Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Badatelský kroužek pro děti ve volnočasové činnosti
Šulcová, Alena ; Čapek Adamec, Martin (vedoucí práce) ; Blažková, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím badatelsky orientované výuky v zájmové činnosti v rámci volnočasových aktivit v oblasti přírodních věd, zejména chemie. V současné době je patrný trend začínat s badatelskými aktivitami a budováním vztahu k přírodním a technickým vědám ve velmi raném věku žáků. V teoretické části popisuje principy a formy badatelsky orientované výuky a jejich realizaci, podmínky kvalifikace lektora a bezpečnosti práce při experimentech v zájmové činnosti, rozvoj potenciálu žáků v mladším školním věku, specifika tohoto vývojového období žáků a podrobně charakterizuje volnočasové aktivity a jejich vymezení vůči formálnímu vzdělávání. Součástí praktické části je lokální průzkum přístupnosti badatelsky orientovaných kroužků v okrese Polepy a Libochovice. Empirická část obsahuje ověřené návrhy pěti setkání badatelského kroužku přírodovědného zaměření pro žáky mladšího školního věku. Příprava umožnuje prezenční i distanční formu a uvádí dostupnost a cenový rozpočet materiálu, rizika a bezpečnost práce s pomůckami, jasně daný cíl každého setkání a detailní popis činnosti badatelsky orientované činnosti žáků, včetně otázek a možných hypotéz s jejich ověřením. Činnosti byly navrženy tak, aby vycházely z běžného života žáků a využívají pomůcek, které jsou běžně dostupné a žáci je dobře...
Co dělá fyzika? Příspěvek o tom, koho se (v hodinách fyziky) vlastně ptát
Maršálek, Jan
Autor příspěvku argumentuje ve prospěch zohledňování sociálně-vědního studia vědy ve středoškolské výuce. Poukazuje na to, že se učitelé a učitelky mohou vydat do prostoru sociologie vědy (jež je často sociologií fyziky), aniž by se tím nutně vzdalovali od vědeckého poznání, jež se zavázali žákům a žákyním předávat.
Školní pomůcky pro výuku fyziky a chemie vytvořené FFF 3D tiskem
PÍŠA, Adam
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření sady pokusů do výuky fyziky a chemie s použitím pomůcek vytvořených pomocí 3D tisku. Každý pokus je navržen na základě rámcově vzdělávacího plánu pro základní nebo střední školu. Nejprve jsou vytvořeny pokusy používající již existující pomůcky, dále následuje pokus s modifikovanou pomůckou a největší část práce se zaměřuje na pokusy s nově vytvořenými pomůckami. Každý pokus je popsán a okomentován včetně obrazové dokumentace a současně je model sdílen přes online rozhraní Printables. Celkově jsou v této práci tři již existující, jedna zmodifikovaná a osm vlastních pomůcek . Všechny pomůcky byly autorem ověřeny ve vlastní výuce a představeny ostatním vyučujícím relevantních předmětů. Na základě ověření lze tvrdit, že největším přínosem je jednoduchá modifikovatelnost a nízká cena.
Improvizované pomůcky při výuce fyziky
FIDLER, Ondřej
Práce se zabývá metodami práce s žáky za pomoci improvizovaných pokusů. Na začátku práce jsou uvedena teoretická východiska výuky fyziky s pomůckami. Tato východiska jsou následně ověřena žáky ve školní praxi na konkrétních pokusech. Tyto pokusy jsou zařazené v praktické části, kde jdou doplněny audiovizuální dokumentací, detailním rozborem a závěrečnou sebereflexí k pokusu. Výsledky těchto pokusů a použitých metod jsou zpracovány v závěru. Práce je doplněna o dotazníkové šetření zaměřené na přístup učitele k výuce fyziky a na využití improvizovaných pomůcek před, během a po distanční výuce v době epidemie Covidu-19.
Co všechno se vejde do fyziky? Science Studies ve středoškolské výuce
Maršálek, Jan ; Zámečník, L.H.
Příspěvek se věnuje možnosti přenosu některých poznatků Science Studies do středoškolské výuky fyziky.
