Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Grafy, grafové algoritmy a jejich užití
Venerová, Lenka ; Dostál,, Jiří (oponent) ; Bobalová, Martina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se primárně zabývá problematikou grafů a grafových algoritmů. Jedná se především o vysvětlení a rozšíření daného tématu. Velice často jsou před nás kladeny problémy, které, ač nevědomky, řešíme využitím znalostí grafových algoritmů. Dílčím cílem mojí práce je proto demonstrovat aplikaci některých těchto metod v oblasti řešení distribučních úloh.
Hledání nejkratších cest grafem
Jágr, Petr ; Ohlídal, Miloš (oponent) ; Jaroš, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je hledání, porovnání, úprava a implementace vhodných grafových algoritmů vedoucích k nalezení všech nejkratších cest mezi všemi dvojicemi vrcholů v neorientovaných grafech. Pro tento účel jsou využity modifikace již existujících algoritmů a jejich fragmentů tak, aby bylo docíleno co možná nejnižší časové náročnosti výpočtu. Porovnáme si Dijkstrův, Floyd-Warshallův a Bellman-Fordův algoritmus.
Grafy, grafové algoritmy a jejich využití při hledání nejkratší cesty
Ott, Lukáš ; Moravec, Petr (oponent) ; Bobalová, Martina (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na seznámení se s teorií grafů a grafových algoritmů pro hledání nejkratší cesty a následnou implementací získaných poznatků do programu MS Excel 2003 s využitím jazyka VBA. Teorie grafů nás provází vším, od elementárních problémů, až po složité úkony a pokud budeme schopni pochopit základní poznatky uvedené v této práci, budeme schopni je následně využít také v praxi.
Teorie grafů a její využití
Huclová, Alena ; Karásek, Jiří (oponent) ; Pavlík, Jan (vedoucí práce)
Často je třeba orientovat se v komplikovaných vztazích mezi částmi nějakého celku. Tento problém lze pěkně řešit pomocí teorie grafů. Graf G je uspořádaná dvojice (V, E), kde V je neprázdná množina vrcholů (naše části celku) a E je množina dvouprvkových podmnožin množiny V, zvaných hrany (tedy vztahy mezi částmi celku). G = (V,E). Mnohdy se aplikace grafu schovává v pozadí. V řešení problému se nevyskytuje, ale velice snadno by se jím dala vyjádřit a zdůvodnit. Ve své práci se budu zabývat optimalizačními úlohami na grafu. Příkladem je problém maximálního toku v síti, který řešíme na orientovaných grafech. Na neorientovaných grafech nás bude zajímat hledání minimální kostry.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
Metylovická hůrka – na pomezí vesnic
Domčíková, Radka ; Štěpán, Marek (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Zprostupňování krajiny, která se proměňuje v čase. Znovuvytvoření vztahu obyvatel k místu, rekonstrukce bývalé turistické útulny. Analýza vazeb a prostorových vztahů v krajině a jednotlivých specifik jejich částí. Problematika přístupu k rekonstrukci architektonicky nesourodých, nepříliš historicky cenných budov. Opuštěný rekreační objekt na vrcholu kopce. Vytvoření stezky podporující propustnost území. Zprostupňování krajiny. Vytvoření sítě míst s potenciálem. Ověření možnosti využití místa a stávající budovy s ohledem na současné požadavky moderní architektury. Reminiscence chátrajícího objektu a jeho fragmentace v rozsahu krajiny.
Emocionální kartografie
Rygálová, Monika ; Pfeiffer, Jan (oponent) ; Sterec, Pavel (vedoucí práce)
Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat trasu pohybu očí po obrazu, který budu předkládat lidem s navzájem odlišným trvalým bydlištěm, národností či pobytem. Získané data mi poslouží jako studie, kterou budu nadále zpracovávat a zakomponovávat do map a jiných vizuálních podob zobrazující zemi nebo místa na planetě. V práci reflektuji i můj samotný individuální postoj k světu - s čímž jsem se fyzicky nesetkala, to pro mě neexistuje. Studie bude zahrnovat všechny aspekty vnímání map a systematicky zobrazeného světa ke vztahu k člověku, jeho vzpomínkám na místo, fyzický kontakt a dopadu jeho samotného v měřítku člověk versus svět.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
Graphs and Graph Algorithms
Matulová, Nadežda ; Novotná, Veronika (oponent) ; Bobalová, Martina (vedoucí práce)
This thesis contains basic introduction to the graph theory with the characteristic of chosen graph algorithms for solving tasks linked to the shortest path problem in graphs. Thesis tries to clarify the ways of finding a solution and pros and cons of all the mentioned algorithms.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.