Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analysis of autenthicity of food products with fruit component
Prachárová, Adriana ; Mikulíková, Renata (oponent) ; Márová, Ivana (vedoucí práce)
The aim of this thesis was to determine the authenticity of fruit food for infants using molecular and instrumental methods. In the experimental part, plant DNA isolations from fruit leaves (peaches, apricots, plums and apples) and bananas were performed. Further, DNA was isolated also from five commercial products, and from model mixtures that were prepared in terms of content identical to the commercial mixtures. The isolated DNA was characterized and verified by qPCR with plant DNA-specific ITS2 primers. Three triple primer pairs were selected, and their specificity was evaluated when performing multiplex PCR. This method makes it possible to detect more types of fruit in one reaction, reducing the economic and time requirements for detection. As none of the selected primer pairs were sufficiently specific for the apricot, the evidence from the plum and peach was further realized using duplex PCR. High resolution melting curve analysis was used for better DNA type recognition. Subsequently, agarose gel electrophoresis was performed to analyse the fragment lengths. Furthermore, experiments have been made to identify some specific phenolic substances in commercial and model fruit mixtures by HPLC. Since phenolic substances are degradable under unsuitable storage conditions, the presence of individual compounds was not detected by this method.
Detection of probiotic bacteria in milk diary food products using PCR technique
Krempaská, Vladimíra ; Fialová, Lenka (oponent) ; Smetana, Jan (vedoucí práce)
Probiotic bacteria play an important role in a healthy lifestyle. They help the consumer maintain the balance of intestinal microflora and prevent the overgrowth of harmful bacteria. Accurate identification and characterization of these probiotic strains is essential for research and the food industry. For exact identification, the use of molecular biological methods is necessary, thanks to which it is possible to validate probiotic products for commercial use. In this bachelor thesis, the DNA of probiotic bacteria was isolated from available dairy products. Two methods of isolation were used to isolate bacterial DNA, both of them provided sufficiently concentrated and high-quality DNA for further analysis by polymerase chain reaction (PCR). The presence of the Bacteria domain, genera Lactobacillus and Bifidobacterium were proved. Finally, the presence of Lactobacillus acidophilus species was also detected in the products.
Probiotika a prebiotika v potravinových a dalších výrobcích
Langová, Denisa ; Havlíková, Šárka (oponent) ; Trachtová, Štěpánka (vedoucí práce)
V teoretické části práce se pojednává o současném stavu a výzkumu probiotik a prebiotik, jejich využitelnosti pro modulaci mikroflóry hostitele a jejich příznivých účincích na zdraví jedince. Dále je pojednáno o problematice účinnosti probiotických kmenů, která závisí na použité potravinové matrici a na řadě dalších faktorů. Experimentální je zaměřena na identifikaci vybraného bakteriálního kmene obsaženého v probiotickém výrobku. Bakteriální DNA byla z výrobku izolována metodou fenolové extrakce a pomocí magnetických nosičů s následnou analýzou získané DNA metodou polymerázové řetězové reakce (PCR).
Charakterizace rostlinné složky vybraných potravin pomocí technik molekulární biologie a instrumentálních metod
Tomíšek, Martin ; Němcová, Andrea (oponent) ; Márová, Ivana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo srovnání hodnocení autenticity potravinářských výrobků s ovocnou složkou pomocí instrumentálních a molekulárních metod. Konkrétně byla prokazována přítomnost borůvek ve vybraných komerčně dostupných potravinách. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci, chemické složení a botanické zařazení borůvek (borůvka evropská, borůvka kanadská), a na přehled instrumentálních a molekulárně diagnostických metod, které pro analýzu těchto plodů lze použít. Experimentální část se zaměřuje na výběr vhodné metody izolace DNA a vhodných primerů pro molekulární důkaz borůvek v komerčních výrobcích. Analýza DNA byla provedena pomocí metody qPCR a HRM analýzy. DNA byla izolována v dostatečné kvalitě pro PCR a dále byla prokázána přítomnost borůvek u vybraných výrobků metodou qPCR. Pomocí HRM analýzy bylo možné odlišit borůvku evropskou (Vaccinium myrtillus) od borůvky kanadské (Vaccinium corymbosum), jak v kontrolních vzorcích, tak i ve vybraných komerčních výrobcích. Dále byly kapalinovou chromatografií detekovány určité fenolické kyseliny a některé flavonoidy specifické pro borůvky a spektrofotometricky byl stanoven celkový obsah polyfenolů a flavonoidů.
