Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Fenomén cesty v umělecké tvorbě a v pedagogickém díle
Novotná, Karolína ; Gajdošíková, Pavla (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání aspektů a vizí cesty a jejich významu, a to jak v konkrétní, tak i metaforické rovině. V jednom pohledu je cesta interpretována jako spojnice mezi specifickými body, zatímco v jiném jako nástroj k dosažení určitého cíle. V takovém kontextu se cesta stává integrální součástí procesu směřujícího k dosažení určitého cíle, kterým může být cokoli od dosažení konkrétní destinace po naplnění životního snu nebo mise. je interakce mezi cestou a cílem klíčová. Výtvarnou složkou práce je osobní deník, jenž obsahuje fragmenty ze různých cest, zachycené ými . Deník je obohacen o kresby a texty, které reflektují autentické zážitky z cestování. Tento deník, stejně jako téma "Fenoménu cesty", se stal inspiračním zdrojem pro didaktické projekty, které se zaměřují na zkoumání konceptu cesty, ať už ve výtvarném nebo pedagogickém kontextu. Cílem této diplomové práce je prozkoumat různé aspekty a perspektivy cesty, jak v konkrétní, tak i v metaforické rovině, a přetvořit je do didaktických projektů KLÍČOVÁ SLOVA Bod, cesta, cíl, labyrint, fragment, umění, výtvarná didaktika
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Krajina pokaždé jinak - LE3N8 LEŠNÁ
Zavadil, Ondřej ; Ženčák, Přemysl (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrat krajiny lidem ve smyslu znovuobjevení bohatství v našem těsném sousedství s návazností na vztah lidí a krajiny. Práci a teoretická východiska uplatňuji v místě mého bydliště, kterým je katastrálním území Lešná, do kterého náleží 7 obcí (Lešná, Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, Perná, Příluky a Vysoká). Základem pro práci se stal osobní vztah k řešené lokalitě a fyzický výzkum v podobě procházení území po přímce, po cestičkách a hledání vazeb v krajině. Pouhou změnou pohybu po území, jsem mohl prožít vlastní intenzivní zkušenost, o kterou se opírám ve svých návrzích. V území jsem vybral 8 míst s jedinečným charakterem, do kterých aplikuji navrhované stavby. Každé z těchto jedinečných míst si z historie nese vlastní jméno, které však dnes již málokdo zná. Konkrétními architektonickými návrhy vracím těmto místům jejich jméno a přivádím je znovu k životu skrze lidi, kteří tyto místa začnou objevovat.
Historicko-geografické příkladové studie o rozvoji oblasti a sídel při komunikaci Praha - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Mareš, Miroslav ; Marada, Miroslav (vedoucí práce) ; Burda, Tomáš (oponent)
- Práce si klade za cíl posoudit historickou cestu jako na významný faktor, který v různých obdobích podporuje ve svém bezprostředním okolí lokalizaci určité aktivity socioekonomického charakteru, a popsat, jak se tyto aktivity ve vazbě na dobové okolnosti a místní geografické podmínky modifikují či mění. Tedy jakým způsobem tato cesta v předindustriálním období, v období průmyslové revoluce a též v době transformační a současné ovlivnila území, nejbližší okolní krajinu, přes kterou spojuje dvě významná sídla. V předindustriálním období byla pozornost věnována dobovým podmínkám a možnostem výskytu zájezdních hostinců a velkoobchodů se zemědělskou produkcí. Pro období průmyslové revoluce byla vzhledem k příznivým fyzicko-geografickým podmínkám předpokládána lokalizace potravinářských průmyslových podniků a v kapitole ze současnosti bylo snahou přiblížit aktuální suburbanizační procesy ve sledovaných obcích. V práci byly porovnávány dostupné informace získané z citovaných pramenů a z rozhovorů, s cílem vytvořit ucelený obraz o sledované problematice jevu v daném období. klíčová slova - socioekonomické aktivity, geografické podmínky, cesta, dopravní komunikace, suburbanizace
Vybrané problémy z náhodných procházek
Filipová, Anna ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
V této práci se zabýváme symetrickými náhodnými procházkami. Jsou zde definovány různé druhy cest a dokázána věta o principu zrcadlení. Pak jsou na zá- kladě cest definovány náhodné procházky. Dále se zabýváme pravděpodobnostmi návratu k nulové ose a prvního návratu k nulové ose v určitém čase, pravděpo- dobnostmi počtu změn znaménka či počtu návratů k nulové ose do určitého času. Definujeme také maximum cesty a první vstup do dané osy. V druhé kapitole je vyřešena řada problémů, které tvoří důkazy vět z první části práce nebo ji jinak doplňují. Jde například o geometrické důkazy rovnosti počtu cest určitého typu nebo o výpočet pravděpodobnosti toho, že do daného času nastane určitý počet změn znaménka.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
Vodojemy - Brno, Žlutý kopec
Gomboš, Michal ; Bujna, Tomáš (oponent) ; Palaščák, Michal (vedoucí práce)
Po úspešnom odvrátení skazonosného scenára s búraním vodojemov a nahradením ich parkovacími kapacitami sa vynára druhá otázka, ako podporiť záujem širšej verejnosti o tieto podzemné klenoty, čím by sa úspešne potvrdila správnosť rozhodnutia o záchrane vodojemov. Jedno z riešení, v ktorom vidím zmysel a ktorým som sa rozhodol vydať je sprístupniť ich verejnosti nepriamo, servírovať ich prostredníctvom atraktívnej cesty, mierne poodhaliť a ponechať zvyšok na ľudskú zvedavosť a objavovanie.
3D Hra v Unity s využitím analýzy hudby
Petrjanoš, Jakub ; Chlubna, Tomáš (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o zpracování hudby a jejím využití při tvorbě hry v herním engine Unity. Pomocí analýzy hudby je ve hře řešeno hledání cesty přes procedurálně generovaný terén. Při vývoji byly použity experimentální postupy a výsledkem je hra, která podle vybrané skladby vygeneruje trať v procedurálně vytvořeném terénu a vizuálně reaguje na prvky hudby.
Vybrané problémy z náhodných procházek
Filipová, Anna ; Hlubinka, Daniel (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
V této práci se zabýváme symetrickými náhodnými procházkami. Jsou zde definovány různé druhy cest a dokázána věta o principu zrcadlení. Pak jsou na zá- kladě cest definovány náhodné procházky. Dále se zabýváme pravděpodobnostmi návratu k nulové ose a prvního návratu k nulové ose v určitém čase, pravděpo- dobnostmi počtu změn znaménka či počtu návratů k nulové ose do určitého času. Definujeme také maximum cesty a první vstup do dané osy. V druhé kapitole je vyřešena řada problémů, které tvoří důkazy vět z první části práce nebo ji jinak doplňují. Jde například o geometrické důkazy rovnosti počtu cest určitého typu nebo o výpočet pravděpodobnosti toho, že do daného času nastane určitý počet změn znaménka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.