Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 251 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Charakteristiky užívání alkoholu u dospívajících na středních a vyšších odborných školách na Mostecku
Pospíšilová, Kristýna ; Barták, Miroslav (vedoucí práce) ; Mičíková, Lucia (oponent)
Východiska: Užívání alkoholu mezi dospívajícími je společenský problém. Dospívající zkouší a poznávají nové věci, nebojí se experimentovat, a někteří z nich si neuvědomují dlouhodobá rizika. V naší české společnosti je jistou zvláštností, když někdo odmítá alkohol, u mladistvých je tato norma ještě umocněna působením kolektivu a pocitem, že se jim nemůže nic stát. Cíle: Popsat a analyzovat charakteristiky užívání alkoholu u dospívajících na středních a vyšších odborných školách na Mostecku. Metody: Sběr dat proběhl na jaře roku 2022 kvantitativní metodou dotazníkového šetření. Základní soubor tvořilo 697 studentů středních a vyšších odborných škol na Mostecku. Výběrovým souborem bylo 680 respondentů. Data byla analyzována pomocí deskriptivní statistiky a výsledky zobrazeny pomocí tabulek a grafů. Výsledky: 91,3 % respondentů někdy v životě ochutnalo alkohol. Průměrný věk první zkušenosti s alkoholem je 13,2 let. Nejčastěji užívaný je tvrdý alkohol 36,2 %. Převážně se užívá v klubu 27,1 %. Konzumaci s kamarády uvedlo 58,7 %. Dle hodnocení AUDIT je 72,4 % respondentů, kteří rizikově pijí, u 26 % respondentů lze předpokládat riziko závislosti, poškození zdraví je zřejmé u 45,9 %. Dle CRAFFT pije příležitostně 18,4 % respondentů, škodlivě užívajících je 37,2 % a s rizikem závislosti 14,9 %. Závěr a...
Tematické zaměření programů všeobecné primární prevence rizikového chování: výzkum mezi certifikovanými poskytovateli školské prevence
Svobodová, Karolína ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Šejvl, Jaroslav (oponent)
Východiska: Témata všeobecné primární prevence jsou v odborných publikacích a metodických doporučeních silně spojená s konceptem devíti základních typů rizikového chování. Poskytovatelé programů primární prevence mohou nabízet témata nad rámec těch základních, dosavadní výzkumy jim však nevěnují tolik pozornosti. Cíle: Cílem diplomové práce je zmapovat, jaká témata nabízí certifikovaní poskytovatelé všeobecné primární prevence rizikového chování v České republice a jaké jsou nejčastěji realizované cíle těchto témat. Dále zjistit, podle jakých kritérií jsou témata vybírána a do jaké míry organizace realizují programy podle základních devíti typů rizikového chování. Metody: Jedná se o kvantitativní výzkum mezi certifikovanými poskytovateli všeobecné primární prevence rizikového chování, který byl realizovaný ve dvou fázích. Nejprve proběhla obsahová analýza nabídkových listů. Data z první fáze výzkumu byla zpracována pomocí tvorby clusterů a prostého výčtu. Dále bylo realizováno dotazníkové šetření mezi vedoucími pracovníky. Nástroj sběru dat tvořil online dotazník vytvořený v platformě Survio. Data byla analyzována pomocí deskriptivní statistiky a vizualizována prostřednictvím grafů vytvořených v Microsoft Excel. Výsledky: Z výzkumu vyplývá, že mezi devět nejčastěji poskytovaných témat patří třídní...
Preventivní program na vybrané základní škole, jeho analýza a možnosti konkrétního využití
Tomečková, Iveta ; Richterová, Magdalena (vedoucí práce) ; Linková, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá preventivním programem na vybrané základní škole. Teoretickou část tvoří popis tvorby školního preventivního programu a pojmy týkajícími se prevence na školách v kontextu legislativního rámce, do kterého primární prevence ve školských zařízeních spadá. Důraz je kladen především na definici pojmu rizikové chování a jeho vymezení v kontextu školské primární prevence, jejíž horizontální i vertikální úroveň řízení je v této práci také konkrétně popsána. Praktická část práce je zaměřena na samotnou analýzu preventivního programu vybrané školy. Zvláštní pozornost je věnována jeho historickému vývoji, procesu tvorby a příčinám změn, ke kterým v tvorbě PPŠ v průběhu posledních 5 let došlo. Součástí analýzy vybraného PPŠ je i analýza programů specifické primární prevence Nekuřátka a Digitální well-being, které byly realizovány ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 ve 4. a 5. ročnících vybrané ZŠ. Cílem obou analýz je naznačit možnosti, které konkrétní PPŠ vybrané základní školy poskytuje a zjistit, jak je přijímán jeho uživateli. Shrnutí výsledků těchto analýz je předmětem poslední kapitoly této práce. KLÍČOVÁ SLOVA minimální preventivní program, preventivní program školy, primární prevence, rizikové chování, specifická prevence, základní škola
Psychologické aspekty prevence sexuálního rizikového chování se zaměřením na změnu postojů u adolescentů
Goláňová, Ivana ; Čáp, David (vedoucí práce) ; Morávková Krejčová, Lenka (oponent)
Sexuální rizikové chování je jev ovlivňující fyzické i psychické zdraví jedince. Předkládány jsou psychologické aspekty jednotlivých typů sexuálního rizikového chování, a to jak jeho příčiny, tak i důsledky. Práce se zaměřuje na vývojové období adolescence v kontextu syndromu rizikového chování u dospívajících. Diskutovány jsou efektivní přístupy k preventivním aktivitám. Za cíle programu je pak možno považovat ovlivnění postojů dospívajících, které by se měly projevit v jejich chování. Tyto změny v postojích je možné zaznamenat. Práce navrhuje dotazník pro měření postojů k sexuálnímu rizikovému chování adolescentů s názvem Inventář SP-20, který je taktéž užit při návrhu výzkumného designu. V experimentu tedy budou měřeny změny postojů v rámci preventivního programu, kde tato změna může být ukazatelem efektivity programu. Klíčová slova: adolescence teorie problémového chování rizikové chování sexuální rizikové chování efektivní prevence preventivní programy sexuální výchova postoje změna postojů
Komparace realizace primární prevence na druhém stupni základních škol v Mostě a Praze
Müllerová, Petra ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Šotolová, Eva (oponent)
Diplomová práce Komparace realizace primární prevence na druhém stupni základních škol v Mostě a Praze pojednává o realizaci primární prevence na druhém stupni základních škol v těchto dvou zvolených lokalitách. Práce je tematicky rozdělena do šesti kapitol. V první části práce je vymezena základní terminologie vztahující se k tématu primární prevence. Tato část obsahuje i informace k jednotlivým okruhům rizikového chování a poradenským službám škol. Ve druhé části práce následuje průzkum mezi školními metodiky prevence v Mostě a Praze. Cílem praktické části je zjistit a porovnat, jakou formou a za jakých podmínek bývá realizována primární prevence rizikového chování u žáků druhého stupně základní školy. Pro průzkum byla použita kvantitativní metoda, v podobě dotazníkového šetření mezi školními metodiky prevence. V závěrečné části práce jsou interpretována data získaná v rámci průzkumu, jež potvrdila, že v obou lokalitách dochází k rozdílným přístupům k realizaci primární prevence na druhém stupni základních škol. KLÍČOVÁ SLOVA: Primární prevence, rizikové chování, druhý stupeň základní školy, školní poradenské pracoviště, minimálně preventivní program, školní metodik prevence
College students and hazardous behavior in relation to addictive substances
Demčáková, Silvia ; Marsová, Jana (vedoucí práce) ; Svobodová, Dana (oponent)
Práca se zabýva vztahem mladého člověka k návykovým látkám, co si student vysoké školy představuje pod pojmem "Závislost" a " Droga", či se dostali do kontaktu s drogama, a ak áno jak dokázali danú problematiku řešit a jak se s ní vyrovnali. V první části sem se zabývala rizikovým chováním v jednotlivých oblastech života, faktory a v neposledné řade návykovými látkámi, jejich delením a účinkami na organizmus. V druhé části sem analyzovala dotazník zaměřený na vztah mladého člověka k návykovým látkám a porovnala studenti s lékařskym a nelékařskym zaměřením. Poslední část se věnovala různym návrhum pro zlepšení prevence voči drogám a závěru bakalářské práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 251 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.