Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza a vyhodnocení umísťování staveb dle stavebního zákona ve vybrané lokalitě v okrese Brno - venkov
Zichová, Jana ; Hrnčířová, Eva (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá analýzou a vyhodnocením umísťování staveb dle stavebního zákona. Práce má dvě části: v teoretické části je v prvé řadě popsán stavební zákon a základní pojmy spojené s umisťováním staveb, dále jsou podrobně rozebrány formy územních rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že problematika umisťování staveb je značně rozsáhlá, je snahou práce více se věnovat výjimkám při umisťování staveb, tedy vyhlášce č. 501/2006 Sb., v platném znění. Druhá, praktická část, na třech příkladech ukazuje právě postup projednání výjimek z odstupových vzdáleností v lokalitě Brno-venkov. V závěru práce je zhodnoceno naplnění cílů a jsou uvedeny výsledky práce.
Územní plánování v praxi v obci Rokytnice u Přerova
Schmidt, Otto ; Tempírová, Eva (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce teoreticky popisuje problematiku územního plánování dle platných právních předpisů, analyzuje stav stávající platné územně plánovací dokumentace, vyhodnocuje rozvojové záměry obce a navrhuje praktické řešení jejich začlenění do územního plánu.
Územní plánování v praxi v obci Knínice u Boskovic
Hrouzová, Žaneta ; Šestáková, Romana (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je analýza problematiky územního plánování v praxi u obcí s vazbou na jejich rozvojové možnosti. Práce obsahuje rozbor problematiky a procesu územního plánování dle právních norem České republiky, posuzuje vlivy, které ovlivňují zastupitelstva obcí při územním plánování, a jak může zastupitelstvo obce toto použít v závislosti na rozvojových možnostech obce. Porovnání teorie s praktickým aplikováním a ovlivňující vlivy jsou předvedeny na příkladu obce Knínice u Boskovic.
Některá specifika komunikace ve stavebnictví
Eimann, Kamil ; Tošovský, Lukáš (oponent) ; Linkeschová, Dana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá některými specifiky komunikace ve stavebnictví. Jako konkrétní oblast si práce vybírá komunikaci se stavebními úřady na území ČR. Teoretická část je zaměřena na vymezení veřejné správy, charakteristiku a činnost stavebních úřadů. Dále se zabývá vymezením pojmů komunikace a principy správně vedené komunikace. Jsou zde představeny základní typy žádostí, prostřednictvím kterých občan komunikuje s úřadem. V praktické části je provedeno dotazníkového šetření stavebních úřadů na celém území České republiky. Výzkum se zabývá komunikací mezi úřady a občany. Výsledkem je návrh na zlepšení komunikace a efektivnější práce stavebních úřadů. Především v podobě doporučených změn současného stavebního zákona, zlepšení negativního pohledu občanů na správu, vyhledávání objektivních informací namísto zavádějících zpráv v médiích či svěřit zastupování při komunikaci s úřady odborníkům.
Analýza a vyhodnocení povolování staveb dle stavebního zákona
Valíková, Aneta ; Superatová, Alena (oponent) ; Šestáková, Romana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá způsoby povolování staveb podle stavebního zákona. V první části jsou vymezeny základní související pojmy. Druhá část se věnuje procesu povolování z hlediska životního cyklu stavebního díla. Třetí část se zabývá rozhodujícími orgány a jejich obecnými postupy. Následující části se věnují konkrétním způsobům povolování podle stavebního zákona. Jedná se o vymezení stavebních záměrů bez potřeby povolení a stavebních záměrů vyžadujících pouze ohlášení. Další část práce se zabývá průběhem stavebního řízení a povolování staveb prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy nebo certifikátu autorizovaného inspektora. V poslední části jsou vyhodnoceny a shrnuty názory pracovníků stavebních úřadů, které byly získány prostřednictvím dotazníku.
Analýza a hodnocení rizik využití automatizovaných systémů pro navrhování stavebních konstrukcí
Koza, Josef ; Bednářová, Bronislava (oponent) ; Vymazal, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se ve své první části zabývá složitostí legislativy, která souvisí s projekční činností, a také se snaží objasnit základní pravidla pro tvorbu projektové dokumentace. V hlavní části analyzuje a ohodnocuje vybrané rýsovací softwary ve vymezených kategoriích. Na základě výběru volí nejvhodnější rýsovací software a ten porovnává s ručně vytvořenou verzí projektové dokumentace z hlediska časové a finanční náročnosti. Výsledný čas pro vytvoření projektové dokumentace přepočítává na zastavěnou plochu objektu a nalézá vztah mezi časovou náročností a velikostí zastavěné plochy novostavby. Důležité je také vyhodnocení návratnosti investice do rýsovacího softwaru a posouzení finanční efektivnosti jednotlivých variant rýsování. Cílem diplomové práce je analyzovat rizika při užívání softwarových produktů pro navrhování stavebních konstrukcí a posoudit jejich využití na základě hodnoty práce.
Realizace stavby z pohledu veřejnoprávních subjektů
Potyková, Sandra ; Muchová, Petra (oponent) ; Hrabincová, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je realizace stavby z pohledu veřejnoprávních subjektů. Základní pojmy, principy a postupy orgánů státní správy jsou vymezeny v teoretické části práce. V praktické části jsou poté tyto postupy aplikovány na konkrétních případech z praxe a tím jsou stavby obytné – rodinné domy v obci Hukvaldy.
Operativní diagnostika při hodnocení stavu rodinného domu
Novosad, Tomáš ; Balkanský, Ondřej (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá operativní diagnostikou současného stavu řadového rodinného domu v Olomouci-Nedvězí. Popisuje provedení stavebně technického průzkumu objektu. Vzhledem ke špatnému stavu domu zkoumá teoreticky zákonné procedury průběhu demolice a jejich praktickou aplikaci. Závěry diagnostického průzkumu slouží jako podklady pro zpracování technické dokumentace ke stavebnímu řízení o zahájení demolice.
Analýza využití GIS v rámci územního plánování
Stuchlík, Matěj ; Dráb, Aleš (oponent) ; Duchan, David (vedoucí práce)
V této práci je přiblížena problematika územního plánování a programů s ním spojeným. Jsou zde popsány možnosti využití programů jako je GIS a BIM. V praktické části jsou ukázány možnosti analýz území, které mohou být využity zároveň s tvorbou územních plánů.
Historické dřevěné trámové stropy z pohledu stavební akustiky
Kalousek, Lubor ; Fišarová, Zuzana
Příspěvek je zaměřen na problematiku dřevěných trámových stropů zejména z období konce 19. století až 1. poloviny 20. století. V běžné stavební praxi se s těmito konstrukcemi velmi často setkáváme u obytných budov, které jsou, nebo v minulosti byly, předmětem stavebních změn. Bohužel při těchto zásazích nejsou vždy respektovány základní myšlenky původního technického řešení a dochází k degradaci některých stavebně fyzikálních parametrů, z nichž bude nadále pojednáno zejména o požadavcích stavební akustiky. Problematika však zahrnuje nejen vlastní konstrukci dřevěného trámového stropu, ale také podlahu, která s ním ve vzájemném působení tvoří nedílný celek. V příspěvku budou popsány zásady, které byly těmto typům konstrukcí věnovány v dobových legislativních a normativních předpisech a dále v odborné literatuře. Na praktickém příkladu bude prezentováno původní historické řešení. Ve vztahu ke stavebním zásahům do historických stropních konstrukcí budou dále popsány současné legislativní a normativní předpisy, ale i vlastní příklady novodobých řešení a jejich omezení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.