Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soubor polyfunkčních domů Břeclav, ulice U Nemocnice - příprava a organizace výstavby
Janík, Lukáš ; Mohapl,, Martin (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce je zpracována pro přípravu a organizaci výstavby polyfunkčních domů U Nemocnice v Břeclavi. Jedná se o komplex tři objektů z nichž první dva jsou domy a třetí řadové garáže. Jednotlivé objekty jsou dle dilatačních celků rozděleny na sekce. Má práce je zpracována pro objekt SO02 - sekce 4,5. Nosný systém tvoří železobetonové sloupy a stropy s výplní z tvárnic Porotherm. Střecha je řešena jako vodorovná jednoplášťová.
Pouzdro
Svobodová, Hana ; Šrek Bromová, Veronika (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Vycházím z tématu schoulení, které vkládám do svých prací předešlých, tak i do závěrečné bakalářské práce. Odlitek mého těla, který je pokryt peřím a vytvářím z něho kokon, obal bez vnitřku. Socha má dvě strany, princip duality, ženskosti a protipólu. Vnější obal evokuje příjemný ptačí povrch těla a ve vnitřní části agresivně prolézají konce knotů peří.
Stavebně technologický projekt bytového domu v Liberci
Plachý, Jakub ; Hrdličková, Eliška (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vybranými etapami ve výstavbě bytového domu Komenského v Liberci, konkrétně jeho založení a navazující etapu horní hrubé stavby – monolitického železobetonového skeletu. Situačně je stavba zasazena do stávající zástavby architektonicky spolupůsobící se vzrostlou zelení a samotné základové poměry se řadí do mírně složitějších. Cílem bylo vytvořit časový a finanční plán výstavby spolu se situačním řešením stavební výroby ve stísněných podmínkách, stanovující okolní objekty. Skelet je tvořen monolitickými sloupy a deskami, doplněn zděným systémem. Monolitické konstrukce jsou bedněny pomocí systémového bednění Peri. Sloupy typem Quatro, stěny Trio a stropy Multiflex. Stavba je podsklepená, chráněná souvislou izolací proti radonu a spodní vodě. Při zrání betonu je důležité dodržet technologickou pauzu pro dosažení určité předepsané pevnosti. Doba odbednění po technologické pauze je stanovena s ohledem na roční období. Pro typická podlaží je navrženo schéma bednění konstrukcí. U vybraných konstrukcí byl proveden tepelný posudek.
KABÁT
Svobodová, Hana ; Pangrácová, Lucie (oponent) ; Gabriel, Michal (vedoucí práce)
Ačkoli hlavním tématem mé diplomové práce je Kabát, popisuji v úvodních kapitolách své předchozí práce, neboť jejich tvorba a postupný vznik mě nasměřovaly k vytvoření závěrečného projektu - Kabát. V rámci své sochařské tvorby se soustřeďuji především na možnosti transformace lidské figury, přičemž využívám různých klasických i netradičních sochařských materiálů. Textil vybraného kusu oděvu (v daném případě kabátu) je zpevněn v určitém okamžiku, který jsem transponovala do opeřené dutiny - kabátu, který si člověk před tím oblékal. Svou práci s "vnějším obalem člověka" v závěrečné pasáži textu osouvztažňuji s tvorbou českých i zahraničních umělců.
Jako vejce vejci: Ornitologem na zkoušku
Zárubová, Eliška
Pracovní list seznamující žáky základních a středních škol se základními pojmy z oboru ornitologie. Poskytuje úkoly pro pozorování ptáků v terénu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Stanovení vybraných těžkých kovů ve vzorcích peří sýkor koňader technikou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
Adamová, Simona ; Hraníček, Jakub (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
CZ V důsledku lidské činnosti se uvolňuje do životního prostředí řada látek, které jej znečišťují. Jedním z typů těchto kontaminantů jsou těžké kovy. Jejich akumulace v prostředí může mít negativní dopad na živé organismy, včetně člověka. Z tohoto důvodu se monitorování kvality životního prostředí stalo důležitou činností. Jako vhodný bioindikátor úrovně kontaminace životního prostředí těžkými kovy může být sýkora koňadra (Parus major), která je vhodným zástupcem především díky její početnosti a výskytu v okolí lidských sídlišť. Tato diplomová práce se zabývá stanovením šesti vybraných těžkých kovů ve vzorcích peří těchto pěvců z různých částí České republiky i z dalších evropských zemí. Pro přípravu vzorků byla použita vysokotlaká mikrovlnná mineralizace za přítomnosti kyselin. Vybrané těžké kovy byly stanoveny pomocí techniky hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS), neboť je tato technika díky svým nízkým mezím detekce vhodná i pro ultrastopovou analýzu.
