Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 596 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh projektu nové prodejny
Šobová, Romana ; Havránek, David (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem projektu, který má za cíl zřídit novou podnikovou prodejnu v Moravskoslezském kraji. Cílem bylo využít dostupné teoretické poznatky, nástroje a metody pro tvorbu projektové dokumentace. Dokumenty byly vytvořeny za pomocí MS Visio, MS Project a MS Excel a jsou v nich popsány veškeré důležité informace potřebné pro úspěšnou realizaci projektu. V závěru práce jsou popsány přínosy, které dané řešení odhalilo.
Softwarová podpora plánování projektů
Netolický, Petr ; Waldhans, Miloš (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá projektovým managementem a porovnává programy, které jsou určeny na řízení investičního projektu. Tyto softwary slouží k plánování, správě úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu. V práci budu porovnávat programy, které jsou pro řízení těchto projektů nejpoužívanější. Pro názornou ukázku plánování bude v každém z vybraných programů vytvořen projekt výstavby konkrétního bytového domu.
Financování projektů ze zdrojů EU
Knichalová, Gita ; Bučková, Monika (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu v oblasti investičních projektů na obnovu strojní technologie a možnostmi jejich financování. Cílem práce je vytvořit studii proveditelnosti pro investiční projekt zavedení nové, moderní technologie zachlazování pekařských výrobků a posoudit jeho realizovatelnost a efektivnost. Výsledkem této práce bude doporučení pro firmu, zda projekt realizovat, či nikoli.
Návrh podnikového trainee programu a jeho zavedení pomocí technik projektového managementu v organizaci
Drápalíková, Jitka ; Řezníček, Tomáš (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem podnikového trainee programu pro velkou společnost působící na energetickém trhu a naplánování jeho zavedení pomocí technik projektového managementu. Program míří na talentované vysokoškolské studenty s cílem vychovat z nich během několika let budoucí leadery digitální transformace organizace. Trainee program přispívá ke změně firemní kultury a zvyšování inovativnosti organizace, a je pomocným zdrojem kapacit pro digitalizační a rozvojové aktivity.
Financování projektů z fondů EU
Dostál, Tomáš ; MBA, Martin Macháček, (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na možnosti financování konkrétního projektu v podniku z fondů Evropské unie. Teoretická část popisuje jednotlivé fondy a politiky EU. V této části jsou rovněž definovány základy z oblasti projektového managementu. Cílem praktické části je vypracování studie proveditelnosti projektu, který bude spolufinancován z evropských fondů a následné zhodnocení celého procesu. V závěru práce je zpracován postup podání žádosti z operačního programu Podnikání a inovace prostřednictvím agentury CzechInvest.
Využití nástrojů projektového managementu pro zefektivnění firemních procesů
Guštafík, Martin ; Mitiska, Daniel (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním firemních procesů pomocí nástrojů projektového managementu ve společnosti VOLET, s.r.o. Společnost se zabývá prodejem komponentů a služeb v oblasti zahradních jezírek a zavlažovacích systémů. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jedná se o pojmy vycházející z projektového managementu. V analytické části se práce zabývá popisem společnosti a její současnou situací, dále pak jednotlivými analýzy. Na základě těchto analýz budou v poslední části představeny návrhy, ze kterých bude vycházet navrhovaný projekt na zefektivnění firemních procesů.
Financování projektů ze zdrojů EU
Medová, Veronika ; Brož, Jaroslav (oponent) ; Koleňák, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce Financování projektů z fondů EU je charakteristika problematiky získávání finančních prostředků pro projekty z fondů EU. Teoretická část obsahuje poznatky z oblasti projektového managementu a strukturálních fondů EU. Praktická část práce zahrnuje vypracování studie proveditelnosti projektu spolufinancovaného z evropských fondů. V závěru práce je zpracován postup podání žádosti.
Využití nástrojů projektového managementu v praxi
Šima, Michal ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Obsahom bakalárskej práce je využitie nástrojov projektového managementu a metodiky PRINCE2 v praxi. Hlavným cieľom je vytvoriť plán projektu pre implementáciu nového nástroja určeného na zber dát spätnej väzby od zákazníkov v konkrétnej firme. Na úvod práce sú popísané základné pojmy ako projekt, projektový management, životný cyklus projektu či metodika PRINCE2. Druhá časť je zameraná na analýzu súčasného stavu spoločnosti s jej zhrnutím v analýze SWOT. V poslednej časti je zostavený návrh projektu s aplikovaním metodiky PRINCE2 a jej štruktúrou prispôsobenou prostrediu a potrebám firmy.
Modelování vybraných procesů v projektovém řízení pomocí nástroje BIC
Urbanová, Sára ; Janošek, Dominik (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem, který má za úkol zefektivnit zobrazení firemních procesů a lépe tak vysvětlit způsob vedení portfolia projektů v dané společnosti. Její primární úlohou je představit a implementovat řešení v podobě modelů procesů, které zobrazují vedení projektů v portfoliu informačním technologií, ale rovněž popis průběhu této implementace ve společnosti Garrett Advancing Motion. Na začátku práce jsou popsány teoretické základy projektového managementu a procesního modelování. Na základě této teorie je následně provedena analýza společnosti, vlastní návrh řešení s implementací a celkové zhodnocení.
Návrh projektu pro zavedení voicebota
Vodák, Marek ; Smolíková, Lenka (oponent) ; Doskočil, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší návrh projektu pro zavedení voicebota. V práci je vysvětleno možné využití této technologie v kontextu firmy a je provedena analýza současného stavu. Využitím nástrojů projektového managementu je navrhnut projekt, který je možné použít pro zavedení této technologie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 596 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.