Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 183 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výzkum dějin české knižní ilustrace nově: online databáze e-ilustrace a možnosti jejího využití.
Šícha, Vojtěch ; Heilandová, L.
Příspěvek je zaměřen na představení záměrů a cílů projektu Česká knižní ilustrace v raném novověku a jeho hlavního výsledku, jímž je online přístupná databáze E-Ilustrace.
Transformace ústavních zařízení pro osoby se zdravotním postižením
RYBANSKÁ, Monika
Má diplomová práce je zaměřena na transformační proces ústavních zařízení pro osoby se zdravotním postižením v České republice. Teoretická část je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které jsou dále rozšířeny o podkapitoly. První kapitola se zabývá transformací, kde je zahrnuta jak historie, tak současnost transformace v České republice. Druhá kapitola je věnována sociálním službám pro osoby s postižením, kde se zaměřuji na pobytové a terénní služby provázané s procesem transformace. Třetí kapitola popisuje projekty a výzvy, které byly využity v procesu. Čtvrtá kapitola je o dobré praxi, kde jsou mimo jiné zmíněny i komunity jako Camphill či Archa. Pátá kapitola uvádí transformační inspiraci ze zahraničí, například z USA, Itálie či Jordánska. Poslední šestá kapitola se pak zaměřuje na nezávislý život osob s postižením. Cílem práce je zjistit, jaké faktory ovlivňovaly průběh a dokončení transformace v pobytových zařízeních pro osoby se zdravotním postižením v České republice a jak celkovou změnu služby hodnotili zástupci služeb, jejich pracovníci či samotní klienti. K tomuto cíli byla dále stanovena jedna výzkumná otázka a tři dílčí výzkumné otázky. Z praktické části vyplynulo, že mezi faktory, které ovlivňují transformaci a její úspěšné dokončení, lze zařadit kolektiv pracovníků zařízení, kteří se ztotožňují s filozofií transformace a deinstitucionalizace, dále pak správně nastavený transformační plán, či podpora ze strany opatrovníků, rodinných příslušníků či komunity, kde vznikají nové domácnosti.
Projekt "Sportovní dítě"
Bejdáková, Jitka ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Projekt "Sportovní dítě.cz" Cíle: Hlavním cílem této práce je představit desetileté fungování Projektu "Sportovní dítě.cz", charakterizovat funkci dětských sportovních projektů s ohledem na osobnostní rozvoj dětí předškolního a mladšího školního věku a posoudit vývoj a další možnosti rozvoje tohoto Projektu. Metody: V naší práci jsme použili metodu deskripce, analýzy a komparace. Metodu deskripce jsme aplikovali v rozboru odborné literatury týkající se charakteristiky dětí předškolního a školního věku, charakteristiky pohybových aktivit, managementu, marketinku, práce instruktorů, komunikace. Metodu analýzy a komparace jsme použili ve výsledkové části při hodnocení fungování Projektu "Sportovní dítě.cz" Výsledky: Na základě rozboru odborné literatury a hodnocení fungování Projektu "Sportovní dítě.cz" jsme zjistili, že tento projekt je životaschopný a perspektivní z hlediska přístupu k přirozenému pohybovému rozvoji dětí, z hlediska změny motivace v průběhu fungování projektu, i z hlediska ekonomického dle požadavků organizátorů. Konkurenční prostředí projekt v současnosti neohrožuje. Práce poskytla objektivní přehled o celkovém fungování Projektu "Sportovní dítě.cz" a náměty k dalšímu rozvoji. Klíčová slova: pohybová aktivita, předškolní věk, mladší školní věk, projekty

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 183 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.