Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prevence syndromu vyhoření krátkodobých pěstounů
Kaše, Adam ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Syndrom vyhoření je fenoménem zkoumaným od 70. let 20. století se stále větší razancí a zájmem. Tento jev, charakteristický zejména psychickým i fyzickým vyčerpáním, negativními pocity spojenými s pracovní náplní a prostředím či celkovou apatií, je asociován primárně s pracovníky pomáhajících profesí. Dosud však neproběhl jediný výzkum zaměřený na syndrom vyhoření u pěstounů na přechodnou dobu. Empirická část práce proto představeným výzkumem cílí zkušenosti této ohrožené skupiny v České republice, mapuje současný stav, rizikové faktory i možnou prevenci syndromu vyhoření. Výzkum využívá kvalitativní design a metodu polostrukturovaných rozhovorů. Navzdory metodologickým limitům studie výsledky poukazují na skutečnost, že navzdory drobným odchylkám v osobních názorech panuje mezi respondenty spíše shoda, co se týče vnímaných rizik syndromu vyhoření. Z toho plyne, že syndrom vyhoření u pěstounů na přechodnou dobu je slibným prostorem pro další výzkum a tématem pro podnětnou diskuzi. Klíčová slova: syndrom vyhoření; náhradní rodinná péče; pěstounská péče na přechodnou dobu
Hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje
Karasová, Vendula ; Mertl, Jiří (vedoucí práce) ; Kvašňáková, Lenka (oponent)
1 ABSTRAKT Tématem této diplomové práce je hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje. Diplomová práce je obsahově rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je primární pozornost věnována především problematice ohroženého dítěte, neboť právě ohroženým dětem je směřována sociálně-právní ochrana, které je pak věnována další teoretická část. Třetí část v rámci teoretické problematiky je zaměřena na náhradní rodinnou výchovu, kdy největší zájem je zúžen právě na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Poslední kapitola teoretické části je směřována k aktuálním legislativním změnám, které celou problematiku podtrhují. V souvislosti s cílem práce a teoretickými poznatky byla stanovena hlavní výzkumná otázka: Jak hodnotí pracovníci OSPOD aktuální situaci pěstounské péče na přechodnou dobu? Dále byly stanoveny dílčí výzkumné otázky: Jak hodnotí pracovníci OSPOD aktuální spolupráci s pěstouny na přechodnou dobu? Jaká pozitiva vnímají pracovníci OSPOD v pěstounské péči na přechodnou dobu s ohledem na aktuální legislativní změnu? Jaká negativa předpokládají pracovníci OSPOD v pěstounské péči na přechodnou dobu s ohledem na aktuální legislativní změnu? Aby bylo možné naplnit výzkumný záměr, byla zvolena...
Děti z institucionální a přechodné pěstounské péče v novém domově očima náhradních rodičů
Zdražilová, Elen ; Novotná, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
Práce se zabývá srovnáním a hloubkovou analýzou některých psychologických aspektů (zejména problematikou citové vazby) u dětí aktuálně pobývajících v náhradní rodinné péči se zkušeností se dvěma typy rané péče - institucionální péčí a PPPD po dobu prvního roku života. Zkoumanými oblastmi jsou projevy attachmentu a významné projevy chování, prožívání a vztahovosti u těchto dětí. Cílem práce je srovnání vlivu obou forem péče na psychiku dítěte a hlubší pochopení souvislostí mezi sledovanými jevy. Výzkum byl prováděn formou kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů s pěstouny či osvojiteli zkoumaných dětí. Z výsledků výzkumu vyplývá, že zkoumané děti z PPPD, i přes často neuspokojivou kvalitu poskytované péče, vykazují příznivější projevy ve většině zkoumaných oblastí než děti z institucionální péče a zůstává u nich zachována schopnost navázání důvěrného vztahu s pečující osobou. U dětí je ale patrná zvýšená míra úzkostnosti a nejistoty. U zkoumaných dětí z institucionální péče byly patrné projevy narušené citové vazby a další obtíže v chování a v regulaci emocí. U obou skupin dětí bylo možné zaznamenat zlepšení stavu po příchodu do rodiny, v případě dětí z instituce však měla na změně nejvýraznější podíl odborná pomoc v podobě terapie attachmentu. Výzkum také upozorňuje na problematické aspekty...
Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu (srovnání institutů)
Matuszczyková, Klára ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Lederer, Vít (oponent)
Pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu (srovnání institutů) Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na instituty pěstounské péče a vystihuje jejich rozdílné aspekty. Analyzuje nejen odlišné stránky obou institutů, ale poukazuje na specifičnost pěstounské péče vykonávané osobami blízkými a příbuznými. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Kapitola první pojednává o obou institutech z teoretického hlediska a o jejich historickém vývoji. Druhá část se zabývá lidskoprávním aspektem, který cílí na principy jako je zájem dítěte a právo na rodinný život. Především na to, jak mohou být pojímány v pěstounské péči. Různé přístupy jsou vykládány ve světle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu České republiky. Druhá kapitola se věnuje všem zúčastněným. Jedná se o část práce, ve které se projevují odlišnosti jednotlivých subjektů v závislosti na typu péče. V rámci kapitoly je pojednáno o osobách v evidenci a pěstounech, včetně pěstounů příbuzenských a jejich vzájemné odlišnosti ve smyslu odborné přípravy a nároků. Součástí kapitoly je rovněž analýza přechodnosti a krizovosti. OSPOD a doprovázející organizace jsou stěžejními články pěstounské péče. Závěrem je poukazováno právě na tyto dva důležité subjekty, které mají nezastupitelnou roli a jsou v neustálé interakci s rodinou. Právům a...
Význam přípravy pěstounů na přechodnou dobu
KARASOVÁ, Vendula
Tématem bakalářské práce je význam přípravy pěstounů na přechodnou dobu. Bakalářská práce je obsahově rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá aktuálními formami systému náhradní rodinné péče, kdy se nejvíce zaměřuje na pěstounskou péči na dobu přechodnou. Dále pak na přípravu k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, její strukturu a obsahové části. Cílem práce je zmapovat, jak pěstouni na přechodnou dobu hodnotí proces jejich přípravy na přijetí dítěte do rodiny. V souvislosti s cílem práce a teoretickými poznatky byla stanovena hlavní výzkumná otázka: Jak hodnotí pěstouni na přechodnou dobu obsah přípravy zpětně s ohledem na praxi? Dále byly stanoveny následující dílčí výzkumné otázky: Jaká pozitiva pěstouni na přechodnou dobu shledali v procesu přípravy? Jaká negativa pěstouni na přechodnou dobu shledali v procesu přípravy? Jaká byla očekávání pěstounů plynoucí z přípravy? Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný vzorek vytvořilo šest komunikačních párů. Výsledky rozhovorů byly analyzovány metodou vytváření trsů. Z výsledků rozhovorů bylo zjištěno, že komunikační partneři shledali proces jejich odborné přípravy za adekvátní, dostatečně odborný a pro praxi vyhovující i v kontextu jejich dalšího povinného každoročního vzdělávání. Výsledky práce mohou sloužit jako souhrnný materiál pro realizátory příprav, ale i pro budoucí žadatele o pěstounskou péči, neboť práce obsahuje praktické zkušenosti z problematiky každodenní pěstounské péče.
Pěstounská péče na přechodnou dobu z pohledu profesionálního pěstouna
NOVÁKOVÁ, Pavla
Tato bakalářská práce se zabývá pěstounskou péči na přechodnou dobu z pohledu profesionálního přechodného pěstouna. Zaměřuje se na pohnutky směřující k výkonu činnosti, dále jakým způsobem pěstoun vnímá a nahlíží na přechodnou pěstounskou péči a vyrovnává se s odchodem dítěte do následné péče. Celá práce je rozdělena na dvě části, kdy první obsahuje teoretické informace k tématu. Zde se čtenář seznamuje celkově s náhradní rodinnou péčí, zejména s přechodným pěstounstvím, a faktory osobnosti pěstouna. V rámci praktické části bylo provedeno jedenáct rozhovorů s přechodnými pěstouny, kteří mají zkušenosti alespoň s jedním předáním dítěte a praxí v péči minimálně dva roky. Pro zjištění výsledků byly provedeny hloubkové narativní rozhovory s participanty, které byly dále podrobeny interpretativní fenomenologické analýze (IPA).
