Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 35 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Osobnost pěstouna v současném systému náhradní rodinné péče v České republice
Charyparová, Michaela ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Šturma, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem osobnosti pěstounů v současném systému náhradní rodinné péče v České republice. Teoretická část práce popisuje současný systém náhradní rodinné péče u nás, specifika pěstounské péče a úlohu psychologa v procesu zprostředkování i následné realizace náhradní péče o dítě. Všechna tato témata jsou předkládána na základě studia odborných tuzemských i zahraničních pramenů a jsou zasazena do kontextu tématu osobnosti pěstouna. Druhá část představuje návrh designu výzkumného empirického šetření vážícího se k tématu práce. Klíčová slova: Náhradní rodinná péče, pěstoun, osobnost, nároky, zátěž.
Teorie, praxe a perspektivy pěstounské péče v České republice
Gabrišová, Barbora ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Teorie, praxe a perspektivy pěstounské péče v České republice Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, jakožto tradičního soukromoprávního institutu náhradní rodinné péče, který však nese také výrazné veřejnoprávní rysy. Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu pěstounské péče de lege lata nejen po stránce teoretické, ale též poukázat na některé praktické důsledky aplikace předmětné právní úpravy. Část práce je věnována také perspektivám vývoje právní úpravy pěstounské v návaznosti na připravované legislativní změny v oblasti náhradní péče o děti. Nemohou-li z objektivních či subjektivních důvodů o dítě osobně pečovat jeho rodiče, musí stát dítěti zajistit vhodnou péči náhradní. Jednou z těchto forem náhradní péče je pěstounská péče, která poskytuje řešení onoho nedostatku péče o dítě ze strany jeho rodičů v prostředí rodinu co nejvíce připomínajícím. Z tohoto důvodu pěstounská péče zaujímá v systému náhradní péče nezastupitelné místo. Nejprve diplomová práce poskytuje stručný výklad o historii a vývoji pěstounské a její právní úpravy na území České republiky s přihlédnutím k významným historickým mezníkům. Cílem druhé kapitoly je poskytnout přehled forem náhradní péče o dítě tak, jak je rozeznává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zaměřením na pěstounskou...
Hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje
Karasová, Vendula ; Mertl, Jiří (vedoucí práce) ; Kvašňáková, Lenka (oponent)
1 ABSTRAKT Tématem této diplomové práce je hodnocení aktuální situace pěstounské péče na přechodnou dobu pohledem pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jihočeského kraje. Diplomová práce je obsahově rozdělena na teoretickou a empirickou část. V teoretické části je primární pozornost věnována především problematice ohroženého dítěte, neboť právě ohroženým dětem je směřována sociálně-právní ochrana, které je pak věnována další teoretická část. Třetí část v rámci teoretické problematiky je zaměřena na náhradní rodinnou výchovu, kdy největší zájem je zúžen právě na pěstounskou péči na přechodnou dobu. Poslední kapitola teoretické části je směřována k aktuálním legislativním změnám, které celou problematiku podtrhují. V souvislosti s cílem práce a teoretickými poznatky byla stanovena hlavní výzkumná otázka: Jak hodnotí pracovníci OSPOD aktuální situaci pěstounské péče na přechodnou dobu? Dále byly stanoveny dílčí výzkumné otázky: Jak hodnotí pracovníci OSPOD aktuální spolupráci s pěstouny na přechodnou dobu? Jaká pozitiva vnímají pracovníci OSPOD v pěstounské péči na přechodnou dobu s ohledem na aktuální legislativní změnu? Jaká negativa předpokládají pracovníci OSPOD v pěstounské péči na přechodnou dobu s ohledem na aktuální legislativní změnu? Aby bylo možné naplnit výzkumný záměr, byla zvolena...
Problematika náhradní rodinné péče z pohledu pěstounů a doprovázejícího pracovníka
JIRÁSKOVÁ, Aneta
Bakalářská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče z pohledu pěstounů a doprovázejícího pracovníka. Cílem práce bylo zjistit, jaká jsou pozitiva a negativa spolupráce pěstounů s doprovázejícími organizacemi, a popsat zkušenosti spolupráce doprovázejících pracovníků s pěstouny. Bakalářská práce má dvě části. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy vztahující se k náhradní rodinné péči a jejím formám s důrazem na pěstounskou péči. Definovaná je rodina, její funkce a druhy rodin, je vysvětlen pojem attachment, sociálně právní ochrana dětí. Poměrně velký prostor je věnován pěstounské péči, jejím druhům a procesu zprostředkování PP. Poslední kapitola se vztahuje na doprovázející organizace pro pěstounské rodiny, doprovázející pracovníky a poskytované služby pro pěstouny. V praktické části byl proveden kvalitativní výzkum, technikou polostrukturovaného rozhovoru s pěstouny a doprovázejícími pracovníky. Z výzkumu vyplývá, že spolupráce pěstounů s DO je hodnocena kladně, velkou roli hraje osoba doprovázejícího pracovníka, především jeho osobnostní kvality, způsob práce a celkový přístup a jednání s rodinou, protože se jedná společně s poskytovanými službami o rozhodující faktor pro výběr DO. V závěru práce jsou shrnuty moje hlavní poznatky a výsledky, kterých bylo dosaženo. Myslím si, že tato práce by se dala považovat za užitečný zdroj nebo informační materiál, který by mohl sloužit budoucím pěstounům, doprovázejícím pracovníkům, ale i studentům v oblasti sociální práce. Mohla by být i přínosem pro zlepšení povědomí o pěstounské péči a o doprovázejících organizacích.
