Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza spektra zobcových fléten z různých materiálů i s dalšími odlišnými parametry
Kaplan, Václav ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
V této práci jsou zkoumány jevy a vlastnosti, které ovlivňují samotný vznik tónu v zobcové flétně a také následný charakter frekvenčního spektra. Patří sem rozměry, materiál a mechanické vlastnosti. Je hodnoceno několik sopránových a několik altových fléten. Výzkum je obohacen o práci s vlastnoručně vyrobenými válcovými vzorky a krátké porovnání tří exotických fléten. Závěrem je srovnávací tabulka a závěrečné shrnutí.
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích.
Vliv průměru a hloubky dírky v píšťale na barvu a směrovost
Borovičková, Barbora ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
Práce zkoumá vliv průměru a hloubky tónových otvorů zobcové flétny na barvu a směrovost výsledného tónu. Pro měření a následnou datovou analýzu bylo vyrobeno devět prototypů korpusu flétny ze třech různých materiálů a rozdílnou tloušťkou stěny. V průběhu měření byly do prototypů vrtány otvory s různým průměrem. Díky tomuto postupu se povedlo oddělit žádoucí vlivy od nežádoucích. Naměřená data byla analyzována v prostředí Matlab.
Využití zobcové flétny v muzikoterapii - Žilkova metoda
Makovská, Dana ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Vencel, Miroslav (oponent)
Tato práce se zabývá Žilkovou metodou - využitím hry na zobcovou flétnu v muzikoterapii. Obsahuje základní informace o vlivu zvuku a správného dýchání na fyzickou a psychickou stránku člověka. Mapuje život a činnost českého flétnisty a pedagoga Václava Žilky, který se v 2. polovině 20. století zasloužil o popularizaci zobcové flétny. Úvodní, teoretická část poukazuje na historické souvislosti. Praktická část je tvořena podrobným popisem Žilkovy metody. Zahrnuje analýzu Žilkovy školy hry na zobcovou flétnu Veselé pískání - zdravé dýchání, praktické rady a dechová cvičení (v rámci Žilkovy metody) a hlavní hudebně-vzdělávací projekty pro děti. Cílem práce je poukázat na možnosti využití metody v rámci terapie dětí s respiračními onemocněními. Důležitou součástí práce je soubor dechových cvičení a chronologie Žilkova života. Klíčová slova: Zobcová flétna, muzikoterapie, děti, respirační onemocnění.
Wave editor
Šebesta, Michal ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Pop, Tomáš (oponent)
Cílem bakalářské práce je vyvinout aplikaci pro práci se zvukem. Aplikace se nesnaží konkurovat dlouho vyvíjeným komerčním aplikacím, snaží se pozdvihnout to nejdůležitější pro editaci zvuku, proto obsahuje hlavně ty nejdůležitější a pro práci nejpohodlnější prvky. Těmito prvky rozumíme např. načítání zvukových souborů, nahrávání pomocí mikrofonu, funkce pro stříhání, multitracking a nejrůznější efekty. Pro uživatele je pohodlné i vlastní nastavení, jako jsou klávesové zkratky a design.
Analýza spektra zobcových fléten z různých materiálů i s dalšími odlišnými parametry
Kaplan, Václav ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Jirásek, Ondřej (vedoucí práce)
V této práci jsou zkoumány jevy a vlastnosti, které ovlivňují samotný vznik tónu v zobcové flétně a také následný charakter frekvenčního spektra. Patří sem rozměry, materiál a mechanické vlastnosti. Je hodnoceno několik sopránových a několik altových fléten. Výzkum je obohacen o práci s vlastnoručně vyrobenými válcovými vzorky a krátké porovnání tří exotických fléten. Závěrem je srovnávací tabulka a závěrečné shrnutí.
Publicistický dokument z prostředí základní umělecké školy - Kouzlo nekouzlo zobcové flétny
Navrátilová, Barbora ; Lokšík, Martin (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
Cílem praktické bakalářské práce je předložit autorský audiovizuální snímek. Teoretická část nastoluje základní principy dokumentu a publicistické tvorby. Na základě vymezení se snaží určit publicistický dokument. Dále se věnuje základním aspektům audiovizuálního sdělení. Závěrem teoretické části práce rozvádí fenomén videožurnalismu. Popisuje některé principy, krátce postup práce a ukazuje příklady v českém prostředí, zejména v odvětví mobilního žurnalismu. Stěžejní částí praktické bakalářské práce je publicistický dokument, který je zpracovaný na základě principů videožurnalismu. Autorka se během procesu ocitla v roli reportéra, kameramana, zvukaře nebo střihače. Publicistický snímek se věnuje výuce zobcové flétny na základní umělecké škole s důrazem na vyvrácení názoru, že flétna není plnohodnotný nástroj. Audiovizuální snímek nastoluje názory učitelky základní umělecké školy, profesionálního zobcového flétnisty a studentky konzervatoře. Mluví o jedinečnosti flétny, její zranitelnosti a možných stereotypech, během kterých dochází k názoru o neplnohodnosti zobcové flétny.
Hra na zobcovou flétnu na ZŠ jako prostředek prevence respiračních poruch
Kolandová, Eva ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
Obsahem diplomové práce je využití hry na zobcovou flétnu (dále jen flétna) jako prostředku prevence respiračních poruch a její význam pro posílení bráničního dechu. Hlavním cílem práce je monitoring vlivu aktivního cvičení na zdraví dětského hráče a analýza progresu aspektů hry na flétnu. Teoretickou část tvoří historie a vývoj zobcové flétny, její využití jako terapeutického prostředku, dechový nástroj ve spojení s muzikoterapií a osvědčená dechová cvičení. Následuje vhodná flétnová literatura, významné osobnosti spojené s flétnovou hrou a propagátoři metody zdravého dýchání. Praktická část představuje pedagogický výzkum, jehož implementace je zaměřena na pozorování rozvoje schopností a dovedností flétnové hry předškolních a školních dětí na 1.stupni a experiment, monitorující vliv dechových cvičení na progres dechových parametrů v autentickém prostředí hodiny hudební výchovy na ZŠ.
Výuka hry na zobcovou flétnu v DDM
Hrabová, Kateřina ; Hurníková, Kateřina (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Diplomová práce přibližuje specifický charakter zájmového vzdělávání, zabývá se též historií domů dětí a mládeže. Hlavní pozornost bude zaměřena na výuku hry na zobcovou flétnu, cílem bude zjistit, jaké jsou formy a metody této výuky. Součástí bude dotazníkové šetření zaměřené na organizaci pražských DDM, osloveni budou vedoucí pracovníci i lektoři s cílem zjistit současný stav a odbornou úroveň nástrojové výuky. V praktické části bude představen návrh vlastního postupu (roční plán, metodický postup, výukový materiál). KLÍČOVÁ SLOVA zobcová flétna, DDM, učebnice, volný čas, historie DDM, lektoři
Využití zobcové flétny pro rozvoj řeči předškolních dětí
Martínková, Jana ; Kmentová, Milena (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce pojednává o využití zobcové flétny a hudebních činností v logopedické prevenci u předškolních dětí. Teoretická část mapuje poznatky o řeči, poruchách komunikačních schopností s důrazem na vývojovou dysfázii a dyslalii. Značná část se zaměřuje na muzikoterapii a zobcovou flétnu jako na součást logopedické prevence. Praktická část analyzuje data z akčního výzkumu a obsahuje hloubkovou kazuistiku chlapce s vývojovou dysfázií. Zaměřuje se na vyhodnocení vlivu práce s dětmi v hudebním kroužku, na správné návyky při dýchání a melodické a rytmické cítění dětí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.