Přínos pěstounské péče na přechodnou dobu pro následnou adopci
PLATZEROVÁ, Andrea
Práce se zabývá přínosem pěstounství na přechodnou dobu pro následnou adopci. Teoretická část práce seznamuje čtenáře s náhradními formami rodinné péče, osvětluje její legislativní rámec, porovnává v základech pěstounskou péči na přechodnou dobu a péči ústavní, zmiňuje klady, zápory a případné nedostatky. V závěru seznamuje s pojmem adopce. V praktické části je porovnávána problematika osvojitelských rodin, které přijaly dítě z ústavní péče nebo z pěstounské péče na přechodnou dobu. Jsou zde shrnuty nejčastější aspekty obou druhů péče tak, jak je vidí osvojitelé. Odpovědi jsou zaměřeny na výhody a nevýhody ústavní péče a pěstounské péče na přechodnou dobu v kontextu budoucí adopce a reflektují životy rodin s těmito dětmi. Výsledky poté reprezentují klady procesu předávání dítěte z rodiny do rodiny, oproti záporům předávání dítěte z institucionální péče do rodiny.
Pěstounská péče
CHALOUPKOVÁ, Irena
Práce se zabývá pěstounskou péčí. Teoretická část charakterizuje pěstounskou péči, práva a povinnosti pěstounů. Dále popisuji odborné posuzování pěstounů, doprovodné organizace a jsou zde uvedeny rozdíly mezi pěstounskou péči na přechodnou dobu a pěstounskou péčí dlouhodobou. Obě formy péče jsou náročné ale zajistí dětem bezpečný domov, lásku a zázemí.
Pěstounská péče na přechodnou dobu
VENCLÍČKOVÁ, Tereza
Práce se zabývá pozitivy a riziky pěstounské péče na přechodnou dobu ze strany dítěte i pěstounů. První část charakterizuje pěstounskou péči a její formy, právní úpravu, osobu pěstouna a sociální zabezpečení pěstounů. Druhá část charakterizuje pěstounskou péči na přechodnou dobu a také klade důraz na neustálou připravenost pěstounů. Dále se zabývá tím, jak se člověk může stát pěstounem, dohodou o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu a právní úpravou. Věnuje se také dávkám pěstounské péče na přechodnou dobu a vyživovací povinnosti rodičů k dětem. Dále zmiňuje důvody zařazení dítěte do PPPD, podmínky pro pěstouny, roli pěstouna a jeho dovednosti. Zdůrazňuje také možnost kontaktu dítěte s biologickou rodinou a přípravy na předávání dítěte do následné péče (dlouhodobé pěstounské péče apod.). Ve třetí části se zabývá pozitivy a riziky pěstounské péče na přechodnou dobu. Práce dospěla k tomu, že je pěstounská péče na přechodnou dobu prospěšná a pro dítě nejlepší možností.
Pěstounská péče na přechodnou dobu: proces předávání dítěte do následné péče
NOVOTNÁ, Simona
Bakalářská práce se zaměřuje na téma pěstounské péče na přechodnou dobu. Práce podává přehled o specifikách pěstounské péče na přechodnou dobu a proces předávání dítěte. Cílem je představení procesu předávání dítěte do následné péče z pohledu pěstouna na přechodnou dobu, doprovázející organizace, dítěte a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bakalářská práce popisuje historický vývoj, poslání a cíle, legislativní zakotvení a zúčastněné subjekty pěstounské péče na přechodnou dobu. Dále je popsána osobnost pěstouna a následně období socializace dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu a proces předávání dítěte do následné péče. Zde jsou představeny možnosti, kam může být dítě po odchodu z pěstounské péče na přechodnou dobu umístěno. Snahou práce je zachytit problematiku ukončení pěstounské péče na přechodnou dobu a umístění dítěte do následné péče.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.