Role asistovaného kontaktu v procesu pěstounské péče
MOULÍKOVÁ, Dita
Bakalářská práce je zaměřená na službu asistovaný kontakt v procesu pěstounské péče. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak je služba asistovaný kontakt využívána v organizacích doprovázející pěstounské rodiny v Jihočeském kraji. Na základě studia teoretických podkladů byla stanovena výzkumná otázka: "Jak vnímají službu asistovaný kontakt sociální pracovníci v Jihočeském kraji?" Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou neboli výzkumnou, přičemž teoretická část zahrnuje popis forem náhradní rodinné péče, vysvětlení tématiky kontaktu dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou a vydefinování služby asistovaného kontaktu. Praktická část je zpracována na základě kvalitativního výzkumu. Pro zpracování byla využita metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovorů bylo provedeno celkem pět. Rozhovory se mohly uskutečnit díky sociálním pracovníkům zabývajících se doprovázením pěstounů, kteří byli vybráni jako výzkumný soubor na základě metody záměrného výběru. Výsledky byly vyhodnocovány pomocí otevřeného kódování. Z výsledků z provedených rozhovorů vyplývá, že sociální pracovníci poskytující službu asistovaný kontakt v Jihočeském kraji mají převážně pozitivní postoj ke službě asistovaný kontakt a vnímají ho tím pádem jako přínosný. Výsledky této bakalářská práce mohou být použity jako studijní materiál pro studenty nebo instituce zabývající se tématikou doprovázení pěstounských rodin, nebo také pro budoucí zájemce pro výkon pěstounské péče.
Pohledy pěstounů k poskytování služeb pěstounským rodinám neziskovými organizacemi v okrese České Budějovice
ŠIMONOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá postoji pěstounů ke službám poskytovaným doprovázejícími organizacemi v okrese České Budějovice. V úvodní části mé bakalářské práce se zabývám popisem pojmů jako náhradní rodinná péče, pěstounská péče, kdo je pěstoun. Také popisuji, jaká mají pěstouni práva a jaké povinnosti při péči o svěřené dítě. Neméně podstatnou část věnuji popisu doprovázející organizace a doprovázejícího pracovníka. V praktické části vyhodnocuji výsledky odpovědí na kladené otázky metodou polostrukturovaného rozhovoru. Zjišťuji, zda jsou dostatečně naplněny služby při doprovázení pěstounských rodin dle zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí. Také se zajímám, jaké pohledy pěstouni na službu doprovázení zaujímají a zda je něco nového, co by pěstouni od doprovázející organizace při doprovázení ocenili nebo uvítali.
Význam přípravy pěstounů na přechodnou dobu
KARASOVÁ, Vendula
Tématem bakalářské práce je význam přípravy pěstounů na přechodnou dobu. Bakalářská práce je obsahově rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá aktuálními formami systému náhradní rodinné péče, kdy se nejvíce zaměřuje na pěstounskou péči na dobu přechodnou. Dále pak na přípravu k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, její strukturu a obsahové části. Cílem práce je zmapovat, jak pěstouni na přechodnou dobu hodnotí proces jejich přípravy na přijetí dítěte do rodiny. V souvislosti s cílem práce a teoretickými poznatky byla stanovena hlavní výzkumná otázka: Jak hodnotí pěstouni na přechodnou dobu obsah přípravy zpětně s ohledem na praxi? Dále byly stanoveny následující dílčí výzkumné otázky: Jaká pozitiva pěstouni na přechodnou dobu shledali v procesu přípravy? Jaká negativa pěstouni na přechodnou dobu shledali v procesu přípravy? Jaká byla očekávání pěstounů plynoucí z přípravy? Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný vzorek vytvořilo šest komunikačních párů. Výsledky rozhovorů byly analyzovány metodou vytváření trsů. Z výsledků rozhovorů bylo zjištěno, že komunikační partneři shledali proces jejich odborné přípravy za adekvátní, dostatečně odborný a pro praxi vyhovující i v kontextu jejich dalšího povinného každoročního vzdělávání. Výsledky práce mohou sloužit jako souhrnný materiál pro realizátory příprav, ale i pro budoucí žadatele o pěstounskou péči, neboť práce obsahuje praktické zkušenosti z problematiky každodenní pěstounské péče.
