Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace sinusového čerpadla
Sluše, Jan ; Bílek, Martin (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout technické řešení minimalizace třecích ztrát, které při provozu sinusového čerpadla vznikají v uložení šoupátkového uzávěru a na oběžném kole. Ztráty vznikající od třecích sil, mají negativní vliv na životnost jednotlivých dílů a ekonomii čerpání. V první části jsou sinusová čerpadla popsána z konstrukčního hlediska a jsou zde uvedeni hlavní výrobci. O návrhu parametrů čerpadel a variantách řešení pojednává část druhá. Závěrečná část se zabývá experimentem a konečným zhodnocením.
Goniometrické funkce ve fyzikálních aplikacích
Hanzlík, František ; Kvasz, Ladislav (vedoucí práce) ; Mošna, František (oponent)
Bakalářská práce postupně představuje vlastnosti goniometrických funkcí, a to jako součást fyzikálních jevů, které skutečně existují a které využíváme. Jsou jim věnovány čtyři kapitoly pojmenované podle pokusů, které jsou jejich hlavním tématem. První pokus se zabývá pohybem tělesa po nakloněné rovině. Je předvedeno, jak takový pohyb můžeme využít k nalezení oddělených bodů ležících na funkci tangens. Protože však všechny čtyři základní goniometrické funkce lze vyjádřit pomocí jediné funkce, například funkce kosinus, jejímž grafem je sinusoida, pracují další kapitoly právě se sinusoidou. Zakreslena je poprvé ve druhé kapitole, ve které je demonstrován pohyb harmonického oscilátoru v závislosti na čase. Práce se věnuje také transformacím sinusoidy. Je ukázáno, že grafy funkcí sinus a kosinus se liší pouze svým posunutím, čímž jsou tyto dvě funkce vzájemně propojeny. Ve třetí části jsou při popisu účinků odstředivého zrychlení působící na tělesa na Zemi uvedeny některé vlastnosti funkce kosinus. Velikost odstředivého zrychlení totiž závisí na kosinu úhlu označujícího zeměpisnou šířku. Takto jsou nejprve určeny význačné body funkce kosinus (maximální hodnoty a nulová hodnota) a poté se pomocí vzdálenosti tělesa od osy otáčení Země práce zabývá funkcí kosinus na jednotlivých intervalech. Poslední...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Optimalizace sinusového čerpadla
Sluše, Jan ; Bílek, Martin (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je navrhnout technické řešení minimalizace třecích ztrát, které při provozu sinusového čerpadla vznikají v uložení šoupátkového uzávěru a na oběžném kole. Ztráty vznikající od třecích sil, mají negativní vliv na životnost jednotlivých dílů a ekonomii čerpání. V první části jsou sinusová čerpadla popsána z konstrukčního hlediska a jsou zde uvedeni hlavní výrobci. O návrhu parametrů čerpadel a variantách řešení pojednává část druhá. Závěrečná část se zabývá experimentem a konečným zhodnocením.
Geometrie kolem nás
ZOUBEK, Tomáš
V technick é praxi i v b ěžn ém život ě se setk áváme s rozli čnými geometrick ými tvary, stejn ě jako s projevy či aplikacemi r ůzn ých geometrick ých vlastností . Pozn ánání a pochopení t ěchto jev ů m ůže sehr át d ůle žitou roli p ři studiu matematiky a geometrie, ukazuje tyto disciplí ny v jejich úzk em vztahu k re áln ému sv ětu. Cí lem bakal ářsk é pr áce je vytvo řit soubor materi álů, kter é budou v ěnov ány takov ýmto jev ům. Tak, aby bylo mo žn é je vyu ží t p ři v ýuce matematiky a geometrie.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.