Vliv různých kosmetických polysacharidů jako prebiotik na mikrobiom kůže
Pelánová, Lenka ; Brázda, Václav (oponent) ; Němcová, Andrea (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá sledováním vlivu polysacharidů, které se používají jako přísada do kosmetických výrobků, na sledované druhy bakterií, které jsou součástí mikrobiomu kůže. A také zkoumáním vlivu polysacharidů jako prebiotik na vybrané sledované druhy bakterií, které jsou součástí mikrobiomu kůže. V rámci stanovení účinků na mikrobiom kůže byly vybrány dva polysacharidy: Nanomoist a PoLevan S. První část práce se zaměřuje na literární rešerši, která se zabývá anatomií kůže, kožními onemocněními a kožním mikrobiomem a jeho funkcí. Experimentální část je zaměřena na sledování změn v množstevním zastoupení vybraných mikroorganismů mikrobiomu kůže, před a po aplikaci polysacharidů na kůži, pomocí qPCR. Sledovány byly bakterie Staphylococcus epidermidis, Cutibacterium acnes, Escherichia coli a Micrococcus luteus. PCR produkty byly detekovány pomocí agarózové gelové elektroforézy. Bakterie Staphylococcus epidermidis byla na kůži detekována v největší míře a to zejména po aplikaci polysacharidů Nanomoist a PoLevan S. Byl tedy zjištěn pozitivní vliv obou polysacharidů na růst této bakterie.
Development and optimization of methods for detection of selected fruit species in foodstuffs
Šlosárová, Katarína ; Wikarská, Monika (oponent) ; Fialová, Lenka (vedoucí práce)
Various types of adulteration of food products are becoming more frequent in the food industry than ever. That is no different for fruit products. This bachelor thesis deals with the detection of mango in fruit purées for infants through the use of qPCR and HPLC in three selected commercial products and their prepared replicas. Within the framework of molecular biology, different primers specific for mango were tested. Several primers, which were the most suitable for the demonstration of mango in fruit purées, were selected based on the course of the qPCR reaction, the size of the amplified product, specificity, and sensitivity. Using these primers, the presence of mango was proven in all six analysed samples. Regarding the instrumental part of the work, a rapid and simple method of extraction of phenolic compounds for their analysis by HPLC was tested, which has been previously successfully used on another plant matrix. This method was proved to be unsuitable for the extraction of phenolic compounds from fruit purées for the purpose of their authenticity verification using HPLC [1].
Detekce vybraných druhů ovoce v potravinách rostlinného původu pomocí instrumentálních a molekulárně biologických metod
Ondruch, Petr ; Langová, Denisa (oponent) ; Fialová, Lenka (vedoucí práce)
Potraviny se často stávají předmětem falšování, výjimkou nejsou ani ovocné výrobky obsahující jahody. Tato práce se zabývá detekcí jahod v modelových a reálných ovocných výrobcích, aby mohlo být i případné falšování odhaleno. Cílem práce byla příprava modelových a reálných ovocných výrobků, jejich analýza pomocí vybraných instrumentálních a molekulárně-biologických metod a vzájemné srovnání výsledků těchto metod. Za tímto účelem byly připraveny modelové a zakoupeny komerční směsi ovocných výrobků. Pomocí UV-VIS spektrofotometrie u nich byl stanoven obsah polyfenolů a flavonoidů, které byly podrobněji charakterizovány pomocí HPLC. Z ovocných pyré byla vyizolována DNA. Pomocí vhodných primerů byla potvrzena případná amplifikovatelnost a tvorba produktu specifického pro jahodu. Tento produkt byl ověřen elektroforetickou kontrolou. V instrumentální části byly pomocí extrakce a HPLC u modelových a komerčních směsí detekovány určité látky. U vybraných látek bylo stanoveno i jejich množství. Nejnižší množství jahodové DNA, které bylo možné pomocí vybraných primerů u metody PCR detekovat, činilo 0,7 ng/µl, u komerčních směsí se tuto DNA detekovat nepodařilo. U metody HPLC se při zaměření na určitý fingerprint a množství pelargonidin-3-glukosidu ve vzorcích podařilo detekovat jahodu ve všech vzorcích. Za vhodnější se v tomto případě dá považovat instrumentální metoda.
