Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci: Metodika průvodcovské činnosti v historických interiérech a exteriérech
Jareš, Jakub ; Hudec, Petr ; Indrová, Martina ; Ranochová, Radka ; Hnojská, Vendula ; Sládková, Kateřina ; Jordánová, Květa ; Dryáková, Kateřina ; Rezková Přibylová, Naděžda ; Bláhová, Lucie ; Wizovský, Tomáš
Metodika poskytuje metodickou oporu a inspiraci pro prezentaci a interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím komentovaných prohlídek s průvodcem. Zohledňuje při tom jednak tradici, jednak současné nároky návštěvníků, přístupy k ochraně kulturního dědictví a nové trendy interpretace včetně těch zahraničních. Při aplikaci do praxe má metodika dopad i na širokou veřejnost, která je každoročně zastupována několika miliony návštěvníků památek ve správě NPÚ.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Mnoho podob interpretace: Metodika inovativních přístupů k prezentaci a interpretaci historických interiérů a exteriérů
Hudec, Petr ; Jareš, Jakub ; Indrová, Martina ; Dryáková, Kateřina ; Kassl, Nikola ; Havlůjová, Hana ; Hnojská, Vendula ; Sládková, Kateřina ; Jordánová, Květa ; Rezková Přibylová, Naděžda ; Kazlauskas, Vendula ; Bláhová, Lucie ; Staufčíková, Helena ; Kosová, Šárka ; Neprašová, Eva ; Seidler, Tomáš
Metodika je snahou o revitalizaci a inovaci průvodcovské služby v prostředí historických památek ve správě NPÚ. Tato publikace navazuje na I. díl metodiky Rozvíjíme tradici aneb Od výkladu k interpretaci a jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak doplňovat a proměňovat zaběhnuté způsoby prezentace a interpretace památek a to včetně forem, které vytvářejí paralelu či alternativu prohlídkám s průvodcem. Zohledňuje zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení kvality průvodcovských služeb z pohledu uživatelů se zrakovým postižením
ŠTEFLOVÁ, Jana
Bakalářská práce se zabývá hodnocením kvality průvodcovských služeb z pohledu uživatelů se zrakovým postižením. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je sociální služba aktivita či komplex aktivit, které poskytují pomoc a podporu lidem s cílem začlenit je do společnosti nebo zabránit jejich společenskému vyčlenění. Matoušek (2003) uvádí, že jsou to krátkodobé či dlouhodobé služby, kterých mohou využívat pouze lidé s oprávněným nárokem. Účelem těchto služeb je zkvalitnění života uživatele, ale i hájení zájmů a práv všech občanů společnosti. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou, praktickou a přílohovou část. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola obsahuje terminologii a klasifikaci osob se zrakovým postižením. Dále jsou zde uvedeny možnosti kompenzace zrakového postižení a na konci první kapitoly jsou vymezena specifika v pohybu osob se zrakovým postižením. Ztráta zraku znamená i omezení a komplikace v pohybu. Omezení a komplikace jsou patrné v celkovém pohybovém chování u každého zrakově postiženého především v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu, proto jsou zde popsány prvky prostorové orientace a samostatného pohybu. Praktická část bakalářské práce obsahuje výzkumný cíl a výzkumnou otázku. Data byla sbírána prostřednictvím kvalitativního šetření. Bylo využito těchto metod: polostrukturovaného rozhovoru a analýzy dokumentů. Zúčastněné pozorování nebylo realizováno z důvodu neochoty ke spolupráci. Výzkumného šetření se dobrovolně zúčastnilo 5 komunikačních partnerů. Cílem práce je kvalitativním výzkumem zhodnotit kvalitu průvodcovských služeb z pohledu uživatelů se zrakovým postižením. V souladu s vymezeným cílem byla formulována následující výzkumná otázka: "Jaké faktory jsou pro osoby se zrakovým postižením podstatné, aby vnímaly průvodcovskou službu jako kvalitní?" Z kvalitativní analýzy vyplynuly jako podstatné tyto faktory: profesní kompetence (kvalifikace průvodce, pozornost průvodce, oboustranný respekt, komunikace, empatie, zdravotní způsobilost), také dostupnost služby v místě bydliště, flexibilita, finanční dostupnost, bezpečnost a důvěra. Bakalářskou práci lze vzhledem k úzkému zaměření na oblast oftalmopedie použít jako studijní materiál, ale i jako podklad pro komunitní plánování.
Posuzování kvality sociálních služeb poskytovaných dobrovolníky v TyfloCentru Plzeň, o.p.s.
EIBICHTOVÁ, Martina
Bakalářská práce se zabývá problematikou práce s dobrovolníky v organizaci, jež pomáhá lidem se zrakovým postižením. V teoretické části je popsána stručná historie dobrovolnictví v České republice až po současnost, dále členění dobrovolnické činnosti a jednoduchá charakteristika dobrovolníka. Poté následuje popis práce s dobrovolníky v TyfloCentru Plzeň, o.p.s. V práci také uvádím stručné dělení zrakových vad a pár vybraných pravidel při kontaktu s lidmi se zrakovým postižením. Vzhledem k vybranému tématu jsem považovala za vhodné zmínit se krátce o standardech kvality a to především standardu číslo 15, ?Zvyšování kvality sociální služby? a vymezit dvě posuzované sociální služby v rámci zákona o sociálních službách. Praktická část je věnována samotnému hodnocení sociálních služeb, které poskytují dobrovolníci. Jde o průvodcovskou službu a sociálně aktivizační službu, tyto služby byly hodnoceny klienty pomocí rozhovoru.
Analýza poptávky po průvodcovských službách
Buďová, Iveta ; Musil, Martin (vedoucí práce) ; Kalousková, Michaela (oponent)
Cílem práce bude analyzovat poptávku turistů a návštěvníků po průvodcovských službách. Výzkum bude prováděn v Jindřichově Hradci, Slavonicích a v dalším vybraném městě, pomocí metody osobního dotazování. Výsledkem bude analýza využívání a poptávky po průvodcovských službách ze strany návštěvníků, která bude využitelná pro subjekty nabízející tyto služby.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.