Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Design stabilizačního držáku fotoaparátu pro ornitologickou fotografii
Růžičková, Veronika ; Rajlich, Jan (oponent) ; Rubínová, Dana (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je návrh stabilizačního držáku pro ornitologickou fotografii. Hlavním cílem je navrhnout produkt, který bude ergonomicky pohodlný a dopomůže fotografům k lepším výsledkům. Neméně důležitým cílem je docílit vzhledu, který nebude v společnosti evokovat střelnou zbraň. Výsledné řešení má minimalistický organický vzhled a je jednoduché si jej sestavit i v domácnosti. Své využití nalezne nejčastěji u fotografů živé přírody, své uživatele ale může najít i v jiných fotografických odvětvích.
Přínos Oskara Heinrotha ke vzniku německé klasické etologie
Bradáč, Ondřej ; Komárek, Stanislav (vedoucí práce) ; Hermann, Tomáš (oponent)
Oskar Heinroth byl německý zoolog a je mnohdy považován za zakladatele etologie. Celoživotním pozorováním živočichů, zejména ptáků, došel k závěru, že pohyby, projevy chování a další do té doby opomíjené znaky jsou pro jejich správnou systematiku stejně podstatné jako znaky morfologické. Je objevitelem druhově typického pudového jednání a jako první pozoroval i několik dalších etologických fenoménů jako například vtištění, pokles prahové hodnoty intenzity signálu nebo reakce běžící naprázdno. Zasloužil se o věcnější pohled na psychický svět zvířat a položil základy etologické metodiky. Díky jeho pracím pronikl do psychologických věd darwinistický přístup. Zasloužil se i o využívání fotografie a záznamu zvuku v etologii. Na základě jeho poznatků ustavili Konrad Lorenz, Erich von Holst a Nicholas Tinbergen etologii jako komplexní vědu, které se později dostalo akademického uznání.
Ptáčkaři aneb amatérští ornitologové
Křížková, Barbora ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Šaj, Petr (oponent)
Diplomová práce se věnuje amatérským ornitologům a jejich roli v občanské vědě. V teoretické práci se věnuje zejména občanskou vědou, jejími rysy, historií a současností ornitologie a charakterizací amatérského ornitologa. Empirická část využívá metod kvalitativního výzkumu, který je založen na polostrukturovaných rozhovorech s respondenty z řad profesionálních a amatérských ornitologů, kteří se účastní nebo zabývají projekty občanské vědy. Výzkumný problém je formulován takto: Amatérští ornitologové, jejich role a zapojení se v občanské vědě a spolupráce s profesionálními ornitology z pohledu amatérských i profesionálních ornitologů. Pro zpracování rozhovorů využívá rámcovou analýzu, ze které vychází několik témat, například: amatérský ornitolog a jeho pojetí, vztahy mezi amatérskými a profesionálními ornitology a jejich spolupráce, vztah amatérských ornitologů k přírodě, jejich sebevzdělávání, občanská věda z pohledu amatérských a profesionálních ornitologů, poskytování dat a jejich kvalita. Výzkum naznačuje, že rozdíl mezi amatéry a profesionály tkví zejména v jejich vztahu k vědě, který ovlivňuje další aspekty jejich vztahu k sobě navzájem a k občanské vědě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.