MT3 firmy HAM-FINAL. V teoretické části práce je kladen hlavní důraz na rozbor nejčastěji hodnocených parametrů integrity povrchu a jejich možný vliv na funkční vlastnosti obrobených součástí. V teoretické části práce je rovněž uvedena stručná charakteristika vystružovacího procesu, vystružovacích nástrojů a představení konstrukčního řešení vystružovací hlavice MT3 a její praktické aplikace ve firmě Sauer Danfoss. Cílem experimentální části práce je hodnocení integrity povrchu obrobených zkušebních otvorů vystružovací hlavicí MT3 po dobu její trvanlivosti dle vybraných parametrů integrity povrchu.
Strukturní vlastnosti podpovrchových vrstev broušených ozubených kol a jejich vazba na parametry stanovené difraktometrickou metodou
Červinka, Filip ; Malec, Jiří (oponent) ; Pavloušková, Zina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením povrchových a podpovrchových vrstev broušených ozubených kol. Zkoumá možné ovlivnění povrchu boku ozubených kol procesem odvalovacího broušení. Pro hodnocení podpovrchových vrstev se využívá měření tvrdosti a pozorování mikrostruktury pomocí světelného mikroskopu. Tyto výsledky jsou dále porovnány s hodnotami zbytkových napětí, která byla naměřena pomocí rentgenového difraktometru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 25 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.