Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,132 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopady covid-19 na výdaje obecních rozpočtů v Jihomoravském kraji
Samsonová, Gabriela
Diplomová práce „Dopady covid-19 na výdaje obecních rozpočtů v Jihomoravském kraji“ se zaměřuje na změny v oblasti výdajových položek municipalit Jihomoravského kraje v souvislosti s pandemickou krizí způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2. Teoretická část práce shrnuje základní východiska veřejných financí ve vztahu s nákazou covid-19 a zároveň přibližuje roli a postavení municipalit v souvislosti s krizí v letech 2020–2021. Poznatky získané pomocí teoretického základu jsou dále využity v analytické části práce, která se zabývá výdaji obcí Jihomoravského kraje v letech 2018–2021 a jejich investiční aktivitou v průběhu pandemické krize. Součástí analýzy je také výstup ze strukturovaných rozhovorů se zástupci vybraných municipalit, které se nachází v Jihomoravském kraji a zároveň jsou členy Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod. Výsledkem práce jsou doporučení pro statutární orgány municipalit, která budou moci být využita při formulaci dlouhodobějších strategií v oblasti výdajových položek a také jejich investičních aktivit.
Daňové příjmy vybraných obcí s ohledem na nemoc Covid-19
Míča, Lukáš
Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vývoje daňových příjmů obcí v ČR od roku 2017–2021 a vliv pandemie Covid-19 v letech 2020 a 2021. Zároveň je poukázáno i na vývoj příjmů v jiných zemí EU. Cílem práce je také zhodnotit faktory a možnosti, které ovlivňují výši daňových a nedaňových příjmů obcí. V literární rešerši je popsána problematika územní samosprávy, rozpočtu obcí, rozpočtové skladby, přijatých hospodářských a daňových opatření v souvislosti s pandemií Covid-19. Výzkum je proveden na obcích, vyskytující se v mikroregionu Šternberk a případném okolí. V rámci výzkumu je sledován vývoj příjmů v časovém období od roku 2017 do 2021, dále jsou vyhodnoceny dopady na výdajovou stránku a ekonomické ukazatele z důvodu pandemie. Na základě dopadů a přijatých opatření, změn rozpočtového určení daní, výsledků a prostudované literatury byly navrženy doporučení pro obce v souvislosti s jejich velikostí.
Kalkulace nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa
Popelka, Tomáš
Tato diplomová práce je zaměřena na kalkulaci nákladů na údržbu, opravy a změny dokončených staveb lesních cest na vybraném území lesa, a to konkrétně území, které se rozkládá mezi obcemi Kořenec, Benešov, Horní Štěpánov a Buková. U vybraných lesních cest bylo po prostudování literatury a informací o lokalitě provedeno terénní šetření, při němž byly zaznamenány poškození či nedostatky vybraných lesních cest. V návaznosti na tato zjištění byla navržena opatření směřující k údržbě či opravě vybraných lesních cest, přičemž za použití programu Kros 4 byly spočteny náklady na provedení těchto opatření. Výsledkem této diplomové práce tak je kalkulace nákladů na provedení navržených opatření, přičemž je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze o rámcový návrh řešení bez provedeného inženýrsko geologického průzkumu. V této diplomové práci bylo zjištěno, že celkové náklady na provedení navržených opatření pak činí částku ve výši 6.045.900,06 Kč, a to na lesních cestách o celkové délce 15978 m.
Zmena informačného systému spoločnosti AB Diagnostik a.s.
Štrbáková, Barbora
Štrbáková, B. Změna informačního systému společnosti AB Diagnostik a.s. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Diplomová práce se zabývá změnou informačního systému pro pracoviště CT a MR společnosti AB Diagnostik a.s., která se řídí standardem projektového řízení PRINCE 2. Práce se zabývá změnou informačního systému pro pracoviště CT a MR. Cílem je vytvořit nový systém, který splní požadavky zaměstnanců a otevře se novému typu uživatelů, kterými jsou pacient a odesílající odborný lékař. Je vyvíjen nový design a nové procesy, které zatraktivní proces podávání žádostí a zefektivní interní postupy. Vytváří se systém, který odpovídá požadavkům elektronizace zdravotnictví na Slovensku, propojený s NCZI a pojišťovnami.
