Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 923 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozšíření Keycloaku o bezpečnostní funkce
Chylíková, Eliška
S narůstající popularitou webových aplikací narůstá také množství krádeží uživatelských účtů. Nejčastější příčinou je odcizení přihlašovacích údajů. Zabezpečením webových aplikací se zabývá open source nástroj Keycloak, který poskytuje mnoho bezpečnostních funkcí. Některé bezpečnostní techniky využívané populárními službami v tomto nástroji ale chybí. Tato práce doplňuje vybrané bezpečnostní techniky do nástroje Keycloak a popisuje postup nastavení těchto funkcí.
Bezpečná výměna zpráv mezi webovými službami
Trtil, Radovan
Závěrečná práce se zaměřuje na vývoj NPM balíčku pro end-to-end šifrovanou komunikaci mezi webovými službami. První část se zabývá průzkumem dostupných protokolů pro přenos zpráv mezi webovými službami s důrazem na šifrování a ověřování zpráv. Následuje část s rešerší různých chatovacích aplikacích, které používají zmíněné protokoly. Praktická část se věnuje návrhu a implementaci NPM balíčku s využitím protokolu Matrix. Tento NPM balíček podporuje end-to-end šifrování a je určen pro použití v různých aplikacích vyvíjených v rámci laboratoře Spatial Hub. Správná funkčnost implementovaného řešení je ověřována pomocí unit testů a zátěžového testování, aby byla zajištěna odolnost a výkonnost tohoto balíčku.
Využitie blockchainu pre ověrenie dát v rámci konceptu metaverza
Gono, Andrej
Práce se zabývá návrhem a vytvořením řešení pro ověřování a ukládání dat prostřednictvím blockchainu. Zabývá se také tím, jak lze ukládat a přenášet data v prostředí virtuálního metaverza a zda lze v této oblasti využít blockchain. Práce obsahuje rozsáhlou analýzu stávajících řešení a trendů v této oblasti. Koncept metaverza je v práci zpracován spíše teoreticky. Praktická část práce se zabývá implementací aplikace pro ukládání a ověřování dat pomocí blockchainu, která je zaměřena především na uživatelskou přívětivost a rychlost.
Důsledky rusko-ukrajinské krize pro energetickou bezpečnost Evropské unie
Hrdlička, Vít
Práce se zabývá energetickou bezpečností Evropské unie v kontextu rusko-ukrajinské krize z roku 2014, která eskalovala v únoru 2022 ruskou invazí na Ukrajinu. Práce formou případové studie analyzuje dopady této invaze na energetickou bezpečnost EU, jelikož Ruská federace dodává významné množství fosilních paliv do zemí Unie. V důsledku invaze došlo ke snížení podílu dodávek zemního plynu a ropy z Ruska do EU a ceny těchto surovin vzrostly. V této souvislost se EU začala orientovat na nové dodavatele z Blízkého východu a posílila spolupráci s již existujícími dodavateli jako Norsko nebo Spojené státy americké. Kromě toho EU vydala sankční balíčky týkající se energetiky a představila plán REPowerEU, což vedlo k posílení energetické bezpečnosti EU a snížení závislosti na dovozu fosilních paliv z Ruska.
Testování systému pro chytré město
Matuška, Jan
Práce se zabývá testováním a bezpečnostní analýzou aplikace pro chytré město, sloužící pro řízení chytrých vodoměrů a veřejného osvětlení. Díky otestování aplikace na všech úrovních a implementaci bezpečnostních hlaviček by mělo dojít ke zlepšení bezpečnosti aplikace a zvýšení její udržitelnosti.
Fenomén hybridního působení státních i nestátních aktérů
Havlík, Martin ; Hynek, Nikola (vedoucí práce) ; Ludvík, Jan (oponent)
Rigorózní práce se zabývá problematikou hybridního působení státních a nestátních aktérů využívajících široké spektrum nástrojů moci k prosazování vlastních zájmů. Primárním záměrem je vztažení obsahu ke konceptu bezpečnosti podle Kodaňské školy, která jako jedna z nejvýznamnějších přispěla ve druhé polovině 20. století po rozpadu bipolárního uspořádání světa k rozšíření sledovaných dimenzí bezpečnosti a také k novému širšímu pojetí souvisejících referenčních objektů. Vymezení nosných konceptů bezpečnosti je dále rozšířeno o CLAUSEWITZOVO pojetí války a americký koncept Theory of Victory. Na úvodní teorie navazuje analýza klíčových teoretických aparátů významných západních, ruských a čínských bezpečnostních expertů, které jsou následně porovnány ve vztahu k podstatným faktorům jednotlivých hybridních přístupů. Práce dále zevrubně popisuje signifikantní kategorie nástrojů moci typu soft power, hard power, smart power a sharp power. Důležitou součástí práce je také analýza státních, nestátních a proxy-státních aktérů, jakožto hlavních nositelů, uživatelů a reprezentantů hybridního působení. V této souvislosti je klíčovým determinantem zvolený referenční objekt v podobě České republiky. Pro doplnění problematiky je v práci zařazena také související oblast čelení hybridním hrozbám a hybridnímu působení...
From rhetoric to reality? Analyzing the gendered dimension in peace agreements
Gokarn, Nivedita ; Nisbet, Jolan (vedoucí práce) ; Karásek, Tomáš (oponent)
Podle UNSCR 1325 se v tomto č lá nku hodnotí zapojení ž en do mí rový ch procesů . Upozorň uje na rozdí ly mezi "zastoupení m" v mí rový ch dohodá ch, jako je R-ARCCSS a JPA, a "ú č astí " na mí rový ch jedná ní ch, aby se zjistilo, do jaké mí ry byly zohledně ny jejich perspektivy, a celkově byl zdů razně n genderový aspekt. Tento č lá nek tvrdí , ž e zapojení ž en do mí rový ch jedná ní v Již ní m Sú dá nu bylo pouze kontrolní č inností . Sociá lní struktura společ nosti a absence institucioná lní ch mechanismů brá nily podstatné mu zastoupení ž en. Č lá nek dá le uvá dí , ž e vzhledem k tomu, ž e vyjednavač ky musí né st bř emeno mí rové dohody, mů ž e mí t symbolická inkluze dokonce nezamý š lené dů sledky. Š etř ení odhaluje znač ný rozpor mezi mí rový mi dohodami a celý m procesem. Vš í má si také skuteč nosti, ž e sú dá nská společ nost má tendenci ztě ž ovat svý m č lenů msmysluplnou ú č ast, což má vliv na to, jak dlouho mí r vydrž í . V dů sledku toho tento vý zkum klade dů raz na to, jak jsou institucioná lní procesy genderově podmí ně né , a to př ijetí m konstruktivistické ho pohledu.
Nástroje pro použití donucovacích prostředků a krátké palné zbraně v souvislosti s výkonem zaměstnání strážníků obecních a městských policií
Havelka, Josef ; Štědrý, Roman
Cílem publikace je navrhnout jednoduchý systém sebeobrany pro strážníky. Jeho základy by bylo možné si osvojit v relativně krátkém čase. Dále shrnuje základy bezpečné manipulace se zbraní. Publikace se skládá ze dvou kapitol: 1 Donucovací prostředky 2 Bezpečná manipulace se služební zbraní
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 923 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.