Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích.
Vliv aktivního způsobu vedení výuky hudební výchovy na vybrané cizojazyčné dovednosti žáků mladšího školního věku
Dvořáková, Kateřina ; Špačková, Klára (vedoucí práce) ; Viktorová, Ida (oponent)
Hudba je součástí našich životů, ať už se jedná o poslech, zpěv nebo hru na nástroj. Hudební trénink má navíc vliv na rozvoj mozku a učení jazyka. Cílem této diplomové práce je blíže prozkoumat vztah mezi rozvojem hudebních a cizojazyčných dovedností dětí mladšího školního věku. Konkrétně pak porovnat úroveň dovedností v cizím jazyce u žáků ze tříd s odlišným způsobem vedení hudební výchovy. Výzkumu se účastnili žáci 5. ročníků, kteří byli rozděleni do tří skupin. Ty se lišily intenzitou a přístupem k hudební výchově. U první skupiny byla intenzita 1 vyučovací hodina týdně a náplní této hodiny byl zpěv. U dalších dvou skupin byla náplní kromě zpěvu také například hra na flétnu, Orffovské nástroje či pohybová výchova. Lišily se ale v intenzitě. Jedna ze skupin měla 1 a druhá 3 vyučovací hodiny týdně. Většina žáků, která měla vyšší intenzitu hudební výchovy ve škole se jí věnovala také mimoškolně. Všechny tři skupiny měly shodnou časovou dotaci anglického jazyka v jednotlivých ročnících. Žáci byli testováni prostřednictvím Cambridge testu "Movers" v oblastech poslechu, čtení a psaní. Analýza dat ukázala, že žáci, kteří absolvují rozšířenou výuku hudební výchovy a ve většině případů také mimoškolní hudební výchovu, dosahují celkově lepších výsledků v testu z anglického jazyka. Pouze v případě...
Hra na flétnu v předškolním věku a význam hudby v dalším životě dítěte
PAVLIŠOVÁ, Irena
Bakalářská práce "Hra na flétnu v předškolním věku a význam hudby v dalším životě dítěte" má za cíl zjistit význam hudby v dalším životě dětí,které se učily hrát v předškolním věku na flétnu. Obsahem teoretické části je seznámení se zobcovou flétnou, historií léčebné hry na flétnu a myšlenkou profesora Václava Žilky "Veselé pískání - zdravé dýchání". Je zde dále popsán hudební vývoj dětí a dospívajících, možnosti rozvíjení vztahu k hudbě a problematika výuky na hudební nástroj v předškolním věku. Praktická část výzkumného šetření zjišťuje význam hudby v dalším životě dětí, které se učily hrát na sopránovou zobcovou flétnu v mateřské škole či v kroužku pro předškolní děti při domu dětí a mládeže. Výzkumné šetření využívá metody dotazníku a rozhovoru a výsledky potvrzují, že hra na hudební nástroj u předškolního dítěte pozitivně ovlivňuje jeho budoucí vztah k hudbě.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.