Tvorba rozpočtů územních samospráv s přihlédnutím k systému získávání a přerozdělování dotací
Pěček, Petr
Pěček, P. Tvorba rozpočtů územních samospráv s přihlédnutím k systému získá-vání a přerozdělování dotací v rámci dotační politiky. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2023. Cílem diplomové práce je identifikace specifik tvorby rozpočtů územních samospráv a navržení vhodné metodiky pro budoucí získávání a přerozdělování dotací v rámci dotační politiky. V práci je provedena horizontální a vertikální analýza rozpočtového hospoda-ření města Břeclav. Na základě zjištěných výsledků byla navržena metodika pro budoucí získávání a poskytování dotací.
Stavebně technologická studie výstavby rodinného domu v Brně - ulice Menšíkova
Fiala, Michal ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Diaz, Yvetta (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší studii výstavby rodinného domu v Brně. Součástí této práce je technická zpráva, technologická studie hlavních technologických etap, zařízení staveniště, časový plán výstavby, technologický předpis pro monolitickou stropní konstrukci, kontrolní a zkušební plán pro provádění monoliticky stropu, návrh strojní sestavy.
Příprava realizace hrubé vrchní stavby autolakovny a skladu v Brně
Bartoněk, Rostislav ; Průcha, Aleš (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Obsahem mé bakalářské práce je řešení realizace montovaného železobetonového skeletu a jeho opláštění. Práce obsahuje technickou zprávu, situaci stavby se širšími dopravními vztahy, výkaz výměr, technologický předpis zaměřující se na montáž skeletu, řešení organizace výstavby, časový plán a graf potřeby pracovníků, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán zaměřená na etapu montáže prefabrikovaného skeletu, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, rozpočet pro danou etapu, detaily spojů prefabrikované konstrukce a obvodového pláště a návozové schéma.
Návrh projektu vytvoření nových webových stránek ve vybrané společnosti
Kubík, Lukáš ; Širáňová, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vypracovat komplexní návrh projektu na vytvoření nových webových stránek na míru konkrétní společnosti, a tím vyřešit potřebu aktualizovaných a strategicky navržených webových stránek, které budou v souladu s cíli a záměry vybrané společnosti. Metodika výzkumu použitá v této práci zahrnuje důkladnou analýzu současné situace společnosti. Analýza slouží jako základ pro identifikaci klíčových problémů a příležitostí, které musí společnost vzít v potaz. Návrh projektu obsahuje podrobný rozsah, cíle, výstupy, časový harmonogram a rozpočet projektu tvorby webových stránek.
Návrh projektu hudebního festivalu
Uzlová, Anna ; Spáčilová, Natálie (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Mnou vypracovaná bakalářská práce se zaměřuje na použití nástrojů a metod projektového managementu pro splnění úplně nového projektu. V první části bakalářské práce jsou popsány použité metody a nástroje. Tyto informace jsou dále využity na pro analýzu současného stavu společnosti a k návrhům. Nástroje a metody, které byly zvoleny, jsou dále prakticky využity při tvoření tří fází životního cyklu projektu. Do předprojektové fáze zařadíme analýzu současného stavu, kde představím i marketingovou část projektu. Návrhová část je zařazena do fáze zahájení a plánovaní projektu. Závěrečným výstupem bakalářské práce je detailně zpracovaný návrh, podle kterého je možné zahájit projekt ve stanoveném termínu.
Vývoj daňových příjmů obce
Křížek, Jan ; Hromádka, Vít (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj daňových příjmů. Bakalářská práce se zaměřuje jak na teoretickou část, tak i na praktickou část. První část bakalářské práce se zabývá teoretickým pojetím daní, daňových příjmů v obci, změnách v daňovém určení obcí a rozpočtu. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na praktické srovnání dvou obcí, tj. Pouzdřany a Popice. V bakalářské práci se hodnotí a srovnává daňový vývoj obcí v letech 2012–2021. V rámci výzkumu byl proveden dotazník v obci Pouzdřany, aby se zjistila informovanost obyvatel obce na problematiku daňových příjmů v obci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,132 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: