Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 306 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Využití zážitku při prevenci rizikového chování
Palyov, Pavel ; Hanková, Zdeňka (vedoucí práce) ; Richterová, Magdalena (oponent)
Tématem této diplomové práce je využití zážitku v prevenci rizikového chování. Práce je členěna do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické. V první kapitole se zabýváme prevencí rizikového chování a související legislativou, rolí metodika prevence i dalších pracovníků, postavením školního preventivního programu společně s využíváním třídnických hodin; v neposlední řadě pak vyučováním samostatného předmětu výchova ke zdraví. Druhá kapitola popisuje jednotlivé druhy rizikového chování (s ohledem na výskyt u žáků na základních školách), jejich specifické znaky a projevy. V poslední teoretická kapitola se věnuje zážitkové pedagogice, jejím východiskům, základním principům a metodám. Dále představujeme vybrané zážitkové programy, které se využívají právě při prevenci rizikového chování ve vybraných vzdělávacích zařízeních. Cílem práce je zjistit, jaká je zkušenost metodiků prevence s využíváním metod zážitkové pedagogiky v prevenci rizikového chování. Tento cíl sledujeme v praktické části diplomové práce. Analyzujeme výstupy dotazníkového šetření, které proběhlo mezi metodiky prevence vybraných pražských škol. I zde se zaměřujeme především na využití metod zážitkové pedagogiky, které se používají na základních školách. Dále pak sledujeme realizaci třídnických hodin, jejich možné působení na...
Rizikové chování lidí užívajících drogy injekčně po léčbě virové hepatitidy typu C
Sedláková, Tereza ; Mravčík, Viktor (vedoucí práce) ; Janíková, Barbara (oponent)
Východiska: Lidé užívající drogy injekčně (PWID) představují v ČR 75-100 % nově diagnostikovaných případů virové hepatitidy typu C (VHC). V současné době je k dispozici snadno dostupná léčba přímo působícími antivirotiky bez výrazných nežádoucích vedlejších účinků, která je plně hrazena pojišťovnou. Existuje však riziko reinfekce a pojišťovny ne vždy další léčbu bez problémů uhradí. Cíl: Cílem této práce je podrobné zmapování a popis vývoje rizikového chování u klientů nízkoprahových HR programů organizací SEMIRAMIS a Laxus (dále jen LSA partners), kteří absolvovali léčbu hepatitidy C. Výzkum se zaměřuje na okolnosti léčby, zejména na překážky a podporu při vstupu a samotný průběh léčby. Dílčím cíli jsou: zmapování socioekonomické situace klientů, uživatelských vzorců a navázání na další služby. Dále pak odhalení případných souvislostí mezi těmito faktory a změnami v rizikového chování. Metody: Výzkum proběhl metodou dotazníkové průřezové studie. Výzkumný soubor tvořilo 32 klientů nízkoprahových programů LSA partners, kteří absolvovali alespoň jednu léčbu VHC. Rizikové chování bylo sledováno v následujících doménách: a) injekční užívání jako takové, b) nechráněný pohlavní styk, c) sdílení injekčních stříkaček (IS), d) sdílení parafernálií k injekční aplikaci, e) sdílení hygienických potřeb, kde...
Rizikové chování u žáků na střední odborné škole
Matoušková, Lucie
Tématem bakalářské práce je rizikové chování žáků na střední odborné škole. Cílem bakalářské práce je poznat, popsat a interpretovat míru rizikové chování u žáků na středních odborných školách. Teoretická část se zabývá problematikou rizikového chování jejími druhy, činiteli, kteří na ni působí a prevencí. Ve výzkumném šetření jsem zvolila kvantitativní přístup za pomocí dotazníku. Hlavním výzkumnou otázkou je, zda a v jaké míře se vyskytuje rizikové chování u žáků středních odborných škol. Respondenti byli žáci 1. a 2. ročníků středních odborných škol. Do výzkumného šetření se zapojily tři školy, a to střední odborná škola v Kuřimi, střední odborná škola v Brně a střední odborná škola v Hustopečích.
Životní dráhy adolescentů s rizikovým chováním
Dvořák, Václav
Téma bakalářské práce se zaměřuje na životní dráhy adolescentů s rizikovým chováním, která se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se autor zabývá otázkou, proč se adolescenti začínají chovat rizikově, a podrobně popisuje faktory, které k tomuto chování vedou, včetně rodiny, výchovy, vrstevníků a školy. Dále se autor věnuje situaci adolescentů s rizikovým chováním v kriminálním světě a pojednává o různých aspektech kriminální kariéry, včetně participace, frekvence a délky kariéry. V práci se také nachází kapitola o primární prevenci ve školství a závěrečná část se zaměřuje na dva provedené výzkumy, které sledovaly vliv rodiny a záškoláctví na rozvoj rizikového chování. V teoretické části bylo využito několik grafických znázornění týkajících se výzkumů a projevů rizikového chování. V rámci bakalářské práce byl proveden kvalitativní výzkum, který měl za cíl zjistit vliv socializačních činitelů na rozvoj rizikového chování adolescentů. Výzkum byl proveden pomocí rozhovoru s čtyřmi respondenty, kteří měli anebo májí zkušenosti s rizikovým chováním.
Rizikové chování žáků na středních odborných školách a jeho prevence
Dufek, Martin
Tématem bakalářské práce je rizikové chování žáků na středních odborných školách a jeho prevence. Konkrétním cílem této práce je popsat a definovat jednotlivé složky a formy rizikového chování u absolventů dvou středních odborných škol a zaměřit se na možnosti prevence. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá popisem pojmů souvisejících s hlavním cílem této práce jako je rizikové chování, závislostní chování, výchovné činitele a pojmy s tím související. Praktická část představuje náhled do výzkumu autora práce, obsahuje metodologii a výsledky kvantitativního výzkumu zaměřeného na hlavní výzkumnou otázku, zda a v jaké míře se objevuje rizikové chování na středních odborných školách.
Řešení rizikového chování školním metodikem prevence
Bělašková, Terezie
Bakalářská práce se zabývá tématem řešení rizikového chování školním metodikem prevence. Popisuje rizikové chování, které se vyskytuje na Středních odborných školách, zároveň přibližuje funkci a roli školního metodika prevence v souvislosti se školním poradenským pracovištěm, jakým způsobem lze rizikovému chování předcházet pomocí prevence a preventivních programů. Dále vymezuje definici konkrétních typů rizikového chování. Praktická část je zpracována pomocí kvalitativního výzkumu metodou polostrukturovaného rozhovoru, kterého se zúčastnili tři metodikové prevence ze Středních odborných škol a učilišť. Výsledky jsou analyzovány pomocí otevřeného kódování, které zahrnuje rozdělení dat do čtyř kategorií, které jsou hlavními objekty výzkumu.
Sexuálně rizikové chování u studentů středních škol
Koláček, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá sexuálně rizikovým chováním u studentů středních škol. Hlavním záměrem práce je, zmapovat tento druh rizikového chování, popsat jevy, které ho mohou způsobovat, jmenovat druhy sexuálně rizikového chování a jejich dopad na člověka a celkově přiblížit tuto problematiku čtenáři. Druhá část práce se pak zabývá vlastním výzkumem sexuálně rizikového chování u žáku na střední škole, za pomocí dotazníkového šetření. Cílem tohoto výzkumu je zjistit jaké druhy sexuálně rizikového chování se vyskytují mezi žáky a jaká je motivace k tomuto chování.
Vliv skautingu na adolescenty pohledem rodičů
Prajková, Kristýna
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem skautingu na adolescenty z pohledu rodičů. Cílem výzkumu je porozumět, jak účast ve skautské organizaci ovlivňuje chování a vývoj adolescentů. K dosažení tohoto cíle byly provedeny rozhovory s rodiči dětí, které navštěvují, nebo navštěvovaly skautskou organizaci. V metodologické části byla použita kvalitativní metoda sběru dat prostřednictvím strukturovaných rozhovorů s rodiči. Data z rozhovorů byla analyzována pomocí tematického kódování, které umožnilo identifikovat hlavní témata a vzorce v odpovědích rodičů. Výsledky výzkumu naznačují, že skauting má pozitivní vliv na adolescenty. Rodiče uvádějí, že účast v skautské organizaci pomáhá jejich dětem rozvíjet sociální dovednosti, spolupráci a osobní růst. Skauting také podporuje vytváření silných sociálních vazeb a poskytuje adolescentům prostředí pro sebevyjádření a učení se novým dovednostem.
Záškoláctví na středních školách
Krejčová, Miluše
Bakalářská práce se věnuje oblasti záškoláctví na středních školách. Cílem je poznat, popsat a interpretovat míru záškoláctví u žáků středních škol. Teoretická část práce je věnována definici záškoláctví, jeho druhům, nejčastěji zjištěným příčinám, zakotvení záškoláctví v platné legislativě České republiky a možnostem škol při jeho řešení. Praktická část je potom věnována samotnému kvantitativnímu výzkumu, formou dotazníkového šetření, který má zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, a to jaké jsou nejčastější příčiny a míra výskytu záškoláctví u žáků středních odborných škol, středních odborných učilišť a čtyřletých gymnázií. Dotazník byl distribuován prostřednictvím odkazu na internetu a jeho výsledky jsou podrobně analyzovány v grafech.
Rizikové chování u žáků středních odborných škol
Čermáková, Hana
Tématem bakalářské práce je rizikové chování u žáků středních odborných škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je cílem popsat, poznat a interpretovat míru výskytu rizikového chování na střední odborné škole. Současně činitele, které mohou ovlivnit vznik rizikového chování a popsány jsou i formy, které se u žáků nejčastěji vyskytují. Práce se zabývá taktéž prevencí a poradenskými službami. V praktické části je popsána metodologie výzkumného šetření, výsledky kvantitativního výzkumu s jejich popisem a následné shrnutí hlavních výsledků s hlavní výzkumnou otázkou a dalšími specifickými výzkumnými otázkami a diskuzí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 306 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.