Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Románské rotundy v Praze a jejich význam pro výtvarnou výchovu
Kuprová, Kateřina ; Daniel, Ladislav (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
První část diplomové práce se zabývá románskými rotundami. Ty jsou zde uvedeny a zasazeny do historického a kulturního kontextu raného středověku pro pochopení příčiny jejich vzniku. Podstatná část je věnována formální analýze jednotlivých rotund nacházejících se na území Prahy a jejího blízkého okolí, jejich funkci a to v různých interpretacích českých badatelů. Další část práce je věnována vlastní tvorbě, ve které jsou nakresleny původní části pražských rotund. Teoretické principy jsou uplatněny v poslední části práce, kde se spojují s a/r/tografickým výzkumem. Ten je zde popsán a využit pro následné metodické řady výtvarné výchovy, které byly odučeny na 1. stupni základní školy.
Rotunda svaté Kateřiny
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem rotundy svaté Kateřiny, která je díky unikátním nástěnným malbám vnímána jako mimořádná památka v rámci celoevropské kulturní historie. Skládačka obsahuje přehledné informace o historii památky, vnitřní výmalbě a návštěvních podmínkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky města Znojma se šesti objekty Jihomoravského muzea ve Znojmě, kterými jsou minoritský klášter, Dům umění, znojemský hrad, rotunda sv. Kateřiny, zřícenina hradu Cornštejn a Památník Prokopa Diviše.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Náboženský život farnosti Vranov nad Dyjí v 20. století
PISK, Ctirad
PISK, C. Náboženský život farnosti Vranov nad Dyjí v 20. století. České Budějovice 2015. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta. Katedra teologických věd. Vedoucí práce R. Svoboda. Tato práce se zabývá náboženským životem farnosti Vranov nad Dyjí v 20. století, pojednává o nejstarších dějinách farnosti až do 19. století. V druhé části práce pak zmiňuje náboženský život v 20. století farnosti a významných osobností tohoto období.
Analýza konstrukčních, statických a proporčních kritérií románských a předrománských rotund.
Kříž, Pavel ; Kalousek, Lubor (oponent) ; Unger,, Josef (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Disertační práce svým tématem navazuje na předchozí disertace v oboru rekonstrukcí historických staveb, které byly na Ústavu pozemního stavitelství Stavební fakulty VUT v Brně, vypracovány a obhájeny. Objekty, kterými se práce zabývá, jsou předrománské a románské okrouhlé kostely, nazývané rotundy, které vznikaly od 9. do 13. století. Tyto, svým tvarem specifické kostely, se vyskytují zejména na historickém území Velké Moravy a v omezené míře i v okolních zemích. Dobou svého vzniku se řadí k nejstarším zděným stavbám, které na našem území vznikaly a některé rotundy jsou nejstarší dochované zděné stavby na území ČR. Z tohoto pohledu jsou to tedy jedny z nejcennějších stavebních památek u nás. Část těchto staveb v průběhu historie zanikla a jsou známy pouze z archeologických nálezů nebo z písemných záznamů. Některé také ještě čekají na objevení. Existující objekty prošly v mnoha případech různými stavebními úpravami. Z důvodu stáří jsou počátky historie těchto objektů zahaleny mnoha tajemstvími a to je jeden z důvodů, proč na sebe dlouhá léta přitahují pozornost mnoha badatelů zejména z oboru archeologie, historie a historie umění. Při bádání odborníků z těchto oborů vzniká celá řada otázek, které mají interdisciplinární charakter a pro jejich odvození je potřeba spolupráce řady odborníků z různých oborů a jedním z těchto oborů je i stavitelství. Disertační práce se zabývá analýzou proporčních, konstrukčních a statických souvislostí výstavby předrománských a románských rotund. Výsledky této disertační práce jsou zejména závěry proporční analýzy, ve které autor ověřil některé hypotézy uvažované odbornou veřejností v souvislosti s problematikou románských rotund. Jedná se zejména o ověření hypotézy o používání historických jednotek při navrhování rotund, dále o hypotézy uvažující nějaký proporční kánon, případně používání nějakých univerzálních poměrových proporčních pravidel pro navrhování půdorysných i vertikálních rozměrů. Proporční analýza také ověřila někter
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Böserlová, Jana ; Klein, Pavel (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Květná zahrada se nachází v blízkosti centra Kroměříže a spolu s Podzámeckou zahradou je významnou přírodně – architektonickou památkou, zahrnutou v seznamu světového dědictví UNESCO. Celá zahrada je koncipována velmi přísně, přesně podle pravidel barokní zahradní architektury. Řešené území, Předpolí Květné zahrady, bývalo v minulosti nedílnou součástí života celé zahrady. Pro soudobé obyvatelstvo byla zahrada zdrojem radovánek a relaxace. V současnosti je Předpolí Květné zahrady značně zanedbáno a veřejnosti sem není povolen přístup. U takové památky, jíž Květná zahrada bezesporu je, je tento stav na pováženou. Bakalářská práce na téma revitalizace zahrady by měla objasnit problémy a nastínit možný budoucí postup obnovy zahrady.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Rezbáriková, Lenka ; Suchánek, Radek (oponent) ; Jura, Pavel (vedoucí práce)
Revitalizácia květné zahrady v Kroměříži z funkčného hladiska, vyriešenie vzťahov a náväznosti na formálnu časť záhrady
Dům - kronika
Volf, Anna ; Koryčánek, Rostislav (oponent) ; Resslová, Veronika (vedoucí práce)
Projekt diplomové práce „Dům – kronika“ je autorskou interpretací „Duch místa“. Rotunda je malý dům-kolumbárium. Rotunda je navržena na prostor vzpomínání. Dům má oválný 8-stranný (šestnáctiúhelný) tvar; obvod od úrovně terénu se skládá výhradně ze starých dřevěných oken. Tímto je jeho funkce nejen ve vymezení prostoru pro vzpomínání, ale také symbolická, jako napojování vrstev na strany kolumbária. Součástí instalace je muzeum - kolumbárium, vevnitř kolumbární výklenky navrhuji ukládat makety zbořených domů nebo domů odsouzených k demolici. V 14-ti urnových výklencích míním mít modely čeljabinských budov s daty narození a smrti, jako jejich krátký epitaf.
Termální lázně Yverdon, pět smyslů v architektuře
Brhelová, Jaroslava ; Křikavová, Iva (oponent) ; Koleček, Ivan (vedoucí práce)
Návrh lázní ve švýcarském městě Yverdon. Lázně obshují část veřejnou, wellness, léčebné lázně a hotel.
Znojmo – Zámek, rotunda a pivovar
Zíka, Vratislav ; Kroupa, Petr (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Urbanistická a architektonická studie rozvoje hradní ostrožny ve Znojmě s důrazem na udržitelnou životaschopnost lokality se vzájemnými vazbami krajiny, města, zámku, pivovaru a románské rotundy sv. Kateřiny. Cílem návrhu je adaptace historických budov pivovaru a zámku pro účely kulturního a společenského centra města, dostavba a přestavba vybraných částí areálu na základě teoretické práce zpracované v předchozím semestru. Urbanistickou úlohou je nově navrhnout a rehabilitovat veřejné prostory zámecké zahrady, návrší s rotundou a ulici Hradní se začleněním do kontextu historického jádra města Znojma a údolí řeky Dyje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.