Význam doprovázejících organizací z pohledu pěstounů
JAHODOVÁ, Vendula
Bakalářská práce se zabývá zkušenostmi pěstounů s doprovodnými organizacemi. Cílem mé bakalářské práce bylo popsat zkušenosti pěstounů s doprovodnými organizacemi a identifikovat faktory ovlivňující jejich postoj. Doprovázející organizace jsou podpůrnou službou a mají zajišťovat doprovázení pěstounů celým procesem pěstounství. Zajišťovat mohou kromě služeb ustanovených zákonem také služby nad rámec svých povinností. V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji na rodinu, funkce rodiny a teorii attachmentu. Dále popisuji náhradní rodinnou péčí, její formy a legislativní rámec. Pěstounské péči byla věnována zvláštní kapitola, v níž je zahrnuta historie a druhy pěstounské péče, práva pěstounů, sociální zabezpečení, Zprostředkování a proces pěstounské péče. Další zvláštní kapitola je věnována doprovodným organizacím. Tato kapitola obsahuje popis legislativního rámce výkonu sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami, příklad doprovodných organizací v jihočeském regionu a standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí pověřenými osobami. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů jsem získala informace od výzkumného souboru č. 1 a výzkumný soubor č. 2 jsem zapojila prostřednictvím dotazníku. K přípravě rozhovorů, zpracování dotazníků a následnému vyhodnocení jsem použila myšlenkové mapy. Metodou ke zpracování dat rozhovorů jsem použila kvalitativní obsahovou analýzu. Pro zpracování dat dotazníku jsem využila základní popisnou statistiku, především četnosti. Z výzkumné části mé bakalářské práce vyplývá, že ve vztahu k doprovodné organizaci hraje významnou roli osoba klíčového sociálního pracovníka, jeho kompetentnost, profesionalita a osobnost. Konkrétní sociální pracovník je velmi často rozhodujícím faktorem v utváření postoje k doprovodným organizacím. Většina oslovených pěstounů má dobré zkušenosti s doprovodnými organizacemi. Z výzkumu vyplynulo, že každá doprovodná organizace poskytuje služby v jiném rozsahu a jiné kvalitě. Tato práce by mohla být přínosem pro studenty sociálních oborů a sociální pracovníky. Může posloužit budoucím pěstounům pro orientaci v problematice, případně při výběru doprovodné organizace.
Pěstounská péče na přechodnou dobu
VENCLÍČKOVÁ, Tereza
Práce se zabývá pozitivy a riziky pěstounské péče na přechodnou dobu ze strany dítěte i pěstounů. První část charakterizuje pěstounskou péči a její formy, právní úpravu, osobu pěstouna a sociální zabezpečení pěstounů. Druhá část charakterizuje pěstounskou péči na přechodnou dobu a také klade důraz na neustálou připravenost pěstounů. Dále se zabývá tím, jak se člověk může stát pěstounem, dohodou o výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu a právní úpravou. Věnuje se také dávkám pěstounské péče na přechodnou dobu a vyživovací povinnosti rodičů k dětem. Dále zmiňuje důvody zařazení dítěte do PPPD, podmínky pro pěstouny, roli pěstouna a jeho dovednosti. Zdůrazňuje také možnost kontaktu dítěte s biologickou rodinou a přípravy na předávání dítěte do následné péče (dlouhodobé pěstounské péče apod.). Ve třetí části se zabývá pozitivy a riziky pěstounské péče na přechodnou dobu. Práce dospěla k tomu, že je pěstounská péče na přechodnou dobu prospěšná a pro dítě nejlepší možností.
Pěstounská péče na přechodnou dobu: proces předávání dítěte do následné péče
NOVOTNÁ, Simona
Bakalářská práce se zaměřuje na téma pěstounské péče na přechodnou dobu. Práce podává přehled o specifikách pěstounské péče na přechodnou dobu a proces předávání dítěte. Cílem je představení procesu předávání dítěte do následné péče z pohledu pěstouna na přechodnou dobu, doprovázející organizace, dítěte a orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bakalářská práce popisuje historický vývoj, poslání a cíle, legislativní zakotvení a zúčastněné subjekty pěstounské péče na přechodnou dobu. Dále je popsána osobnost pěstouna a následně období socializace dítěte v pěstounské péči na přechodnou dobu a proces předávání dítěte do následné péče. Zde jsou představeny možnosti, kam může být dítě po odchodu z pěstounské péče na přechodnou dobu umístěno. Snahou práce je zachytit problematiku ukončení pěstounské péče na přechodnou dobu a umístění dítěte do následné péče.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 35 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.