Diverzita a evoluční význam peří degradujících bakterií u ptáků
Kyptová, Markéta ; Javůrková, Veronika (vedoucí práce) ; Reif, Jiří (oponent)
Ač byl tento fakt doposud opomíjen, tělní pokryv ptáků obývá široké spektrum bakterií, které dokáží jako substrát využívat keratin, základní stavební jednotku pera. Pokud se tyto keratinofilní, tzv. peří degradující bakterie (dále pak PDB) vymknou kontrole, může to vést k zásadním strukturálním změnám v opeření. Ty pak způsobují nositeli nemalé ztráty od omezení termoregulace, schopnosti letu, redukovanou expresi ornamentu, až po omezení reprodukčního úspěchu a celkového fitness jedince. Vzhledem k těmto skutečnostem je velmi pravděpodobné, že PDB vytvářejí silný selekční tlak na evoluci obranných mechanismů, jako je velikost a chemické složení uropygiální žlázy, deponace pigmentů do pera, či různé způsoby pelichání, které tento negativní vliv PDB eliminují. Tato bakalářská práce na základě dostupné literatury shrnuje jednak poznatky týkající se celkové diverzity a charakteristiky bakterií vyskytujících se v peří ptáků, tak také poukazuje na jejich vliv na kvalitu opeření a fitness jedince a shrnuje celkový význam mikroorganismů v evoluci životních strategií ptáků. V neposlední řadě bakalářská práce poukazuje na nedostatky a omezení současných studií a navrhuje koncepci pro budoucí směr výzkumu, zabývající se významem PDB a celkového bakteriálního společenstva v peří ptáků. Naformátováno: Písmo: 14...
Určování pohlaví kalouse ušatého (Asio otus) na základě PCR amplifikace DNA
Pecharová, Šárka ; Řezníček, Jan (vedoucí práce) ; Hačecká, Kristýna (oponent)
Tato práce je zaměřena na určování pohlaví kalouse ušatého (Asio otus). Při určování bylo využito ptačích per, které byly kalousům odebrány ze zad při odchytu a kroužkování. Prostřednictvím izolace DNA z krevních vlásečnic v ptačím brku a následné PCR reakci jsme se pokusili diferencovat pohlaví odchycených kalousů. V této práci je také popsána metoda PCR, která je v dnešní době jednou z nejpoužívanějších metod v laboratořích řady různých oborů. Zmiňuji se zde také o jednotlivých komponentech potřebných k průběhu této reakce, její historii a jejích jednotlivých krocích. Součástí mé diplomové práce je též charakteristika testovaného řádu a možné rozlišení pohlaví na základě morfologických znaků. Na tomto základě je zde také zmínka o sexuálním dimorfismu ptáků, jejich opeření a jeho následné barevnosti. U ptáků, ale také u ostatních živočichů se využívají různé techniky molekulární determinace pohlaví, o kterých se ve své práci také okrajově zmiňuji. Klíčová slova kalous ušatý (Asio otus), pohlaví, chromozomy, peří, barva, PCR, DNA
Odlišnost kachního, husího a kajčího peří z pohledu laboranta
TOMÁŠKOVÁ, Anna
Moje bakalářská práce se zabývá rozdílností husího, kachního a kajčího peří. Práce se zaměřuje na testování v laboratoři, tudíž není |prováděna dotazníkovou formou. Výzkum byl prováděn ve společnosti Kamýk Daunen s. r. o., sídlící v Kamýku nad Vltavou, která se zabývá zpracováním husího a kachního peří a výrobou péřových produktů, zejména přikrývek, polštářů a matrací. V teoretické části se zabýváme těmito kapitolami: kachna pekingská kolmá, husa česká, husa sněžní, kajka mořská, peří, produkce peří a vliv na člověka. V praktické části provádíme laboratorní měření obsahu oleje a tuku, vlhkosti, oxidačního čísla, plnivosti, turbidity a pH v porovnání husího, kachního a kajčího peří v různých poměrech peří a prachového peří. Cílem mé bakalářské práce je napsat odbornou rešerši na dané téma, shrnout poznámky o produkci a získávání peří a věnovat se laboratorním metodám, které je u peří možné provádět. Hlavním cílem práce je zjistit, jaký typ peří je vhodnější pro kvalitní a každodenní spánek. Existuje několik druhů peří, které se používají jako náplň do péřových výrobků. Předmětem zkoumání byl rozdíl mezi husím, kachním a kajčím peřím. Jako husí peří jsme používali peří z plemene husy české a husy sněžní. U kachního peří jsme zvolili kachnu pekingskou kolmou a u kajčího peří to byla kajka mořská.
Určování pohlaví kalouse ušatého (Asio otus) na základě PCR amplifikace DNA
Pecharová, Šárka ; Řezníček, Jan (vedoucí práce) ; Hačecká, Kristýna (oponent)
Tato práce je zaměřena na určování pohlaví kalouse ušatého (Asio otus). Při určování bylo využito ptačích per, které byly kalousům odebrány ze zad při odchytu a kroužkování. Prostřednictvím izolace DNA z krevních vlásečnic v ptačím brku a následné PCR reakci jsme se pokusili diferencovat pohlaví odchycených kalousů. V této práci je také popsána metoda PCR, která je v dnešní době jednou z nejpoužívanějších metod v laboratořích řady různých oborů. Zmiňuji se zde také o jednotlivých komponentech potřebných k průběhu této reakce, její historii a jejích jednotlivých krocích. Součástí mé diplomové práce je též charakteristika testovaného řádu a možné rozlišení pohlaví na základě morfologických znaků. Na tomto základě je zde také zmínka o sexuálním dimorfismu ptáků, jejich opeření a jeho následné barevnosti. U ptáků, ale také u ostatních živočichů se využívají různé techniky molekulární determinace pohlaví, o kterých se ve své práci také okrajově zmiňuji. Klíčová slova kalous ušatý (Asio otus), pohlaví, chromozomy, peří, barva, PCR, DNA

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.