Metody detekce antimikrobiálních vlastností bakterií mléčného kvašení
Vránová, Petra ; Němcová, Andrea (oponent) ; Trachtová, Štěpánka (vedoucí práce)
Bakterie mléčného kvašení jsou řazeny mezi probiotika produkující látky, které působí proti mikroorganismům. Mezi tyto antimikrobiální látky patří organické kyseliny, oxid uhličitý, peroxid vodíku a bakteriociny. V současné době jsou hlavním předmětem zájmu právě bakteriociny, které nacházejí uplatnění v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Práce je zaměřena na vypracování přehledu antimikrobiálních vlastností bakterií mléčného kvašení, metody jejich stanovení a využití v potravinářství. Experimentální část se zabývá identifikací bakterií mléčného kvašení přítomných ve vybraných vzorcích bakteriální DNA a jejím zařazením do domény, rodů a druhů. Dále byla zjišťována přítomnost genu kódujících produkci bakteriocin Gassericin K7A. K rozlišení bakteriální DNA i bakteriocinu byly použity molekulárně diagnostické metody jako polymerázová řetězová reakce v reálném čase (qPCR) a konvenční polymerázová řetězová reakce.
Identifikace probiotických baktérií pomocí metody PCR v potravinových fermentovaných výrobcích rostlinného původu
Kuljovská, Tereza ; Langová, Denisa (oponent) ; Smetana, Jan (vedoucí práce)
S probiotiky se setkáváme denně, buď cílenou aplikací potravinových doplňků obsahujících živé kultury bakterií mléčného kvašení, nebo konzumací tradičních fermentovaných produktů včetně mléčných nebo nemléčných výrobků. Tyto kultury mohou výrazně ovlivňovat střevní mikrobiotu, zejména při zažívacích potížích nebo potížích spojených s průjmovými onemocněními nebo infekčními gastritidami. Tato práce se soustředí na izolaci probiotik z rostlinných fermentovaných produktů, jež jsou vhodné i pro vegetariány nebo vegany, jejichž počet v současné době narůstá. Kromě tradičních pokrmů na bázi mléčného kvašení je zde uvedena i jiná alternativa v podobě nápoje Kombucha. Probiotické bakterie izolované z reálných vzorků byly podrobeny identifikaci na základě metody polymerázové řetězové reakce (PCR), kde byla prokázána přítomnost domény Bacteria a při rodově specifické amplifikaci také přítomnost rodu Lactobacillus. Výsledkem amplifikace byly jednotlivé fragmenty, které byly vizualizovány prostřednictvím metody agarózové gelové elektroforézy.
Fixace dusíku v půdách malých lesních povodí v České republice
MICHALČÁKOVÁ, Petra
Tato bakalářská práce sjednocuje informace týkající se fixace dusíku v půdě. Detailněji se věnuje biologické nesymbiotické fixaci (fixaci volně žijících organismů) se zaměřením na půdy jehličnatých lesů a zabývá se faktory, které ovlivňují její rychlost. Experimentální část spočívá ve stanovení rychlosti nesymbiotické fixace v půdách odebraných v rámci monitoringu čtrnácti malých lesních povodí v Čechách. Rychlost fixace byla měřena metodou inkorporace 15N2, která byla doplněna stanovením kvantity bakteriálního nifH genu kódujícího jeden z proteinů enzymu nitrogenázy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.