Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 220 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studie nákupní funkce v obchodní společnosti
Žižka, Marek ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou obchodní funkce podniku. Konkrétně je zaměřena nákupní funkci podniku, řízení zásob a segmentaci zákazníků. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku, ze kterých vychází návrhy změn pro zlepšení obchodní funkce podniku a spokojenosti zákazníků.
Návrh štíhlé výroby s využitím produktů Kaizen k zajištění jakosti
Alánová, Hana ; Brablík, Jakub (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výrobními procesy v jedné ze subdivizí divize fischer systémy pro automobilový průmysl. Procesy jsou zkoumány z hlediska štíhlé výroby a produktů Kaizen. Nejprve je představena skupina podniků, kam společnost patří, následně samotná společnost. Jsou vymezena teoretická východiska a následuje analýza současného stavu procesů ve společnosti. Je navrhnuto řešení, které by mělo odstranit analýzou zjištěné nedostatky a firmu více přiblížit k vizi štíhlého podniku.
Proposal of Changes in the Management of the Purchasing Function in the Organization
Bednáriková, Klaudia ; Hrevuš, Ľubomír (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
This master thesis is focused on the analysis of the purchasing process in the company Koval Systems s. r. o.. The theoretical part of the thesis defines basic characteristics of the purchasing process, together with the current process of warehousing, logistics, inventory and distribution.. This thesis is analising the current condition of the purchasing process together with current storage process. Based on the theoretical knowledges in the last part of the thesis, there are also highlighted problematic fields and suggested possible solutions, which can help to eliminate identified deficiencies and enable the development of business.
Ceny stavebních prací a stavebních objektů
Procháska, Martin ; Prak, Michal (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem práce je zpracovat rozpočet vybraných položek rodinného domu na základě vlastní výkresové dokumentace. Vysvětlit podstatné pojmy a demonstrovat, jak se postupuje při tvorbě položkového rozpočtu. Závěrem rozebrat vybrané položky zaměřené na materiály a porovnat je s místními dodavateli.
Statistická přejímka
Vyškovský, Jaroslav ; Fiala, Alois (oponent) ; Pernikář, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce řeší statistickou přejímkou kontrolu velkých objemů produktů dovážených do České republiky. Práce jako taková je konstruována tak, aby bylo možno danou metodiku užít i u jiných aplikací a produktů než na jaké bylo navrženo konkrétní řešení. Vypracování této práce bylo provedeno ve spolupráci s firmou, zabývající se segmentem spojovacích prvků pro dřevozpracující průmysl. Využity byly dostupné standardy, jak pro určení potřebných charakteristik jakosti produktů, tak pro tvorbu samotné metodiky. Závěrem této práce je technické a ekonomické zhodnocení navržené metodiky, provedené na modelovém zastupujícím produktu.
Výběr dodavatelů pro vybranou materiálovou skupinu
Vauchkevich, Yuliya ; Gafarov, Timur (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou nákupních činnosti VSM Production s. r. o. Obsahuje metodu výběru a hodnocení dodavatelů, která zajistí splnění požadavků firmy v oblasti nákupního rozhodování. Navržená metoda je ověřená na vybraném materiálovém prvku.
Vyhodnocení dodavatelského rizika s využitím fuzzy logiky
Novák, Lukáš ; Peštál, Ivan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením dodavatelů pomocí fuzzy logiky pro vybranou společnost. Vytvořený model bude sloužit k efektivnímu a rychlejšímu rozhodování o výběru nejvhodnějšího dodavatele pro dané zakázky. Na základě kritérií, které jsou pro vybranou společnost důležité, je vytvořen fuzzy model. Výsledné vyhodnocení nejvhodnějších dodavatelů jsou tvořeny v programech MS Excel a MATLAB.
Návrh optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladových zásob
Kukulová, Tereza ; MBA, Pavel Mík, (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na optimalizace procesů v oblasti nákupu a skladového hospodaření ve výrobním podniku za použití moderních metod. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na útvar nákupu, pohyb zásob, skladování a plánování. Práce řeší problém pomocí zavedení systému Kanban v oblasti skaldových zásob, v oblasti nákupu potom doporučuje využití metody ABC a hodnocení dodavatelů. Cílem práce je podat vhodné návrhy, které pomohou zlepšit současný proces řízení zásob v oblasti nákupu a skladování.
Návrh změn nákupního procesu ve vazbě na řízení dodavatelů
Losart, Jakub ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na návrh změn v nákupním procesu ve vazbě na řízení dodavatelů. Podává návrh změn nákupního procesu ke spokojenosti zákazníka z hlediska dodacích termínů, jakosti a nákladů. Analyzuje současný stav nákupního procesu a navrhuje na základě kritických míst další kroky ke zlepšení situace v řízení zakázek. Zhodnocuje teoretické přístupy a podmínky realizace s veškerými přínosy.
Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby
Hajdová, Lenka ; Petřík, Tomáš (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce „Studie řízení nákupu pro zavedení nové výroby“ je návrh na zlepšení nákupních činností pro nově zaváděnou výrobu ve společnosti IFE-CR, a.s. První část je zaměřena na popis společnosti a teoretické vymezení nákupu ve výrobní firmě, druhá část se zabývá analýzou současného stavu nákupu ve společnosti. V poslední části jsou navržena opatření na zlepšení stávajících nákupních činností.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 220 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.