Rizika související s potápěním na volné vodě a jejich prevence
OBORNÁ, Veronika
Tato bakalářská práce se zaměřuje na rizika související s potápěním na volné vodě a jejich prevenci. K vypracování této práce byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo zjistit, jaké znalosti mají profesionální i rekreační potápěči o rizicích souvisejících s potápěním na volné vodě. Druhým cílem bylo zjistit, jakými znalostmi o preventivních postupech při potápění na volné vodě potápěči disponují. Třetím cílem bylo zjistit, jaké překážky související s potápěním na volné vodě potápěči vnímají. Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část je rozdělena do kapitol a podkapitol popisujících historii potápění, základní vybavení pro potápění, základy fyziky pro potápěče a fyziologii spojenou s potápěním. V teoretické části jsou rovněž popsané nejčastější zranění a choroby vznikající při potápění, první pomoc při vzniku těchto stavů a jejich léčba. V neposlední řadě je část teorie věnována prevenci vzniku nežádoucích situací při potápění na volné vodě. V praktické části této bakalářské práce bylo využito kvalitativní výzkumné šetření. Sběr dat byl proveden prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný soubor tvořilo deset potápěčů různého věku a různé délky praxe. Pět informantů bylo z řad profesionálních potápěčů a pět informantů z řad rekreačních potápěčů. Data získaná z rozhovorů byla zpracována do čtyř kategorií, které se dále dělily na jednotlivé podkategorie. Pomocí kvalitativního výzkumného šetření bylo zjištěno, že profesionální i rekreační potápěči mají potřebné znalosti ohledně rizik souvisejících s potápěním na volné vodě. I přes důležité znalosti a snahu o dodržování preventivních postupů všichni informanti kromě jednoho zažili v průběhu praxe krizovou situaci v průběhu ponoru, která vždy dobře dopadla díky řádné teoretické připravenosti na tyto rizikové situace. Všichni informanti jsou si vědomi toho, že největším rizikem je jednak potápěč sám a jednak přeceňování vlastních schopností. Ohledně znalosti preventivních postupů při potápění na volné vodě byly znát rozdíly mezi znalostmi profesionálních a rekreačních potápěčů. Potřebnými znalostmi disponovali všichni informanti, ale bylo poznat, že profesionální potápěči tuto problematiku ovládají lépe. Všichni informanti měli znalosti ohledně nutnosti potápěčského výcviku, správné výbavy pro potápění, preventivních postupů a postupů první pomoci včetně kardiopulmonální resuscitace při vzniku krizové situace. Bylo také zjištěno, že potápěči vnímají při potápění na volné vodě jisté překážky. Kromě zhoršeného zdravotního či psychického stavu, což je překážkou pro potápění, informanti uvedli jako překážku také zhoršené přírodní podmínky. Zhoršené přírodní podmínky považovali za překážku spíše rekreační potápěči, zatímco profesionální potápěči se potápí celoročně a v jakýchkoliv podmínkách. Z výsledků výzkumného šetření bylo zjištěno, že potápěči mají dostatečné znalosti o rizicích souvisejících s potápěním na volné vodě. Informanti také disponují dostatečnými znalostmi preventivních postupů, díky čemuž správně vyhodnocují některé situace. To, že informanti považují zhoršené přírodní podmínky za překážku v potápění na volné vodě, poukazuje na to, že dbají na prevenci rizik souvisejících s potápěním na volné vodě. Tato práce poukazuje na důležitost znalostí rizik spojených s potápěním na volné vodě a jejich prevenci. Výsledky této bakalářské práce mohou být využity pro doplnění znalostí některých potápěčů, dále jako výukový materiál pro začínající potápěče, anebo pro zdravotníky, kteří chtějí mít povědomí o onemocněních a akutních stavech souvisejících s potápěním.
Voda ve fyzice a fyzika ve vodě
BREBURDOVÁ, Hana
Breburdová, H. (2022): Voda ve fyzice a fyzika ve vodě. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Diplomová práce se zabývá badatelskou výukou a tvorbou fyzikálních experimentů vhodných pro výuku předmětu fyziky na 2. stupni základní školy. Základním cílem této práce je navržení některých fyzikálních experimentů, ve kterých lze použít vodu, a zároveň na těchto pokusech vysvětlit základní poznatky fyziky tekutin. Dále sestavit pracovní list pro výuku realizovanou badatelskou metodou. Výstupem této práce jsou vybrané experimenty s vodou a pracovní list badatelské výuky.
Inovované historické pokusy
HANZAL, Petr
Cílem práce je inovovat historické pokusy tak, aby byly použitelné v běžných hodinách fyziky na základních školách. V teoretické části je provedená rešerše a analýza výskytu historických pokusů v kurikulárních dokumentech a nejrozšířenějších učebnicích. V praktické části je popsáno šest historických pokusů a knim je navrženo alternativní inovované provedení sběžně dostupnými pomůckami. Každý pokus je na základě ověření v praxi proveditelný vhodině fyziky. Součástí každého pokusu je postup, jak daný pokus provést v hodině. Všechny navržené pokusy byly ověřeny před odbornou veřejností zabývající se výukou fyziky.
Mezipředmětové vztahy fyzika - přírodopis ve výuce fyziky na ZŠ
PECHOVÁ, Veronika
Má bakalářská práce se věnuje mezipředmětovému vztahu fyziky - přírodopisu a jejímu vyučování na druhém stupni základní školy. V úvodu se zaměřuji na trend integrované výuky a mezipředmětovým vztahům obecně. V práci dále nalezneme jednotlivé fyzikální jevy, které se vyskytují v učebnicích přírodopisu. V kapitole "Analýza vytypovaných fyzikálních jevů v učebnicích přírodopisu" se potom zaměřuji na zvuk a světelné jevy. A nakonec můžeme v bakalářské práci naleznout pár návrhu na praktickou výuku ve školách.
Fyzika v domácnosti
HRONOVÁ, Aneta
Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem motivace žáků základních škol k sebevzdělávání a porozumění světa kolem nich, počínaje jejich vlastní domácností. V této práci se zaměříme na některé vybrané přístroje, které nalezneme přímo v naší domácnosti. Popíšeme, jak tyto přístroje fungují, a jak se postupem času vyvíjely. Součástí práce jsou i fotografie těchto vybraných přístrojů. Poslední částí bakalářské práce je ověření znalostí žáků základních škol pomocí dotazníků. Dotazník je zaměřen na vybrané přístroje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.